İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/39)

     19.12.2009/27437  Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2009/39)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 - (1) Malezya menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “sentetik Filamentten mensucat'ın giyimlik olanları için ilk olarak 13/02/2002 tarih ve 24670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile CİF değerin %3,23 ile %15,93'ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Önlemin 5 yıllık uygulama süresi bitmeden önce, 11/2/2007 tarih ve 26431 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/3 sayılı Tebliğ ile açılan. nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda yürürlükteki önlem 01/08/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/25 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiş ve Malezya'da yerleşik tüm üretici/ihracatçılar için CİF değerin %15,93'ü olarak karara bağlanmıştır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasında 01/01/2004-31/12/2006 arası gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

(4) Nihai gözden geçirme soruşturması sırasında Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. (Recron) firması Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd. (Hualon) firmasının devamı olduğunu belirterek isim değişikliği talebinde bulunmuş ve Hualon firması için uygulanmakta olan %3,23 oranındaki dampinge karşı önleme tabi olması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, Recron firmasının bu talebi Recron'un Hualon firmasının devamı olmayıp yeni bir firma olduğu tespiti yapılarak reddedilmiştir.

(5) Yürürlükte bulunan önlemle ilgili olarak kendisinin yeni ihracatçı olduğu iddiası ile Malezya'da yerleşik Recron firmasının başvurusu üzerine 18/06/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15 sayılı Tebliğ ile başlatılan yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı   (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması sonuçlarını içermektedir. Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün belirlenen ithalatçılarına "ithalatçı soru formu"na; Malezya'da yerleşik Recron firmasına ise "üretici-ihracatçı soru formu"na ulaşmalarım temin için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuş, Malezya Büyükelçiliğine de soruşturma açılış Tebliği gönderilmiştir.

(2)     Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3)     İhracatçı Recron firması som formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Söz konusu firma ayrıca, soruşturma süresince Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4)     Soruşturma döneminde Recron firmasından soruşturma konusu mensucatı ithal ettiği belirlenen ve kendisine soru formu gönderileri 15 firmadan yanıt alınmış ve soru formlarına cevap verenlerin görüşleri değerlendirilmiştir.

(5) Soruşturma çerçevesinde karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içeren nihai bildirim ilgili taraflara gönderilmiştir. Nihai bildirimin ilgili taraflara gönderilmesini müteakip talep eden ilgili taraflara soruşturmayla ilgili konularda nihai görüş ve iddialarını sözlü ve yazılı olarak sunma imkanı tanınmıştır. Bu çerçevede, Recron firması yazılı olarak sunmuş olduğu görüşler ve iddialarını sözlü olarak da sunmuştur.

(6) İlgili tarafların soruşturma sırasında gündeme getirdiği nesnel iddialar ile belgeler değerlendirilmiş olup, ilgili hususlara işbu Tebliğ içerisinde yeri geldiğince değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 4- (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde Malezya'da yerleşik ihracatçı Recron firmasının Kuala Lumpur'da bulunan idari birimi ile Nilai'de bulunan üretim tesislerinde yerinde doğrulama incelemesi yapılmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5- (1) Damping belirlemesi için 01/07/2008-31/12/2008 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 6- (1) Soruşturma konusu ürün normal olarak 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “sentetik filamentten mensucat’ın giyim için kullanılanlarıdır. Soruşturma kapsamında olan gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) EK’te verilmektedir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yeni İhracatçı ve Dampinge İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler

Genel

MADDE 7- (I)Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için soruşturma döneminde önleme konu malı Türkiye'ye ihraç etmemiş olan ihracatçılar veya üreticilerin, dampinge karşı önleme konu olan malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıklarını ve soruşturma dönemini müteakip önleme konu malı Türkiye'ye ihraç ettiklerini veya önemli miktarda ihraç etmek hususunda geri dönülemez bir akdi yükümlülük altına girdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

(2) Soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, Recron firmasının daha önce Hualon Corporation (M) SDN BHD (Hualon)'a ait olan ve soruşturma konusu ürünün üretiminde de kullanılan tüm varlıkları satın alarak 20 Temmuz 2007'de kurulduğu ve faaliyetine 1 Aralık 2007 de başladığı, bu nedenle nihai gözden geçirme soruşturması sırasında 01/01/2004-31/12/2006 arasındaki gözden geçirme döneminde üretim ve ihracat yapmasının mümkün olmadığı, önleme konu mali soruşturma dönemini müteakip Türkiye'ye ihraç ettiği, firmanın Malezya'da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Recron firması ile ilgili olarak 2008/25 sayılı Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturmasında yapılan tespitlerin geçerliliğini koruduğu görülmüştür.

(3) Yukarıdaki tespitler ışığında Recron firması yeni ihracatçı firma olarak kabul edilmiştir. 2002/2 sayılı Tebliğ ile sonuçlanan esas soruşturmada sadece bir firmanın işbirliğinde bulunması, 2008/25 sayılı Tebliğ ile sonuçlanan nihai gözden geçirme soruşturmasında ise işbirliğinde bulunan herhangi bir firmanın bulunmaması nedeniyle firma İçin ayrı bir damping marjı hesaplaması gerekmiştir.

(4) Yeni ihracatçı Recron firması için normal değerin ve ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ile damping marjlarının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildirimiyle anılan firmaya gönderilmiştir. Hesaplamalara ilişkin genel açıklama aşağıdaki bölümde yer almaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Normal Değer

Temsil testi

MADDE 8- (1) Recron firması için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, menşe ülkenin iç piyasasında yapılan benzer mal satışlarının hacminin düşük olması sebebiyle uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır.

(2) Buna göre normal değer, benzer ürünün menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde yapılan satışların miktarının Türkiye'ye yapılan satışların %5'ini veya daha fazlasını oluşturması halinde ihracatçı ülke iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleşen satışlar esasında; aksi takdirde oluşturulmuş değer esasında belirlenmiştir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 9- (1) Recron firması için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, firmadan sağlanan ve doğrulanan bilgiler ışığında, menşe ülkenin iç piyasasındaki satışların normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre normal değer,

a)Ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;

1) Ağırlıklı ortalama birim maliyetin üzerindeki satış miktarının maddenin toplam satış miktarının   %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Ağırlıklı ortalama birim maliyetin üzerindeki satış miktarının maddenin toplam satış miktarının %80'inden daha azım oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,

b)Ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,

c)Kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışları temelinde normal değer

MADDE 10- (1) Recron firması için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş normal değer

MADDE 11- (1) Oluşturulmuş normal değer, firmadan temin edilen maddenin imalat maliyeti ile satış, genel ve idari (SGİ) gider rakamlarına makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Oluşturulmuş normal değer hesaplamalarında esas alman kâr oranı, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağırlıklı ortalama kâr oranıdır.

ÜÇUNCÜ BÖLÜM

İhraç Fiyatı

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 12- (1) Recron firması için ihraç fiyatı, Türkiye'ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı

Fiyat karşılaştırması

MADDE 13- (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, normal değer ile ihraç fiyatını aynı ticari aşamaya getirmek ve bu suretle adil bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, fiyat karşılaştırmasını etkileyen taşıma, sigorta, ödeme koşulları, indirim, geri ödeme, banka masrafları vb. gibi hususlardan belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülenler için ayarlamalar yapılmıştır.

(3} Recron firması Nihai Bildirim Raporuna sunduğu görüşlerinde, oluşturulmuş normal değer ile ihraç fiyatını fabrika çıkış aşamasına getirirken her iki tarafta yer alan taşıma, komisyon, liman masrafları, banka masrafları ve sigorta gibi ayarlamaların yapılarak aynı.ticari aşamada karşılaştırılmasını talep etmiştir. Türkiye'ye satılan ürünün birim maliyetlerine normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleşen iç piyasa satışlarından elde edilen karm eklenmesi suretiyle bulunan oluşturulmuş normal değerin fabrika çıkış aşamasına getirilmesi için gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır. Oluşturulmuş normal değerde kullanılan kar oranım yüksek bulan firma dört farklı kar oranı önermiştir. Firmanın bu önerisi hesaplamalarda kullanılan kar oranının Yönetmelik hükümleri çerçevesinde normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleşen iç piyasa satışlardan elde edilmiş olması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Damping Marjı

MADDE 14- (1) İhraç fiyatlarının farklı alıcılar ve zaman süreleri bakımından önemli ölçüde değişiklik gösterdiği tespit edildiğinden, Yönetmelik’in 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjı, dampingin büyüklüğünün tam olarak ortaya konulabilmesi ve varsa gizli dampingin etkisiz kılınması için ağırlıklı ortalama normal değer ile işlem bazında ihraç fiyatının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Buna göre, Recron firması için CİF ihraç fiyatının yüzdesi olarak %7,76 oranında damping marjı hesaplanmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 15- (1) Soruşturma sonucunda Recron firmasının yeni ihracatçı firma olduğu ve dampingli ihracat yaptığı tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/25 sayılı Tebliğ ile "sentetik filamentten mensucatın giyimlik olanlarına yönelik olarak konulan dampinge karşı önlemin Malezya menşeli olanları için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmasına karar verilmiştir.

 

GTİP/Madde

Menşe Ülke

Üretici Firmalar

Dampinge Karşı Önlem Oranı (CİF %)

 

Ek’te belirtilmiştir

 

 

 

Malezya

 

 

Recron (Malaysîa) Sdn. Bhd.

% 7,76

Diğerleri

%15,93

(2) Soruşturma kapsamında 18/06/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/15 sayılı Tebliğ hükümlerine istinaden 18/06/2009 tarihinden beri alınmış olan teminat kesin önleme dönüştürülmüş olup, kesinleşen dampinge karşı önlem Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edilir. Kesinleşen dampinge karşı önlemin soruşturma esnasında alınan teminattan yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise fark geri ödenir.

Uygulama

MADDE 16 - (1) Gümrük idareleri, iş bu Tebliğin “Karar” matlaplı 15 inci maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen maddenin, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) Gümrük idareleri ayrıca, iş bu Tebliğin “Karar” matlaplı 15 inci maddesinde belirtilen teminatı ilgili madde hükmünde açıklandığı üzere kesin önleme dönüştürerek tahsil eder.

Yürürlük

MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


EK: Önleme Tabi Maddeler

GTİP

Madde İsmi

5407.30.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.30.00.90.00

Diğerleri

5407.41.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.41.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.41.00.90.19

Diğerleri

5407.42.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.42.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.42.00.90.19*

Diğerleri

5407.43.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.43.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.43.00.90.19

Diğerleri

5407.44.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.44.00.90.19

Diğerleri

5407.51.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.51.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.51.00.90.19

Diğerleri

5407.52.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.52.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.52.00.90.19

Diğerleri

5407.53.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.53.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.53.00.90.19

Diğerleri

5407.54.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.54.00.90.19

Diğerleri

5407.61.10.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.61.10.90.13

Astarlık mensucat

5407.61.10.90.19

Diğerleri

5407.61.30.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.61.30.90.13

Astarlık mensucat

5407.61.30.90.19

Diğerleri

5407.61.50.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.61.50.90.13

Astarlık mensucat

5407.61.50.90.19

Diğerleri

5407.61.90.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.61.90.90.19

Diğerleri

5407.69.10.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.69.10.90.13

Astarlık mensucat

5407.69.10.90.19

Diğerleri

5407.69.90.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.69.90.90.19

Diğerleri

5407.71.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.71.00.90.13   

Astarlık mensucat

5407.71.00.90.19

Diğerleri

5407.72.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya

elverişli maddelerden olanlar)

5407.72.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.72.00.90.19

Diğerleri

5407.73.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya

elverişli maddelerden olanlar)

5407.73.00,90.13

Astarlık mensucat

5407.73.00.90.19

Diğerleri

5407.74.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.74.00.90.19

Diğerleri

5407.81.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

5407.81.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.81.00.90.19

Diğerleri

5407.82.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya

elverişli maddelerden olanlar)

5407.82.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.82.00.90.19

Diğerleri

5407.83.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya

elverişli maddelerden olanlar)

5407.83.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.83.00.90.19

Diğerleri

5407.84.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli

maddelerden olanlar)

5407.84.00.90.19

Diğerleri

5407.91.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli

maddelerden olanlar)

5407.91.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.91.00.90.19

Diğerleri

5407.92.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli

maddelerden olanlar)

5407.92.00.90.13

Astarlık mensucat                                                                   

5407.92.00.90.19

Diğerleri

5407.93.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli

maddelerden olanlar)

5407.93.00.90.13

Astarlık mensucat

5407.93.00.90.19

Diğerleri

5407.94.00.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli

maddelerden olanlar)

5407.94.00.90.19

Diğerleri

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270647 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270647 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?