İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/9)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  12.09.2010-27697 Resmi Gazete
İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin tebliğ
(Tebliğ No: 2010/9)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. 
 

(Değişik:23.11.2014-29184 Resmi Gazete)

GTİP

Madde Adı

Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Kg*)

820150000011

Bağ ve bahçıvan makasları

30

820320000011

Pensler

30

820320000012

Kerpetenler

30

820330000000

Tenekeci makasları ve benzeri aletler

30

820411000000

Ağzı sabit olanlar

30

820412000000

Ağzı ayarlanabilir olanlar

30

820520000011

Çekiçler

30

820530000000

Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler

30

820540000000

Tornavidalar

30

820559800019

Diğerleri

30

8206

82. 02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) 

30

*Kg: Brüt Ağırlık”

 
Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.  
(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonundan 200 Kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir. 
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. 
(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymet Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez. 
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 5 – (1) 07/04/2006 tarihli 26132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/4 ve 08/12/2006 tarihli 26370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ’ler yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6– (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15inci gün yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
 
 
EK I
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih: ..../.../....
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
Dilekçe ve Taahhütname
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
Bilgileri ve gereği arz olunur.
İmza ve Kaşe
İsim- Unvan
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)
201...
201...
 
 
Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
 
 
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: 
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı  :
Adresi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi/Numarası:
T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke:
Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:
Ödeme şekli:
Aracı banka ve şube ismi:
Varsa akreditif numarası:
Miktar (Kg):
Miktar (Net Kg):
Birim fiyat CIF/(Kg) (brüt) :
FOB Değeri:
CIF Değeri:
 
İthalat için öngörülen
Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Ülkesi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Internet sitesi:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Ülkesi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Internet sitesi:
 
EK II
GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
 
1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.  
2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).  
3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249651 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249651 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?