İthalatta Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar (2008/13449)

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2008/13449
 
 
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
 
Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar,26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde Seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Korunma önlemi
MADDE 2- (1) 42.02 Gümrük Tarife Pozisyonlu seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalat artışının ve ithalatının gerçekleşme koşullarının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidinin ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında korunma önlemi olarak 3 (üç) yıl süreyle; 1. yıl için 3 ABD Doları/Kg ve maksimum 5 ABD Doları/Adet, 2. yıl için 2,90 ABD Doları/Kg. ve maksimum 4,75 ABD Doları/Adet ve 3. yıl için 2,80 ABD Doları/Kg. ve maksimum 4,50 ABD Doları/Adet tutarında ek mali yükümlülük tahsil edilir. Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.
 
Tarife kontenjanı
MADDE 3- (1) Bu Karar’ın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli korunma önlemine tabi eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için, bu Karar’ın 2 nci maddesinde belirtilen her bir dönem için toplam 5.360.706 adettir. Ancak ilgili dönemde her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için tarife kontenjanı 1.786.902 adedi geçemez.
 
(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Ek mali yükümlülüğün tahsil edildiği ithalatta ithal lisansı aranmaz.
 
(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.
 
Ek mali yükümlülüğün tahsili
MADDE 4- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
 
Diğer mevzuat
MADDE 5- (1)Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır. 
 
(2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve esasa müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
 
(3) Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılır.
 
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
           
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266491 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266491 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?