İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/18)


Ekonomi Bakanlığından:
03.08.2012-28373 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/18)

Başvuru

MADDE 1 - (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından yapılan başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), ve Hindistan menşeli, gücü 15kW'ı geçmeyen dizel motorların Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiştir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2 - (1) Başvuru konusu madde, 8408.90.41.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan "(dizel veya yarı dizel) sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorların, diğerlerinden gücü 15kW'ı geçmeyenler"dir.

(2) Başvuruya konu motorlar güçleri 8,5 ila 17 beygir arasında değişen, marşlı veya iple çalıştırmalı, dört zamanlı, hava soğutmalı ve tek silindirli motorlar olup çapa makinelerinde ve hafif inşaat makineleri ile motopomp ve jeneratör uygulamalarında kullanılabilmektedir.

(3) Bahse konu GTİP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 - (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi firmanın Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 - (1) Hindistan'ın iç piyasa fiyatlarına ilişkin olarak sunulan veriler yerli üretim dalındaki zarara ilişkin değerlendirme yapılan dönem sonrasına ait olduğundan Hindistan için ayrıca şikayetçi firmanın maliyetlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş normal değer hesaplaması yapılmıştır. Bu bağlamda, yerli üretim dalının üretim maliyetleri alınarak hammadde maliyeti, işçilik, enerji, amortisman, finansman ve diğer üretim giderlerinde adı geçen ülkenin lehine olacak şekilde ayarlamalar yapıldıktan sonra makul bir kâr oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) ÇHC'nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanarak, Hindistan için belirlenen normal değerin ÇHC için de geçerli olduğu kabul edilmiştir.

(3) Şikâyet konusu ülkelerden, Türkiye'ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikâyet konusu maddenin normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları esas alınmıştır. Söz konusu fiyatların fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(4) Normal değer ile Türkiye'ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla, şikayet konusu madde için hesaplanan damping marjlarının, her iki ülke menşeli ithalat için de ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 - (1) 2009 ile 2012 yılının ilk üç aylık dönemi arasında şikayete konu ülkeler menşeli ithalat hem mutlak hem de nispi olarak artmıştır. Aynı dönemde bahse konu ülkeler menşeli ithalatın toplam tüketim içerisindeki payının da arttığı tespit edilmiştir.

(2) Şikayet konusu ülkeler menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarının başvuru sahibi yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı belirlenmiştir. Dampingli olduğu tespit edilen ithalatın düşük fiyatların yardımıyla Türkiye pazarındaki pazar payını ciddi ölçüde artırdığı, bu durumun sonucu olarak yerli üretim dalının büyüyen Türkiye pazarından daha fazla pay alamadığı ve hatta mevcut pazar payını da ciddi oranda yitirdiği anlaşılmıştır.

(3) Yerli üretim dalının düşük fiyatlı ithalatın hacmi nedeniyle üretim kapasitesinin büyük kısmını kullanamadığı tespit edilmiştir.

(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, yerli üretim dalının yurt içi satış miktarı, stokları, stok çevrim hızı ve pazar payı gibi hayati göstergelerinde olumsuzluklar görülmesi nedeniyle maddi zarar tehdidinin söz konusu olduğu değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 - (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından, ÇHC ve Hindistan menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 7 - (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir.

(2) Ancak, ÇHC'de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek Madde 1'deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve soru formları gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı'na ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC'nin ve Hindistan'ın Ankara'daki Büyükelçiliklerine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 9 - (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 - (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 - (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/204 77 26

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms224@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 - (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300836 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300836 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?