İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar (2004/7305)

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar


Karar :10/05/2004 tarih ve 204/7305 sayı

29/05/2004 tarih ve 25476 sayılı Resmi Gazete

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Karar bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, sözkonusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla, uluslararası yükümlülükler ve ülke yararı göz önüne alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 2- Bu Kararda yer alan;

a) Müsteşarlık:  Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Genel Müdürlük:  Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) Kurul: 4 üncü maddede teşkili ve görevleri belirtilen "İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu” nu,

d) Tarife kontenjanı : Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,

e) Yerli üreticiler: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip malların tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticileri,

f) Ciddi zarar : Yerli üreticilerin durumunda belirgin ve genel bir bozulmanın ortaya çıkmasını,

g) Ciddi zarar tehdidi : Yakın bir gelecekte ortaya çıkması açık olan ciddi zararı

ifade eder.

Yetki

Madde 3- Bu Karar kapsamında;

a) Korunma önlemlerini önermeye, uygulamaya, izlemeye,

b) Gerektiğinde soruşturma süresini uzatmaya,

c) İlgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya,

d) İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,

e) Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve  talimat vermeye,

f) Yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya

Müsteşarlık yetkilidir.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu

Madde 4- Bu Karar ile “İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul, İthalat Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret  Odaları ve Ticaret  Borsaları  Birliğinin  yanısıra, Müsteşarlığın İhracat, Avrupa Birliği ile Anlaşmalar Genel Müdürlüklerinin yetkili birer temsilcisi ve Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanından oluşur. Kurul Başkanı, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.

Kurul'un sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

İthalatta korunma önlemleri konusunda Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Kurul tarafından karar alınır.

Kurul"un görevleri şunlardır:

a) Soruşturma başlatılıp başlatılmamasına karar vermek,

b) Soruşturma süresi içerisinde başvurunun geri çekilmesi durumunda soruşturmanın sürdürülmesine veya sonuçlandırılmasına karar vermek,

c) Geçici korunma önlemi alınıp alınmamasına, önlem alınması halinde önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine karar vermek,

d) Korunma önlemi alınıp alınmamasına, önlem alınması halinde önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine karar vermek,

e) Yürürlükteki korunma önlemlerine ilişkin karar almak,

f) Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılması için öneride bulunmak.

Geçici korunma önlemi

Madde 5- Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği yönünde açık kanıtların bulunduğu ve gecikmenin telafisi güç zararlara yol açabileceği kritik durumlarda ülke yararı göz önüne alınarak, geçici korunma önlemi alınabilir.

Geçici korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

Geçici korunma önleminin gümrük vergilerinde artış yapılması şeklinde uygulanması halinde, İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

Geçici korunma önleminin ek mali mükellefiyet getirilmesi şeklinde uygulanması halinde, varsa İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki farka  tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır. İthalat Rejimi Kararı kapsamında tespit edilmiş ek mali mükellefiyetin bulunmaması halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin tamamı gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

Korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgiliye iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Korunma önlemi

Madde 6- Bir malın benzer veya doğrudan  rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edildiği hallerde ülke yararı göz önüne alınarak, yapılacak soruşturma sonucunda korunma önlemi alınabilir.

Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

Korunma önlemi uygulanan bir malın korunma önlemiyle korunması amaçlanan katma değere sahip nitelikteki aksam ve parçalarının ithalinde bu aksam ve parçalar veya bunlar kullanılarak üretilen eşya korunma önlemine tabi eşya sayılır. Söz konusu aksam ve parçaların farklı tarihlerde ve/veya farklı gümrüklerden ve/veya farklı ithalatçılar tarafından ithalinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. 5 inci madde kapsamında geçici korunma önlemi uygulanması durumunda da bu fıkra hükümleri geçerlidir. Korunma önlemiyle korunması amaçlanan katma değere sahip nitelikteki aksam ve parçaların tespiti Müsteşarlıkça yapılır.

Bu madde hükümlerinin uygulanması, Gümrük Kanunu ile diğer kanunların cezalara ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

( 5/12/2007 tarihli ve 26721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu maddeye, yukarıdaki son iki fıkra eklenmiştir.)

Diğer mevzuat hükümleri

Madde 7- Bu Karar;

a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının;  sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,

b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,

c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,

d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin

uygulanmasını engellemez.

Yayım

Madde 8- Bu Karar kapsamında soruşturma açılmasına, soruşturmanın sonuçlandırılmasına ve yürürlükteki korunma önlemlerine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır.

Yönetmelik

Madde 9- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin  usul ve esaslar ile Kurul’un çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 10- 30/04/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ile 06/10/1995 tarihli ve 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden önce 30/04/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ile 06/10/1995 tarihli ve 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde başlatılmış soruşturmalar ve uygulanmakta olan korunma önlemlerine ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur.

Geçici Madde 2- Diğer mevzuatta bulunan 30/04/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ile 06/10/1995 tarihli ve 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde korunma önlemleri uygulamasına ilişkin olarak yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 12- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903986 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903986 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?