İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2006/10618)

Karar: 26/6/2006 tarih ve 2006/10618 sayı
 
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
          Kapsam
          MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması (Anlaşma) ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde ayakkabı ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
          Korunma önlemi
          MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve eşya tanımı belirtilen eşyanın ithalat artışının ve ithalatının gerçekleşme koşullarının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidinin ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında, ülke ayrımı gözetilmeksizin 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir.
          (2) Ek mali yükümlülük, ithal edilen ayakkabının her bir çifti için aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir.
 
G.T.P.
EŞYA TANIMI
Ek mali yükümlülük (ABD doları/çift)
 
 
1. Dönem (3)
2. Dönem(3)
3.Dönem(3)
 
64.02 (1) (2)
Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar
2,00
1,90
1,80
 
64.03 (1) (2)
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar
3,00
2,85
2,70
 
64.04 (1) (2)
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar
2,00
1,90
1,80
 
 (1)6402.12.10.00.00; 6402.12.90.00.00; 6402.19.00.00.00; 6403.12.00.00.00; 6403.19.00.00.00; 6404.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları hariç.  
(2)6402.99.50.00.00; 6402.99.91.00.00; 6403.51.11.00.00; 6403.51.91.00.00; 6403.59.31.00.00; 6403.59.50.00.11; 6403.59.50.00.12; 6403.59.50.00.13; 6403.59.91.00.00; 6403.91.11.00.11; 6403.91.11.00.12; 6403.91.91.00.11; 6403.91.91.00.12; 6403.99.31.00.11; 6403.99.31.00.12; 6403.99.50.00.11; 6403.99.50.00.12; 6403.99.50.00.13; 6403.99.91.00.11; 6403.99.91.00.12; 6404.19.10.00.11; 6404.19.10.00.12; 6404.19.10.00.13; 6404.19.90.00.13; 6404.20.10.00.11; 6404.20.10.00.12; 6404.20.10.00.13; 6404.20.10.00.14; 6404.20.10.00.15; 6404.20.10.00.16; 6404.20.90.00.15;   6404.20.90.00.16;    6404.20.90.00.17, gümrük tarife istatistik pozisyonları için 1.yıl 1,50 ABD Doları/Çift ; 2.yıl 1,40 ABD Doları/Çift; 3.yıl 1,30 ABD Doları/Çift olarak uygulanır. 
(3)  Dönem: Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.
          Tarife kontenjanı
          MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli korunma önlemine tabi ürünlerin korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı bu Karar’ın 2 nci maddesinde belirtilen her bir dönem için toplam 2.405.368 çift olarak belirlenmiştir. Ancak ilgili dönemde tarife kontenjanı kapsamında listede yer alan her bir ülke veya gümrük alanı bazında azami ithalat miktarı 801.789 çifti geçemez.
          (2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
          (3) Tarife kontenjanının dağıtım ve yönetimi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.
          Ek mali yükümlülüğün tahsili
          MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
          Diğer mevzuat
          MADDE 5 – (1) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır. 
          (2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
          (3) Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.
          İstişareler
          MADDE 6 – (1) Bu Karar Anlaşma kapsamında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkeler ile istişarelerde bulunulmasını engellemez.
          Yürürlük
          MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
          Yürütme
          MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.  
 
TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ
  ABD MINOR OUTLYING ADALARI
FAS                
LİBERYA
SOMALİ
ABD VİRJİN ADALARI
FİJİ               
LİBYA              
SRİ LANKA
AFGANİSTAN
FİLDİŞİ SAHİLİ
LÜBNAN
ST.KITTS & NEVİS
AMERİKA SAMOASI
FİLİPİNLER         
MADAGASKAR
ST.LUCİA             
ANGOLA
FRANSIZ POLİNEZYASI
MAKAO              
ST.VİNCENT VE GRENADİNLER
ANGUİLLA           
GABON              
MALAVİ
SUDAN
ANTARTİKA
GAMBİYA
MALDİVLER
SURİNAM            
ANTIGUA VE BARBUDA
GANA                
MALİ
SURİYE ARAP. CUM.           
ARJANTİN
GİNE
MARŞAL ADALARI
SUUDİ ARABİSTAN
ARUBA              
GİNE - BİSSAU
MAURİTİUS          
SVAZİLAND          
AZERBAYCAN         
GRENADA            
MAYOT
ŞİLİ
BAHAMALAR          
GRÖNLAND           
MEKSİKA
TACİKİSTAN         
BAHREYN            
GUAM
MİKRONEZYA
TANZANYA
BANGLADEŞ
GUATEMALA
MISIR              
TAYLAND
BARBADOS           
GUYANA             
MOĞOLİSTAN
TOGO
BELİZE              
GÜNEY AFRİKA
MOLDOVA (CUMHURİYETİ)
TOKELAU
BENİN
GÜNEY FRANSIZ TOPRAK.
MONTSERRAT
TONGA
BERMUDA            
GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADA.
MORİTANYA
TRİNİDAD VE TOBAGO
BEYAZ RUSYA
GÜRCİSTAN
MOZAMBİK
TUNUS
BHUTAN
HAİTİ
NAMİBYA            
TURKS CAICOS ADALARI
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.
HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.
NAURU              
TUVALU
BOLİVYA
HİNDİSTAN          
NEPAL
TÜRKMENİSTAN       
BOTSVANA
HOLLANDA ANTİLLERİ
NİJER
UGANDA
BOUVET ADASI
HONDURAS
NİJERYA             
UKRAYNA            
BREZİLYA
İNG.HİNT OKY.TOPRAK.
NİKARAGUA
UMMAN              
BRUNEİ DARUSSALAM
İNGİLİZ VİRJİN ADA.
NIUE ADASI
URUGUAY             
BURKİNA FASO
IRAK               
NORFOLK ADASI
ÜRDÜN              
BURUNDİ
İRAN               
ORTA AFRİKA CUM.
VALLİS VE FUTUNA
CAPE VERDE
JAMAİKA            
ÖZBEKİSTAN         
VANUATU
CAYMAN ADALARI
KAMBOÇYA
PAKİSTAN           
VENEZUELA
CEBELİ TARIK
KAMERUN            
PALAU
YEMEN
CEZAYİR            
KATAR              
PANAMA
YENİ KALEDONYA
CHRISTMAS ADASI
KAZAKİSTAN         
PAPUA YENİ GİNE
ZAMBİYA
CİBUTİ
KENYA              
PARAGUAY           
ZİMBABVE           
COCOS ADALARI
KIRGIZİSTAN        
PERU
 
COOK ADALARI
KİRİBATİ
PİTCAİRN           
 
ÇAD
KOLOMBİYA
RUANDA
 
DOĞU TİMOR
KOMOR 
RUSYA FEDERASYONU
 
DOMİNİK CUMHURİYETİ
KONGO
SAINT.HELENA 
 
DOMİNİKA            
KONGO DEMOKRATİK C.
SAINT.PİERRE VE MİKELON
 
EKVATOR
KOSTA-RİKA
SAMOA
 
EKVATOR GİNESİ
KUVEYT
SAO TOME AND PRINCIPE
 
EL SALVADOR
KUZEY MARİANA ADALARI
SENEGAL
 
ERİTRE
KÜBA               
SEYŞELLER     
 
ETİYOPYA
LAOS
SİERRA LEONE
 
FALKLAND ADALARI
LESOTHO
SOLOMON ADALARI
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301540 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301540 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?