İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/17)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  05.06.2010-27602 Resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/17)
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2011 yılının birinci yarısında süresi dolacak olanların ilanını kapsamaktadır.
             Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
             MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erer.

             *30/1/2008 tarihli ve 26772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/4 sayılı Tebliğ vasıtasıyla mezkur maddenin gümrük tarife istatistik pozisyonuna ve madde adına ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen değişiklikler Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde ilan olunmuştur.
             Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
             MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların iddialarını ve taleplerini yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
             (2) Mezkur talebin ilgili Mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi ve bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, o ürüne yönelik dampinge karşı önlem uygulamasına mevcut haliyle veya gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda değiştirilmiş biçimiyle devam edilebilir.
             (3) Yeterli delilleri içeren yazılı başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;
             T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
             İthalat Genel Müdürlüğü
             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,
             Tel: 0.312.204 77 26 veya 212 87 52
             Faks: 0.312.212 87 65
             adresine ulaştırılması gerekmektedir.
             Yürürlük
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269658 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269658 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?