İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/24)

Ekonomi Bakanlığından: 27.11.2012-28480 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/24)

Başvuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından yapılan ve Düzce Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda; Romanya menşeli renksiz düzcamın (düzcam) Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2 (1) Başvuru konusu eşya, 7005.29 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) sınıflandırılan renksiz düzcamdır.

(2) Renksiz düzcam, kum ve diğer hammaddelerin 1700°C’de ergitilerek kalay banyosu üzerinde yüzdürülmesi ve kontrollü bir şekilde soğutularak düzcama dönüştürülmesi prensibine dayanan float teknolojisi ile üretilir. Tüm cam uygulamaları için temel ürün olan renksiz düzcam, büyük plakalar halinde üretilir ve kullanılacakları alanın özellikleri doğrultusunda kesilerek ya da ikincil işleme tabi tutularak bitmiş ürün haline getirilir. Renksiz düzcama ikincil işlem uygulanarak camın, inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, enerji, tarım sektörlerinde yalıtım camı ünitesi, lamine cam, temperli cam, kısmi temperli cam, emaye cam, bombeli cam, kaplamalı cam veya ayna olarak kullanılması sağlanır.

(3) Bahse konu GTP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikayetçi/destekçi firmaların Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 (1) Romanya’nın iç piyasa satışlarına ilişkin veri temin edilemediğinden oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiş olup yerli üretim dalının satış genel ve idari giderlerine ilişkin gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra, üretim maliyetlerine makûl bir kâr oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) Şikayet konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde iki farklı yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntemde, şikayet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında esas alınan dönem için Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden yararlanılmış ve elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir. İkinci yöntemde ise Romanya menşeli şikayet konusu ithalata ilişkin ihraç faturası esas alınmış olup söz konusu ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup, Romanya menşeli şikayet konusu ürün için hesaplanan damping marjlarının, önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 (1) Romanya menşeli şikayet konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2009-2012 (Ocak-Haziran) döneminde önemli ölçüde artış gösterdiği tespit edilmiştir.

(2)  İlgili sektörde tüketimin artmasına karşın, dampingli ithalatın artması nedeniyle büyüyen pazarda yerli üretim dalının pazar payının azaldığı ve şikayete konu ülkenin pazar payının arttığı belirlenmiştir.

(3) Yerli üretim dalının yurt içi satış, kârlılık, stoklar, kapasite kullanım oranı gibi ekonomik göstergelerinde 2009-2012 (Ocak-Haziran) döneminde olumsuzluklar yaşandığı belirlenmiştir.

(4) Aynı dönemde, şikayete konu ülkeden yapılan düzcam ithalatında gerçekleşen ortalama birim fiyatların yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskıladığı belirlenmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluğa yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Romanya menşeli düzcam için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, Romanya’nın Ankara’daki resmî temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 7 nci maddede belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 7 nci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması ve vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 10 (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 02/204 77 18/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms226@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290617 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290617 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?