İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(No: 2012/13)

Ekonomi Bakanlığından: 13.06.2012-28322 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/13)

Başvuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler Akben Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Akın Tekstil A.Ş., Almodo Altunlar Tekstil San. Tic. A.Ş., Arseteks Tekstil Tarım Kimya San. ve Paz. Ltd. Şti., Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti., Bossa Tic. ve San. İşl. A.Ş., Btd Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisler ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş., Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Meteks Moda Dokuma Kumaş San. ve Tic. Ltd. Şti., Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Özdoku Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Şimşek Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Tarsus Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Uğurteks Tekstil Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi madde

MADDE 2 (1) Önleme tabi madde 5513, 5514, 5515 ve 5516 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”tır.

(2) Sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş söz konusu kumaşlar, sentetik veya suni kesik elyaf ağırlığını korumakla birlikte, viskon-keten-pamuk-likra gibi muhtelif karışım ilaveleriyle çok geniş çeşitliliğe ve ikame özelliğine sahiptir. Suni lifler, selüloz gibi doğal maddelerden mamul olanları, sentetik lifler ise petrol esaslı hammaddelerden elde edilmiş olanları ifade etmektedir.

(3) Soruşturma konusu mensucat, içerdiği elyafın karışım nispetinin yanı sıra birim alan ağırlığı, iplik numarası, dokuma sıklığı, eni ve boyanmış olup olmamasına bağlı olarak çeşitli tiplerde olabilmektedir. Konfeksiyon ve ev tekstilinde kullanılan sentetik ve suni liflerden dokunmuş kumaşlar, kullanıcı tercihleri bakımından çeşitlilik göstermekle birlikte pazarda birbirlerini ikame edebilmektedir.

(4) Bahse konu gümrük tarife pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Mevcut önlem

MADDE 3 (1) 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/10 sayılı Tebliğ çerçevesinde ÇHC menşeli bahse konu ürün için CIF bedelin % 87’si oranında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Gerekçe

MADDE 4 (1) 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/12 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların kendileri için hazırlanan soru formlarını Ekonomi Bakanlığı’na ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC Ankara Büyükelçiliği’ne bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 (1) Soru formlarını cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 26-22/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs147@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269613 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269613 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?