İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/26)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 30.01.2010-27744 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/26)

                Başvuru

                MADDE-1 (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler ER-BAKIR Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ve SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. firmaları tarafından, Rusya Federasyonu (Rusya) ve Ukrayna menşeli ‘‘bakır filmaşin’’ ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

       

Önleme Tabi Eşya

MADDE-2 (1) Önleme tabi eşya 7408.11 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar ”dır.

 

(2) Bahse konu gümrük tarife pozisyonu yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

               

(3) Şikayete konu eşya her türlü elektrolitik bakır tel üretiminde girdi malzemesi olarak kullanılan yaklaşık 8 mm çapında, inceltilebilir, kimyasal olarak %0,01 (100 ppm) ile %0,035 (350 ppm) arasında oksijen ihtiva eden elektrolitik bakır tel malzeme olup, kısaca “bakır filmaşin” olarak adlandırılmaktadır. İçerdiği oksijen nedeniyle dünya literatüründe “ETP filmaşin” (Electrolytic Tough-Pitch Wire-rod) adıyla kullanılmaktadır. Bahse konu malzemenin kullanım alanları arasında elektrik iletiminin söz konusu olduğu tüm enerji nakil ve telekomünikasyon hatları, otomotiv ve elektronik sanayileri bulunmaktadır.

               

(4) Eşyanın kapsamı ve tarife sınıflandırılmasına ilişkin görüşlerin soruşturma kapsamında değerlendirilmeye alınabilmesi için, süresi içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

               

Mevcut Önlem

                MADDE-3 (1) 09/11/2005 tarihli ve 25988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/24 sayılı Tebliğ ile Rusya menşeli, 08/06/2006 tarihli ve 26192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/14 sayılı Tebliğ ile Ukrayna menşeli bakır filmaşin ithalinde Rusya için CIF bedelin % 3’ü, Ukrayna için ise % 6,9’u oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 

               

Gerekçe

MADDE-4 (1) 11/12/2009 tarihli ve 27429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/38 sayılı Tebliğ ve 05/06/2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/17 sayılı Tebliğ ile mezkur ürünün yerli üreticilerinin “Nihai Gözden Geçirme Soruşturması” açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

                (2) Bu çerçevede gerçekleştirilen başvurunun incelenmesi neticesinde, Rusya ve Ukrayna menşeli bahse konu eşyaya uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden oluşacağının muhtemel olduğuna ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

               

Karar ve İşlemler

                MADDE-5 (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Rusya ve Ukrayna  menşeli söz konusu eşya için Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

               

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

 

(3) Soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

 

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE-6 (1) Genel Müdürlük tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; Rusya ve Ukrayna’da yerleşik üreticilerin soruşturma konusu eşyanın üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri durumunda, bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmelik’in      7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke ya da ülkeler için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

               

Soru formları ve bilgilerin toplanması

                MADDE-7 (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

               

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların soru formunu Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

               

(3) İlgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye’deki resmi temsilciliklerine bildirim yapılacaktır.

               

Süreler

                MADDE-8 (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süreyle bağlıdırlar.

               

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

               

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (eşyayı girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

               

İşbirliğine gelinmemesi

                MADDE-9 (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

               

Yetkili merci ve adresi

MADDE-10 (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel : + 90 312 204 77 18 / 212 77 22

Faks : + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta : ngs178@dtm.gov.tr

 

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE-11 (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

 

Yürürlük

MADDE-12 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE-13 (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931004 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931004 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?