İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/3) EKLER

 
EK I
 
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TUTARLARI
GTİP
Eşya Tanımı
Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Adet)
 
Muafiyet Sınırı (CIF/ABD Doları/Adet)
 
1. Dönem
(15/8/2009-14/8/2010)
2. Dönem
(15/8/2010-14/8/2011)
3. Dönem
(15/8/2011-14/8/2012)
8711.10.00.00.11
Mopedler
170
165
160
1.200
8711.10.00.00.19
Diğerleri
170
165
160
1.400
8711.20.10.00.00
Skuterler
205
200
195
2.000
8711.20.91.00.00
Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler
170
165
160
1.400
8711.20.93.00.00
Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
205
200
195
2.000
8711.20.98.00.00
Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler
255
250
245
2.300
8711.30.10.00.00
Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler
255
250
245
2.600
 
 
 
 
 
EK II
 
MOTOSİKLET İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU
 
1.        SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 
1.1. Kapsam
 
            Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.
 
1.2. Soruşturmanın Başlatılması
 
            Motosiklet ithalatında uygulanan korunma önlemine yönelik gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler adına Motosiklet Sanayicileri Derneği tarafından yapılan başvuruya istinaden, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/9 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.
 
1.3. Soruşturma Konusu Eşya
 
 
1.4. Yerli Üreticiler
 
Soruşturma kapsamında yerli üretime ilişkin olarak, Salko San.Tic. Ltd. Şti., Kuralkan Mot. Arç. Ürt. San. ve Dış Tic. A.Ş., Yuki Mak. Mot. San. A.Ş., Asya Dış.Tic ve Mak. San. Ltd. Şti., Kuba Mot. Elk. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ramzey Mot. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Motoran Mot. Arç. İnş. Teks. San. Tic. A.Ş. ve Uğur Mot. Arç. Mak. Tur. Tas. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarına ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.
 
1.5. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi
 
            Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişiliklerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 20/8/2009 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Müsteşarlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
 
1.6. Sonuçların Değerlendirilmesi
 
            Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 26/1/2010 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.
 
 
 
 
2.1. Mutlak İthalat
 
İthalat
(Adet)
2006
2007
2008
2008
(1-9)
2009
(1-9)
609.365
33.378
23.686
19.302
11.049
 
Soruşturma konusu eşyanın ithalatı, 2007 yılında %94; 2008 yılında ise %29 oranında azalmıştır. İthalat, 2009 Ocak-Eylül döneminde ise 2008 yılının aynı dönemine göre %43 oranında gerilemiştir.
 
2.2. İthalatın Yerli Üretime Oranı
 
İthalat/Yerli Üretim
(%)
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
3500
63
37
34
28
 
            Korunma önleminin uygulamaya girdiği yıl olan 2006’da %3500 olarak gerçekleşen ithalatın yerli üretime oranı, 2007 yılında %63’e, 2008 yılında ise % 37’ye gerilemiştir. 2008 Ocak-Haziran döneminde %34 olan ithalatın yerli üretime oranı, 2009 yılının aynı döneminde %28 olarak gerçekleşmiştir.
 
2.3. İthalatın Piyasa Payı
 
İthalatın Piyasa Payı
(%)
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
98
40
28
24
22
 
İthal motosikletlerin yurt içi piyasadan aldığı pay, 2006 yılında % 98’e ulaşmış, 2007 yılında % 40’a, 2008 yılında ise %28’e gerilemiştir. 2009 yılının ilk 6 aylık döneminde ithalatın piyasa payı %22 olarak gerçekleşmiştir.
 
2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat
 
Ülkeler
2006
2007
2008
2009
(1-6)
ÇHC
%95
%77
%55
%57
Hindistan
%2
%14
%34
%32
İtalya
%0,3
%4
%3
%4
Tayvan
%1
%1,3
%4
%2,3
Diğer
%1,7
%3,7
%4
%4,7
 
Soruşturma konusu eşyanın ithalatında Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) payı 2006 yılında %95 olurken, 2008 yılında %55 gerilemiştir. 2006-2008 döneminde Hindistan menşeli ürünlerin toplam ithalat içindeki payı belirgin şekilde artmıştır.
 
3.        YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER
 
3.1. Tüketim
 
Tüketim
(Adet)
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
623.772
82.597
84.757
45.705
41.972
 
Soruşturma konusu eşyanın 2006 yılında 623 bin adet seviyesinde olan yurt içi tüketimi, 2007 yılında 82 bin adede gerilemiş, 2008 yılında ise 84 bin adede yükselmiştir. Tüketim miktarı 2009 Ocak-Haziran döneminde 42 bin adet olarak gerçekleşmiştir.
 
3.2. Üretim
 
Üretim
(Adet)
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
17.409
52.992
64.361
32.261
32.149
 
            Yerli üreticilerin motosiklet üretimi, 2007 yılında 2006 yılına göre %204 oranında aratarak 53 bin adede yükselmiştir. Üretim miktarı 2008 yılında 64 bin adede ulaşmıştır. 2009 Ocak-Haziran döneminde üretim 32 bin adet olarak gerçekleşmiştir.
 
3.3. Yurt içi Satışlar
 
Yurt içi Satışlar
(Adet)
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
14.407
49.219
61.071
34.586
32.911
 
            Yerli üreticilerin yurt içi satışları,2006 yılı sonrasında hızla artarak 2008 yılında 61 bin adede ulaşmıştır. 2009 yılının ilk 6 aylık dönemde yerli üreticilerin yurtiçi satış miktarı 33 bin adet olarak gerçekleşmiştir.
 
3.4. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
 
 
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
Kapasite (Adet)
110.000
302.900
512.600
230.572
347.420
KKO (%)
16
17
13
14
9
 
Yerli üreticilerin toplam üretim kapasitesi 2007 ve 2008 yıllarına belirgin şekilde artarak 512 bin adede yükselmiştir. 2006 yılında %16 olan kapasite kullanım oranı ise 2008 yılında %13’e gerilemiştir. 2009 Ocak-Haziran döneminde kapasite kullanım oranı %9 olarak gerçeklemiştir.
 
 
3.5. Dönem Sonu Stoklar
 
Stoklar (Adet)
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
8.455
11.978
14.942
8.945
13.382
 
2006 yılı sonunda 8.400 adet düzeyinde olan stoklar, 2008 yılında 15 bin adede yükselmiştir. Stoklardaki artış 2009 yılının ilk 6 ayında da devam etmiş ve 13 bin adet olarak kaydedilmiştir.
 
 
İstihdam             (Direkt işçi sayısı)
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
279
372
747
680
868
 
Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 2006 yılında 279 iken 2008’de 747 kişiye ulaşmıştır. 2009 yılının 6 aylık döneminde istihdam 868 kişiye yükselmiştir.
 
3.7. İşgücü Verimliliği
 
Verimlilik           (2006=100;
2008(1-6)=100)
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
100
228
138
100
78
 
Firmaların verimlilik endeksinin 2007 yılında belirgin bir şekilde arttığı gözlenmekle birlikte, izleyen yıllarda istihdamdaki hızlı artış nedeniyle verimlilikte gerileme yaşanmıştır.
 
3.8. Kârlılık
 
Kârlılık
(% – Endeks, 2006=100,
2008(1-6)=100)
2006
2007
2008
2008
(1-6)
2009
(1-6)
100
125
162
100
72
 
Motosiklet üretiminde kârlılık, 2007 yılından başlayarak yükselmiştir. Bununla birlikte, 2009 yılının Ocak-Haziran döneminde karlılık bir önceki yılın aynı dönemine göre gerilemiştir.
 
3.9. Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri
 
Korunma önlemi uygulanan dönem boyunca yerli üreticilerin yeni rekabet şartlarına uyum sağlamak üzere yürüttükleri faaliyetler aşağıda özetlenmektedir.
 
-          Sektörde 4 olan yerli üretici sayısı korunma önleminden sonra 10’a yükselmiştir.
-          Yerli üretim kapasitesi belirgin şekilde artmış, yeni modellerin üretimine başlanmıştır.
-          Yerli üreticiler tarafından yapılan toplam yatırım tutarı 100 milyon ABD Dolarını aşmıştır.
-          Yeni yatırımlarla geliştirilen yeni modellerle birlikte motosiklet ihracatında artış kaydedilmiştir.
 
4.        DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 
 
2008 yılının ikinci yarısında etkisini gösteren ve talep daralmasına yol açan küresel mali krizin sektördeki düzelmeyi olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, 2006 yılı Ağustos ayından beri uygulanmakta olan korunma önlemi sayesinde meydana gelen olumlu gelişmelerin ve yerli üreticilerin uyum sürecinin devamı açısından korunma önleminin 3 yıl süreyle uzatılması önem kazanmaktadır.
 
Sonuç olarak, mevcut korunma önleminin 3 yıl daha devamının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260095 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260095 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?