İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/7)

06.03 2009/27161 Resmî Gazete  

Dış Ticaret Müsteşarlığından: .

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/7)

Kapsam

MADDE 1(1) Bu Tebliğ, EK-1’deki tabloda yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler çerçevesinde münhasıran dampinge karşı önlem uygulamasına konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişikliklerin ilanını kapsar

Amaç

MADDE 2 – (2) Bu Tebliğ’in amacı, EK-1’deki tabloda bahsi geçen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin uygulanmasında, mezkûr tabloda yer alan ve Gümrük Müsteşarlığınca da teyit edilen geçerli eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğunun duyurulmasıdır.

İlan

MADDE 3 – (2) Bu Tebliğ Ek-1’deki tabloda bahsi geçen dampinge karşı önlemlerin kapsamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 4 – (1) 30/1/2008 tarihli ve 26772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/4 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 Eki için tıklayınız.

 

(1) EK-1’deki tablo kapsamı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin 4412 Sayılı Kanunla değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesindeki uygulamasında, mezkûr tabloda yer alan tarife pozisyonları ve eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğu ilan olunur.

 

(1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler sonucunda dampinge karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişiklikler meydana gelebilmektedir.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290555 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290555 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?