İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 11.06.2011-27961 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/7)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/4/2011 tarihli ve 27896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/6 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.13 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, söz konusu önlemin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanması ve ek mali yükümlülüğün uygulamanın 1. yılı için 0,75 ABD Doları/brüt kg, 2. yılı için 0,70 ABD Doları/brüt kg, 3. yılı için 0,65 ABD Doları/brüt kg olarak tespit edilmesi hususlarında Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

 

CAMDAN MAMUL SOFRA MUTFAK EŞYASININ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ OLANLARININ İTHALATINDA GÖZDEN GEÇİRME

SORUŞTURMASINA İLİŞKİN SONUÇ RAPORU

 

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 

1.1.  Kapsam

 

   Bu Rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda elde edilen bilgi ve bulguları içermektedir.

 

1.2. Soruşturmanın başlatılması

 

70.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılmasına ilişkin gözden geçirme soruşturması, yerli üretici Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yapmış olduğu başvuruya istinaden, 5/4/2011 tarihli ve 27896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/6 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.

 

1.3. İlgili tarafların bilgilendirilmesi

 

            Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticilerine, ithalatçılarına, ihracatçılarına, yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturma kapsamında taraf olma talebi alınmamıştır.

 

1.4. Sonuçların değerlendirilmesi

 

            Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 6/6/2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.

 

1.5. Soruşturma konusu eşya ve benzer/rakip ürün değerlendirmesi

 

            Soruşturma konusu eşya 70.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya”dır.

 

Yapılan incelemeler neticesinde, soruşturma konusu maddenin yerli üreticiler tarafından üretilenleri ile ithal edilenlerinin teknik ve fiziksel özellikler, çeşit, satış kanalları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu, bu itibarla benzer ve doğrudan rakip ürün olarak değerlendirilebileceği anlaşılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

2.1. İran menşeli ithalatın seyri

 

İthalat Miktarı

(Adet)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011 (1-4)

Toplam

3.486.990

4.067.883

900.682

2.641.069

3.326

573

77

8

Soruşturma konusu dönemde İran’dan yapılan ithalat yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2008 yılından itibaren azalmaya başlamıştır.

 

2.2. İthalatın piyasa payı

 

Piyasa Payı (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011 (1-4)

İran menşeli ithalat

0,51

0,53

0,12

0,34

0,0004

0,0001

0,0003

0,000003

Genel ithalat

16,51

21,69

22,35

27,74

23,23%

28,23

23,03

33,07

Yerli üretim

83,49

78,31

77,65

72,26

76,77

71,77

76,97

66,93

     

Başvuru konusu eşyanın iç piyasa payları incelendiğinde, soruşturma konusu dönemde yerli üretimin piyasa payının azaldığı, başvuru konusu ülkenin piyasa payının azalmış olmasına rağmen genel ithalatın piyasa payının, 2009 yılı hariç, artma eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir.

 

2.3. İthalatın yerli üretime oranı

 

İthalat/Yerli Üretim

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011 (1-4)

İran menşeli ithalat

0,26

0,33

0,07

0,20

0,0003

0,00004

0,00002

0,000002

Genel ithalat

8,48

13,65

12,99

16,12

15,77

18,43

15,4

17,54

 

Soruşturma konusu dönemde cam eşya sektöründe İran’dan gerçekleştirilen ithalatın yerli üretime oranı yıllar içinde azalmakla birlikte genel ithalatın yerli üretime oranında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. 2010 ve 2011 yıllarının ilk 4 aylık dönemleri karşılaştırıldığında da bu artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir.

           

 

3. YERLİ ÜRETİCİLER ÜZERİNDE CİDDİ ZARAR TESPİTİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

3.1. Tüketim

                             

Tüketim

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011 (1-4)

Miktar (Mil. Ad.)

1.442

1.391

1.418

1.564

1.316

1.594

506

567

Değişim (%)

 

-4

2

10

-16

21

 

12

            Başvuru konusu ürünün tüketim rakamları incelendiğinde 2005 yılından 2010 yılına %11 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Tüketimde çok ciddi oranda bir artış yaşanmamıştır.

 

3.2. Üretim

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011(1-4)

Endeks

100

92

94

101

86

101

100

110

Değişim (%)

 

-8

3

7

-16

18

 

10

Başvuru sahibi firmanın başvuru konusu eşyaya ilişkin üretimi dalgalı bir seyir izlemiştir. 2005 yılında 100 olan miktar endeksi, 2008 yılına kadar atmakla birlikte, 2009 yılında düşmüş, 2010 yılında ise 2008 yılındaki seviyesine yükselmiştir. 2010 ve 2011 yıllarının ilk 4 aylık dönemleri karşılaştırıldığında ise 2010 yılında 100 olan üretim endeksinin 2011 yılının aydı döneminde 110 seviyesine yükseldiği görülmektedir.

3.3. Kapasite ve kapasite kullanım oranı

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011 (1-4)

Kapasite endeksi

100

99

99

99

99

99

100

100

KKO endeksi

100

93

95

102

86

102

100

110

           

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yerli üretim kapasitesinde incelenen dönem boyunca önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. 2005 yılı için 100 kabul edilen kapasite kullanım oranı endeksi ilerleyen yıllarda dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2011 yılının ilk 4 aylık döneminde, 2010 yılının aynı dönemindeki 100 seviyesinden 110 seviyesine yükselmiştir.

 

3.4.Yurt içi satışlar

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011(1-4)

Endeks

100

106

99

99

104

111

100

77

 

Yerli üretimin yurt içi satışları, 2006 yılında bir önceki yıla göre kadar artmış, 2007 yılında bir miktar düşmüştür. 2005 yılı için 100 kabul edilen yurt içi satış miktar endeksi, 2008 yılından sonra artmaya başlamış, endeks 2009 ve 2010 yılları için sırasıyla 104 ve 111 olarak gerçekleşmiş, 2011 yılının ilk 4 aylık döneminde ise hızlı bir gerilemeyle 2010 yılının aynı dönemindeki 100 seviyesinden 77 seviyesine düşmüştür.

3.5.Stoklar

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011(1-4)

Endeks

100

96

99

121

88

91

100

122

 

Yerli üretimin stok miktarı 2006-2008 döneminde artmış, 2009’da düşmüşse de 2010 ve 2011 yıllarında tekrar artış eğilimine girmiştir.

3.6.İstihdam

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011(1-4)

Endeks

100

99

98

109

106

114

100

110

 

Cam eşya üretiminde istihdam edilen işçi sayısı dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2009 yılından itibaren artmıştır.

 

 

 

3.7.Karlılık

           

Karlılık

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011(1-4)

%

8

6

4

-1

4

12

11

20

 

Soruşturma konusu dönemde, firma karlılığının 2009 yılına kadar düşmekte olduğu, 2009 yılından bu yana ise artmakta olduğu gözlemlenmektedir.

3.8.Yurt dışı satışlar

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-4)

2011(1-4)

Endeks

100

103

107

110

108

107

100

106

 

Yerli üretimin yurt dışı satışları inceleme konusu dönemde dalgalı seyir izlemekle birlikte yurt dışı satışların 2008-2010 döneminde düştüğü görülmektedir. Diğer taraftan, 2011 yılının ilk 4 aylık döneminde yurt dışı satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstermiştir.

 

 

           

4. SONUÇ

 

İran’daki üreticilerin ciddi kapasite artışına gittikleri öğrenilmiştir. Diğer yandan İran’da doğalgaz ve işçilik maliyetinin düşük olduğu ve genel olarak üreticilere teşvik verildiği de bilinmektedir.

 

Bu çerçevede, yürürlükte olan önlemin kaldırılması halinde, İran’dan soruşturma konusu eşyanın yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edileceği, bu ithalatın yerli üreticilerin rekabete uyumunu ve ekonomik göstergelerini bozacağı ve bu sebeple ciddi zarar tehdidinin var olduğu değerlendirilmektedir.

 

Sonuç olarak, 70.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatının yerli üretici üzerinde ciddi zarar tehdidi oluşturmaya devam ettiği, yerli üreticinin piyasa koşullarına uyum sağlamakta olduğu ve uygulanmakta olan korunma önleminin ciddi zarar tehdidini önlemek için gerekli olmaya devam ettiği anlaşılmıştır.

 

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586893 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586893 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?