İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2008/13711)

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2008/13711
 
 
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
 
Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar,26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Korunma önlemi
MADDE 2- (1) 70.13 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın İran menşeli olanlarının ithalat artışının ve ithalatının gerçekleşme koşullarının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir.
 
(2) Ek mali yükümlülük, ithal edilen eşyanın brüt kilogramı için aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir.
 
G.T.P.
Menşe ülke
Ek mali yükümlülük (ABD Doları/brüt kg)
1. Dönem
2. Dönem
3.Dönem
70.13
İran
0,90
0,85
0,80
 
* Dönem: Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.
 
Ek mali yükümlülüğün tahsili
MADDE 4- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
 
Diğer mevzuat
MADDE 5- (1)Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır. 
 
(2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve esasa müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
 
(3) Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılır.
 
İstişareler
MADDE 6- (1) Bu Karar Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkeler ile Anlaşma kapsamında istişarelerde bulunulmasını engellemez.
 
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
           
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302502 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302502 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?