İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)

Ekonomi Bakanlığından: 31.01.2012-28190 resmi Gazete


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler


Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1)
8/7/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/17 sayılı Tebliğ (2006/17 sayılı Tebliğ) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Endonezya menşeli 4412.99.00.00.00, 4412.29.80.00.00, 4412.92.99.00.00 ve 4412.99.80.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı “lamine parkeler”in ithalinde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) ÇHC ve Endonezya menşeli bahse konu lamine parkelere yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/30 sayılı Tebliğ (2010/30 sayılı Tebliğ) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülkeler kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Yerli üretim dalını temsilen Parke-Tek Parke Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Parke-Tek A.Ş.) nihai gözden geçirme soruşturması açılması için Bakanlığımıza başvuruda bulunmuş, başvuru Karabacak Parke-Kereste İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından desteklenmiştir. 2/6/2011 tarihli ve 27952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/9 sayılı Tebliğ (2011/9 sayılı Tebliğ) ile açılan nihai gözden geçirme soruşturması T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1)
Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1)
Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca başvuru, yerli üretim dalı adına yapılmış ve bu bağlamda başvuruda bulunan üreticinin yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma esnasında bu tespiti değiştirecek herhangi bir bilgi alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1)
Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de ve Endonezya’da yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC ile Endonezya Ankara Büyükelçiliklerine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan 16 ithalatçı firmanın 10’undan yanıt alınmıştır.

(5) Öte yandan soruşturmaya tabi ülke olan ÇHC’de ve Endonezya’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formlarına yönelik herhangi bir yanıt alınmamıştır.

(6) Soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren “Nihai Bildirim” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Nihai Bildirim’e ilişkin hiçbir üretici/ihracatçı ve ithalatçı firmadan görüş gelmemiştir.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu raporun ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1)
Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Parke-Tek A.Ş. firmasının Düzce’deki üretim tesislerinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1)
Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere, 1/1/2008–31/12/2010 tarihleri arası “gözden geçirme dönemi” olarak alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1)
Soruşturma konusu ürün, ÇHC ve Endonezya menşeli 4418.72.00.00.00 GTİP altında “diğerleri” tarifesinde yer alan “lamine parkeler”dir.

(2) Lamine parkeler, ofis, konut, iş yeri vb. kapalı mekanlarda yer döşemesi olarak kullanılan, üst katı genellikle sert ağaçtan, orta ve alt katları ise yumuşak ağaçlardan mamul panellerden oluşan, her kat lif yönü diğer kata dik açı oluşturacak şekilde preslenerek birleştirilmiş, dört kenarına erkek ve dişi zıvanaları açılmış veya birbirine kenetlenebilecek şekilde kilit profil açılmış, üst yüzeylerine yağ, boya veya UV cila uygulanmış, muhtelif şerit, boy, kat ve genişliklerde ürünlerdir.

(3) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen lamine parkeler ile soruşturma konusu ülkeler menşeli lamine parkelerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır.

(4) Soruşturma esnasında bazı ithalatçı firmalar, soruşturmaya konu GTİP altında kayıtlı bambu parkelerin soruşturma konusu lamine parkeler ile benzer ürün olmadığını iddia etmiştir. Ancak yapılan incelemeler neticesinde fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülkeler menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamış olup, bambu parkelerin de soruşturma konusu lamine parkeler kapsamına girdiği belirlenmiştir.

(5) Soruşturma kapsamında yapılan inceleme sonucunda, soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTİP dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi edinilmemiştir. Öte yandan, soruşturma konusu madde haricinde bir maddenin mezkur GTİP altında ithal edildiğine dair bir itirazda da bulunulmamıştır.

(6) Bu itibarla, 2006/17 sayılı Tebliğ’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

(7) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1)
Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir. Önlemin etkisiyle ithalat, üst ürün gruplarına ve diğer ülkelere kaymış olup, bu nedenle damping marjı hesabı yapılmamıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1)
Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 10 – (1)
Önlem konusu ürünün 2008-2010 döneminde Türkiye’ye genel ithalatı ile ÇHC ve Endonezya’dan yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Bu çerçevede, lamine parke ithalatı 2008 yılında 881.420 m², 2009 yılında 562.012 m² ve 2010 yılında ise 792.937 m² olarak gerçekleşmiştir.

(2) İthalat istatistiklerine değer olarak bakıldığında ise 2008 yılı sonunda 28.658.142 ABD Doları seviyesindeki ithalat, 2009 yılında 15.618.951 ABD Dolarına gerilemiş, 2010 yılında ise yeniden 21.583.280 ABD Dolarına yükselmiştir.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 11 – (1)
Soruşturmaya konu ÇHC’den gerçekleşen lamine parke ithalatı miktar olarak 2008 yılında 147.233 m² iken 2009’da 69.688 m²’ye düşmüş, 2010’da ise 109.217 m²’ye yükselmiştir. Soruşturmaya konu bir diğer ülke olan Endonezya’dan yapılan ithalat miktarı ise 2008’de 44.976 m² iken, 2009’da 28.294 m²’ye, 2010’da ise 13.312 m²’ye düşmüştür.

(2) ÇHC ve Endonezya menşeli ithalata değer olarak bakıldığında ise ÇHC’den 2008 yılında 2.288.646 ABD Doları seviyesinde olan ithalatın 2009’da 1.243.840 ABD Doları ve 2010’da 1.916.522 ABD Doları olarak gerçekleştiği; Endonezya’dan 2008 yılında 926.912 ABD Doları olan ithalatın ise 2009’da 602.613 ABD Doları ve 2010’da 285.068 ABD Doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Soruşturma konusu ürün ithalatının tüketime göre değişimi

MADDE 12 – (1)
Soruşturma konusu ürünün Türkiye toplam tüketimi, 2008-2010 dönemi için şikâyetçi yerli üreticiden temin edilen yurt içi satış miktarları ile ilgili yıllara ait ithalat miktarlarının toplanması suretiyle bulunmuştur. Bu çerçevede, 2008 yılında 100 olan tüketim endeksinin 2009 yılında 72’ye düştüğü ancak 2010’da tekrar artış kaydederek 87’ye yükseldiği tespit edilmiştir.

(2) ÇHC’nin, soruşturmaya konu lamine parkeler için Türkiye pazarından aldığı pay incelendiğinde, 2008 yılında endeks değeri 100 olan pazar payının, 2009 yılında 47’ye düştüğü, 2010 yılında ise 74’e yükseldiği görülmektedir.

(3) Endonezya’nın Türkiye pazarından aldığı paya bakıldığında, 2008 yılında 100 olan endeks değerinin, 2009 yılında 63’e, 2010’da ise 30’a düştüğü görülmektedir.

(4) Yerli üretim dalının ise 2008 yılında 100 olan pazar payı endeks değerinin, 2009 yılında 106, 2010 yılında ise 98 olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ithalatının fiyatlarının gelişimi

MADDE 13 – (1)
Önlem konusu lamine parkelerin Türkiye genel ithalatının birim fiyatı, 2008 yılında 32,51 ABD Doları/ m² iken, 2009’da 27,79 ABD Doları/ m² ve 2010’da 27,22 ABD Doları/ m² seviyesinde gözlenmiştir.

(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatları 2008 yılında 15,54 ABD Doları/ m², 2009 yılında 17,85 ABD Doları/ m² ve 2010 yılında 17,55 ABD Doları/ m² olarak görülmektedir.

(3) Endonezya’dan gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatları 2008 yılında 20,61 ABD Doları/ m², 2009 yılında 21,30 ABD Doları/ m² ve 2010 yılında ise 21,41 ABD Doları/ m² olarak görülmektedir.

Soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 14 – (1)
Önlemin yürürlükten kalkması durumunda yerli üretim dalı fiyatları üzerinde oluşabilecek muhtemel etkiyi görebilmek amacıyla 2008-2010 dönemi için fiyat kırılması ve fiyat yıpranması hesapları yapılmıştır.

(2) Fiyat kırılması hesabında, öncelikle önlem konusu ürünün dampinge karşı önlem hariç Türkiye piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Piyasaya giriş fiyatı için TÜİK’ten alınan ithalat istatistiklerinin ağırlıklı ortalama CIF birim fiyatı kullanılmıştır. CIF birim fiyata %2 gümrük masrafları ve gümrük vergisi eklenerek (lamine parkeler için %0) önlem konusu ithalatın Türkiye’deki pazara giriş fiyatına ulaşılmıştır. Bulunan bu fiyat ile yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatı karşılaştırılarak fiyat kırılması hesabı yapılmıştır. Buna göre, önlem konusu lamine parkeler için hesaplanan fiyat kırılması oranları ÇHC için 2008 yılında CIF değerin %80’i, 2009 ve 2010 yılları için ise %31’i olarak bulunmuştur. Endonezya için ise 2008, 2009 ve 2010 yılları için fiyat kırılması sırasıyla CIF değerin %36, % 9 ve % 7’si olarak bulunmuştur.

(3) Fiyat yıpranması hesabında yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarının reel olarak gelişimine bakılmıştır. Bu anlamda, 2008 yılında enflasyon etkisinden arındırılmış halde 100 olarak kabul edilen birim fiyat endeksinin 2009’da 99’a ve 2010’da 87’ye düştüğü tespit edilmiştir.

(4) 2008 yılının son çeyreğinde meydana gelen ve halen etkisi kısmen devam eden küresel kriz nedeniyle yaşanmakta olan talep daralmasının uluslararası pazarda fiyat bazında rekabeti arttırdığı ve arttıracağı değerlendirilmektedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 15 – (1)
Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalını temsilen, şikâyetçi yerli üretici firmanın verileri dikkate alınmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler, on iki aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksleri (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış hale getirilmiştir. Zarar incelemesi 2008–2010 dönemi için yapılmıştır. 2008 yılı baz alınarak veriler endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

1) Yerli üretim dalının önlem konusu lamine parkelerde 2008 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2009 yılında 81’e düşmüş, 2010 yılında ise 90 olarak gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının önlem konusu lamine parkelerde kapasitesi ise 2008, 2009 ve 2010 yıllarında 100 olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranının endeks değerine bakıldığında ise, 2008 yılında 100 olan söz konusu değerin, 2009’da 81’e düştüğü, 2010’da ise 90’a yükseldiği tespit edilmiştir.

b) Yurtiçi satışlar ve ihracat

1) Yerli üretim dalının önlem konusu lamine parkelerde yurt içi satış miktar endeksi 2008 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2009’da 76’ya düştüğü, 2010’da ise 85’e çıktığı görülmektedir. Aynı dönem için yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2008 yılında 100 olan endeks değerinin, 2009’da 76’ya, 2010’da ise 74’e düştüğü görülmektedir.

2) İhracat miktar endeksinin, 2008 yılında 100 iken, 2009’da 106’ya, 2010 yılında ise 128’e çıktığı görülmektedir.

c) Yurtiçi fiyatlar

1) Yurtiçi satışların m² başına düşen birim fiyatlarının reel endeks değerlerine bakıldığında ise 2008 yılında 100 olarak kabul edilen endeksin 2009 yılında 99’a, 2010 yılında ise 87’ye düştüğü tespit edilmiştir.

ç) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının pazar payı endeks değeri 2008 yılında 100 iken, 2009 yılında 108’e çıkmış, ancak 2010 yılında 98’e düşmüştür.

d) Stoklar

1) Yerli üretim dalının önlem konusu parkelerdeki dönem sonu stok verileri incelendiğinde, 2008 yılında 100 olan stok miktarı endeksinin, 2009 yılında 84’e, 2010 yılında ise 61’e düştüğü görülmektedir.

e) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu lamine parkelerin üretiminde çalışan direkt işçi sayısının endeks değeri 2008’de 100 iken, 2009’da 85’e düşmüş, 2010’da ise 92’ye yükselmiştir.

f) Ücretler

1) Yerli üretim dalının önlem konusu lamine parkelerin üretiminde çalışan işçilerin 2008 yılında 100 olarak kabul edilen aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi, 2009 yılında 115’e yükselmiş, 2010 yılında ise 99’a düşmüştür.

g) Verimlilik

1) Önlem konusu parkelerin üretiminde çalışan işçilerin kişi başına üretimini yansıtan verimlilik endeksi 2008 yılında 100 iken, 2009 ve 2010’da sırasıyla 95 ve 98 olarak gerçekleşmiştir.

h) Maliyetler ve kârlılık

1) Yerli üretim dalının önlem konusu parkelerde yurtiçi birim ticari maliyet endeksi 2008 yılında 100 iken 2009’da 108’e çıkmış, 2010’da ise 95’e gerilemiştir.

2) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe yurtiçi satışlardan birim karlılığı 2008 yılında 100 iken, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla 74’e ve 63’e gerilemiştir.

i) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının önlem konusu lamine parke satışından elde ettiği nakit akışı (kâr+amortisman) endeks olarak 2008 yılında 100 iken, 2009 yılında 59’a ve 2010’da 55’e düşmüştür.

j) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2008 yılında 100 iken, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla 103 ve 101 olarak gerçekleşmiştir.

k) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği

1) Yerli üretim dalının öz sermaye endeksi 2008 yılında 100 iken, 2009 yılında 115’e, 2010 yılında ise 118’e çıkmıştır.

l) Yatırımların geri dönüşü

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımlarının geri dönüşünü yansıtan kar/öz kaynak oranı 2008 yılında 100 iken, 2009 yılında 61’e ve 2011 yılında 45’e gerilemiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1)
Önlem sonrası dönemde söz konusu önlemin etkinliğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir.Yerli üretim dalının 2008-2010 dönemine ait göstergeleri üretim, yurtiçi satışlar, karlılık, verimlilik, ürün nakit akışı gibi faktörlerde olumsuzlukların önleme rağmen devam ettiğini göstermektedir. Buna karşılık ihracat, istihdam ve kapasite gibi faktörler bakımından yerli üretim dalının göstergelerinde olumlu yönde bir seyir olduğu değerlendirilmektedir.

(2) İthalatın seyri ve önlem konusu ülkelerdeki kapasite göz önünde bulundurulduğunda, mevcut önlemin dampingli ithalat nedeniyle yerli üretim dalının uğradığı zararın kısmen bertaraf edilmesinde etkili olduğu ve önlemin kaldırılması halinde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde ciddi bozulmalar yaşanacağı değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 17 – (1)
Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

Soruşturma konusu ürünün uluslararası piyasasındaki gelişmeler

MADDE 18 – (1)
Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center-UTM) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM’de yer alan veriler en detaylı 6’lı bazda olduğu için, lamine parkeleri yansıtan 4418.72GTP’ye ait veriler kullanılmıştır.

(2) Dünya lamine parke ihracatı 2008’de 1,6 milyar ABD Doları iken, 2010 yılı sonunda 1,3 milyar ABD Doları seviyesindedir.

(3) Dünya lamine parke ihracatı, 2008 yılında 417.389 Ton, 2009 yılında 355.925 Ton, 2010 yılında ise 413.325 Ton1 düzeyindedir.

(4) Lamine parkelerin dünya birim ihraç fiyatlarına bakıldığında, 2008 yılında 3.789 ABD Doları/Ton olan birim fiyatların, 2009 yılında 3.386 ABD Doları/Ton’a, 2010 yılında ise 3.314 ABD Doları/Ton’a gerilediği görülmektedir.

Soruşturmaya tabi ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 19 – (1)
UTM verilerine göre ÇHC’nin lamine parkelerde küresel ölçekte ana tedarikçilerden biri olduğu görülmektedir. ÇHC’nin söz konusu ürün grubunda ihracatı miktar bazında 2007 yılında 2.513 Ton iken, bu miktar 2008 yılında 5.345 Ton, 2009 yılında 13.790 Ton ve 2010 yılında ise 36.467 Ton’a yükselmiştir.

(2) Değer bazında ÇHC’nin önlem konusu lamine parke ihracatı 2008 yılında 8,6 milyon ABD Doları iken, 2009’da 20 milyon ABD Dolarına, 2010 yılında ise 61,6 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.

(3) ÇHC’nin önlem konusu lamine parkelerde ihracat birim fiyatları incelendiğinde, 2008-2010 döneminde söz konusu birim fiyatların dünya fiyatlarının oldukça altında olduğu gözlenmektedir. Buna göre, 2008’de 1.621 ABD Doları/Ton olan birim fiyat, 2009 yılında 1.457 ABD Doları/Ton ve 2010’da 1.690 ABD Doları/Ton seviyesindedir. 2007-2010 arası dönemde ortalama olarak 3.496 ABD Doları/Ton seviyesinde gözlenen dünya ihracat birim fiyatlarıyla karşılaştırıldığında ÇHC menşeli lamine parkelerin %45 daha düşük birim fiyat seviyelerine sahip olduğu görülmektedir.

(4) Öte yandan, soruşturmaya konu ÇHC ve Endonezya’nın kapasitesinin ne kadar bir bölümünü Türkiye’ye yönelttiğini görebilmek amacıyla söz konusu ülkelerin Türkiye’ye olan lamine parke ihracatına bakılmıştır. TÜİK’ten elde edilen bilgilere göre ÇHC, 2008 yılında Türkiye’ye 2.288.646 ABD Doları (CIF) tutarında lamine parke ihraç ederken bu rakam 2009’da 1.243.840 ABD Dolarına düşmüş, 2010’da ise yeniden yükselerek 1.916.522 ABD Dolarına ulaşmıştır. Miktar olarak bakıldığında ise ÇHC’den 2008 yılında 147.233 m² lamine parke ithalatı yapılırken, bu rakam 2009’da 69.688 m²’ye düşmüş, 2010’da ise 109.217 m²’ye yükselmiştir. Endonezya’dan yapılan ithalata ilişkin TÜİK verileri değer bazında incelendiğinde, ithalatın 2008 yılında 926.912 ABD Doları, 2009’da 602.613 ABD Doları ve 2010 yılında ise 285.068 ABD Doları değerinde gerçekleştiği görülmektedir. Miktar bazında ise, 2008’de 44.976 m² olan ithalatın, 2009’da ise 28.294 m²’ye, 2010’da ise 13.312 m²’ye düştüğü görülmektedir.

Soruşturmaya tabi ülkelerin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 20 – (1) ÇHC, pek çok üründe olduğu gibi, lamine parkelerde de düşük fiyata dayalı rekabet stratejisi ile küresel pazarlarda artan bir pazar payına sahip olmuştur. UTM verilerine göre ÇHC’nin lamine parkeler için en büyük ihraç pazarları olarak ABD, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Japonya öne çıkmaktadır. ÇHC 2010 yılında, ABD’ye 29.343 Ton ve Rusya Federasyonu’na 1.324 Ton lamine parke ihraç etmiştir. AB Pazara Giriş Veritabanı (MADB) verilerine göre ise ÇHC’nin AB ülkelerine olan ihracatı 2008 yılında 110.581 Ton, 2009 yılında 79.566 Ton ve 2010 yılında ise 79.566 Ton’dur. ÇHC, 2008-2010 arası dönemde AB’nin bir numaralı tedarikçisidir. UTM verileri ışığında, gerek değer, gerek miktar bazında bir sıralama yapıldığında AB ülkelerinden Polonya, Avusturya, İsveç, Almanya ve Litvanya’dan sonra dünyadaki en büyük ihracatçı ÇHC’dir. 2008 yılında dünya ihracatının yalnızca %1,3’ünü gerçekleştiren ÇHC, 2009’da bu payını %3,9’a, 2010’da ise %8,8’e çıkarmıştır.

(2) MADB verilerine göre Endonezya’da ÇHC’den sonra AB’nin ikinci en büyük tedarikçisidir. Buna göre, AB ülkeleri Endonezya’dan 2008 yılında 17.835 Ton, 2009 yılında 11.952 Ton, 2010 yılında ise 12.376 Ton lamine parke ithal etmiştir.

(3) Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, ÇHC’nin dünyadaki belli başlı ihracatçılardan biri olduğu, özellikle büyük pazarlar olan ABD, Rusya Federasyonu ve AB’ye ihracatını düzenli olarak arttırdığı görülmektedir. Öte yandan küresel krizin getirdiği kısmi talep daralmasına paralel olarak son dönemde ÇHC’nin kayda değer bir atıl kapasitesinin oluştuğu değerlendirilmektedir. Diğer ülkelerde ve özellikle Türkiye’nin komşu ve çevre ülkelerinde rahatlıkla pazar bulabilen ÇHC, önlemin kalkması halinde atıl kapasitesini de kullanarak Türkiye’ye yönelik ihracatını kolayca artırabilecek durumdadır. Endonezya’da AB’nin ikinci en büyük tedarikçisi olarak, önlemin kalkması durumunda önlem öncesi dönemde Türkiye pazarında sahip olduğu konumu devam ettirecek kapasitededir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 21 – (1)
Lamine parkelerin en önemli kullanım alanı yer döşemeciliğidir. Önleme konu ülkeler için Türkiye, artan nüfusu ve buna bağlı olarak gelişen ve büyüyen inşaat sektörü bakımından önemli bir pazar mahiyetindedir.

(2)
Türkiye’deki çok sayıda ithalatçı da uzun yıllardır lamine parke ithalatı yapmaktadır. ÇHC ve Endonezya üreticileri/ihracatçıları Türkiye pazarı, rekabet şartları, dağıtım ve pazarlama kanalları, ürünler ve fiyat seviyeleri hakkında bilgiye sahiptirler ve Türkiye’deki dağıtım kanallarına erişim kolaylığı nedeniyle pazara nüfuz etme sorunu yaşamadıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, önlemin kalkması durumunda, Türkiye pazarını bilen ve önemli gören ÇHC ve Endonezya ihracatçıları, Türkiye’ye olan mevcut ihracatını kolaylıkla arttırabilecektir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 22 – (1)
Yerli üreticiden ve ithalatçılardan alınan bilgiye göre iç piyasadaki talep, fiyat faktörüne göre belirlenmektedir. Lamine parke, doğal bir ürün olması sebebiyle fiyat seviyelerinde uzun vadede önemli değişiklikler olması beklenmemektedir. Lamine parkede sınıf ve kesit, fiyat ve kaliteyi etkileyen iki unsur olarak gösterilmiştir. Talep iç ve dış piyasada fiyata ve kaliteye göre iki şekilde gerçekleşmektedir. Yerli üreticiden alınan bilgiye göre, her sınıf ve kesitte parkeyi üretme kapasitesini haiz yerli üretim dalında epeyce geniş bir ürün gamı mevcuttur. Dolayısıyla yerli üretim dalı, hem görece daha düşük kaliteli ve düşük fiyatlı, hem de daha yüksek kaliteli ve fiyatlı, lisanslı kilitli parke üretimini gerçekleştirmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı

MADDE 23 – (1)
Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjları, soruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır.

(2) Buna göre, 2006 yılında sona eren esas soruşturmada lamine parkeler için damping marjı, CIF ihraç fiyatlarının ÇHC için %59,2’si, Endonezya için ise %40,6’sı olarak hesaplanmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 24 – (1)
Soruşturma konusu üründe ÇHC ve Endonezya haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının yükselmesinde en önemli etkenin 2006 yılında damping önleminin yürürlüğe girmesi olduğu değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

MADDE 25 – (1)
Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde; önlemin kalkması halinde önlem konusu ülkelerin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjının önemli düzeylerde olduğu, önlem konusu ülkelerin genel ihraç fiyatlarının dünya ticaretindeki ortalama fiyatların altında seyrettiği, önleme tabi ülkelerin söz konusu üründe dünyanın önemli ihracatçılarından olduğu ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitelerinin bulunduğu, 2010 yılında önleme tabi ülkelerde Türkiye’ye de kolaylıkla yönlendirilebilecek büyük miktarda bir atıl kapasitenin oluştuğu, inşaat sektöründe istikrarlı bir büyüme kaydeden Türkiye pazarının ÇHC ve Endonezya için önemli olduğu, önlemin kalkması halinde fiyata duyarlı olan ürün tiplerinin kısmi küresel pazar daralması yaşanan mevcut konjonktürde büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğu değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devam etmesinin muhtemel olduğu tespit edilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM
Sonuç

Karar

MADDE 26 – (1
) Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamının veya tekrarının muhtemel olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Pozisyon No   Eşyanın Tanımı  Menşe Ülke   Dampinge Karşı Önlem ( CIF Bedelin %’si)


4418.72.00.00.00    Lamine Parkeler   Çin Halk Cumhuriyeti   % 35

Endonezya    % 25


Uygulama

MADDE 27 – (1)
Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1)
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1)
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898056 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898056 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?