İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/20)

Ekonomi Bakanlığından: 02.10.2013-28783 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/20)

Başvuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde; Kuveyt’te yerleşik Equate Petrochemical Company ve The Kuwait Olefins Company firmaları ile adı geçen firmaların Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik aracı ithalatçı firması MEGlobal International FZE, Kuveyt menşeli “Mono Etilen Glikol (MEG)” için ara gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.

Önleme tabi madde

MADDE 2 (1) Önleme tabi madde, “2905.31-Etilen glikol (etandiol)” gümrük tarife pozisyonunda yer almakta olup kısaca MEG olarak adlandırılmaktadır.

Mevcut önlem

MADDE 3 (1) 2/5/2010 tarihli ve 27569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/11) ile Kuveyt menşeli bahse konu ürün ithalatında Equate Petrochemical Company için CIF bedelin %6’sı, diğer üretici/ihracatçılar için ise CIF bedelin %20’si düzeyinde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe

MADDE 4 (1) Başvuruda sağlanan bilgiler ile Türkiye İstatistik Kurumu ithalat istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme sonucunda, Kuveyt menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zarara ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 (1) Yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, yürürlükteki mevcut önlemin kaldırılması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olup olmadığının tespiti için Yönetmeliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde bir gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/11)’in “Karar” matlaplı 25 inci maddesinde Kuveyt menşeli ithalat için gösterilen meri önlem, bu soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 6 (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların, yerli üreticilerin ve yabancı üretici/ihracatçıların soru formunu Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden edinmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Kuveyt’in Ankara’da bulunan Büyükelçiliğine de bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 7 (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 8 (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel         : + 90 312 204 77 10 / 204 77 26

Faks       : + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta  : ags204@ekonomi.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 10 (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903890 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903890 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?