İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/19)

Ekonomi Bakanlığından: 05.10.2013-28786 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri" için 7/11/2001 tarihli ve 24576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2001/5) ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemin, 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2007/17) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda uygulanmasına devam edilmesi uygun görülmüştür.

(2) Uygulanmakta olan bahse konu önlemlerin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20) vasıtasıyla, yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(3) Yerli üretici Aypaş Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan bilgiler çerçevesinde ÇHC menşeli “elektrikle çalışan duvar saatleri” için 18/10/2012 tarihli ve 28445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/20) ile NGGS başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 (1) Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvurunun yerli üretim dalı (YÜD) adına yapılmış olduğu ve üreticinin YÜD’ü temsil ettiği anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Kendilerine bildirim yapılan ithalatçı firmaların sadece ikisinden cevap alınmıştır.

(5) Kendilerine bildirim yapılan üretici/ihracatçı firmalardan herhangi bir cevap alınmamıştır.

(6) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ve soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçı firmalar ile YÜD’e iletilmiştir.

(7) Taraflardan nihai bildirim sonrası herhangi bir görüş alınmamıştır.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Aypaş Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin İstanbul’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2009–31/12/2011 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 (1) Soruşturma konusu ürün, 9105.21.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “elektrikle çalışan duvar saatleri”dir.

(2) Elektrikle çalışan duvar saatleri çerçeve, kadran ve akrep-yelkovan-saniyenin elektronik devrelerden oluşan bir makine ile montajından elde edilmektedir. Pil ile çalışan söz konusu ürünün farklı tasarım versiyonları da bulunmaktadır. Ürün mesken, işyeri ve okullarda kullanılabilmektedir.

(3) YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ülke menşeli elektrikle çalışan duvar saatlerinin benzer ürünler olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından gerekse soruşturma konusu ülkede üretilen elektrikle çalışan duvar saatlerinin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.

(4) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı, Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Genel açıklamalar

MADDE 9 (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla 2009-2011 dönemi dikkate alınmıştır.

(2) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve ÇHC’den yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 10 (1) 2009-2011 döneminde tüm ülkelerden gerçekleştirilen genel ithalat verileri incelenmiştir.

(2) 2009 ve 2010 yıllarında söz konusu ürün ithalatı sırasıyla 400.126 adet ve 442.397 adet olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında gerçekleşen toplam ithalatın artarak 856.794 adet seviyesine yükseldiği görülmektedir.

(3) Ürünün ithalatına değer olarak bakıldığında ise 2009 yılında 2.036.861 ABD Doları seviyelerinde olan genel ithalatın 2010 ile 2011 yıllarında artarak 3.340.917 ile 5.816.647 ABD Doları seviyesine yükseldiği gözlenmiştir.

(4) Maddenin genel ithalatının ortalama birim fiyatlarının 2009-2011 yılları itibariyle sırasıyla 5,09 ABD Doları/adet, 7,55 ABD Doları/adet ve 6,79 ABD Doları/adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Maddenin ÇHCden ithalatı

MADDE 11 (1) 2009-2011 döneminde ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı miktar bazında 2009 yılında 217.765 adet, 2010 yılında 350.065 adet, 2011 yılında 760.496 adet olmuştur. ÇHC’den adet bazında gerçekleşen ithalatın 2009 yılından 2011 yılına %249 oranında arttığı görülmüştür.

(2) ÇHC’den yapılan nispi ithalat incelendiğinde, bu ülkeden yapılan ithalatın genel ithalata miktar bazındaki oranının, 2009’dan 2011’e kadar sırasıyla %54, %79 ve %89 olarak ve giderek artarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı, 2009 yılında 5,49 ABD Doları/adet, 2010 yılında 6,69 ABD Doları/adet, 2011 yılında 6,45 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2009-2011 döneminde sırasıyla 4,62 ABD Doları/adet, 10,8 ABD Doları/adet ve 9,43 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 12 (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer ürün tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle YÜD’ün yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer ürün tüketimi bulunmuştur.

(2) Önlem konusu ithalatın Türkiye toplam tüketimi içindeki payı verilerin 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslenmesi suretiyle incelenmiştir.

(3) Buna göre, Türkiye toplam benzer ürün tüketimi endeks değeri 2009 yılı için 100 olarak kabul edildiğinde, 2010 yılı için bu rakamın 142’ye, 2011 yılında ise 143’e çıktığı görülmektedir. 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz sonrası Türkiye pazarında önemli büyüme yaşanmış ve tüketim 2010 ve 2011 yılları boyunca artmaya devam etmiştir.

(4) ÇHC’nin pazar payının endeks değeri, 2009’da 100, 2010’da 113 ve 2011’de 244 olarak gerçekleşmiştir. Gözden geçirme döneminde ÇHC pazar payını %140 oranında arttırmıştır.

(5) YÜD pazar payı değerlendirildiğinde, 2009’da 100 olan pazar payı endeks değeri, 2010’da 105 ve 2011’de 88 olarak gerçekleşmiştir. YÜD söz konusu dönemde yurt içi satış miktarlarını pazarın büyümesine paralel olarak arttırmış, ancak pazar payını uygulamada bulunan dampinge karşı önleme rağmen koruyamamıştır. YÜD pazar payı söz konusu dönemde %12 azalmıştır.

(6) ÇHC haricindeki diğer ülkelerin pazar payında ise daralma gözlemlenmiştir. Buna göre bahse konu ülkelerin pazar payı endeks değeri 2009’da 100 iken, endeks değerinin 2010’da 36 ve 2011’de 37 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 13 (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesi bakımından YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde yerli üreticinin (Aypaş Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.) verileri kullanılmıştır.

(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK’in yayımladığı yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmış ve veriler 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);

1) YÜD’ün önlem konusu üründe üretim miktar endeksi, 2009 baz yılında 100 iken 2010’da 149 ve 2011’de 130 olmuştur.

2) YÜD’ün üretim kapasite (adet bazında) endeksi, 2009 baz yılında 100 iken 2010’da sabit kalmış ve 2011’de 115’e yükselmiştir.

3) KKO (adet bazında) endeksi 2009 baz yılında 100 iken, 2010’da 149’a yükselmiş ve 2011’de 113’e gerilemiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat;

1) YÜD’ün yurt içi satış miktar endeksi 2009 baz yılında 100 iken 2010’da 150 ve 2011’de 126 olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı 2009 baz yılında 100 olan endeksin 2010’da 162’ye, 2011’de ise 181’e yükseldiği görülmektedir.

3) YÜD’ün 2009 baz yılında 100 olan yurt dışı miktar satış endeksi, 2010’da 45 ve 2011’de 132 olarak gerçekleşmiştir.

4) Yurt dışı satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2009 baz yılında 100 olan endeksin, 2010’da 71’e gerilediği ve 2011’de ise 202’ye yükseldiği görülmektedir.

c) Yurt içi ve ihracat satış fiyatları;

1) YÜD’ün 2009 baz yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyat endeksi 2010’da 108’e, 2011’de ise 143’e yükselmiştir.

2) YÜD’ün 2009 baz yılında 100 olan ağırlıklı ortalama ihracat birim satış fiyat endeksi, 2010’da 146’ya yükselmiş ve 2011’de ise 128’e gerilemiştir.

ç) Pazar payı;

1) YÜD’ün 2009’da 100 olan pazar payı endeksi, 2010’da 105’e yükselmiş, 2011’de 88’e düşmüştür.

d) Verimlilik;

1) YÜD’ün çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2009 baz yılında 100 iken, 2010’da 120’ye yükselmiş ve 2011’de ise 87’ye gerilemiştir.

e) Stoklar;

1) YÜD’ün 2009 yılında stok miktar endeksi 100 olarak alındığında bu endeks 2010’da 77 ve 2011’de 41 olmuştur.

f) İstihdam;

1) YÜD’ün önlem konusu ürün üretimindeki işçi istihdamının 2009 baz yılında 100 olan endeks değeri, 2010’da 125 ve 2011’de 149 olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler;

1) YÜD’ün aylık reel brüt ücret endeksi 2009 baz yılında 100 olarak alındığında, 2010’da 125 ve 2011’de 121 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Maliyetler ve karlılık;

1) YÜD’ün ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009’da 100 iken, 2010’da 108’e, 2011’de ise 143’e yükselmiştir.

2) YÜD’ün önlem konusu üründe yurt içi satış birim karlılığı 2009 baz yılında 100 iken, 2010’da 92’ye, 2011’de ise 83’e gerilemiştir. Önlem konusu üründe genel birim karlılığı ise 2009 baz yılında 100 iken 2010 yılında 98’e gerilemiş, 2011’de ise 112’ye yükselmiştir.

h) Ürün nakit akışı;

1) YÜD’ün elde ettiği ürün nakit akışı endeksi 2009’da 100 iken, 2010’da 94’e ve 2011’de ise 73’e gerilemiştir.

ı) Büyüme;

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü, 2009’da 100 iken, 2010’da 112 ve 2011’de 137 olarak gerçekleşmiştir.

i) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği;

1) YÜD’ün sermaye arttırma yeteneğini görebilmek için, YÜD’ün bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin seyri incelenmiştir. Buna göre, 2009’da 100 olan öz sermaye, 2010’da 86 olmuş ve 2011’de 82 düzeyine gerilemiştir.

j) Yatırımların geri dönüş oranı;

1) YÜD’ün yatırımları arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalınca yapılan yatırımların seyri incelenmiş ve 2009’da 100 olan tevsi yatırım endeksinin, 2010’da 210 ve 2011’de 77 olduğu görülmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 14 (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde, mevcut önlemin göstergeler üzerindeki genel etkisinin olumlu olduğu, ancak 2009 yılı baz yıl olarak alındığında gözden geçirme döneminin son yılında bir kısım göstergelerde gerileme olduğu görülmektedir.

(2) Buna göre, önlem konusu ürün sınai ve ticari maliyetleri artarken, bu ürünün üretim miktarının, yurt içi satış miktarının 2010 yılında yükselişe geçtikten sonra 2011 yılında gerilediği; yurt içi satışlardan elde edilen birim karın ise 2009 yılı baz yıl olarak alındığında gözden geçirme dönemi boyunca gerilediği görülmektedir.

(3) YÜD yerinde inceleme esnasında mevcut önlemin işlerliğinin devam ettiğini belirtmiştir. Bu durumun, önlem konusu ürün üretim miktarı, yurt içi satış miktarı ve yurt içi satışlardan elde edilen birim karlılıkta gerileme gibi YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi ile birlikte dikkate alındığında, dampinge karşı önlemin kısmen etkili olduğu görülmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 15 (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, YÜD önlemin ortadan kalkması halinde dampingin ve zararın devam edeceği ya da yeniden meydana geleceğine ilişkin iddiası çerçevesinde soruşturma konusu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat kabiliyeti, ihraç fiyatları, Türkiye pazarının önemi ile esas soruşturmada tespit edilen damping marjı gibi unsurlar incelenmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 16 (1) Önlem konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve inceleme konusu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. UTM tarafından sağlanan verilerin birimi ülkelere göre “adet” veya “ton” olarak değişmekte, ulusal veri kaynaklarıyla uyumsuzluk gösterebilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki değerlendirmelerde bahse konu kısıtlar da göz önünde bulundurulmuştur.

a) Dünya geneli;

1) Soruşturma konusu ürünün dünya genelinde değer bazında ihracatı 2009’da 457.449.000 ABD Doları, 2010’da 602.197.000 ABD Doları ve 2011 yılında ise 721.801.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

2) 2011 yılında dünya genelinde değer bazında en çok ihracat gerçekleştiren ülkeler sırasıyla ÇHC (%74), Hong Kong (%6), Almanya (%3), Hollanda (%3) ve Tayland (%2) olmuştur.

b) ÇHC;

1) Önlem konusu ÇHC’nin dünyaya ihracatının miktar bazında 2009’da 152.864.542 adet, 2010 yılında 202.959.940 adet, 2011 yılında 211.491.096 adet olduğu görülmektedir.

2) Değer bazında ihracatta 2009, 2010 ve 2011 yıllarında toplam dünya ihracatı içindeki payı sırasıyla %66, %73 ve %74 olan ÇHC söz konusu ürünün ihracatçı ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktadır.

3) 2009-2011 döneminde ÇHC’nin ihracatındaki birim fiyatlar ele alındığında ise söz konusu fiyatların sırasıyla 1,9 ABD Doları/adet, 2,1 ABD Doları/adet ve 2,5 ABD Doları/adet seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.

4) Yine UTM verileri esas alınarak yapılan değerlendirmede ÇHC’nin önleme konu üründe gerçekleştirdiği dünya ihracatında birim fiyatlar 2009-2011 döneminde sırasıyla 1,9 ABD Doları/adet, 2,1 ABD Doları/adet ve 2,5 ABD Doları/adet iken, ülkemize yaptığı ihracat bakımından birim fiyatların 2,1 ABD Doları/adet, 1,9 ABD Doları/adet ve 3,1 ABD Doları/adet olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye tarafından alınan mevcut önlem yürürlükte iken ÇHC’nin dünya ihracat birim fiyatı yıllara göre değişkenlik göstermiş ve 2010 yılında dünya ihracat birim fiyatı, ülkemize ihraç birim fiyatına göre daha yüksek olarak gerçekleşmiştir.

5) ÇHC’nin bu üründe Türkiye’ye ihracat birim fiyatının, genel ortalama ihracat birim fiyatının altında gerçekleşmesi sebebiyle, bu ülkeden yapılacak ithalatın önlemin yürürlükten kalkması durumunda Türkiye piyasa fiyatlarının olması gereken seviyesine yükselemeyeceğinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 17 (1) Önlem konusu ürüne yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin önlem konusu ülke için cazip bir seviyede olduğu ve Türkiye’nin ilgili üründeki tüketim endeksinin 2009-2011 yılları arasında önemli ölçüde arttığı değerlendirilmektedir. Elektrikle çalışan duvar saatlerine işyeri, mesken ve okul gibi birçok yerde ihtiyaç duyulması ve aynı zamanda dekoratif amaçla kullanılabilmesi Türkiye’yi büyüyen bir pazar konumuna getirmektedir.

(2) Tüketim endeksinin artmasının başlıca nedenlerinden bir diğeri ise 2009 yılı ekonomik krizi sonrası canlanan piyasalarda elektrikle çalışan duvar saatlerinin promosyon amaçlı olarak artan talebi de bulunmaktadır. Türkiye ekonomisindeki büyümeye bağlı olarak duvar saatleri talebinin daha da artması beklenmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı

MADDE 18 (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması çerçevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjı incelenmiştir. Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapmaları muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturmada tespit edilen damping marjı CIF ihraç fiyatının %180’i (2,1 ABD Doları/adet) olarak hesaplanmıştır.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 19 (1) İthalatçı soru formuna verilen cevaplarda ithal ürünün dekoratif amaçlı kullanım özelliğinin ön plana çıktığı, kalitenin ise bir diğer unsur olarak ithal ürün tercihini öne çıkardığı belirtilmiştir.

(2) YÜD, geniş ürün yelpazesi ile kendi ürünlerinin dekoratif amaçlı kullanımının yaygın olduğunu, mevcut önlemin etkisi ile YÜD ürünlerinin ÇHC’li üreticiler tarafından takip edilmeye başlandığını belirtmiştir. YÜD, ürünlerinin ithal benzer ürüne göre sağlık koşullarına uygun ve daha kaliteli malzemelerden üretildiğini dile getirmiştir.

(3) Önlem konusu ürünün talebini etkileyen başlıca unsurlar fiyat ve kalite olmakla beraber fiyat unsurunun ön plana çıkmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, duvar saatlerinin birçok yerde ve aynı zamanda promosyon ürünü olarak kullanılabilmesinin önemli bir etken olduğu değerlendirilmektedir.

(4) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda ciddi üretim ve ihracat kapasitesi bulunan ve düşük ihraç fiyatlarına sahip olan ÇHC’ye talebin kayması ile bu ülkeden ürün ithalatının artmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

MADDE 20 (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir.

(2) ÇHC’nin önleme tabi duvar saatlerinde, dünya pazarında gerek üretim kapasitesi gerekse ihracat kabiliyeti ile lider ülke konumunda bulunduğu, gözden geçirme döneminde küresel ölçekte pazar payını arttırdığı görülmektedir.

(3) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın 2007 yılında, Türkiye toplam ithalatının %41’ini, 2011 yılı itibariyle ise %89’unu oluşturması, büyüyen Türkiye pazarı ve YÜD’ün gözden geçirme dönemi ekonomik göstergelerindeki genel olumlu seyir ile birlikte dikkate alındığında, konulan dampinge karşı önlemin gözden geçirme döneminde kısmen etkili olduğu değerlendirilmektedir.

(4) Duvar saatlerinin Türkiye piyasasındaki artan tüketimine rağmen, satışlarını arttırmış olmakla beraber YÜD’ün pazar payı gerilemeye başlamış, ÇHC menşeli ürünlerin pazar payı artarken, üçüncü ülke menşeli ürünler giderek pazarını kaybetmiştir.

(5) 2010 yılında gerçekleştiği gibi mevcut önleme rağmen, ÇHC’nin Türkiye’ye tüm dünyaya gerçekleştirdiği satışlardan daha düşük ortalama birim fiyatlara ihracat gerçekleştirebildiği ve aynı zamanda ÇHC’den ithalattaki birim fiyatın Türkiye genel ithalat birim fiyatlarının altında olduğu görülmektedir.

(6) Önlemin sona ermesi halinde önleme konu ülkeden yapılacak ithalatın Türkiye toplam ithalatında hâkim konumunu daha da pekiştireceği değerlendirilmektedir.

(7) Yürürlükte bulunan ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingli ithalatın devam etmesinin veya tekrar meydana gelmesinin muhtemel olduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda YÜD’ün ekonomik göstergelerinde görülen genel olumlu seyrin bozulabileceği değerlendirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 21 (1) Soruşturma konusu üründe ÇHC haricindeki diğer ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/17) ile önlemin son olarak yürürlüğe girdiği 2007’de % 66 iken, 2009’da %46, 2010’da %21 ve 2011’de %11 seviyesine gerilediği görülmektedir. Bununla birlikte, üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın azalma nedeninin, ÇHC’den gelen düşük ortalama birim fiyatlı ithalat ile ÇHC’nin söz konusu ürüne ilişkin mevcut üretim ve ihracat potansiyelinin olması olarak değerlendirilmektedir. Bu durumun, soruşturma konusu önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin bu Tebliğdeki tespitleri destekleyici nitelikte olduğu görülmektedir.

Karar

MADDE 22 (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

(ABD Doları/Adet)

9105.21.00.00.00   

Elektrikle çalışan duvar saatleri

Çin Halk Cumhuriyeti

2,10 ABD Doları/Adet

 

Uygulama

MADDE 23 (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 24 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898929 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898929 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?