İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/9)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 02.06.2011-27952 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/9)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Parke-Tek San. Tic. A.Ş, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Endonezya menşeli “lamine parkeler” için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

(2) Söz konusu başvuru Karabacak Parke Kereste İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmiştir.

Önleme konu madde

MADDE 2 – (1) Önleme konu madde, 4418.72.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında “diğerleri” tarifesinde yer alan lamine parkelerdir.

(2) Bahse konu GTİP bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Mevcut önlem

MADDE 3 – (1) 8/7/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/17 sayılı Tebliğ ile lamine parkelerin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanları için CIF bedelin %35’i, Endonezya menşeli olanları için CIF bedelin %25’i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/30 sayılı Tebliğ ile ÇHC ve Endonezya menşeli “lamine parkeler”e yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.

(2) Yerli üretici tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Endonezya menşeli bahse konu ürüne uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC ve Endonezya menşeli lamine parkeler için Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu mevcut önlem Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalır.

(3) Soruşturma Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmelik’in 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temin edilmesi amacıyla söz konusu maddenin yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça bilinen ithalatçılarına, soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve üretici/ihracatçıların soru formunu Müsteşarlığın internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, ÇHC ve Endonezya’nın Türkiye’deki resmi temsilciliklerine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90 312 204 77 26

Faks: +90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta: ngs183@dtm.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904049 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904049 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?