İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/13)

Ekonomi Bakanlığından: 12.10.2011-28082 Resmi Gazete

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2011/13)

Kapsam

MADDE 1- (1)Bu Tebliğ, 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2- (1)Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.

Karar

MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gösterilen gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 4/3/2014 tarihine kadar ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için tabloda "Ek Mali Yükümlülük" sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu'na öneride bulunulmasına karar vermiştir.


G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

(4/3/2012'ye
kadar)

(5/3/2012-

4/3/2013)

(5/3/2013-

4/3/2014)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden

olanlar

2,55

2,40

2,25

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden

olanlar

2,55

2,40

2,25


Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


EK


GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU


1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1. Kapsam

Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.

1.2. Soruşturmanın Başlatılması

Gözlük çerçeveleri ithalatında uygulanan korunma önlemine yönelik gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler ile Türkiye Gözlük Sanayicileri Derneği tarafından yapılan başvuruya istinaden, 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/3 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.

1.3. Soruşturma Konusu Eşya

Soruşturma konusu eşya, 9003.11.00.00.00 ve 9003.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan gözlük çerçeveleridir.

1.4. Yerli Üreticiler

Soruşturma kapsamında yerli üreticilere ilişkin göstergeler değerlendirilirken Türkiye toplam üretiminin % 80’ini gerçekleştiren 15 yerli üretici firmaya ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.

1.5. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişiliklerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 30/5/2011 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Bakanlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, soruşturma kapsamında değerlendirilmiştir.

1.6. Sonuçların Değerlendirilmesi

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 29/9/2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

2.1. Mutlak İthalat

İthalat

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

Adet

3.547.353

1.930.277

2.908.379

1.549.842

Soruşturma konusu eşyanın ithalatının 2008 yılında getirilen korunma önlemi sonrasında azalmakla birlikte, 2010’da % 51 oranında artmış olduğu görülmektedir.

2.2. İthalatın Yerli Üretime Oranı

İthalatın

Yerli Üretime

Oranı

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

%

188

86

82

73

İthalatın yerli üretime oranı 2009 yılında % 86’ya düşerken, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde ithalat, yerli üretimin % 73’ü oranında gerçekleşmiştir.

2.3. İthalatın Piyasa Payı

Piyasa Payı

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

Yerli Ürünlerin Payı

%

35,1

53,2

52,4

54,5

İthal Ürünlerin Payı

%

64,9

46,8

47,6

45,5

İthalatın piyasa payı, korunma önleminin yürürlüğe konulduğu 2008 yılı sonrasında düşerek 2009 yılında % 46,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tablodan 2010 yılında ve 2011 yılının ilk yarısında ithal ve yerli ürünlerin piyasa paylarını korumakta oldukları anlaşılmaktadır.

2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat

ÜLKE ADI

2008

2009

2010

2011(1-7)

Çin

86,6

86,4

87,7

86,2

İtalya

9,0

7,7

6,4

7,3

Fransa

1,1

1,8

2,0

2,1

Almanya

1,5

1,7

1,0

1,4

Avusturya

0,5

0,7

0,8

0,9

Hong-Kong

0,3

0,1

0,5

0,5

Japonya

0,2

0,3

0,4

0,2

Güney Kore

0,2

0,6

0,3

0,5

Malezya

0,0

0,1

0,1

0,0

Hollanda

0,2

0,2

0,1

0,1

Diğer Ülkeler

0,4

0,3

0,6

0,8

Tüm Ülkeler

100,0

100,0

100,0

100,0

Toplam ithalat miktarı soruşturma konusu dönemde dalgalı bir seyir izlese de, ithalatın ülke kompozisyonu soruşturma konusu dönemde değişmemiştir. Ülkeler itibariyle ithalat istatistikleri ekte sunulmakta olup, ithalat miktarı bakımından ilk on sırada yer alan tedarikçi ülkelerin payları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre, 2008-2010 döneminde Çin menşeli gözlük çerçeveleri % 86-88 pay ile ithal ürünler arasında ilk sırada yer alırken, İtalya menşeli ürünler % 6-9 arasında değişen paylarla ikinci sırada yer almıştır.

3. YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER

Bu bölümde “Tüketim” başlığı altında yer alan veriler, Türkiye tüketiminin tamamını yansıtmaktadır.

Diğer başlıklar altında yer alan veriler ise soruşturma kapsamında verileri kullanılan ve Türkiye toplam üretiminin % 80’ini gerçekleştiren 15 yerli üreticinin ekonomik göstergelerinin bir araya getirilmesiyle elde edilmiştir.

3.1. Tüketim

Tüketim

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

Adet

5.466.083

4.124.006

6.105.630

3.407.540

Tüketim miktarının, yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2010 yılında 6 milyon adetin üzerine çıktığı görülmekte olup, 2011 yılında ise 7 milyon adete yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

3.2. Üretim

Üretim

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

Adet

972.136

1.405.281

2.843.193

1.694.563

Yerli üreticilerin yıllık üretim miktarı 2008 yılı sonrasında artış göstererek 2010 yılında 2,8 milyon adetin üzerinde gerçekleşmiş, 2011 yılının ilk altı ayında 1,7 milyona yaklaşmıştır.

3.3. Yurt içi Satışlar

Üretimden
Yurtiçi Satışlar

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

Adet

986.571

1.375.824

2.558.464

1.486.544

Yerli üreticilerin üretimden yurtiçi satışları 2008 yılında 1 milyon adete yaklaşırken, 2010 yılında 2,5 milyonun üzerinde gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk yarısındaki yurtiçi satış miktarı bu rakamın yıl sonunda 3 milyon adeti bulabileceğine işaret etmektedir.

3.4. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

Kapasite

Adet/

Dönem

3.248.080

4.916.880

6.736.080

4.332.040

KKO

%

30

29

42

39

Yıllık üretim kapasitesi 2008 yılı sonrasında sürekli olarak artış göstererek 2010 yılında 6,7 milyon adetin üzerine çıkmış, 2011 yılında yıllık üretim kapasitesi 8,7 milyon adete yaklaşmıştır. Kapasite kullanım oranı 2009 yılı sonrasında artmasına karşın, 2011 yılında % 39 düzeyindedir.

3.5. Dönem Sonu Stoklar

Stoklar

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

Adet

102.143

131.600

416.329

624.348

Yerli üreticilerin dönem sonu stokları 2008 yılı sonrasında sürekli olarak artış göstererek 2008-2011 yılları arasında 102.143’ten 624.348’e yükselmiştir.

3.6. İstihdam

İstihdam

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

İşçi

Sayısı

222

274

413

398

Yerli üreticilerin direkt işçi sayısı 2008 yılı sonrasında artış göstererek 2011 yılında 398’e ulaşmıştır.

3.7. İşgücü Verimliliği

Verimlilik

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

Adet/

İşgücü

4.379

5.129

6.884

8.515

Yerli üreticilerin istihdam verimliliği 2008 yılı sonrasında sürekli olarak artış göstermiş, 2008 yılında 4.379 adet olan işçi başına yıllık üretim miktarı 2011 yılında 8.515 adete kadar yükselmiştir.

3.8. Kârlılık

Kârlılık

Yüzde Endeksi
(2008=100)

Birim

2008

2009

2010

2011(1-6)

Endeks

100

110

76

88

Yerli üreticilerin kârlılık oranları 2008 yılına göre endekslenerek yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre 2009 yılında yükselen kârlılık, sonraki dönemde azalmıştır.

3.9. Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri

Korunma önlemi uygulanan dönem boyunca yerli üreticilerin yeni rekabet şartlarına uyum sağlamak üzere yürüttükleri faaliyetler aşağıda özetlenmektedir.

- Sektöre yeni giren firmaların dışında, halihazırda sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları yeni yatırımlarla verimliliklerini artırma yoluna gitmişlerdir. Gerek makine parkının yenilenmesi, gerekse kapasite kullanım oranının artması kimi firmaların verimliliklerini ciddi ölçüde artırmalarına olanak sağlamıştır.

- Üreticiler yeni model çalışmaları yaparak ürün portföylerini genişletmişlerdir.

- Sektörde, imalat konusunda ve pazarlamada uzmanlaşmış farklı firmaların güçbirliği yaparak üreticiden tüketiciye kadar olan süreçte rekabetçilik düzeylerini artırdığı görülmektedir.

- Kimi firmalar AR-GE faaliyetlerine yatırım yaparak, bir yandan ihraç pazarlarında yer alabilecek yeterliliğe ulaşma çabasına girişmişler diğer yandan da katma değeri daha yüksek ürünler geliştirme yolunda ilerlemektedirler.

- Avrupa ülkelerindeki trende paralel olarak son birkaç yılda plastik gözlük çerçevelerinin Türkiye piyasasında da moda olmasıyla, üreticiler plastik çerçeve üretimine daha fazla yönelmeye başlamışlardır. Uzakdoğulu üreticilerle rekabette avantaj sağlayabilen plastik enjeksiyon ile üretim yönteminin yaygınlaşmasında ilk adımlar yerli üreticiler tarafından son 2 yılda atılmıştır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Gözlük çerçeveleri ithalatında korunma önleminin yürürlüğe girmesi ile birlikte ciddi ölçüde azalan ithalat miktarı son yıllarda tekrar yükselerek yıllık 3 milyon adet seviyesine yaklaşmıştır. Diğer yandan yerli üreticilerden sağlanan bilgilerin incelenmesinden, yerli üreticilere ait ekonomik göstergelerin büyük kısmında düzelme bulunduğu gözlenmektedir. Korunma önleminin ardından üretim, yurtiçi satışlar, kapasite ve istihdam artmıştır.

Korunma önleminin uygulamaya konulduğu süreçte iç piyasa rekabet koşullarına uyum sağlayamayan üreticiler faaliyetlerini durdururken, verimliliği yüksek işletmeler piyasada faaliyetlerine devam etmişler, bu arada yeni üretici firmalar sektöre girmişlerdir. Sektörde yıllardan beri faaliyet gösteren bazı üreticiler kapasite ve/veya üretim arışı ile birlikte ölçek ekonomisini yakalama yolunda bir gelişim göstermiş, bu şekilde üretim maliyetlerini düşürebilmişlerdir.

Kapasite kullanım oranlarının artışı, verimliliği düşük üreticilerin sektörden çekilmesi, ölçek ekonomisi ve üretim yapısında tüketici tercihleri yönünde dönüşüm yaşanması, yerli üretimin verimliliğini artırarak sektörün rekabet koşullarına intibak etmekte olduğu yönünde işaretler ortaya koymaktadır.

Diğer yandan ithal ürünlerin iç piyasadaki % 45-48 arasındaki payını son üç yılda muhafaza ediyor olması ve plastik çerçeve üretimi yönündeki sektörel dönüşümün gerek yatırım-imalat gerekse AR-GE ve marka tutundurma bakımından belli bir süreye ihtiyaç duymasından dolayı, mevcut korunma önleminin devamının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

ÜLKELER İTİBARİYLE İTHALAT İSTATİSTİKLERİ

Ülke Adı

2008

2009

2010

2011(1-7)

Miktar

Değer

Miktar

Değer

Miktar

Değer

Miktar

Değer

(Adet)

(USD)

(Adet)

(USD)

(Adet)

(USD)

(Adet)

(USD)

ÇİN

3.073.039

21.312.376

1.668.050

16.871.524

2.551.683

22.290.612

1.487.117

12.948.653

İTALYA

320.055

10.677.781

149.094

5.235.642

187.029

5.987.895

125.338

4.376.811

FRANSA

37.927

2.654.576

33.816

2.390.047

56.827

3.140.631

35.948

2.236.504

ALMANYA

53.467

2.510.502

32.387

926.953

28.115

1.118.544

23.436

1.112.051

AVUSTURYA

18.330

1.347.515

14.470

1.013.013

22.276

1.365.453

15.984

1.069.208

HONG-KONG

9.281

128.724

2.825

41.650

15.103

95.452

9.064

67.320

JAPONYA

5.568

363.194

6.326

369.764

12.211

567.704

3.819

325.741

GÜNEY KORE

7.696

151.598

10.690

101.205

10.131

142.130

7.946

103.668

MALEZYA

2.800

11.200

3.400

22.023

HOLLANDA

7.386

260.646

3.934

74.593

3.313

98.062

2.275

59.922

DANİMARKA

1.381

168.183

1.141

140.719

3.289

198.313

544

84.887

HİNDİSTAN

1.448

6.366

2.554

11.435

14.014

İNGİLTERE

847

29.786

789

20.316

2.359

64.521

287

11.253

TAYVAN

5.589

78.276

2.356

31.373

1.863

37.008

YUNANİSTAN

2.337

14.466

1.296

10.062

İSPANYA

1.874

79.405

679

26.408

1.835

74.679

360

12.615

VİETNAM

157

11.168

118

6.344

1.600

61.651

8.700

İRAN

1.000

801

A.B.D.

491

13.192

79

2.660

440

7.265

6.510

57.949

LÜKSEMBURG

649

66.455

352

67.390

244

33.816

322

27.087

İSRAİL

200

9.900

195

10.150

BELÇİKA

122

21.857

63

11.530

60

10.114

28

4.828

ARJANTİN

12

249

FİNLANDİYA

10

148

ÇEK CUM.

3.251

107.408

24

448

60

4.295

MALTA

7

814

BREZİLYA

14

337

KANADA

22

1.199

348

37.773

ENDONEZYA

905

3.873

İRLANDA

8

247

İSVİÇRE

279

6.095

SLOVENYA

22.867

BULGARİSTAN

2.497

12.747

SLOVAK CUM.

20

416

TÜM ÜLKELER

3.547.353

39.994.892

1.930.277

27.327.987

2.908.379

35.347.487

1.725.062

22.646.379


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869306 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869306 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?