İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/9) ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

Dış Ticaret Müsteşarlığından:
09.01.1011-27810 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet          (ABD Doları/Ton*)

0302.12.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus),  Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

6.000

0302.40.00.00.00

Ringa balıkları   (Atlantik ringası - Clupea harengus,  Pasifik ringası - Clupea pallasii)   (karaciğerleri,  yumurtaları  ve nefisleri hariç)

1.200

0302.61

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)

1.500

0302.63.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

3.000

0302.64.00.00.00

Uskumru balıkları (Uskumru-Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber Japonicus)

2.500

0302.69.99.00.00

Diğerleri

4.000

0303.11.00.00.00

Sockeye somonu (Red salmon) (Oncorhynchus nerka)

4.000

0303.19.00.00.00

Diğerleri

4.000

0303.22.00.00.00

Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

4.000

0303.51.00.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)

1.000

0303.71

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) spp.)

1.000

0303.73.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

2.000

0303.74

Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

1.500

0303.79.19.00.00

Diğerleri

4.000

0303.79.58.00.00

Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar

2.000

0304.19.13.00.00

Pasifik somonları  (Oncorhynchus nerkaOncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus  keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve  Oncorhynchus rhodurus),  Atlantik somonları (Salmo salar)  ve Tuna somonları (Hucho hucho)na ait olanlar

7.000

0304.19.33.00.00

Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar

4.000

0304.29.03.00.00

Pangasuslara ait olanlar (Pangasius spp.)

3.000

0304.29.13.00.00

Pasifik somonları  (Oncorhynchus nerkaOncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus  keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve  Oncorhynchus rhodurus),  Atlantik somonları (Salmo salar)  ve Tuna somonları (Hucho hucho)na  ait olanlar

7.000

0304.29.31.00.00

Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar

4.000

0304.29.51.00.00

Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) na ait olanlar

1.500

0304.29.53.00.00

Diğerleri

1.500

0304.29.75.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifık ringası -Clupea pallasii) na ait olanlar

1.350

0304.29.85.00.00

Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) na ait olanlar 

3.000

0304.99.10.00.00

Surimi

2.000

0304.99.23.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik ringası -Clupea pallasaii) na ait olanlar    

1.350

0306.13 (0306.13.50.00.00 hariç)

Karidesler

3.000

0306.13.50.00.00

Penaeus familyasından karidesler

6.000

0306.23

Karidesler

3.000

0307.41

Canlı, taze veya soğutulmuş

3.500

0307.49

Diğerleri

3.500

0307.51.00.00.00

Canlı, taze veya soğutulmuş

3.000

0307.59

Diğerleri

3.000

0307.99.11.00.00

Akdeniz kalamarları (İllex spp.)

3.500

          * Ton: Brüt ağırlık 

             Gözetim uygulaması

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşyalar ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

             (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

             Başvuru

             MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

             (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

             Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

             MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

             (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymet Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

             (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

             (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı    (ABD Doları)

20....

20....

 

 

Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:

Ödeme şekli:

Aracı banka ve şube ismi:

Varsa akreditif numarası:

Miktarı:

Ton (Brüt):

Birim fiyat CIF/(Kg) (brüt) :

FOB Değeri:

CIF Değeri:

 

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı:

 

Adresi:

Ülkesi:

 

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı:

 

Adresi:

Ülkesi:

 

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:

 

                             
 
EK II

 

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

 

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz eşyalar ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, eşyayı tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927157 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927157 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?