İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)

Ekonomi Bakanlığından: 28.08.2015-29459 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6)

Kapsam

MADDE 1 – (1) 18/6/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporuna “http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ ithalat/ticaretPolitikasiSav/” internet adresinde yer alan Korunma Önlemleri, Yürüyen Soruşturmalar, Düz Cam sekmeleri üzerinden ulaşılabilmektedir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.04 ve 70.05 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermiştir.
G.T.İ.P. Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük (S/ton (brüt))
1 inci dönem* 2 nci dönem* 3 üncü dönem*
70.04 Çekme ve üfleme cam (plakalar halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş 60 55 50
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş
*Koruma önleminin uygulanacağı her bir dönem, Resm, Gazete'de yayımlanacak İthalatta Koruma Önlemei Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288783 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288783 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?