İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/12)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  11.07.2009-27285 R.Gazete
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/12)
             Korunma önlemi
             MADDE 1 – (1) 8/5/2007 tarihli ve 26516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince elektrikli süpürgelerin ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlanmıştır. Söz konusu önlemin geçerlilik süresi 10/8/2009 tarihinde son bulacaktır.
             Gözden geçirme soruşturması
             MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, elektrikli süpürgelerin ithalatında, 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/3 sayılı Tebliğ ile gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
             İnceleme
             MADDE 3 – (1) 2009/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile başlatılan gözden geçirme soruşturmasının yürürlükte bulunan korunma önleminin bitiş tarihinden sonra tamamlanabileceği anlaşılmıştır. Bu durumun yaratacağı belirsizlik ortamının ticaretin ve üretimin normal seyri üzerinde bozucu etkilerinin olabileceği ve telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.
             Karar
             MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle geçici önlem uygulanmasına; geçici önlemin 34 ABD Doları/Adet eşik birim kıymetten, ithal edilen ürünün diğer yurtdışı giderler hariç CIF birim kıymetinin (malın 1 adedi için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) çıkarılması suretiyle hesaplanacak müspet fark tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine; Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.
             Yürürlük
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250167 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250167 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?