İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015/8118)

Karar Sayısı: 2015/8118   12.11.2015-29530 Resmi Gazete

Ekli "İthalatta Koruma Önlemleri Uygulanmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27.08.2015 tarihli ve 103011 sayılı yazısı üzerine, 14.05.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 inci, 27.10.1999 tarih ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 02.02.1984 tarih ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12.10.2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALATTA KORUNMA  ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKiN KARAR

Kaps am

MADDE 1- (1) Bu  Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı  Bakanlar   Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında  Karar  ile 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çercevesinde İran İslam Cumhuriyeti menşeli düz cam ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE  2-  (1)  Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, karşısında gösterildigi şekilde üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

 

G.T.İ.P.

 

Esya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük ($/ton(brüt))

1 inci dönem*

2 nci dönem*

3 üncü dönem*

 

 

 

 

70.04

Cekme ve ufleme  cam (plakalar  halinde ), absorblayici  (emici) veya yansitici  ya da yansrtici  olmayan  bir tabakasi  olsun  olmasm, fakat baska  sekilde islenmemis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

..      .      .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

.    .

 

 

 

 

 

70.05

Float cam ve yuzeyi taslanmis  veya parlatilnns   cam (plakalar  halinde ), absorblayici   ( emici) veya yansitici ya da yansitici  ohnayan  bir

tabakasi  olsun  olmasm, fakat baska  sekilde islenmemis

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın  yürürlüğe giriş tarihinden itibaren  başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3-  (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diger mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2)   Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hukumleri uygulanır,

Diger mevzuat

MADDE  4- (1) 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diger  gümrük mevzuatının gumruk vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle  müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulamr.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MAD DE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878304 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878304 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?