İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/09)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  18.04.2009-27204 Resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/09)
             Başvuru
             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarih ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA),  Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “poliesterlerden sentetik devamsız lifler” (polyester elyaf) için gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur. Başvuru, Akfiber Polyester Sanayi A.Ş., Bozoğlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş., Rifay Polipropilen Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf Sanayi Tic. Ltd. Şti., Alba Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Usaş Fiber A.Ş. firmaları tarafından da desteklenmektedir.
             Önleme tabi madde
             MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “polyester elyaf”tır.
             Mevcut önlem
             MADDE 3 – (1) 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/13 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli bahse konu ürün ithalatında 0,08 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
             Gerekçe
             MADDE 4 – (1) Yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler ve TÜİK ithalat istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme sonucunda, yapılan başvurunun ÇHC menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zarara ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delilleri içerdiği anlaşılmıştır.
             Karar ve işlemler
             MADDE 5 – (1) Yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik'in 34 üncü maddesi çerçevesinde bir gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
             (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
             (3) 2007/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ’in “Karar” matlaplı 21 inci maddesinde ÇHC için gösterilen meri önlem, bu soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
             Soru formları ve bilgilerin toplanması
             MADDE 6 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça bilinen ithalatçılarına, soruşturmaya konu ülkede yerleşik üretici/ihracatçılarına soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve üretici/ihracatçıların soru formunu Müsteşarlığın web sayfasındaki ilgili bölümden süresi içinde indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
             (2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, ilgili ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.
             Süreler
             MADDE 7 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
             (2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 6 ncı maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.
             İşbirliğine gelinmemesi
             MADDE 8 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
             Diğer hükümler
             MADDE 9 – (1) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
             Yetkili merci ve adresi
             MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
             İthalat Genel Müdürlüğü
             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
             İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA
             Tel: +90 (312) 204 77 05; 204 77 26
             Faks: +90 (312) 212 87 65 veya 212 87 11
             Soruşturmanın başlangıç tarihi
             MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
             Yürürlük
             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931039 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931039 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?