İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 11.06.2011-27961 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/4 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3907.60.20.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde CIF bedelin yüzdesi olarak belirlenmesine, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

GTİP

Eşya Tanımı

1 inci Dönem (CIF %)

2 nci Dönem (CIF %)

3 üncü Dönem (CIF %)

3907.60.20.00.00

78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar

8

7,5

7

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

 

PET İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

 

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 

1.1.  Kapsam

 

            Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda yapılan tespitleri içermektedir.

 

1.2.  Soruşturmanın Başlatılması

 

            Polietilen tereftalat (PET) ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması, yerli üretici Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Amb. Mlz. San. A.Ş.’nin (Artenius) yapmış olduğu başvuruya istinaden, 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/4 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.

 

1.3.  İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

 

            Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişiliklerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 10/5/2011 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Müsteşarlığımıza yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, Müsteşarlık internet sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Alınan görüşler soruşturmada yapılan değerlendirmelerde dikkate alınmıştır.

 

1.4.  Sonuçların Değerlendirilmesi

 

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 6/6/2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.

 

1.5.  Soruşturma Konusu Eşya

 

2011/4 sayılı Tebliğ ile ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması başlatılan eşya, 3907.60.20.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu “polietilen tereftalat, 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar” altında sınıflandırılmaktadır.

 

1.6.  Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün

 

Başvuru konusu ürünlerin yerli ve ithal olanlarının kullanım alanları arasında bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca, PET Resin, üreticilerden de ithalatçılardan da doğrudan endüstriyel kullanıcılara sevk edilen bir üründür, dolayısıyla dağıtım kanalları da benzerdir.

 

İthal ürünler ile yerli ürünlerin teknik özellikleri ile fiziki özellikleri aynıdır.

 

Bu itibarla, arz ve talep yönünden incelendiğinde, yerli ürünler ile ithal ürünlerin aynı veya benzer ürünler olduğunu söylemek mümkündür.

 

 

1.7.  Yurt İçinde Yaratılan Katma Değer

 

PET üretiminde esasen iki temel hammadde kullanılmaktadır. Bir ton resin üretmek için 850 kg katı hammadde olarak Saf Teraftalik Asit (PTA) ve 350 kg sıvı hammadde olarak Mono Etilen Glikol (MEG) kullanılmaktadır. Bu iki hammaddenin yerli üreticisi olarak PETKİM faaliyet göstermektedir. Başvuru sahibi firma 2010 yılında sözkonusu hammaddelerden PTA ihtiyacının % 41’lik kısmını, MEG ihtiyacının ise % 28’lik kısmını PETKİM’den karşılamıştır. Dolayısıyla firmanın yeterli ölçüde yerli hammadde kullandığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

2.1. Mutlak İthalat

 

İTHALAT

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-3)

2011 (1-3)

Ton

64.785

87.396

104.761

127.912

156.405

35.140

41.600

Değişim (%)

-

35

20

22

22

-

18

 

2006 yılında 65 bin ton olan soruşturma konusu ürün ithalatı, izleyen yıllarda sürekli olarak artmıştır. İnceleme dönemi boyunca söz konusu ürünün ithalatı %141 oranında artış göstermiştir. 2010 yılının ilk üç aylık dönemi ile 2011 yılının ilk üç aylık dönemi karşılaştırıldığında ithalatın %18 oranında artış kaydettiği görülmektedir.

 

Aylık Bazda Mutlak İthalat

 

 

2006

2007

2008

İTHALAT

Ocak

Şubat

Mart

Ocak

Şubat

Mart

Ocak

Şubat

Mart

Ton

4.967

5.531

7.187

6.404

4.384

5.125

8.502

7.809

7.329

 

 

2009

2010

2011

İTHALAT

Ocak

Şubat

Mart

Ocak

Şubat

Mart

Ocak

Şubat

Mart

Ton

6.722

9.094

8.250

10.277

13.437

11.426

9.153

11.022

21.425

 

Soruşturma konusu ürünün aylık bazda ithalat gerçekleşmelerine bakıldığında ise damping önleminin kalkmasından sonra ithalatın özellikle Mart ayında çok hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. (Başvuru konusu ürün için 27 Ocak 2006 tarihinde aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde haksız rekabete karşı önlem alınmış olup, bu önlemin uygulama süresi 27 Ocak 2011 tarihi itibariyle son bulmuştur.)

 

 2010 yılı Mart ayında yapılan ithalat ile 2011 yılı Mart ayında yapılan ithalat karşılaştırıldığında artış oranı % 88 olarak gerçekleşmiştir. Bu eğilimin önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir.

 

2.2. İthalatın Yerli Üretime Oranı

 

İthalat/Yerli üretim 

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-3)

2011 (1-3)

Endeks

100

124

174

174

216

 -

162

 

İthalatın yerli üretime oranı incelenen dönem içerisinde önemli ölçüde artış göstermiştir.

 

 

 

2.3. İthalatın Piyasa Payı

 

 İth. piyasa payı

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-3)

2011 (1-3)

Endeks

100

114

136

136

151

-

125

 

İthalatın piyasa payı 2006 yılından 2010 yılına % 50 oranında artmıştır.

 

2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat

 

ÜLKELER

2006 %

2007 %

2008 %

2009 %

2010 %

2011 %

PAKİSTAN

22

22

15

19

35

33

İRAN

14

16

5

14

29

42

BAE

0

2

22

15

7

8

UMMAN

0

0

0

10

7

3

MALEZYA

0

0

6

7

5

2

Ç.H.C.

4

7

5

6

4

0

HİNDİSTAN

3

2

7

5

3

2

S. ARAB.

2

2

0

3

3

4

İSPANYA

10

7

11

0

2

1

G. KORE

0

1

1

2

1

2

VİETNAM

36

28

25

16

1

0

DİĞER ÜLK.

6

3

0

0

1

0

YUNANİSTAN

3

3

0

0

1

2

İTALYA

1

7

4

0

0

2

 

Türkiye’nin PET ithalatının yıllar itibariyle miktar bazında önemli menşe ülkelere göre dağılımı yukarıda yer almaktadır. Buna göre, soruşturma konusu dönemde PET ithalatında ülke paylarının önemli ölçüde değişiklik gösterdiği görülmektedir. 2006 yılında ithalatın yaklaşık %14’ünü gerçekleştiren İran, 2010 yılında ithalatın %28,65’ini; 2006 yılında ithalatın %22’sini gerçekleştiren Pakistan, 2010 yılında ithalatın %35,36’sını gerçekleştirerek ithalat paylarında büyük artış sağlamıştır. Ancak aynı dönemde, ithalatta yaklaşık %36 paya sahip olan Vietnam’ın payı %1,36’ya, %10 paya sahip olan İspanya’nın payı %2,11’e düşmüştür. 2011 yılının ilk üç ayında ise sırasıyla önemli ülke payları İran %42, Pakistan %33 ve BAE %8 şeklinde olmuştur.

 

3.      ÖNGÖRÜLMEYEN GELİŞMELER

 

Avrupa Birliği tarafından 27/9/2010 tarihinden itibaren İran, Pakistan ve BAE menşeli PET ithalatına yönelik olarak telafi edici vergi uygulanmaya başlamıştır. Umman ve Suudi Arabistan için ise 16/02/2011 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. AB pazarının kapanması neticesinde özellikle İran ve Pakistan’ın düşük maliyetler ve devletin sağlamış olduğu desteklerin yardımıyla ülkemize yoğunlaşacağı açıktır ve ithalat istatistikleri de bu durumu desteklemektedir. Yeni soruşturma açılan ülkelerden de ülkemize yönelik ihracat atağı olacaktır. Diğer yandan AB herhangi bir önlem almamış olsaydı bile ihracatçı ülkelerdeki teşvikler ve düşük maliyetler nedeniyle ülkemiz pazarına yoğun bir ihracat yapılacaktır. Zaten AB’nin telafi edici vergi uygulaması da teşviklerin verildiğini kanıtlamaktadır.

 

Sonuç itibariyle, PET ithalatına yönelik olarak AB’nin uygulamaya başladığı önlemler ve açmış olduğu soruşturmalar Türkiye’nin PET ithalatında ani artışa yol açan öngörülmeyen gelişmeler olarak değerlendirilmektedir.

 

4. CİDDİ ZARAR TESPİTİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

4.1. Üretim

 

Üretim

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-3)

2011 (1-3)

Endeks

100

109

93

114

112

-

73

 

2006 yılında 106 bin ton civarında olan soruşturma konusu ürünün üretimi, 2010 yılında 117 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Üretim, 2010 yılında %2 oranında gerilemiştir. Üretim 2010 yılı ilk üç aylık döneminden 2011 yılı ilk üç aylık dönemine %27 oranında azalmıştır.

 

4.2. Yurt içi Satışlar

 

Y.içi Satışlar

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-3)

2011 (1-3)

Endeks

100

109

93

114

110

-

67

 

Yerli üreticinin yurt içi satışları 2006 yılında 106 bin ton seviyesindeyken, 2010 yılında 117 bin ton seviyesine yükselmiştir. 2006 yılından 2010 yılına yurt içi satışlar %12 oranında artış kaydetmiştir. 2011 yılı ilk üç aylık döneminde yurt içi satışlar %33 azalmıştır.

 

 

4.3. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

 

Kapasite

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-3)

2011 (1-3)

Kapasite Endeks

100

100

100

107

107

-

100

KKO

88

96

82

93

92

92

67

 

Yerli üreticinin toplam üretim kapasitesi 2009 yılında %7 seviyesinde artmıştır. Bu bağlamda, üretimde yaşanan değişimleri yansıtan kapasite kullanım oranı, 2009 yılında en yüksek olarak %93 iken 2011 yılının ilk üç ayında %67’ye gerilemiştir.

 

4.4. Dönem Sonu Stoklar

 

D. Sonu Stoklar

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-3)

2011 (1-3)

Endeks

100

243

74

103

180

-

1.065

 

PET üretimine ilişkin stokların düzenli bir seyir izlemediği görülmektedir. Ancak 2010 yılında bir önceki yıla göre artış olduğu görülmektedir. 2011 yılının ilk üç aylık döneminde ise artış oranı ciddi boyuta ulaşmıştır.

 

4.5. İstihdam

 

İstihdam

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-3)

2011 (1-3)

Endeks

100

102

95

84

83

-

100

 

PET üretiminde çalışan direkt işçi sayısının 2006 yılından başlamak üzere sürekli olarak gerilediği görülmektedir.

 

 

 

 

4.6. İşgücü Verimliliği

 

Verimlilik

2006

2007

2008

2009

2010

2010 (1-3)

2011 (1-3)

Endeks

100

107

98

135

134

-

73

 

2006 yılında işçi başına 1.044 ton olan işgücü verimliliği, 2009 yılında %38 oranında artış göstermiştir. İzleyen yılda ise verimliliğin gerilediği görülmektedir. Verimlilik 2011 yılının ilk üç ayında % 27 oranında gerilemiştir.

 

4.7. Kârlılık

 

Kâr

2006

2007

2008

2009

2010

Kârlılık (%)

-8

-9

-12

-6

-2

Endeks

100

113

150

75

25

 

Firma incelenen dönem boyunca kâr eden bir yapıya kavuşamamıştır. 

5. NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

5.1. Eğilimlerin Çakışması

 

Soruşturma konusu ürünün ithalatının seyri ve yerli üretimin ekonomik göstergelerinin gelişimi önceki bölümlerde incelenmiştir. Bu incelemenin değerlendirilmesiyle soruşturma konusu ürünün ithalatında son dönemde görülen mutlak ve nisbi olarak artış, ithalatın piyasa payındaki yükselme ile üretimde, yurt içi satışlarda, kapasite kullanım oranında ve verimlilikte azalma, stoklarda artış şeklinde görülen ekonomik göstergelerdeki bozulma arasında paralel bir seyir olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun özellikle haksız rekabete karşı önlem yürürlükten kalkması sonrasında gerçekleşmesi ve önümüzdeki dönemde de bu ithalatın artacağı beklentisi ciddi zarar tehdidinin varlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca diğer yerli üretici firma yapmış olduğu başvuruda ithalat baskısı nedeniyle kapasite artışına gidemediğini belirtmektedir. Üretimin ve kapasite kullanım oranının düşüş gösterdiği son dönemde, soruşturma konusu ürünün ithalatının 2011 yılının Mart ayında % 88 oranında artış kaydettiği tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında, soruşturma konusu ürünün ithalatında yaşanan artış ile yerli üretim üzerinde ortaya çıkan ciddi zarar tehdidi arasında bir eşzamanlılık ilişkisinin bulunduğu sonucuna varılmaktadır.

 

5.2. Fiyat Kırılması

 

Yerli ve ithal PET fiyatlarını aynı aşamada karşılaştırmak üzere hazırlanan tablo aşağıda verilmektedir. Tabloda, ağırlıklı ortalama ithal fiyatlarına diğer masraflar (CIF ithalat değerinin %6’sı oranında) eklenerek oluşturulan ithal ürün fiyatı, gümrük işlemleri sona ermiş ithal ürünün yıllar itibariyle birim fiyatını göstermektedir. “Yerli Ürün Fiyatı 1”, yerli üretimin yıllar itibariyle ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatını, bir başka ifadeyle yerli malın fabrika çıkış fiyatını ifade etmektedir. Bunun yanında, yerli üretimin 2006 yılından 2010 yılına negatif kârlılıkla çalıştığı göz önüne alınarak yerli ürünün yıllar itibariyle “olması gereken” fiyatını gösteren “Yerli Ürün Fiyatı 2” oluşturulmuştur. “Yerli Ürün Fiyatı 2”, yerli ürünün sınai maliyetine, sektör için mütevazı kârlılık oranı olan % 5 eklenerek hesaplanmıştır.

 

 

Birim

2006

2007

2008

2009

2010

İthal Ürün Fiyatı

USD/Kg

1,36

1,46

1,57

1,09

1,37

Yerli Ürün Fiyatı 1

USD/Kg

1,49

1,48

1,57

1,25

1,41

Yerli Ürün Fiyatı 2

USD/Kg

1,72

1,70

1,85

1,39

1,48

Fark 1

USD

-0,13

-0,02

0,00

-0,16

-0,04

Fark 2

USD

-0,36

-0,24

-0,28

-0,30

-0,11

 

Tablodan da görüldüğü üzere soruşturma dönemi boyunca ithal ürünün fiyatı, yerli ürünün gerçekleşen yurt içi satış fiyatı ile yerli ürünün olması gereken satış fiyatının altında seyretmiştir. Bu itibarla, inceleme konusu dönemde ithal ürünlerin yerli ürünler üzerinde fiyat kırılmasına ve fiyat baskısına yol açtığı görülmektedir.

 

5.3. Diğer Faktörler

 

Soruşturma esnasında ithalatta görülen artış dışında kalan faktörlerin yerli üretimde ortaya çıkan ciddi zarar tehdidi üzerinde önemli bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

6. SONUÇ

 

            Sonuç olarak, soruşturma konusu eşyanın ithalatının özellikle son dönemde ani ve önemli oranda arttığı; bu artışın yerli üreticinin ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu, ithalat artışı ve gerçekleşme koşulları ile yerli üreticinin ciddi zarar tehdidi ile karşı karşıya kalması arasında kuvvetli bir nedensellik ilişkisinin olduğu anlaşılmıştır.

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287150 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287150 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?