İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 10.03.2010-27517 Resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/6)
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler çerçevesinde münhasıran damping ve sübvansiyona karşı önlem uygulamasına konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişikliklerin ilanını kapsar.
             Amaç
             MADDE 2 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler sonucunda damping ve sübvansiyona   karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişiklikler meydana gelebilmektedir.
             (2) Bu Tebliğ’in amacı, Ek-1’deki tabloda bahsi geçen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin uygulanmasında, mezkûr tabloda yer alan ve Gümrük Müsteşarlığınca da teyit edilen geçerli eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğunun duyurulmasıdır.
             İlan
             MADDE 3 – (1) Ek-1’deki tablo kapsamı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesindeki uygulamasında, mezkûr tabloda yer alan tarife pozisyonları ve eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğu ilan olunur.
             (2) Bu Tebliğ Ek-1’deki tabloda bahsi geçen damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin kapsamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.  
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 4 – (1) 6/3/2009 tarihli ve 27161 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
 
Ek-1 TABLO
TEBLİĞ
NO
KESİN ÖNLEM RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI
G.T.İ.P
MADDE İSMİ
ÜLKE /
ÜRETİCİLER
DAMPİNGE/ SÜBVANSİYONA KARŞI ÖNLEM
MİKTARI/
ORANI
2009/8
22/3/2009
27177
3920.62.19.00.00
Diğerleri
Hindistan
%4,25
%10,37
%10,37
%21,61
3920.69.00.00.00
Diğer poliesterlerden olanlar
3921.90.10.00.00
Poliesterden olanlar
2006/28
20/10/2006
26325
4412.10.00.00.00
4412.31.10.00.00
4412.31.90.00.00
4412.32.10.00.00
4412.32.90.00.00
4412.39.00.00.00
Sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplaklar ( herbir katının kalınlığı 6 mm.’yi geçmeyenler)
Çin Halk Cumhuriyeti
240$/m3
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268451 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268451 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?