İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/9)

Ekonomi Bakanlığından: 19.04.2012-28269 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/9)

Başvuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Borusan Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvan’ı (Tayvan) menşeli “paslanmaz çelikten borular”ın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiştir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2 (1) Başvuru konusu eşya, 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli) boruların soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş olanlarının; diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 GTİP’i altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti kare/dikdörtgen şeklinde olan dikişli borular”dır.

(2) Başvuruya konu paslanmaz çelikten borular muhtelif ebatlarda kesiti daire veya kare/dikdörtgen şeklinde olabilmekte mobilya ve aksesuar üretiminde, otomotiv sektöründe, endüstriyel mutfak imalatında ve gıda, kimya, gübre, kağıt, ilaç, boya, petrokimya, plastik ve yağ sanayileri başta olmak üzere her tür korozif ortam ve uygulama alanlarında kullanılabilmektedir.

(3) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi firmanın Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 (1) Tayvan’ın iç piyasa satışlarına ilişkin veri temin edilemediğinden oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiş ve yerli üretim dalının üretim maliyetleri alınarak hammadde maliyeti, işçilik, enerji, amortisman, finansman ve diğer üretim giderlerinde adı geçen ülkenin lehine olacak şekilde ayarlamalar yapıldıktan sonra makul bir kâr oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir. ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanmış olup, Tayvan için belirlenen normal değerin ÇHC için de geçerli olduğu kabul edilmiştir.

(2) Şikâyet konusu ülkelerden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikâyet konusu maddenin normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları esas alınmıştır. Söz konusu fiyatların fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla, şikayet konusu maddeler için hesaplanan damping marjlarının, şikayete konu ülkeler için önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 (1) 2008 ile 2011 yılının ilk dokuz aylık dönemi arasında şikayete konu ülkeler menşeli ithalat hem mutlak hem de nispi olarak artmıştır. Aynı dönemde bahse konu ülkeler menşeli ithalatın toplam tüketim içerisindeki payının da arttığı tespit edilmiştir.

(2) Şikayet konusu ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının başvuru sahibi yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve yerli üreticinin fiyatlarını olması gereken seviyede belirleyememesi nedeniyle dampingli ithalattan kaynaklanan bir fiyat baskısına maruz kaldığı tespit edilmiştir. Yerli üreticinin bu fiyat baskısı nedeniyle yurt içi fiyatlarını maliyetlerinin üzerinde olacak şekilde belirleyemediği ve bu nedenle de üretimden gerçekleştirdiği satışlarından sürekli olarak zarar ettiği belirlenmiştir.

(3) Başvuru sahibi yerli üreticinin düşük fiyatlı ithalatın hacmi nedeniyle üretim kapasitesinin büyük kısmını kullanamadığı ve bu nedenle ölçeğe göre artan getiri koşullarından da yararlanamadığı tespit edilmiş, zararına yapılan satışların firmanın bilanço verilerini de olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikayete konu dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının stok miktarı, kârlılık ve yatırımların geri dönüşü gibi ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, ÇHC ve Tayvan menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 7 (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir.

(2) Ancak, ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek madde 1’indeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı’na ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ile Tayvan’ın Ankara’daki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi’ne bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 9 (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/ 204 77 26

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms221@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269596 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269596 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?