İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/6) EKLER

EK
 
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ ÇERÇEVESİZ CAM AYNA İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN SONUÇ RAPORU
 
1.      SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 
Bu Rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda elde edilen bilgi ve bulguları içermektedir.
7009.91 gümrük tarife pozisyonlu çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılmasına ilişkin gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler Trakya Cam Sanayi A.Ş., Erdem Dış Ticaret A.Ş. ve Yetkin Cam Sanayi A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/8 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.
1.3 Geçici Önlem
Gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasına kadar İran menşeli çerçevesiz cam aynaların ithalatında 3/7/2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına karar verilmiş ve kota seviyesi 607.753 kg olarak tespit edilmiştir. Bahse konu geçici önlem 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/11 sayılı Tebliğ ile duyurulmuştur.
1.4 İlgili tarafların bilgilendirilmesi
Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticilerine, ithalatçılarına, ihracatçılarına, yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturma kapsamında taraf olma talebi alınmamıştır.
1.5 Sonuçların değerlendirilmesi
Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’na sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İTHALAT
DEĞİŞİM
DÖNEMSEL İTHALAT
YILLAR
MİKTAR (TON)
DEĞER (BİN DOLAR)
B.F.
MİKTAR
DEĞER
B.F.
DÖNEM
MİKTAR (TON)
DEĞER (BİN DOLAR)
B.F.
2004
1.955
1.961
1,0
 
 
 
2004(1- 9)
1.875
1.632
0,9
2005
4.467
2.311
0,5
129%
18%
-48%
2005(1- 9)
3.935
1.894
0,5
2006
5.005
4.506
0,9
12%
95%
74%
2006(1- 9)
4.463
3.435
0,8
2007
8.504
6.456
0,8
70%
43%
-16%
2007(1- 9)
4.765
4.024
0,8
2008
11.433
8.327
0,7
34%
29%
-4%
2008(1- 9)
9.150
6.726
0,7
 
 
 
 
 
 
 
2009(1- 9)
3.668
2.835
0,8
 
7009.91 gümrük tarife pozisyonlu ürünün genel ithalatında inceleme döneminde önemli seviyede artış görülmüştür. 2009 yılının dokuz aylık döneminde ise, bahse konu ürünün genel ithalatında düşüş gözlenmiştir.
TON-BİN DOLAR
2007
2008
2008(1-9)
2009(1- 9)
MİKTAR
%
MİKTAR
%
MİKTAR
%
MİKTAR
%
TOPLAM
8.504
100%
11.433
100%
9.150
100%
3.668
100%
ÇHC
4.911
58%
7.111
62%
5.632
62%
2.269
62%
TAYVAN
1.345
16%
670
6%
2.921
32%
710
19%
BULG.
1.059
13%
3.496
30%
488
5%
570
16%
ALM.
3
-
16
1%
23
-
45
1%
İTALYA
15
1%
11
1%
-
-
40
1%
İRAN
517
6%
79
7%
40
-
-
-
 
7009.91 gümrük tarife pozisyonlu ürünün ülkeler itibariyle ithalatında ilk sırayı Çin’in aldığı ve ülkenin toplam ithalat içindeki payını inceleme konusu dönem boyunca önemli miktarda artırdığı görülmektedir.
 
Şikayet konusu İran menşeli ithalat korunma önleminin yürürlüğe girmesi öncesinde %92’lik ithalat pay ile söz konusu ürünün en önemli tedarikçisi durumunda iken, önlemin yürürlüğe girmesiyle ithalattan aldığı payı kaybetmeye başlamıştır. Önlem sonrasında İran menşeli ithalat oldukça düşmüş, 2008 yılında 79 ton gibi ihmal edilebilir bir seviyede gerçekleşmiş, 2009 yılının dokuz aylık döneminde ise İran’dan ülkemize ithalat yapılmamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İthal Birim Fiyatı ($/kg)
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-9)
2009(1-9)
TOPLAM
1,0
0,5
0,9
0,8
0,7
0,7
0,8
ÇHC
3,5
0,4
0,9
0,7
0,6
0,6
0,6
TAYVAN
9,1
2,0
1,3
0,8
0,9
0,9
0,8
BULG.
---
---
---
0,6
0,7
0,7
0,6
ALM.
18,5
5,5
15,9
14,0
10,0
9,8
5,8
İTALYA
6,8
0,9
0,9
23,2
20,3
22,0
21,2
İRAN
0,5
0,4
0,7
0,4
---
---
---
 
Genel ithalatta ortalama ithal birim fiyatın 2005 yılında yarıya düştüğü, 2006 yılında tekrar arttığı, sonraki dönemde de dalgalı seyir izlediği görülmektedir.
 
İran menşeli ithalatın ortalama birim fiyatının ithalatın inceleme döneminde dalgalı seyir izlediği ve genel ithalatın fiyat seviyesinin sürekli olarak altında kaldığı gözlenmektedir. 2007 yılı sonrasında çok küçük miktarlarda ithalat yapıldığı için sağlıklı bir fiyat oluşumu gözlenmemiştir.
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
İran menşeli ithalat
5,73
5,04
0,42
1
0,15
-
-
Genel ithalat
6
11
11
16
22
19
8
 
Ülkemiz çerçevesiz cam ayna piyasasında genel itibariyle yerli üreticilerin piyasaya hakim olduğu görülmektedir. Bu sebeple ithalatın piyasa payı yerli üretime nispetle düşüktür. Bununla birlikte inceleme döneminde genel ithalatın piyasa payının önemli oranda arttığı; 2004 yılındaki %6 seviyesinden 2008 yılında %22 seviyesine çıktığı görülmektedir. 2009 yılının ilk altı aylık döneminde ise genel ithalatın piyasa payı ithalattaki azalma sonucunda düşmüştür.
 
2004 yılında %6 olarak gerçekleşen İran menşeli ithalatın payının ise korunma önleminin devreye girdiği 2006 yılı itibariyle oldukça düştüğü ve ihmal edilebilir düzeyde kaldığı gözlenmektedir.
İthalat/Üretim (%)
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
İran menşeli ithalat
3,75
3,64
0,33
0,81
0,13
-
-
Genel ithalat
4
8
9
13
19
14
7
 
Başvuru konusu ürünün genel ithalatının yerli üretime oranı inceleme döneminde önemli miktarda artış göstermiş; %4 seviyesinden 2008 yılında %19 seviyesine kadar yükselmiştir. 2009 yılının ilk altı aylık döneminde ise genel ithalatın yerli üretime oranı düşmüştür.
 
İran menşeli ithalatın yerli üretime oranı da piyasa payına benzer şekilde dönem boyunca düşmüş, miktar kısıtlaması dolayısıyla da sıfıra inmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
Bu sebeple, 2008 ve 2009 yılları Ocak-Haziran dönemine ait yerli üretim verileri kalan iki yerli üretici olan Trakya Cam Sanayi A.Ş. ile Erdem Dış Ticaret A.Ş. tarafından sağlanan bilgilerle oluşturulmuştur.
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
Endeks
100
134
141
164
166
100
83
 
Çerçevesiz cam ayna tüketiminin 2004-2008 döneminde artış gösterdiği görülmektedir. 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde bahse konu ürünün yurt içi tüketiminde bir miktar gerileme olmuştur.
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
Endeks
100
121
120
132
124
100
70
 
            Soruşturma konusu eşyanın yerli üretimi 2004-2007 döneminde artmıştır. 2008 yılında üretimin düştüğü, üretim endeksinin 8 puan gerilediği görülmektedir. 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde de üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre azalmış, üretim endeksi 30 puan gerilemiştir.
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
Endeks
100
100
100
104
104
100
100
KKO (%)
58
71
70
74
69
79
56
           
            Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yerli üretim kapasitesinde 2007 yılında küçük bir artış yaşanmış, daha sonra bir değişiklik gözlenmemiştir.
 
Yerli üreticilerin kapasite kullanım oranı (KKO) inceleme döneminde dalgalı seyir izlemiştir. 2004-2007 yıllarında artış gösteren KKO, 2008 yılında 5 puan gerilemiş, 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 23 puan düşmüştür.
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
Endeks
100
127
134
146
138
100
93
 
Yerli üreticilerin yurt içi satışları inceleme döneminde genel olarak artış göstermiş, 2008 yılında ise bir önceki yıla göre azalmıştır. Yerli üreticilerin yurt içi satış endeksi 2008 yılında 8 puan, 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 7 puan düşmüştür.
 
 
 
 
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
Endeks
100
141
150
143
159
100
73
 
Yerli üreticilerin tuttuğu stok miktarı inceleme döneminde dalgalı seyir izlemiştir. Stok miktar endeksi 2008 yılında 16 puan artarken, 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 27 puan düşmüştür.
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
Endeks
100
127
114
114
111
100
93
 
Çerçevesiz cam ayna üretiminde istihdam edilen işçi sayısı 2005 yılında en yüksek seviyesine ulaşmış, bundan sonra azalmıştır. 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
Karlılık (%)
100
91
79
88
76
100
77
           
Yerli üreticilerin karlılık oranı inceleme döneminde önemli ölçüde düşmüştür. 2007 yılında korunma önleminin yürürlüğe girmesinin de etkisiyle bir miktar artan karlılık oranı, sonraki dönemde tekrar düşmüştür.
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
Yerli üretimin
piyasa payı (%)
94
89
89
84
78
81
92
           
İthalatın piyasa payına göre nispi olarak oldukça yüksek olduğu gözlenen yerli üretimin piyasa payı 2004-2008 döneminde düşmüş, 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre artmıştır.
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-6)
2009(1-6)
 Endeks
100
85
81
96
83
100
82
3.9  Yurt dışı satışlar
 
Başvuru sahipleri hem mutlak değer olarak hem de yurt içi satışlarına nispetle yüksek bir ihracata sahiptir. Firmanın yurt dışı satışlarında 2004-2008 döneminde dalgalanma görülürken, 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre bir miktar azalma gözlenmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
 Fiyat kırılması - % (İran)
18
38
-
41
13
 
İran menşeli ithal ürünün, yerli ürünün fiyatını 2004-2008 döneminde uygulanan korunma önlemine rağmen önemli ölçüde kırdığı görülmektedir.
 
İran menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatının korunma önleminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte önemli ölçüde düşmesi ve 2008 yılı sonrasında durmasına rağmen yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde bozulma devam etmektedir. Önlemin yürürlükten kalkması sonrasında İran menşeli ithalatın tekrar artması beklenmekte olup, bu durum yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar tehdidi oluşturmaktadır. Bundan dolayı yerli üreticilerin ekonomik göstergeleri üzerinde daha da büyük bozulmalar meydana gelebilecektir.
 
Bu sebeple yürürlükte olan önlemin 4 yıl süreyle uzatılmasının ve kota miktarının temsili üç yılın ortalama ithalat miktarı olan 1.481 ton olarak belirlenmesinin ve her yıl %5 oranında artırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909602 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909602 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?