İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/24)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 05.08.2010-27663 resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/24)
             Başvuru
             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. firması tarafından yapılan başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” ve “adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.
             Başvuru konusu madde
             MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya, normal olarak 8311.20.00.00.00 ve 8311.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) beyan edilen “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) ile “adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)”dir. 
             (2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
             Başvurunun temsil niteliği
             MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikayetçi firmanın Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
             Damping iddiası
             MADDE 4 – (1) Bu aşamada, ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ekonomi olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca, şikayet konusu malın Türkiye’deki üretim maliyetine makul bir kâr oranı eklenmek suretiyle hesaplanan değer, oluşturulmuş normal değer olarak alınmıştır. Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.
             (2) Şikayet konusu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, yerli üretim dalı tarafından temin edilen, ÇHC’de yerleşik büyük çaplı tedarikçilerin fabrika çıkış aşamasındaki fiyat tekliflerinin ağırlıklı ortalaması esas alınmıştır.
             (3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla, adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller için hesaplanan damping marjının, şikayete konu ürün için önemli oranda olduğu görülmüştür.
             Zarar ve nedensellik iddiası
             MADDE 5 – (1) ÇHC menşeli şikayet konusu ürün ithalatının ürünün toplam ithalatı içerisindeki payı 2007-2009 dönemi arasında artış göstermiştir.
             (2) Yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları, şikayete konu ülke menşeli ithalat tarafından 2007-2009 döneminde önemli ölçüde kırılmıştır.
             (3) Yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları, şikayete konu ülke menşeli ithalat tarafından 2007-2009 döneminde önemli ölçüde baskı altında tutulmuştur.
             (4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikayete konu dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının stok miktarı, kârlılık ve yatırımların geri dönüşü gibi ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.
             Karar ve işlemler
             MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
             (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
             Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi
             MADDE 7 – (1) Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi düşünülmektedir.
             (2) Ancak, ÇHC’de yerleşik soruşturmaya konu üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.
             Soru formları ve bilgilerin toplanması
             MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu DTM internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
             (2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.
             Süreler
             MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
             (2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
             İşbirliğine gelinmemesi
             MADDE 10 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar -olumlu veya olumsuz- mevcut verilere göre alınacaktır.
             Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
             MADDE 11 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
             (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
             Yetkili merci ve adresi
             MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
 
             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
             İthalat Genel Müdürlüğü
             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
             İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
             Tel: +90-312-204 77 22/ 212 87 52
             Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11
             E-posta: dms212@dtm.gov.tr
 
             Soruşturmanın başlangıç tarihi
             MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
             Yürürlük
             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270534 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270534 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?