İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/21)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  30.07.2009-27304 Resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/21)
BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1- (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.00, 8301.60.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir – bareller ile kilit kasası” için 31/07/2003 tarih ve 25185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/16 sayılı Tebliğ (2003/16 sayılı Tebliğ) ile dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Uygulanmakta olan önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce, 23/11/2007 tarih ve 26709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/18 sayılı Tebliğ ile bahse konu önleme yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.
(3) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine 22/07/2008 tarih ve 26944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/23 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1)Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlarını içermektedir.
Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğine soru formu gönderilmiştir.
(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştiren 10 ithalatçı firmadan cevap alınmıştır.
(4) ÇHC’deki üretici-ihracatçılardan hiçbir cevap alınamamıştır.
(5) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan dinleme toplantısı yapılmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.
(6) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler soruşturma kapsamında değerlendirilmiştir.
(7) Nihai bildirim sonrası iki ithalatçı firma, mevcut önlem ve nihai bildirimde yer alan çeşitli tespit ve değerlendirmelere yönelik görüş bildirmiştir. Firma görüşlerinin soruşturma kapsamındaki nihai değerlendirmeleri değiştirecek nitelikte bir bilgi içermediği görülmüştür.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkenin Büyükelçiliğine söz konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçılara iletilmek üzere şikâyetin gizli olmayan metni ve soruşturma açılış Tebliği gönderilmiştir.
(2) Soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren “Nihai Bildirim” ilgili tarafların bilgisine sunulmuş ve karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul bir süre tanınmıştır.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 5- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 01/01/2005–31/12/2007 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir. Bununla beraber, önlemin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla gözden geçirme dönemini (2005-2007) de içine alan 2003-2007 dönemi ele alınmıştır.
İKİNCİ KISIM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 6- (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.00, 8301.60.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir – bareller ile kilit kasası”dır.
(2) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen kapı kilitleri ile soruşturma konusu ülke menşeli kapı kilitlerinin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu ürünün işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir görüş alınmamış ve bu yönde bir tespitte bulunulmamıştır.
(3) Bu çerçevede, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından imal edilen kapı kilitlerinin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(4) Soruşturmada, soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTİP’ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır.
(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
MADDE 7- (1)Yönetmelik’in 35’inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
a) Önleme tabi ülkede sektörün durumu
(1) Önleme tabi ülke dünyanın en büyük kilit ihracatçısıdır. Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM) verilerine göre 2004 – 2007 döneminde dünya kilit pazarındaki payını sürekli arttıran ÇHC’nin bu dönemde pazardan aldığı pay yıllar itibariyle %18,1, %19,24, %22,09 ve %23,89 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılı UTM verilerine göre ÇHC’nin dünya kilit ihracatındaki payının ABD Doları bazında %23,89, miktar bazında ise %50 olması da ÇHC’nin düşük fiyat politikasını gösteren bir husustur. Yine 2007 yılı UTM verilerine göre ÇHC dünyanın en büyük 15 kilit ihracatçısı arasında en düşük birim fiyatlı ihracatı yapmaktadır. Dünya Ticaret Atlası (DTA) verilerine göre de ÇHC 2008 yılı itibariyle 179 ülkeye 179.559 ton ve 863 milyon ABD Doları tutarında ihracat yapmıştır. ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu kilit ihracatı 2007 yılında 2006’ya göre miktar ve dolar bazında artmış, 2008 yılında ise 2007’ye göre dolar bazında artsa da miktar bazında % 4 oranında azalmıştır.
(2) Finansal krizle birlikte dünyada gerçekleşen talep daralmasının ÇHC’nin kilit ihracatını da olumsuz etkileyeceği ortadadır. Bunun ilk işaretleri 2008 yılında görülmüştür. DTA verilerine göre 2008 yılında ÇHC kilit ihracatı miktar bazında %4 oranında azalmıştır. ÇHC, talep daralmasına bağlı olarak sektörde oluşan ve ileride de artması beklenen bu kapasite fazlasını yönlendirebileceği pazarlara ihtiyaç duyacaktır.
b) Fiyat karşılaştırması
(1) Soruşturma kapsamında ÇHC’de mukim üretici/ihracatçı firmalar işbirliğinde bulunmamışlardır. Bu nedenle gösterge niteliği taşıyan mevcut damping marjı hesaplaması yapılırken Yönetmeliğin 26’ncı maddesi hükmüne uygun olarak eldeki mevcut veriler kullanılmış, bu amaçla 2007 yılına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile yerli üretim dalı tarafından sunulan maliyet verilerinden yararlanılmıştır. ÇHC menşeli ithalatın 2007 yılı ortalama birim fiyatları ile yerli üretim dalının verilerinden hareketle oluşturulan normal değerin karşılaştırılması sonucunda ÇHC menşeli kilit ithalatının soruşturma döneminde %52 oranında dampingli fiyatlarla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
(2) Kilitlerde ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları diğer ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının üzerinde seyretmektedir. Bu durum, önlem sonrası ÇHC menşeli ithalatın daha özellikli dolayısıyla birim fiyatı daha yüksek olan ürünlere kaydığını göstermektedir. Nitekim 2005 ve 2006 yıllarında ÇHC’den ithal edilen kilitlerde görece ucuz olan 0-6 $/kg’lik kilitlerin payının sırasıyla %5,6 ve % 8,3 olduğu görülmektedir. Fakat bu eğilim 2007 yılında bozulmuş, görece ucuz olan 0-6 $/kg’lık kilitlerin ÇHC menşeli kilit ithalatı içindeki payı hızlı bir biçimde artmış ve %47,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.
(3) ÇHC’nin 3. ülkelere yapmış olduğu kilit ihracatının birim fiyatları DTA verilerine göre incelenmiş ve önlemin yürürlükten kalkması durumunda Türkiye’ye yönlenmesi muhtemel ihracatının birim fiyatları öngörülmeye çalışılmıştır. Buna göre 830140 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) DTA verilerine göre ÇHC’nin, Türkiye’ye yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatları 2007 yılında 3,68 ABD Doları/kg iken Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatları 2,64 ABD Doları/kg, Endonezya’ya yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatları 2,62 ABD Doları/kg ve Nijerya’ya yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatları 2,80 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. Benzer durum 2008 yılında da devam etmiş; ÇHC’nin Türkiye’ye yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatı 4,7 ABD Doları/kg iken BAE’ye 3,21 ABD Doları/kg, Endonezya’ya 2,95 ABD Doları/kg, Nijerya’ya 2,49 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
c) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
(1) Esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC için tespit edilen damping marjı %250 olup önemli düzeydedir.
d) Türkiye Pazarının Önemi
(1) ÇHC bakımından Türkiye pazarının öneminin değerlendirilmesi yapılırken kilit satışlarıyla doğrudan ilişkili olan inşaat sektöründeki gelişmelere bakılması önem arz etmektedir. Türkiye’de inşaat sektörü 2007’ye kadar hızla büyümüştür (2005 yılında %21,5, 2006 yılında %19,4 ve 2007’de %5 oranında). Ayrıca soruşturmaya konu ülkenin ilgili üründe dünyanın en büyük ihracatçısı olması ve önleme tabi ülkedeki üretici/ihracatçıların Türkiye pazarının şartlarını, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bildikleri de göz önüne alındığında inşaat sektöründe son dönemdeki daralmaya rağmen Türkiye pazarının bu üreticiler için cazip koşullar sunduğu değerlendirilmektedir.
e) Talebi Etkileyen Unsurlar
(1) Soruşturma konusu ürünün ithalatçısı konumunda bulunan firmalar tarafından soru formlarına verilen yanıtlarda talebi etkileyen en önemli unsurun fiyat olduğu, fiyattan sonra teknik özellikler, teslim garantisi ve servisin önemli olduğu ifade edilmiştir.
f) Değerlendirme
(1) Mevcut küresel kriz nedeniyle ortaya çıkan talep daralması sonucunda ÇHC’de ortaya çıkacak kapasite fazlasının, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde Türkiye’ye yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca ÇHC’nin dünyanın en büyük kilit üreticisi ve ihracatçısı olması, önlemin devam etmesine rağmen ÇHC’den görece ucuz kilit ithalatının devam etmesi, esas soruşturmada tespit edilen damping marjının oldukça yüksek düzeyde olması, küresel talep daralması sonucunda ÇHC’nin kapasitesini yönlendirebileceği ihraç pazarları arama ihtiyacı ve ÇHC’li üreticilerin Türkiye pazarını iyi bilmesi gibi hususlar da dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingli ithalatın artması muhtemeldir. Diğer taraftan ÇHC’nin Endonezya, Nijerya, BAE gibi ülkelere yaptığı ihracatın birim fiyatları da göstermektedir ki, ÇHC şu anda Türkiye’ye yaptığı ihracatın ortalama fiyatlarının çok daha altında fiyatlarla kilit satabilme kapasitesine sahiptir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Zararın Devam Etmesi veya Yeniden Meydana Gelmesi ihtimali
MADDE 8- (1) Önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalındaki zarara ilişkin bir inceleme yapılmış; önlemin yürürlükten kalkması sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel gelişmeler zarara etkisi yönünden değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ilgili ürünün ithalatının gelişimi, bu ithalatın fiyatlarının gelişimi ve yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki mevcut ve potansiyel etkisi ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu İthalatın Gelişimi
Maddenin Genel İthalatı
MADDE 9- (1) Kilitlerin genel ithalatı 2003 yılında 1.110.137 Kg iken 2004 yılında 1.098.316 Kg, 2005 yılında 978.298 Kg, 2006 yılında 1.515.457 Kg ve 2007 yılında da 2.397.150 Kg olmuştur.
Maddenin Soruşturma Konusu Ülkeden İthalatı
MADDE 10- (1) Kilitlerin ÇHC’den gerçekleşen toplam ithalatı incelendiğinde; önlemin yürürlüğe girdiği yıl olan 2003’te 867.699 Kg olan ithalat, 2004 yılında 59.694 Kg’ye düşmüştür. 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla 114.606 Kg ve 110.198 Kg olan ithalat, 2007 yılında hızlı bir artışla 334.465 Kg’ye çıkmıştır.
(2) Ele alınan dönemde önleme konu ülkeden gerçekleştirilen kilit ithalatının genel ithalat içindeki payı 2003 yılında %78,2, 2004 yılında %5,4, 2005 yılında %11,7, 2006 yılında %7,3, 2007 yılında %14 olarak gerçekleşmiştir.
Önlem Konusu İthalatın Pazar Payı
MADDE 11- (1)Soruşturma konusu ürünün yurtiçi tüketimi Kale Kilit ile diğer yerli üreticilerden temin edilen yurtiçi satış miktarları ile genel kilit ithalat miktarının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksinin 2005 yılında 100, 2006 yılında 105, 2007 yılında 99 olduğu görülmüştür. Önleme tabi ülkenin toplam tüketim içerisindeki payı 2005 yılında 100 kabul edildiğinde, 2006 yılında 94, 2007 yılında 293 olarak gerçekleşmiştir.
Önlem konusu ithalatın fiyatlarının gelişimi 
MADDE 12- (1) Kilitlerde 2003 – 2007 döneminde önlem konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın fiyatları 2003 yılı 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir. Buna göre önlem konusu ithalatın fiyatlarının 2004 yılında 536 birim, 2005 yılında 549 birim, 2006 yılında 495 birim, 2007 yılında 343 birim olduğu görülmüştür.
Fiyat Kırılması
MADDE 13- (1) Soruşturmaya konu ülkeden gerçekleşen ithalatın Türkiye piyasasında oluşan fiyatlarının yerli üretim dalı yurtiçi satış fiyatları üzerinde yarattığı etkiyi tespit edebilmek amacıyla fiyat kırılması incelenmiştir. Bu çerçevede soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın TÜİK istatistikleri temelinde ortalama birim fiyatları tespit edilerek anılan değerlere gümrük vergisi ve gümrük masrafları eklenmiş ve soruşturma konusu ürünün Türkiye iç piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan miktara dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı ile yerli üreticilerin yurtiçi satış fiyatları mukayese edilmiş ve fiyat kırılması hesaplanmıştır.
(2) Buna göre, 2007 yılında ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının önlemin yokluğunda yerli üretim dalının fiyatlarını kilitlerde %61,44, kilit kasasının içinde yer alan barellerde ise %71,07 oranında kıracak düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 14- (1)Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş. firmasının verileri kullanılmıştır.
(2) Öte yandan, gözden geçirme döneminde yerli üreticinin ekonomik göstergelerindeki eğilimin net olarak görülebilmesi amacıyla parasal değerlerin endeks haline getirilmesinde yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmıştır.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
(1) 2005 yılı endeksi 100 kabul edildiğinde üretim miktar endeksi 2006’da 120, 2007’de 98 birim olmuştur. 
(2) 2005 yılında 100 birim olan kapasite endeksinin 2006 yılında 106, 2007’de 90 birim olduğu görülmüştür.
(3) Kapasite kullanım oranları ise 2005 yılı 100 olarak alındığında 2006 yılında 112, 2007’de ise 109 seviyesinde gerçekleşmiştir.
b) Yurtiçi satışlar
(1) Yurtiçi satışlarda miktar temelinde 2005 yılında 100 birim olan endeksin 2006 yılında 102 birim, 2007 yılında da 89 birim olduğu görülmüştür.
(2) 2005 yılında 100 birim olan yurtiçi toplam satış hasılası endeksinin, 2006 ve 2007’de 106 birim olduğu tespit edilmiştir.
c) İhracat
(1) Yurtdışı satışlarda miktar temelinde 2005 yılında 100 birim olan endeksin 2006 yılında 130, 2007 yılında 133 birim olduğu görülmüştür.
(2) 2005 yılında 100 birim olan yurtdışı toplam satış hasılası endeksinin 2006’da 152 birim, 2007’de ise 166 birim olduğu tespit edilmiştir.
ç) Yurtiçi fiyatlar
(1) 2005’de 100 birim olan yurtiçi satış birim fiyatları endeksinin 2006 yılında 104 birim, 2007 yılında ise 120 birim olduğu saptanmıştır.
d) Pazar payı
(1) Soruşturma konusu ürünün yurtiçi tüketimi 2005 yılında 100 olarak alındığında 2006 yılında 105, 2007 yılında da 99 olduğu tespit edilmiştir. Yerli üretim dalının ilgili üründe yurtiçi pazar payı ise 2005 yılında 100 birim iken, 2006 yılında 97 birime düşmüş, 2007 yılında ise 90 birime kadar gerilemiştir.
e) Stoklar
(1) 2005 yılı 100 birim olarak alınırsa stok miktar endeksinin 2006 yılında 245, 2007 yılında 153 birim olduğu görülmüştür.
f) İstihdam
(1) Çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2005 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde endeksin 2006 yılında 107, 2007 yılında 93 birim seviyesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
g) Ücretler
(1) Yerli üreticinin ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2005 yılında 100 birim olarak alındığında 2006 yılında 99 birim ve 2007 yılında 98 birim olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Verimlilik
(1) Verimlilik endeksi 2005 yılında 100 birim kabul edildiğinde 2006 yılında 112 birim, 2007 yılında da 106 birim olduğu saptanmıştır.
h) Maliyetler
(1) 2005 – 2007 döneminde yerli üretim dalının birim maliyetleri incelendiğinde; 2005 yılında 100 birim olan birim ticari maliyet endeksinin 2006 yılında 106, 2007 yılında 122 birim olduğu tespit edilmiştir.
ı) Karlılık
(1) 2005 yılında 100 birim olan birim ürün karının, 2006’da 84, 2007’de ise 42 birim olduğu görülmüştür.
i) Nakit akışı
(1) Yerli üreticinin ürün satışlarından sağladığı nakit akış endeksi 2005 yılında 100 birim iken 2006 yılında 93, 2007 yılında 58 birim düzeyinde gerçekleşmiştir.
j) Özkaynakların karlılığı ve yatırım hasılatı
(1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2005 yılı itibariyle 100 birim olan özkaynak karlılığı (Kar/Özkaynak) 2006 yılında 137 birim, 2007 yılında da 95 birim olmuştur.
(2) Yatırım hasılatı oranına bakıldığında ise 2005 yılında 100 birim olan endeks değerinin 2006 yılında 130 birime çıktığı, 2007 yılında da 80 birime gerilediği görülmüştür.
k) Büyüme
(1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2005 yılında 100 birim iken, 2006’da 139, 2007’de ise 173 birim seviyelerinde oluşmuştur.
l) Sermaye artışı
(1) 2005 yılında 100 birim olan özsermaye endeksi 2006’da 132 birim ve 2007’de 145 birim olmuştur.
m) Yatırımlardaki artış
(1) 2005 yılında 100 birim olan firma tevsi yatırımlarının 2006 yılında 229, 2007 yılında 303 birim seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür.
(2) 2005 yılında 100 birim olan firma yenileme yatırımlarının 2006 yılında 35, 2007 yılında 97 birim seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 15- (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde; 2007 yılında yurtiçi satışlarda önemli ölçüde bir azalma meydana gelmesine rağmen ihracatın artması sebebiyle üretimde sadece %2’lik bir düşüş gerçekleştiği görülmüştür. Bu dönemde yurtiçi satış fiyatındaki artış ticari maliyetteki artışın altında kalmıştır. Bunun en önemli nedeni bu dönemde finansman giderlerinde meydana gelen artıştır. Bu dönemde yurtiçi fiyatlardaki artışın ticari maliyetteki artışın altında kalması nedeniyle birim ürün karlılığı önemli ölçüde azalmıştır. Satışlardaki düşüş ve düşük karlılığa bağlı olarak ürün nakit akışı da önemli ölçüde azalmıştır. Bu dönemde üretimdeki azalışa rağmen kapasite kullanım oranında artış gerçekleşmiştir. Bunun nedeni kapasitenin azalmasıdır. Büyüme, sermaye artışı ve yatırımlarda artış gerçekleştiği görülse de bunlar önleme tabi ürün bazında değil firma geneline ilişkin verilerdir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devam Etmesi veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
MADDE 16- (1)Yönetmelik’in 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona ermesi halinde zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde; soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesi ve fiyatları ile bunun yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki beklenen etkisi, önlem konusu ülkedeki sektörün durumu ve Türkiye’ye yönlendirebilecekleri kapasitenin bulunup bulunmadığı, önlemin yürürlükten kalkması durumunda soruşturmaya konu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki muhtemel etkileri incelenmiştir.
(a)    Dampingli ithalatın muhtemel fiyatları, fiyat kırılması ve talebe etkisi
(1) İlgili ürünün fiyatı alıcıların kararını belirleyen en önemli etkenlerdendir. Mevcut küresel kriz nedeniyle yaşanmakta olan talep daralmasının uluslararası pazarda fiyat bazında rekabeti arttırdığı ve arttıracağı değerlendirilmektedir. Ayrıca UTM verilerine göre 2007 yılında 830140 ve 830160 GTP’lerinde dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda olan ve en büyük 15 ihracatçı ülke arasında en düşük birim fiyatlı ihracatı yapan ÇHC’nin önlemin kalkması halinde Türkiye’ye yapmış olduğu ihracatı arttıracağı muhtemeldir. Bu çerçevede, yukarıda hesaplanan fiyat kırılması değerleri (2007 için kilitlerde %61,44, barellerde %71,07) de göz önüne alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalına zarar verecek düzeylerde gerçekleşeceği değerlendirilmektedir.
(b)                     Soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesi
(1) Soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesinin değerlendirilebilmesi amacıyla önlemin yürürlüğe girişinden itibaren genel ithalat ile önleme konu ülkeler menşeli ithalatta yaşanan gelişmeler göz önüne alınmıştır.
(2) 2003 – 2007 döneminde genel ithalatın seyri incelendiğinde kilit ithalatının miktar bazında %115,9 oranında artış gösterdiği görülmüştür. Özellikle 2006 ve 2007 yıllarında ithalatta önemli sıçramalar gerçekleşmiştir. Önleme tabi kilit ithalatı ise bu dönemde %61,5 oranında düşmüştür.
(3) Soruşturma konusu ürünün en büyük ihracatçısı konumunda olan ÇHC’den gerçekleşen ithalatın bu ölçüde düşmesi önlemin etkisini göstermektedir. ÇHC’nin dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu, ÇHC’den hala görece düşük fiyatlı kilit ithalatının gerçekleşmeye devam ettiği ve iç piyasada müşterilerin alım kararını etkileyen birinci unsurun fiyat olduğu göz önüne alındığında önlemin kalkması durumunda soruşturmaya konu ithalatın artmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(c) Önleme tabi ülkedeki sektörün durumu
(1) Önleme tabi ülkedeki üretim kapasiteleri hakkında net bir bilgi elde edilememesine karşın bu ülkenin dünyanın en büyük ihracatçısı olması ve ihracat miktarının büyüklüğü, ÇHC’nin çok önemli bir kapasite büyüklüğüne sahip olduğunu göstermektedir.
(2) UTM verilerine göre, ÇHC 2007 yılında 830140’da yer alan kilitlerde 803.468.000 dolar ve 187.697 ton ile dünya ihracatının %23,9’unu gerçekleştirmiştir. ÇHC bu kilitlerde dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır. Kapı kilitlerinde Türkiye’nin 2007 yılı toplam ithalatı 2.397 ton olup, ÇHC’den ithalatı ise 334 tondur.
(3) UTM verilerine göre 830140 GTP’sinde ÇHC’nin ihracatının 2003 – 2007 arasında miktar bazında %11, 2006 – 2007 arasında da değer bazında %27 oranında arttığı görülmektedir.
(4) Bu bağlamda yürürlükteki önlemin yürürlükten kalkması halinde ÇHC’nin Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi bir üretim kapasitesinin bulunduğu değerlendirilmektedir.
(5) ÇHC’nin ilgili ürünlerde dünyaya yapmış olduğu ihracatın miktarı Türkiye toplam tüketimi ile karşılaştırıldığında Türkiye tüketiminin çok küçük olduğu; önlemin kalkması durumunda ÇHC’nin Türkiye talebini çok rahat bir biçimde karşılayabilecek durumda olduğu; talebin fiyat hassasiyetinin yüksekliği dikkate alındığında kapasitesinin görece küçük bir bölümünü dampingli fiyatlardan Türkiye piyasasına yönlendirmesi halinde bile yerli üretim dalına telafisi çok güç zarar vermesinin muhtemel olduğu anlaşılmaktadır.
(ç) Değerlendirme
(1) Önlem yürürlüğe girdikten sonra toplam kilit ithalatının miktar bazında %115,9 arttığı, ÇHC’den yapılan ithalatın miktar bazında %61,5 azaldığı görülmektedir. Bu durum önlemin etkili olduğunu göstermektedir.
(2) Kapı kilitlerine en büyük talep, 2005 yılında %21,5, 2006 yılında %19,4 ve 2007’de %5 oranında büyüyen inşaat sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir.
(3) İlgili ürünün emtia olması nedeniyle fiyat, alıcıların kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. ÇHC diğer pek çok sektörde olduğu gibi bu sektörde de düşük fiyat politikası uygulamaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi UTM verileri de bunu doğrular niteliktedir.
(4) Diğer taraftan, önleme tabi ülkenin fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını önemli ölçüde kıracak seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Küresel kriz kaynaklı talep daralması sonucunda ÇHC’nin, büyük üretim kapasitesi de göz önüne alındığında, kapasite fazlasını yönlendirebileceği pazarlara yönelebileceği muhtemeldir. Bu bağlamda önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingli ithalatın artmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(5) Yerli üretim dalının 2007 yılı verileri de göstermektedir ki, mali göstergelerindeki olumlu seyir henüz tam olarak istikrar kazanmış değildir. Soruşturma konusu ülkenin Türkiye’ye yönlendirebilecek önemli üretim ve ihracat kapasitesinin bulunması, önlem konusu ülkedeki üretici-ihracatçıların Türkiye pazarını iyi bilmeleri ve söz konusu ürünün kullanıcılarına kolay ve hızlı biçimde erişebilecek durumda olmaları, önlemin ortadan kalkması durumunda önleme konu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerinde ciddi bir fiyat baskısı oluşturmasının muhtemel olması ve fiyatın iç piyasada rekabetin temel unsurlarından olması nedeniyle oluşabilecek fiyat baskısının yerli üretim dalının ekonomik göstergelerini bozacak biçimde fiyat indirmesine ya da üretimini kısmasına yol açabileceğinden mevcut önlemin ortadan kalkmasının yerli üretim dalında zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açması muhtemeldir.
BEŞİNCİ KISIM
Diğer Hususlar
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 17- (1) Soruşturma çerçevesinde üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalat da incelenmiş olup ÇHC haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın 2003 – 2007 döneminde arttığı görülmüştür. Bu bağlamda üçüncü ülkelerin toplam ithalat içerisindeki payları 2003 – 2007 döneminde artmıştır. Fakat 2007 yılında bu pay 2006’ya nazaran bir düşüş göstermiştir. 3. ülkeler menşeli ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da 2005 – 2007 döneminde önemli ölçüde artmıştır. Öte yandan 3. ülkelerden ithalattaki değişim, ÇHC menşeli ithalata dönük değerlendirmeleri ve önlemin kalkması durumunda damping ve zararın devamı ya da tekrarının muhtemel olduğuna dair değerlendirmeleri değiştirecek nitelikte değildir
ALTINCI KISIM
Sonuç
Karar
MADDE 18 - (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2003/16 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda belirtilen şekilde uygulamaya devam edilmesi uygun görülmüştür.
 
Menşe
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Dampinge Karşı Vergi
(ABD Doları/Adet)
Çin Halk
Cumhuriyeti
8301.40.11.00.00 ve
8301.40.19.00.00
Topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)
1,60
Diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)
1,77
8301.60.00.00.00
Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası
0,74
 
Uygulama
MADDE 19- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 20-  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887674 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887674 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?