İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/10)

Ekonomi Bakanlığından: 15.09.2011-28055 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/10)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’nın eki Korunma Tedbirleri Anlaşması kapsamı dışında olmak üzere, Bakanlar Kurulunca 10/5/2004 tarihinde kararlaştırılan 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde 13/1/2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 ve 2011/2 sayılı Tebliğler ile başlatılan soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu ekte yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında korunma önleminin gümrük vergisinde artış şeklinde tatbik edilmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2011/1 ve 2011/2 SAYILI TEBLİĞLER İLE BAŞLATILAN KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU


1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER


Bu rapor, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nın eki Korunma Tedbirleri Anlaşması kapsamı dışında  olmak üzere İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda yapılan tespitleri içermektedir.


Bazı tekstil ve konfeksiyon eşyasının ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması sektörü temsil eden yerli üreticilerin üyesi bulunduğu meslek örgütlerinin yerli üreticiler adına yaptığı başvuru sonucu 13/1/2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1 ve 2011/2 sayılı Tebliğler başlatılmıştır.


Soruşturma kapsamında bazı tekstil ve hazır giyim eşyasına ilişkin incelemeler, bu iki ürün grubu için ayrı ayrı yapılmış olmakla beraber, bu iki eşya grubundaki yerli üretim ve ithalatın birbiri ile yakın etkileşimde bulunması nedeniyle incelemelere ilişkin hususlar tek bir rapor altında sunulmaktadır.


1.1. Soruşturma


Tekstil ve hazır giyim eşyası üreten yerli üreticilerin üyesi olduğu meslek örgütleri ve yerli üretici firmalar Ekonomi Bakanlığı'na gönderdikleri dilekçeler ile ithalata karşı önlem alınmasını talep etmişlerdir.


Söz konusu talepler Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiştir. İnceleme sonucunda taleplerin değerlendirilmesi uygun görülmüş ve konu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu'na (Kurul) sunulmuştur. Kurul yaptığı değerlendirme sonucunda bazı tekstil ve hazır giyim eşyasının ithalatında korunma önlemi soruşturmalarının açılmasına ve ithalata karşı geçici önlem alınması için Bakanlar Kurulu'na öneride bulunulmasına karar vermiştir.


Kurul tarafından alınan Kararlar, 13/01/2011 tarihinde yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/1 ve 2011/2 sayılı Tebliğler ile ilan edilmiş ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlar Kurulu 24/03/2011 tarihli ve 27884 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1476 sayılı Kararı ile bazı dokuma kumaş ve hazır giyim eşyası ithalatına geçici önlem olarak ilave gümrük vergisinin teminat olarak alınmasına karar vermiştir. Söz konusu Karar yayımını takip eden 120. gün olan 22/07/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Soruşturma kapsamında 11 ilde yerinde inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yerinde inceleme çalışmaları kapsamında 94 adet üretici ve ithalatçı tesisi ziyaret edilmiştir. Soruşturma sürecinde ayrıca yerli/yabancı meslek örgütü, kamu sektörü ve özel sektör temsilcileri ile değişik seviyelerde 30 civarında toplantı yapılmıştır.


1.2. İlgili Taraflar


Soruşturma sürecinde, korunma önleminden olumlu veya olumsuz etkileneceğini düşünen yerli veya yabancı tüm tarafların bilgi, belge ve görüşlerini sunabilmeleri için gerekli imkânlar sağlanmıştır.


Bu kapsamda, 619 ilgili taraf başvurusu alınmış ve kabul edilmiştir. İlgili tarafların 45 adedi meslek kuruluşu, 389 adedi firma, 185 adedi yabancı ülke/firma olmuştur. Kendisini ayrıca sözlü olarak ifade etmek isteyen ilgili taraflar 7-8 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul'da sözlü olarak dinlenmiştir. Sözlü dinleme kapsamında 24 adet meslek örgütü, 67 adet firma ve 38 adet yabancı ülke/firma temsilcisi dinlenmiştir.


1.3. Soruşturma Konusu Eşya

1.3.1 Kumaş

Soruşturma konusu eşya "dokuma kumaş ve örme kumaş" olarak tanımlanmaktadır. Bu kumaşlar; ham veya işlemden geçmiş olmalarına, ipliği boyalı, sonradan boyanmış veya baskılı olmalarına veya içerdikleri elyafa göre (pamuk, yün, polyester, viskon vb.) türlere ayrılmaktadır. Başvuru konusu eşyanın yerli üretilenleri ile ithal edilenlerinin tanımı aynıdır.

1.3.2 Hazır Giyim

Soruşturma konusu eşya, "dokuma ve örme hazır giyim" olarak tanımlanmaktadır. Bu ürün gamı çok çeşitli ürünlerden oluşmakta olup, başvuru konusu ürünler temelde dış giyim ağırlıklıdır. Başvuru konusu eşyanın yerli üretilenleri ile ithal edilenlerinin tanımı aynıdır.


2.       KAPSAM İNCELEMESİ


2011/1 ve 2011/2 sayılı Tebliğler kapsamında yapılan inceleme sürecinde ilgili taraflardan alınan bilgi, belge ve görüşler doğrultusunda, geçici önleme tabi olan eşya grubuna ilave olarak bazı tekstil ve hazır giyim eşyasının da kapsama alınması talepleri alınmıştır. Diğer taraftan bazı eşyanın da kapsamdan çıkartılmasına ilişkin talepler alınmıştır.


İlk başvuru sonrasında soruşturma açılan ve geçici önlem alınan ürünler ile daha sonra eklenmesi talep edilen ürünlere ait tablolar aşağıda sunulmaktadır. Soruşturma kapsamında bu ürünlerin ayrıntılı istatistiki incelemeleri yapılmıştır.


SORUŞTURMA AÇILAN VE GEÇİCİ ÖNLEM UYGULANMASI ÖNERİLEN ÜRÜNLER


GTP Dörtlü Kodu

GTP Dörtlü Adı

GTP Dörtlü Kodu

GTP Dörtlü Adı

6101

Erkek/Erkek Çocuk İçin Dış Giyim (Örme)

5111

Kardeli Yün Ve İnce Kıldan Dokumalar

6102

Kadın/Kız Çocuk İçin Dış Giyim (Örme)

5112

Taranmış Yünden, İnce Hayvan Kılından Dokumalar

6103

Erkek/Erkek Çocuk İçin Takım Elbise, Takım, Ceket, Pantolon Vs. (Örme)

5208

Pamuk Men (Ağırlıkça %85 Ve Fazla Pamuk M.Kare 200gr)

6104

Kadın/Kız Çocuk İçin Takım Elbise, Takım, Ceket, Panolon Vs. (Örme)

5209

Pamuk Men (Dokuma %85 < Pamuklu 200g/M2 Den Fazla)

6105

Erkek/Erkek Çocuk İçin Gömlek (Örme)

5210

Pamuk Men (Dokumalar, Ağırlıkça % < 85 Ten Az Pamuk İçeren, <= 200 G/M²)

6106

Kadın/Kız Çocuk İçin Bluz, Gömlek, Gömlek; Bluz (Örme)

5211

Pamuk Men (Dokuma, %85 >Pamuklu, Suni-Sentetik Karışık, 200g/M2 Den Ağır)

6107

Erkek/Erkek Çocuk İçin İç Ve Gece Giyim Eşyası (Örme)

5407

Sentetik İplik, Monofil, Şeritlerle Dokumalar

6108

Kadın/Kız Çocuk İçin İç Ve Gece Giyim Eşyası (Örme)

5408

Suni Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat

6109

Tişört, Fanila, Diğer İç Giyim Eşyası (Örme)

5512

Sentetik Devamsız Lifden Dokumalar-Ağırlıkça %85 Ve Fazla

6110

Kazak, Süveter, Hırka, Yelek Vb. Eşya (Örme)

5513

Ağarlık; %85 >Devamsız Sentetik-Pamuk Dokuma < 170 Gr/M2

6112

Spor Kıyafetleri, Kayak, Yüzme Kıyafetleri (Örme)

5514

Ağarlık; %85 >Devamsız Sentetik-Pamuk Dokuma 170g/M2 Geçen

6201

Erkek/Erkek Çocuk İçin Dış Giyim

5515

Diğer Devamsız Sentetik Lifden Dokumalar

6202

Kadın/Kız Çocuk İçin Dış Giyim

5516

Devamsız Suni Lifden Dokumalar (Ağırlıkça %85 < Suni)

6203

Erkek/Erkek Çocuk İçin Takım, Takım Elbise, Ceket Vs.6204

Kadın/Kız Çocuk İçin Takım, Takım Elbise, Ceket Vs.6205

Erkek/Erkek Çocuk İçin Gömlek6206

Kadın/Kız Çocuk İçin Gömlek, Bluz, Vs.6207

Erkekler Ve Erkek Çocuklar İçin Fanilalar, Atletler, Külotlar, Slipler, Vs.6208

Kadın/Kız Çocuk İçin İç Ve Gece Giyim Eşyası6211

Kadın/Kız Çocuk İçin Spor, Kayak Ve Yüzme Kıyafetleri Vb Giyim Eşyası


SORUŞTURMA SIRASINDA EKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN ÜRÜNLER


GTP Dörtlü Kodu

GTP Dörtlü Adı

5212

Pamuk Men (Diğerleri; M2<= 200gr.)

5603

Dokunmamış Mensucat (Emdirilmiş)

5608

Sicim, İp Veya Halattan Düğümlü Ağlar

5801

Kadife, Pelüş Ve Halkalı (Tırtıl Mensucat)

5802

Havlu Nevi Bukleli Mensucat (Tufte Edilmiş Mensucat)

5901

Cilt Kapağı İçin Sıvanmış Mensucat, Mühendis Muşambası Vb.

5903

Plastik Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış Mensucat

6001

Örme; Tüylü Mensucat

6002

Diğer Örme Mensucat (En<=30cm, Elastomerik/Kauçuk İplik=>%5)

6003

Diğer Örme Mensucat (En<=30cm)

6004

Diğer Örme Mensucat (En>30cm, Elastomerik/Kauçuk İplik=>%5)

6005

Çözgü Tipi Örgülü Diğer Mensucat

6006

Diğer Örme Mensucat

6209

Bebek İçin Giyim Eşyası Ve Aksasuar

6212

Sütyen, Korse, Korse Kemer, Pantolon Askısı, Çorap Bağı, Jartiyer

6215

Boyun Bağı, Papyon Kravat Ve Kravatlar

6302

Yatak Çarşafı, Masa Örtüleri, Tuvalet, Mutfak Bezleri

530921

Keten Dokuma (Keten<%85 Ağırlık)

530929

Keten Mensucat (Keten<%85)

30059031

Gaz Bezleri Ve Gazlı Diğer Eşya

30059050

Tekstil Maddelerinden Yapılmış Sargı Bezleri, Bandaj, Sparadlar, Vb


Soruşturma sırasında yerli üretimi olmayan veya Türkiye'de üretilmesi verimli olmayan mensucatlara ve hazır giyim ürünlerine önlem alınmamasına ilişkin talepler değerlendirilmiştir. Taleplerin değerlendirilmesi neticesinde söz konusu eşyalara ait gümrük tarife pozisyonlarının altında talep edilen eşyanın haricinde Türkiye'de üretimi olan eşyaların da bulunduğu tespit edilmiştir. Netice itibariyle önlem kapsamından çıkartılması uygun görülen eşyaların gümrük tarife pozisyonlarında teknik tanım yapılmak suretiyle veya nihai kullanım amacı belirtilmek suretiyle kapsam dışına çıkartılabileceği değerlendirilmiştir. Bu çerçevede önlem kapsamından çıkartılması uygun görülen tekstil ürünleri listesi tanımlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.


ÖNLEM KAPSAMINDAN ÇIKARTILMASI UYGUN GÖRÜLEN TEKSTİL ÜRÜNLERİ


GTP

TANIMI

5111.11
5111.19

Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat

5112.11
5112.19

Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat

5515.13

Esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat

5515.22

Esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat

5516.31
5516.32
5516.33
5516.34

Esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat

5209.11
5209.12
5209.19

4010 pozisyonunda yer alan eşyanın üretimine mahsus ağartılmamış pamuklu mensucat (a)

5516.11

60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş, m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat

5208.11
5208.12
5208.13
5208.19

60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat

5407.51
5407.61.10

1500tur/mt ve üzeri yüksek turlu ipliklerden üretilmiş m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat

5407.10

5903.10.90.90.00 veya 3921.90.60.00.12 pozisyonlarında yer alan eşyanın üretimine mahsus yüksek mukavemetli polyester bezler için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

6110.12

Kaşmir keçisinin kıllarından (kazaklar süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya (örme)


3.       İTHALAT


Tekstil ve hazır giyim sektörü ithalat gerçekleşmeleri TÜİK istatistiklerinden derlenerek hazırlanmıştır.


3.1.     Genel İstatistikler


Tekstil ve hazır giyim eşyasının ABD Doları bazında ithalat ve ihracat istatistiklerine ilişkin tablolar aşağıda gösterilmektedir.


Tekstil ve Hazır Giyim Eşyası Değer Bazında İthalat - İhracat İstatistikleri

Milyar ABD Doları


Tekstil + Hazır Giyim

! Tekstil            ...!

Hazır Giyim     !

Yıl

İthalat

İhracat

Denge

İthalat

İhracat

Denge

İthalat

İhracat

Denge

2001

2,469

10,332

7,863

2,246

2,997

0,751

0,223

7,336

7,113

2002

3,598

12,089

8,491

3,334

3,137

-0,197

0,263

8,952

8,689

2003

4,397

14,977

10,58

3,991

3,799

-0,192

0,406

11,178

10,772

2004

5,440

17,480

12,04

4,817

4,827

0,01

0,623

12,653

12,03

2005

5,818

18,808

12,99

5,067

5,385

0,318

0,751

13,422

12,671

2006

6,455

19,578

13,123

5,415

6,008

0,593

1,040

13,570

12,53

2007

8,470

22,772

14,302

6,950

7,194

0,244

1,521

15,578

14,057

2008

8,628

22,881

14,253

6,506

7,630

1,124

2,123

15,251

13,128

2009

7,455

19,204

11,749

5,434

6,336

0,902

2,021

12,868

10,847

2010

10,238

21,706

11,468

7,534

7,486

-0,048

2,704

14,220

11,516

2010 (1-4)

3,032

6,894

3,862

2,277

2,326

0,049

755

4,568

-750,432

2011 (1-4)

4,124

8,243

4,119

3,089

3,000

-0,089

1,035

5,243

4,208

Tekstil: 50-60 fasıllar (pamuk hariç); Hazır giyim: 61-63 fasıllar

İthalat: Toplam ithalat;

Kaynak: TÜİK istatistiklerinden derlenmiştir.


Tekstil (pamuk hariç) ve hazır giyim eşyasının toplam ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2001 yılından bu tarafa artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 2006 yılında ithalat artışı hızlanmıştır. 2007 yılında 8 milyar ABD doları seviyesinde yatay bir seyir izleyen ithalat 2008 yılında düşüş göstermiş ve 2009 yılında 2006 yılı ortalarındaki seviyesine gerilemiştir. İthalat 2009 yılından itibaren tekrar artış eğilimine girmiş ve 2010 yılında tarihi zirvesi olan 10 milyar ABD Doları seviyesini yakalamıştır.


2001 yılından bu yana pamuk hariç tekstil sektörü istatistikleri ayrıca incelendiğinde ithalatın 2007 yılına kadar yükseliş gösterdiği, 2008 ve 2009 yıllarında düştüğü görülmektedir. İthalat 2010 yılında hızlı bir yükseliş göstermiş ve tarihinde ilk defa 7 milyar ABD Doları seviyesini geçmiştir.


2001 ila 2010 yılları arasında hazır giyim dış ticaret istatistikleri ayrıca incelendiğinde ithalatın artış eğiliminde olduğu ve bu eğilimin 2005-2007 yılları arasında önceki dönemlere göre daha hızlı olduğu görülmektedir. 2008 ve 2009 yılında yatay bir seyir gösteren ithalat 2010 yılında tekrar artışa geçmiş ve ilk defa 2,5 milyar ABD Doları seviyesinin üzerine çıkmıştır. 2001 yılından bu tarafa, küresel krize rağmen, ithalatın anlamlı bir düşüş göstermemesi dikkat çekmektedir.


Tekstil ve hazır giyim eşyasının miktar bazında ithalat ve ihracat istatistikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.


Tekstil ve Hazır Giyim Eşyası Miktar Bazında İthalat - İhracat İstatistikleri


Milyon Kg/Adet/Çift! Tekstil       !

! Hazır Giyim                                       !


İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat

İthalat

İhracat


Kg

Kg

Adet

Adet

Çift

Çift

Kg

Kg

2001

662

779

24

1.330

4

758

11

310

2002

1.038

870

42

1.676

7

945

14

352

2003

1.201

945

66

1.937

16

1.211

25

382

2004

1.295

1.025

82

1.800

28

1.240

19

395

2005

1.346

1.065

95

1.741

12

1.346

24

404

2006

1.449

1.187

110

1.778

29

1.369

29

396

2007

1.769

1.280

143

1.807

55

1.346

36

403

2008

1.597

1.297

188

1.646

55

1.289

32

374

2009

1.448

1.216

200

1.594

49

1.199

29

322

2010

1.846

1.353

281

1.758

93

1.240

48

346

2010 (1-4)

573

428

82

598

24

413

12

107

2011 (1-4)

657

468

111

577

27

407

19

112

Tekstil: 50-60 fasıllar (pamuk hariç); Hazır giyim: 61-63 fasıllar

İthalat: Toplam ithalat;

Kaynak: TUİK istatistiklerinden derlenmiştir.


Tekstil ve hazır giyim ithalatı miktar bazında incelendiğinde, tekstil eşyasının istatistiklerinin "kilogram" bazında, hazır giyim istatistiklerinin "kilogram" yanında ürün çeşitlerine göre "adet" ve "çift" olarak tutulduğu görülmektedir. Buna göre hazır giyim ithalatının % 64'lük kısmı "adet" üzerinden işlem gören ürünlerden, %34'lük kısmı ise "kilogram" üzerinden işlem gören ürünlerden oluşmaktadır. Çift üzerinden işlem gören eşya ise toplam hazır giyim ithalatı içerisinde % 2'lik bir kısmı oluşturmaktadır


2001 - 2010 yılları arasında tekstil (pamuk hariç) eşyasının miktar bazında ithalat istatistikleri incelendiğinde 2002 yılında hızlı bir artış gösteren miktar bazında ithalatın 2006 yılına kadar sabit bir eğimle arttığı görülmektedir. Bu artış 2007 yılında hızlanmıştır. 2008 ve 2009 yıllarında ise ithalat düşmüş ve 2009 yılında 2006 yılındaki seviyesine yaklaşmıştır. İthalat 2010 yılında ise yüksek hızlı bir artış göstererek ilk defa 1 milyon 800 bin ton seviyesini aşmıştır.


Kilogram birimi üzerinden işlem gören hazır giyim eşyasının ithalat ve ihracat istatistikleri incelendiğinde, ithalatın 2009 yılına kadar düşük bir eğimle yükseldiği görülmektedir. 2010 yılında ithalat artış hızının yükseldiği dikkat çekmektedir.


En çok işlem gören birim olan "adet" bazında gerçekleşen ithalat ise 2001 yılından 2010 yılına kadar kesintisiz artış eğiliminde olmuştur. 2008 ve 2009 yıllarında küresel krize rağmen yükseliş eğilimini değiştirmemiş olması dikkat çekicidir. İthalatın artış hızı 2005 yılından itibaren yükselmiştir. İthalatın artış hızı 2009 yılında yavaşlamasına karşın 2010 yılında tekrar yükselmiş ve ithalat 250 milyon adet sınırını aşmıştır.


"Çift" bazında istatistiği tutulan hazır giyim eşyası toplam hazır giyim eşyası ithalatı içerisinde düşük bir paya sahiptir. Bu eşyanın ithalatı da 2001 ila 2009 yılları arasında düşük eğimli bir artış içerisinde olmuştur. 2010 yılında ise daha önceki yıllara göre daha hızlı artmış ve ilk kez 100 milyon çift seviyesine yaklaşmıştır.
3.2.     Ülkeler İtibariyle İthalat İstatistikleri


İthalat Rejimi Kararı kapsamında yer alan ülke grupları itibariyle tekstil (pamuk hariç) ithalat istatistikleri aşağıda sunulmaktadır.


3.2.1. Tekstil (pamuk hariç)


Pamuk hariç tekstil eşyasının ülke gruplarına göre 2001 ila 2010 yılları ithalat istatistikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.


Tekstil (Pamuk Hariç) Değer Bazında İthalat İstatistikleri

Milyon ABD Doları

Ülke Grubu[1]

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

785

1.191

1.396

1.707

1.736

1.949

2.894

2.667

1.958

2.911

GYÜ

292

548

765

1.012

1.241

1.314

1.641

1.514

1.499

2.182

AB

1.082

1.479

1.681

1.903

1.900

1.923

2.112

1.993

1.581

1.731

STA

64

79

106

122

121

128

196

207

278

496

EAGÜ+ÖTDÜ

24

37

43

73

70

101

106

125

118

214

TOPLAM

2.246

3.334

3.991

4.817

5.067

5.415

6.950

6.506

5.434

7.534

Kaynak: TÜİK istatistiklerinden derlenmiştir.


Tekstil eşyasının 2001 ila 2010 yılları arasındaki ithalat istatistiklerinin ülke grupları itibariyle değer bazında değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. İthalat tüm ülke grupları itibariyle artış eğilimindedir. Ancak artış hızı ülke grupları itibariyle farklılık gösterdiği için 2010 yılındaki dağılım 2001 yılındaki dağılıma göre değişiklik göstermiştir. 2001 yılında değer bazındaki tekstil eşyası ithalatının % 48'i Avrupa Birliği Ülkeleri grubundan yapılmıştır. Avrupa Birliği Ülkeleri grubundan yapılan ithalat 2004 yılına kadar artış göstermiş ancak bu yıldan sonra 2007 yılına kadar yatay bir seyir izlemiştir. Anılan ithalat 2007 yılında 2 milyar dolar seviyesini geçmesine karşın 2008 ve 2009 yıllarındaki azalmayla 2003 yılındaki seviyesine kadar düşmüştür.


3.2.2. Hazır Giyim


Hazır giyim eşyasının ülke grupları itibariyle değer bazında ithalat istatistikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.


Hazır Giyim Değer Bazında İthalat İstatistikleri

Milyon ABD Doları


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

52

60

103

195

241

291

421

532

687

1.040

EAGÜ+ÖTDÜ

3

3

9

29

52

97

182

385

455

690

GYÜ

24

20

44

102

141

258

428

621

431

476

AB

137

171

236

264

273

340

412

466

333

360

STA

7

10

14

33

44

54

78

118

115

138

TOPLAM

223

263

406

623

751

1.040

1.521

2.123

2.021

2.704

Kaynak: TÜİK istatistiklerinden derlenmiştir.


Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere 2001 ila 2010 yılları arasında hazır giyim ithalatı değer bazıda yaklaşık 11 kat büyüyerek 223 milyon ABD Dolarından 2,7 milyar ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Toplam ithalat 2009 yılı hariç tüm yıllarda büyüme kaydetmiştir. Bu eğilim ülke grupları itibariyle de benzer olmuştur.


3.3.     Ülke Grupları İtibariyle Birim Kıymetler


Ülke grupları itibariyle pamuk hariç tekstil eşyasının birim kıymetlerinin yer aldığı tablo aşağıda verilmiştir.
Yıllar İtibariyle Ülke Gruplarına Göre Tekstil Birim Kıymetleri


ABD Doları / Kg

Ülke Grubu

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AB

4,5

4,3

4,7

5,2

5,2

5,5

6,1

6,5

5,3

5,7

3,2

2,9

3,1

3,7

3,8

3,7

3,8

3,9

3,8

4,2

GYÜ

2,1

2,0

2,2

2,7

2,8

2,9

3,1

3,3

3,4

3,7

STA

3,2

3,0

2,8

3,0

3,1

3,4

3,6

4,0

3,6

3,7

ÖTDÜ

2,1

1,8

1,9

2,0

2,5

2,5

3,0

3,4

3,7

3,4

EAGÜ

0,6

0,6

0,6

0,7

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1,5

Kaynak: TÜİK istatistiklerinden derlenmiştir.


2010 yılı birim kıymetleri incelendiğinde Avrupa Birliği Ülkeleri grubunun en yüksek birim kıymetlere sahip olduğu, buna karşın En Az Gelişmiş Ülkeler grubundan yapılan ithalatın ise en düşük birim kıymetlere sahip olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği Ülkeleri grubundan yapılan ithalat En Az Gelişmiş Ülkeler grubundan yapılan ithalatın yaklaşık 4 katı daha yüksek birim kıymetlere sahiptir. Gelişme Yolundaki Ülkeler grubundan yapılan ithalat ile Serbest Ticaret Anlaşması Yapılmış Olan Ülkeler grubundan yapılan ithalatın eşit birim kıymetlere sahip olduğu dikkat çekmektedir.


Ülke gruplarına göre hazır giyim ithalatının birim kıymetleri, istatistiği tutulan farklı birimler bazında aşağıda tabloda gösterilmektedir.


Yıllar İtibariyle Ülke Gruplarına Göre Hazır Giyim Birim KıymetleriÜlke Grubu

BİRİM

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AB

$/ADET

8,8

7,0

7,2

9,3

10,2

11,9

12,3

14,7

13,7

9,5

$/ADET

3,9

2,2

2,7

5,8

8,4

8,2

9,4

11,6

9,2

8,9

GYÜ

$/ADET

3,8

3,3

3,0

2,8

2,8

5,1

6,3

7,6

7,8

8,4

STA

$/ADET

7,7

9,1

12,3

14,5

12,2

10,8

10,9

10,4

8,4

7,5

EAGÜ

$/ADET

5,2

7,8

5,6

7,0

5,9

6,3

7,0

7,0

6,6

6,6

ÖTDÜ

$/ADET

8,3

0,4

12,4

4,4

1,2

0,8

1,2

3,1

3,0

2,3

ÖTDÜ

$/ÇİFT5,8

5,1

5,1

4,2

3,2

2,7

5,0

2,5

STA

$/ÇİFT

3,7

1,4

1,4

1,5

2,1

3,4

3,7

5,6

1,9

2,1

AB

$/ÇİFT

1,4

1,1

1,2

1,4

1,5

1,2

1,4

1,4

1,7

1,1

GYÜ

$/ÇİFT

0,3

0,8

0,2

0,4

0,7

0,7

0,6

0,9

0,8

1,0

$/ÇİFT

0,7

0,4

0,4

0,5

0,9

0,7

0,7

1,0

0,8

0,9

EAGÜ

$/ÇİFT


0,5

1,6

1,0

1,9

2,0

2,0

1,8

0,8

0,7

AB

$/KG

17,8

16,3

12,2

15,1

15,6

20,2

25,0

29,8

30,0

17,3

$/KG

7,1

4,6

7,7

10,6

11,8

11,8

13,6

16,6

17,8

15,7

STA

$/KG

4,3

2,9

0,4

1,9

1,5

2,0

2,8

7,6

15,2

6,0

GYÜ

$/KG

2,1

0,9

1,3

2,3

3,3

4,1

5,2

8,8

7,3

5,9

EAGÜ

$/KG

0,6

1,1

0,8

2,1

4,9

3,5

6,4

5,7

6,6

4,8

ÖTDÜ

$/KG

21,0

16,1

1,3

2,4

2,3

3,8

2,1

4,5

2,7

0,6

Kaynak: TÜİK istatistiklerinden derlenmiştir.


İstatistiği çift üzerinden tutulan eşya dışında, hazır giyim ithalatının birim kıymetlerinin tekstil eşyasında olduğu gibi en yüksek Avrupa Birliği Ülkeleri grubundan yapılan ithalatta olduğu görülmektedir. İstatistiği adet üzerinden tutulan hazır giyim eşyasında 2010 yılında en yüksek kıymetlerin en düşük kıymetlere göre 4 misli fazla olduğu görülmektedir. İstatistiği kilogram üzerinden tutulan hazır giyim eşyasında ise bu fark 30 kata yakındır.


Adet üzerinden istatistiği tutulan hazır giyim eşyasının birim kıymetlerinin ülke grupları bazında yıllara göre değişimi yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. İthal kıymetlerin yıllar itibariyle oldukça yüksek değişiklikler gösterdiği dikkat çekmektedir. Avrupa Birliği Ülkeleri grubundan yapılan ithalatın birim kıymetlerinin 2008 yılına kadar artış gösterdiği, 2009 ve 2010 yıllarında yüksek oranda düştüğü gözlenmektedir. Diğer Ülkeler grubundan yapılan ithalatın birim kıymetlerinin de, Avrupa Birliği Ülkeleri grubundan yapılan ithalatın birim kıymetlerinden bir miktar düşük olmakla birlikte aynı değişim seyrini izlediği fark edilmektedir. Gelişme Yolundaki Ülkeler grubundan yapılan ithalat ise 2008, 2009 ve 2010 yıllarında birim kıymetini arttırmasıyla diğer gruplardan yapılan ithalattan ayrılmaktadır. Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler grubundaki ülkelerden yapılan ithalatın miktar olarak düşük olmasının etkisiyle yıllar itibariyle, ortalama birim kıymetlerin yüksek oranda değişikliğe uğradığı gözlenmektedir.


İthalat istatistiği kilogram üzerinden tutulan hazır giyim eşyasının birim kıymetlerinin ülke grupları itibariyle yıllara göre değişimi incelendiğinde; Avrupa Birliği Ülkeleri grubundan yapılan ithalatın birim kıymetlerinin 2008 yılına kadar artış gösterdiği, 2009 yılında 2008 ile aynı seviyede kaldığı, ancak 2010 yılında büyük ölçüde düştüğü gözlenmektedir. 2010 yılında benzer şekilde Serbest Ticaret Anlaşması Yapılmış Olan Ülkeler grubundan  gerçekleştirilen ithalatın da birim kıymetlerinin önemli ölçüde düştüğü dikkat çekmektedir. Kilogram bazında istatistiği tutulan hazır giyim eşyasının 2010 yılında tüm ülke gruplarından yapılan ithalatının birim kıymetleri düşmüştür. Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler, En Az Gelişmiş Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Yapılmış Olan Ülkeler ve Gelişme Yolundaki Ülkeler gruplarından yapılan ithalatın birim kıymetlerinin birbirlerine oldukça yakın olduğu gözlenmektedir.


Çift bazında istatistiği tutulan hazır giyim eşyasının birim kıymetlerinin yıllara göre değişimi incelendiğinde 2010 yılı itibariyle birim kıymetlerin ithalatın en çok yapıldığı ülke grupları itibariyle birbirlerine yakın seyrettiği ve düştüğü gözlenmektedir. İthalat içerisinde görece daha az payı olan Serbest Ticaret Anlaşması Yapılmış Olan Ülkeler grubu ile Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler grubundan yapılan ithalatın birim kıymetlerinin yıllar itibariyle değişimlerinin daha yüksek oranlarda olduğu gözlenmektedir. Serbest Ticaret Anlaşması Yapılmış Olan Ülkeler grubundan yapılan ithalatın 2009 yılında 3 kat azaldığı dikkat çekmektedir.


4. ZARAR DEĞERLENDİRMESİ


Bu bölümde soruşturma kapsamındaki ürünlere ilişkin zarar değerlendirilmesi iki farklı örneklem üzerinden analiz edilmektedir. İlk olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde kayda alma uygulaması kapsamında ekonomik göstergelerini Bakanlığımıza ileten yaklaşık 500 firmanın seçilmiş bazı göstergeleri incelenmektedir. İkinci olarak soruşturmanın başlangıç aşamasında Bakanlığımıza veri sunan yerli üretici firmaların verileri güncellenerek tekrar analiz edilmiştir.


Kayda alma uygulaması kapsamındaki kategorilerde firmaların toplam satışları ve dönem karları endekslenerek aşağıda sunulmaktadır.


Tekstil


Pamuklu dokuma mensucat (denim hariç)Gösterge (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Dönem Karı/Zararı

100

118.0

65.3

99.3

54.2

Satışlar Toplamı

100

91.7

88.0

75.7

79.4


Denim


Gösterge (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Dönem Karı/Zararı

100

94.0

98.2

98.5

52.2

Satışlar Toplamı

100

101.7

95.8

83.3

88.9


Denim ve Denim hariç pamuklu mensucat birlikte incelendiğinde her iki grubun da benzer bir seyir izlediği görülmektedir. Öncelikle her iki grup için de satışların azalma eğiliminde olduğu, satışların en düşük seviyesine 2009 yılında ulaştığı, 2010 yılında yaşanan bir miktar artışa rağmen satışların eski seviyelerinden oldukça uzak olduğu anlaşılmaktadır. Satışlarda 2010 yılında yaşanan küçük bir artışa rağmen dönem karının ise oldukça gerilediği görülmektedir.


Suni Sentetik Dokuma Mensucat
Gösterge (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Dönem Karı/Zararı

100

93.1

54.2

85.6

75.4

Satışlar Toplamı

100

99.4

92.4

90.5

92.0


Suni sentetik dokuma mensucat üretiminde de trendin pamuklu mensucata benzer bir şekilde hareket ettiği görülmektedir. Dönem karı 2006-2010 yılları arasında satışlarla birlikte gerilemiştir.


Pamuklu ve Sentetik Dışı Dokuma MensucatGösterge (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Dönem Karı/Zararı

100

73.3

42.3

22.9

-14.2

Satışlar Toplamı

100

100.6

92.9

83.1

83.6


Pamuklu ve sentetik dışındaki dokuma mensucat kategorisinde dönem karının yıllar içerisinde hızla gerilediğini ve 2010 yılını zararla kapattığı görülmektedir. Satışlar toplamının da dönem karı kadar dramatik olmasa da 2007-2010 döneminde gerilediği görülmektedir.


Örme Mensucat


Gösterge (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Dönem Karı/Zararı

100

98.4

-46.0

80.1

91.5

Satışlar Toplamı

100

104.6

88.9

84.4

95.3


Örme mensucat grubunda her bir göstergede yıllar itibariyle büyük sapmalar olduğu ancak 2010 yılı sonu itibariyle her bir göstergenin 2006 yılına oranla gerilediği görülmektedir.


Dokunmamış Mensucat

Gösterge (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Dönem Karı/Zararı

100

82.6

46.0

40.2

61.7

Satışlar Toplamı

100

95.6

95.0

77.9

107.7


Dokunmamış mensucat grubunda satışlarda 2010 yılına kadar olan sürede bir gerilemenin yaşandığı, 2010 yılında satışların ciddi oranda artış göstermesine rağmen karın oldukça düşük seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir.

Konfeksiyon

Kayda alma uygulaması kapsamında Ekonomi Bakanlığı'na iletilen konfeksiyon ürünlerinin ekonomik göstergeleri dokuma dış giyim, örme dış giyim ve denim olmak üzere üç temel kategoride sınıflandırılmaktadır. Her üç kategoriye ait göstergeler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.


Dokuma Dış Giyim


Gösterge (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Dönem Karı/Zararı

100

92.4

59.4

83.7

95.4

Satışlar Toplamı

100

99.2

93.2

89.2

87.5


Dokuma dış giyim ürünlerinde yıllar itibariyle gerek toplam satışlar, gerek dönem karı azalmıştır.


Denim Giyim


Gösterge (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Dönem Karı/Zararı

100

146.5

73.2

65.6

44.3

Satışlar Toplamı

100

96.9

92.9

90.4

93.1


Denim giyim ürünlerinde her iki kategoride de önemli gerileme yaşanmıştır. Özellikle 2007 yılından itibaren firmaların karı önemli oranda gerilemiş bununla birlikte daha düşük oranlarda olmakla birlikte toplam satışlarda da gerileme yaşanmıştır.


Örme Dış Giyim


Gösterge (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Dönem Karı/Zararı

100

91.7

-21.3

119.4

102.7

Satışlar Toplamı

100

110.5

87.0

89.6

92.6


Satışların azalmasına rağmen karın arttığı tek kategori örme dış giyim grubudur.


Sonuç olarak her bir ürün grubu birbirine benzeyen trendler izlemiştir. Buna göre birçok ürün grubunda kar azalmıştır. Bunun yanında satışlarda da genel itibariyle bir gerileme yaşanmıştır. Karlılık ise ya oldukça düşük oranlarda kalmış ya da gerilemiştir. Yine birçok ekonomik göstergede bir bozulma yaşandığı; bazı ürün gruplarında bozulmanın devam ettiği diğerlerinde ise bir miktar düzelmenin olduğu ancak bu düzelmenin yetersiz kaldığı görülmektedir. Özetle yukarıda yer alan örneklem içerisindeki firmaların genelinin ekonomik göstergelerinin olumlu bir seyir izlemediği anlaşılmaktadır.


Zarar değerlendirmesinin ikinci kısmında tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde korunma önlemi alınması talebiyle Bakanlığımıza başvuruda bulunan ve ekonomik göstergeleri ön inceleme raporuna esas teşkil eden tekstil ve hazır giyim üreticilerine ait firma verileri güncellenerek aşağıda analiz edilmektedir.


Tekstil


Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı

Kapasite

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Endeks

100

96

97

94

91

97

2005

KKO (%)

53

54

54

45

36

38


Yukarıdaki tabloda gerek kapasitenin gerek kapasite kullanım oranının yıllar itibariyle gerileyerek 2009 yılında en düşük seviyesine ulaştığı 2010 yılında ise bir miktar artış gösterdiği görülmektedir.


Yurt İçi Satışlar

Yurt İçi Satışlar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Endeks

100

113

112

80

75

81

2005


Yukarıdaki tabloda yurt içi satışlar endekslenerek sunulmaktadır. Buna göre yurt içi satışların 2005-2007 yılları arasında artarken 2008 ve 2009 yıllarında küresel krizin de etkileriyle gerilediği görülmektedir. 2010 yılında ise küresel krizin etkilerinin azalmasının satışlara da yansımasıyla birlikte yurt içi satışlar bir miktar artırış göstermiş ancak 2007 seviyesinin oldukça gerisinde kalmıştır.


İstihdam

İstihdam

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Endeks

100

102

99

84

76

83

2005


Yerli üreticilerin istihdam seviyesi 2007-2009 yılları arasında sürekli azalmış, 2009 yılında bu düşüş baz yıl olan 2005'ten bu yana gerçekleşen en düşük seviyeye ulaşmıştır. 2010 yılında istihdam verileri bir miktar artmakla birlikte 2007 yılındaki seviyesinin oldukça gerisinde kalmıştır.


Verimlilik

Verimlilik

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Endeks

2005

100

95

98

94

81

83


Yukarıda yer alan tabloda yerli üretim faaliyetine ilişkin sunulan veriler doğrultusunda yapılan endekslemede verimliliğin 2007 yılı haricinde azaldığı ve endeksin 2009 yılında en düşük seviyesine ulaştığı, 2010 yılında ise verimliliğin bir miktar artış gösterdiği görülmektedir.


Karlılık

Kârlılık

2005

2006

2007

2008

2009

2010


%

-5,4

-2,5

2,8

-1,3

1,8

2Yukarıda yer alan tabloda yerli üreticiler tarafından sunulan veriler doğrultusunda, 2005-2010 yılları arasında karlılığın dalgalı bir seyir izlediği ve bu dönem boyunca yerli üreticilerin  %5,4 zarar ile %2,8 kâr oranları arasında faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.

Fiyatlar


Ülkemizde ve Uzakdoğu'da üretim yaptıran çok uluslu bir şirketten alınan kumaş fiyatı incelendiğinde % 70 pamuklu % 30 polyester kumaşlarda % 39 ise % 100 pamuklu kumaşlarda % 19 oranlarında fiyat farkı olduğu anlaşılmıştır.


Konfeksiyon

Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı

Kapasite

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Endeks (2005)

100

112

110

110

86

80

KKO (%)

29

24

21

21

23

21


Yukarıdaki tabloda kapasitenin 2006 yılından sonra düzenli olarak azaldığı, buna karşılık kapasite kullanım oranının ise 2005 ve 2006 yıllarından sonra gerilediği ve daha sonra paralel bir seyir izlediği görülmektedir.


Yurt İçi Satışlar

Yurt İçi Satışlar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Endeks

100

71

83

89

63

73

2005


Yukarıdaki tabloda yurt içi satış verileri, baz yıl olarak alınan 2005 rakamlarına göre endekslenmiştir. Yurt içi satışlar 2006-2008 döneminde artmakla birlikte 2009 yılında ciddi şekilde gerilemiş, 2010 yılında bir miktar artış göstermekle birlikte eski seviyelerinin oldukça gerisinde kalmıştır.


İstihdam

İstihdam

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Endeks

100

98

97

98

79

93

2005

Yukarıdaki tabloda yerli üreticilerin istihdam rakamları endekslenerek sunulmaktadır. Yerli üreticilerin istihdam seviyesi 2005-2008 yılları arasında önemli bir değişim göstermemekle birlikte 2009 yılında ciddi bir gerileme yaşamış, 2010 yılında tekrar artan istihdam önceki seviyelerinin gerisinde kalmıştır.

Verimlilik

Verimlilik

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Endeks (2005)

100

98

89

83

78

84


Yukarıdaki tabloda yerli üreticilerin verimliliğe ilişkin verileri endekslenerek sunulmaktadır. Buna göre verimliliğin yıllar itibariyle gerilediği, en düşük seviyesine 2009 yılında ulaştığı, 2010 yılında ise tekrar bir miktar arttığı görülmektedir.

Karlılık

Kârlılık

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%

-2.4

1.7

0.5

1.0

0.1

1.0


Yukarıdaki veriler çerçevesinde yıllar itibariyle yerli üreticilerin %2,4 zarar ile %1,7 kâr oranları arasında faaliyet gösterdiği görülmektedir.


Fiyatlar


Ülkemizde ve Uzakdoğu'da üretim yaptıran yerli bir şirketten alınan bazı ürünlere ait fiyatlar incelendiğinde yerli ürün ithal ürün fiyatlarında pantolonda % 26, kabanda % 50, triko hırkada % 37 ve gömlekte % 55 oranlarında fark olduğu görülmüştür.

Değerlendirme

Sonuç itibariyle tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde korunma önlemi alınması talebiyle başvuruda bulunan firmaların ekonomik göstergelerinin incelenmesi neticesinde, firmaların ekonomik göstergelerinde 2005 yılı sonrası dönemde bir bozulmanın yaşandığı, bu bozulmanın özellikle 2008 ve 2009 yıllarında en kötü seviyelerde gerçekleştiği 2010 yılında ise bir miktar toparlanmakla birlikte bu toparlanmanın 2008 öncesi seviyelerin gerisinde kaldığı değerlendirilmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektörleri birbirleri ile karşılaştırıldığında konfeksiyon sektörünün tekstil sektörüne göre 2010 yılında daha fazla toparlandığı görülmektedir. Bunun muhtemel sebebi artan konfeksiyon talebinin ithal tekstil girdisi kullanılması suretiyle yaşanan toparlanmadır. Bu durum konfeksiyon sektöründeki zararı bir miktar gizlemekle birlikte sektörün kırılganlığını artırmaktadır.


Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim ithalatı ciddi artış eğilimindedir. Bu artış eğiliminin iki ana nedeni bulunmaktadır. Birincisi ekonomik büyüme ve artan kişi başına gelirdir. İkinci neden, ucuz ithalatın yerli üretimi daha fazla ikame etmeye başlamasıdır..


Türkiye'de artan ithalatın nedenlerinin başında gelen "ekonomik büyüme" ve "ikame" saiklerinin ayrıştırılmasına yardımcı olacak unsurlardan bir tanesi ithalat artışı ile ihracat artışı arasındaki farklılaşmadır. İkincisi de büyüme rakamlarındaki değişim ile ithalat rakamlarındaki değişimdir. Ülkemizin cari fiyatlarla GSYİH artışı 2001 yılından 2010 yılına % 56, tekstil ve konfeksiyon ithalatı ise aynı dönemde % 315 oranında artış göstermiştir. Bu durum ithalat artışının sadece büyümeden kaynaklanmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.


Pamuk hariç tekstil eşyasında ithalat seyri ile ihracat seyri karşılaştırıldığında, 2006 yılına kadar görece paralel bir seyir izleyen gerçekleşmelerin, 2006 yılından sonra paralelliğini bozduğu, talebin arttığı dönemlerde ithalatın artış eğiliminin ihracatın artış eğilimden çok daha yüksek eğilimlerle geçekleştiği görülmektedir. Bu durum ithalatın ekonomik büyümeye dayalı talep artışının daha üstünde bir miktarda arttığını dolayısıyla yerli üretim üzerinde ciddi zarar ve zarar tehdidi yaratacak şartlarda gerçekleştiğini göstermektedir.


Hazır giyim eşyasının ithalat ve ihracat seyirleri göz önüne alındığında, ithalat ve ihracat tekstil eşyasından daha da fazla farklılaşmaktadır. 2006 yılından sonra ihracatın talep dalgalanmalarına paralel seyrine karşın ithalatın seyri bu dalgalanmalardan etkilenmeden artışını sürdürmüştür. Bu durum hazır giyim eşyası ithalatının artışının yerli üretim üzerinde ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidi gösterecek nitelikte güçlü bir ikame saiki ile gerçekleştiği anlaşılmaktadır.


5. ÜLKE ÇIKARI VE İLGİ TARAF GÖRÜŞLERİ


Tekstil ve hazır giyim sektörleri, milli gelirden aldığı pay, sağladığı istihdam ve yüksek ihracat potansiyeli ile ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisidir. Sektörlerin bir diğer özelliği bir çok sektör ile de iç içe olmasıdır. Aksesuar, düğme, etiket, fermuar gibi küçük sanayiler varlıklarını hazır giyim sektörü ile birlikte sürdürmektedirler. Bunun yanında mobilya, otomotiv gibi daha geniş sektörlerle de endüstriyel entegrasyon içindedir. Bu ilişkiler sektörün önemini daha da artırmaktadır.


Tekstil ve hazır giyim eşyasına yönelik vergi artışına gidilmesine ilişkin olarak ithalatçılar tarafından önlemin Türkiye ekonomisi ve ihracatı açısından olumsuz etkileri olacağına yönelik iddialar oraya atılmıştır. Söz konusu iddialar iki ana argüman üzerine inşa edilmektedir. Birincisi Türkiye'de yeterli üretim kapasitesinin olmadığı, ikincisi ise üretim maliyetlerinin Uzak Doğu ülkeleri ile rekabet edemeyecek kadar yüksek olduğudur. Bu iki ana argümana dayanarak, önlem sonrası enflasyonun artacağı, ihracatın düşeceği ve markalaşma sürecinin olumsuz etkileneceği iddiaları ortaya atılmaktadır. Bu çerçevede ithalatçıların iddiaları ve bu iddialara ilişkin görüşler soruşturma raporunda ayrıntılı olarak incelenmiştir.


2010 yılında Türkiye'nin konfeksiyon ithalatı % 34, tekstil ithalatı % 44 oranında artmıştır. Buna karşın ihracatımız sırasıyla % 11 ve % 18 oranında artmıştır. Önlem alınmaması durumunda ilk aşamada tekstil işletmelerimiz kapanma noktasına gelecektir. Bunun sonucunda orta vadede, konfeksiyon ihracatımız tamamıyla ithalata bağımlı hale gelecek, ithal maliyetleri artacaktır. Dolayısıyla tekstil sektöründeki daralmayı konfeksiyon sektörü izleyecektir. 2005 yılında ithal konfeksiyon ürünlerinin piyasa payı % 5 iken bu gün % 25 olmuştur. Bu hızla pazar kaybının devam etmesi halinde önümüzdeki beş yıl içerisinde yerli konfeksiyon eşyasının piyasa payı çok daha aşağı seviyelere inecektir.


Bunun yanında, zarar değerlendirmesi kısmında da belirtildiği üzere yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde son dönemde meydana gelen bozulma yerli üretimde ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidinin varlığını açıkça ortaya koymaktadır.


Tekstil ve konfeksiyon sektörü birlikte değerlendirildiğinde dış ticaret fazlası veren bir sektördür. 2010 yılında ihracatımızın % 19'u tekstil ve konfeksiyon sektörünce gerçekleştirilmiştir. Yani döviz geliri ve ithalatın finansmanı açısından önemli bir sektördür. Sektörün bu özelliğini kaybetmemesi için önlem alınması gerekmektedir. Ancak özellikle hazır giyim sektörü gittikçe artan oranda ithal mallara dayalı bir sanayi haline gelmiştir. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe iç talebin yerli ürünlere yönelmesi doğrudan sanayi üretimine yansıyacak ve uzun dönemde milli gelire, istihdama, döviz gelirlerine olumlu katkı yapacaktır. Öte yandan istihdamda yaşanacak artış, gelir etkisi ile dolaylı olarak iç talebin daha da canlanmasını sağlayacaktır.


Bilindiği üzere 1 dolarlık bir ithalat yurt içinde en azından 3 dolarlık bir etki doğurmaktadır. 2010 yılında yaklaşık 12 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ithalatı yapılmıştır. Bu ithalatın yurt içindeki etkisinin yaklaşık 40 milyar dolar olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle büyüme oranının çok üzerinde gerçekleşen ithalat, bu miktarın üç katı kadar yerli üretimi olumsuz etkilemektedir. Önceki kısımlarda da belirtildiği gibi 2001 yılından 2010 yılına kadar GSYH % 56 oranında artarken, ithalat artışı % 315 olarak gerçekleşmiştir. Bu şekilde yüksek oranda artan ithalat yerli üreticiler üzerinde kapasite kullanımı, üretim, satışlar vb ekonomik göstergeler üzerinde olumsuz etki oluşturmasının yanında yeni yatırımların ve yenileme yatırımlarının da yapılmasını engellemektedir. Ülke çıkarı açısından değerlendirildiğinde sektörde sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme daha büyük önem taşımaktadır.


6. SONUÇ


Sonuç olarak, soruşturma konusu eşyanın ithalatının özellikle son dönemde ani ve önemli oranda arttığı; bu artışın yerli üreticinin ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu, ithalat artışı ve gerçekleşme koşulları ile yerli üreticinin ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidi ile karşı karşıya kalması arasında kuvvetli bir nedensellik ilişkisinin olduğu anlaşılmıştır.
[1] DÜ: Diğer Ülkeler; GYÜ: Gelişme Yolundaki Ülkeler; AB: Avrupa Birliği Ülkeleri; STA: Serbest Ticaret Anlaşması Yapılmış Olan Ülkeler; EAGÜ: En Az Gelişmiş Ülkeler; ÖTDÜ: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak ÜlkelerE-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899107 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899107 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?