İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/3)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 04.01.2011-27805 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/3)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

             Soruşturma

             MADDE 1 (1) 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ" ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 8415.10.90 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) "Yalnız duvar tipi split klimalar", 8415.81 GTPli "Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)" ile 8415.821  ve 8415.90  GTPli "Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi" madde tanımlı eşya için CIF bedelinin % 25i oranında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

             (2) Bilahare söz konusu önlemin Malezya üzerinden etkisiz kılındığı yönünde Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen şikayet üzerine yapılan soruşturma sonucunda, önlemi etkisiz kılmadığı tespit edilen 3 firma haricinde diğer firmalar tarafından önlemlerin etkisiz kılındığı yönündeki tespit çerçevesinde CIF bedelinin % 25i oranında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem Malezya menşeli ve/veya çıkışlı ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

             (3) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, ÇHC menşeli klimaların söz konusu ticaret politikası önlemini etkisiz kılacak şekilde menşe yanıltması yapılarak Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edildiği iddiası ile Müsteşarlığımıza başvuruda bulunmuştur.

             (4) Bunun yanında, 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/6 sayılı Tebliğ ile tamamlanan Malezyaya yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ÇHCye yönelik yürürlükte olan mezkur önlemin Vietnam, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Mısır üzerinden etkisiz kılındığına yönelik bulgulara ulaşılmıştır.

             (5) Mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/26 sayılı Tebliğ ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 13462 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

             Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

             MADDE 3 (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin temsilciliklerine, söz konusu maddenin bilinen yerli üreticilerine (Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.Ş.; Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.); bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir.

             (2) İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Müsteşarlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

             (3) Bu süre içerisinde ilk etapta 5 ihracatçı firma, 23 ithalatçı firma ile yerli üreticilerden Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.Ş. soru formuna cevap vermiştir.

             (4) İhracatçı/üretici firmalardan gelen cevapların ilk incelemesi neticesinde tespit edilen, soruşturmanın gidişatını etkileyecek mahiyetteki ciddi eksiklikler ilgili taraflara bildirilmiş ve kendilerine söz konusu eksikliklerin tamamlanması için ek süre verilmiştir.

             (5) Endonezyada mukim PT Changhong Elektrindo Utama unvanlı firma, soru formunun büyük bir kısmını Endonezya dilinde cevaplamış olup firmaya soru formunu Türkçe veya İngilizce dillerinden biriyle cevaplaması için ek süre verilmiştir. Fakat firma bu eksiklikleri tamamlamamıştır. Bu bağlamda, Yönetmelikin 26 ncı maddesi çerçevesinde söz konusu firmanın işbirliğinde bulunmadığı addedilmiştir.

             (6) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin doğrulanması amacıyla Vietnamda yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçı - Midea Air Conditioning Equipment (Vietnam) Co. Ltd.-, Mısırda yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçı - International Company For Manufacturing Air Conditioning and Electrical Equipment (Unionaire Group) ve Misr Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co.- firmalarının idari merkezleri ve üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

             (7) Soruşturma sürecinde, ihracatçı firması önlemleri etkisiz kılmadığı tespit edilen ithalatçı firmalar hariç tutularak, soru formuna cevap veren 8 ithalatçı firmanın idari merkezleri ve depolarında yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

             İlgili tarafların bilgilendirilmesi

             MADDE 4 (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ilgili ülkelerde yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkelerin Ankaradaki temsilciliklerine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

             (2) Yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilen ithalatçı ve ihracatçı firmalara, karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içeren firma özel nihai bildirimleri ile söz konusu ülkelerin Ankaradaki temsilciliklerine nihai bildirimler iletilmiş olup, talep edenlere ek süre verilmiş ve nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

             (3) Ayrıca, soruşturma sürecinin her aşamasında soruşturma ile ilgili bilgi ve belge sunma talebinde bulunan ilgili taraflar ile de muhtelif görüşmeler yapılmış olup, kendileri tarafından sunulan nesnel bilgiler de soruşturma sürecinde dikkate alınmıştır.

             Soruşturma dönemi

             MADDE 5 (1) Soruşturma dönemi olarak, dampinge karşı önlemin öncesi ve sonrasını kapsayan ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde, 1/1/2005-31/7/2009 dönemi esas alınmıştır.  

İKİNCİ KISIM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

             Genel

             MADDE 6 (1) ÇHC menşeli eşya ithalatında önlemin etkisiz kılındığına ilişkin 2009/6 sayılı Tebliğ ile tamamlanan soruşturmada Malezya haricindeki ülkeler menşeli beyan edilen eşya için yapılan tespitler ve İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliğinin Vietnamdan yapılmakta olan klima ithalatının artışına dair iddiası İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

             (2) Yapılan incelemede; alınan dampinge karşı önlem sonrasında bahse konu ürünün genel ithalatında değer bazında hızlı bir artışın olduğu, bununla birlikte anılan dampinge karşı önlem sonrasında ÇHCden yapılan ithalatta bir düşüş eğilimi ile birlikte üçüncü ülkelerden (özellikle Vietnam ve Mısırdan) ithalatta ciddi bir artış olduğu belirlenmiştir.

             (3) Ayrıca, orijinal dampinge karşı soruşturmada adı geçen ÇHCde mukim üretici/ihracatçı firmaların ürettiği soruşturma konusu klimalar ile Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnamda yerleşik firmalar tarafından üretilerek ihraç edildiği beyan edilen soruşturma konusu klimalar karşılaştırılmış olup, soruşturma konusu ülkede mukim işbirliğinde bulunmayan firmaların üretmiş olduklarını beyan ettikleri klimalarla aralarında önemli ölçüde özdeşlikler tespit edilmiştir.

             (4) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmaların işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiştir.

             Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

             MADDE 7 (1) Soruşturma konusu eşyada dampinge karşı önlemin ilgili G.T.İ.P.larında yer alan yalnız duvar tipi split klimalar, bunların iç ve dış ünitelerine uygulanıyor olması sebebiyle ithalat rakamlarında ve gümrük beyannamesi bazında rakamlarda kesinlikten uzak bir durum bulunmaktadır. Bu sebeple bu bölümde 8415.10.90 G.T.İ.P. ve kg ölçü birimi bazında yapılmış değerlendirmeler yer almaktadır.

             (2) 8415.10.90 G.T.İ.P.lu eşyanın genel ithalatı 2008de 2007ye (186,7 milyon ABD Doları) göre % 12 düşüşle 164,3 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

             (3) Temmuz 2006 tarihinden itibaren önleme konu ÇHCden yapılan ithalat azalış eğilimindedir. 2006da 113.024.259 ABD Doları olan ÇHC ithalatı, 2007de % 61 azalma ile 44,7 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiş, bu rakam 2008de % 47 artarak 66 milyon ABD Doları seviyesini bulmuştur.

             (4) Soruşturma konusu ülkeler arasında yer alan Endonezyadan 2004 2007 döneminde hiç ithalat yokken, 2008de 81.143 Kg ve 346.816 ABD Doları seviyesinde ithalat gerçekleştirilmiştir.

             (5) Keza, Filipinlerden 2004 2007 döneminde hiç ithalat yokken, 2008de 61.300 Kg ve 317.318 ABD Doları tutarında ithalat gerçekleştirilmiştir. Soruşturmanın açılması ile birlikte 2009 yılında Filipinlerden ithalat gerçekleşmemiştir. 

             (6) Önlem konusu klimalar ithalatında aynı şekilde göze çarpan ülkelerden birisi de Pakistandır. Bu ülkeden de 2004 2007 döneminde hiç ithalat yapılmamışken, 2008de 235.069 Kg ve 1.590.036 ABD Doları düzeyinde ithalat yapılmıştır.

             (7) Soruşturma konusu diğer ülke olan Vietnama ait ithalat kaydı da Mısır harici soruşturma konusu ülkelerin kaydına benzer seyir arz etmektedir. Vietnamdan Türkiyeye 2004 2007 yıllarında hiç ithalat bulunmazken, 2008 senesinde 7,5 milyon ABD Doları kıymetinde ithalat gerçekleşmiştir.

             (8) Mısırdan yapılan klima ithalatı ise 2004te 3,6 milyon ABD Doları, 2005te 2,5 milyon ABD Doları, 2006da 6,1 milyon ABD Doları, 2007de 10,9 milyon ABD Doları ve 2008de 15,6 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

             (9) Diğer taraftan, inceleme konusu mamul eşyada, bunun iç ve dış üniteleri ile yedek parça ve aksamının yer aldığı G.T.İ.P.larında ÇHCnin soruşturma konusu ülkelere yaptığı ihracat 2005 2008 döneminde artış göstermektedir. Bu husus, orijinal önlem konusu ÇHC menşeli eşyanın soruşturma konusu ülkelerde yerleşik imalat derinliği olmayan veya olsa bile yeterli kapasitesi bulunmayan firmalar üzerinden aktarıldığına dair firma bazlı tespitleri desteklemektedir.

             Önlemin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

             MADDE 8 (1) Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Mısırda mukim üretici/ihracatçı firmalardan Unionaire Group ve Misr Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co. unvanlı üretici/ihracatçı firmaların üretici niteliğini haiz olduğu, soruşturma konusu eşyanın üretim sürecinde esaslı işlem yaptığı ve ÇHC menşeli ürünleri menşe yanıltması yapmak suretiyle Türkiyeye ihraç etmediği, gerek sunulan bilgi ve belgelerden gerekse yerinde doğrulama soruşturması sırasında elde edilen bilgi ve belgelerden tespit edilmiş ve bu bağlamda mevcut önlemi etkisiz kılmadığı değerlendirilmiştir.

             (2) Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistanda mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu klimaları Türkiyeye ihraç eden firmaların, soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında mevcut önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sonuç ve Karar

             Sonuç

             MADDE 9 (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma sürecinde, Mısır menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Unionaire Group ve Misr Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co. firmalarının üretici niteliğini haiz olduğuna ve ÇHCye yönelik yürürlükte olan CIF bedelin %25i oranındaki önlemi etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu iki firma dışında Mısırdan Türkiyeye soruşturma konusu ürün ihracatı yapan başka firma olmaması nedeniyle Mısıra önlemin teşmil edilmemesi gerektiği değerlendirilmiştir.

             (2) Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistanda mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu klimaları Türkiyeye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile mezkur ülkeler arasındaki soruşturmaya konu ürün ticaretinin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik meydana getirilmek suretiyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemi etkisiz kıldıkları tespit edilmiştir.

             Karar

             MADDE 10 (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülkeler çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ kapsamı eşya için uygulamaya konulan dampinge karşı önlem ile aynı oranda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

G.T.P

Madde İsmi

Menşe/Çıkış

Ülkesi

Dampinge Karşı

Önlem

(CIF % )

8415.10.90

 

 

8415.81

 

 

 

 

8415.90

Yalnız duvar tipi split klimalar

 

 

Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (Değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)

 

 

Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi

Vietnam

% 25

Endonezya

Filipinler

Pakistan

 

             Uygulama

             MADDE 11 (1) Gümrük İdareleri, iş bu Tebliğin Karar matlaplı 10 uncu  maddesinde yer alan tabloda gümrük tarife pozisyonları, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında  karşısında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi uygular.

             Yürürlük

             MADDE 12 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

————————————

1        Söz konusu ürünlere ait ilgili Tebliğlerde (2006/20 ve 2009/6) duvar tipi split klimalara ait iç ünitelerin 8415.82 AS Pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilmektedir. Ancak, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi 38 inci Dönem Toplantılarında alınan Karar doğrultusunda söz konusu iç ünitelerin 8415.90 alt pozisyonunda sınıflandırılmasına dair uygulama değişikliği 11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300870 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300870 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?