İthalatta Korunma Önlemlerİne İlişkİn Teblİğ (Teblİğ No: 2009/17)

Dış Ticaret Müsteşarlığından :  30.07.2009-27304 Resmi Gazete
İthalatta Korunma Önlemlerİne İlişkİn Teblİğ
(Teblİğ No: 2009/17)
Kapsam
MADDE 1- (1)Bu Tebliğ, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2- (1)Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.  
Karar
MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5402.31 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, söz konusu önlemin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına ve ek mali yükümlülüğün uygulamanın 1. yılı için 1,35 ABD Doları/brüt kg, 2. yılı için 1,30 ABD Doları/brüt kg, 3. yılı için 1,25 ABD Doları/brüt kg olarak tespit edilmesi hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.
Yürürlük
MADDE 4- (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1)Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN
GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN SONUÇ RAPORU
Bu Rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda elde edilen bilgi ve bulguları içermektedir.
5402.31 gümrük tarife pozisyonunda yer alan naylon ipliklerin İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılmasına ilişkin gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği’nin yapmış olduğu başvuruya istinaden, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.
1.3. İlgili tarafların bilgilendirilmesi
Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticilerine, ithalatçılarına, ihracatçılarına, yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturma kapsamında taraf olma talebi alınmamıştır.
1.4. Sonuçların değerlendirilmesi
Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’na sunulmuştur.
İTHALAT
DEĞİŞİM
DÖNEMSEL İTHALAT
YILLAR
MİKTAR (TON)
DEĞER (BİN DOLAR)
 B.F.
MİKTAR
DEĞER
B.F.
DÖNEM
MİKTAR (TON)
DEĞER (BİN DOLAR)
 B.F.
2004
8.462
37.393
4,4
-
-
-
2004(1- 5)
2.970
13.607
4,6
2005
8.776
43.070
4,9
3,7%
15,2%
11,1%
2005(1- 5)
3.823
18.673
4,9
2006
8.502
44.018
5,2
-3,1%
2,2%
5,5%
2006(1- 5)
3.204
16.072
5,0
2007
9.415
49.963
5,3
10,7%
13,5%
2,5%
2007(1- 5)
3.391
18.548
5,5
2008
9.747
52.863
5,4
3,5%
5,8%
2,2%
2008(1- 5)
3.448
19.690
5,7
 
 
 
 
 
 
 
2009(1- 5)
4.874
22.948
4,7
 
Soruşturma konusu ürünün genel ithalatının 2007 ve 2008 yıllarında bir miktar arttığı görülmektedir. 2009 yılının ilk beş aylık döneminde ise ithalatta %41 oranında önemli bir artış gözlenirken, söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatı %17 oranında gerilemiştir.
2004
2005
2006
2007
2008
2009(1- 5)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
2.855
6.756
2.022
6.379
848
2.842
17
89
---
---
---
---
 
İran menşeli ithalat korunma önleminin uygulamaya koyulduğu 2006 yılında oldukça düşmüş, 2007 yılında daha da azalmış, 2008 yılı itibariyle de tamamen durmuştur.
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
İran menşeli ithalat
100
91
36
-
-
-
-
Genel ithalat
100
127
130
170
176
161
176
 
Soruşturma konusu ürün pazarında ithalatın pazar payını inceleme dönemi boyunca artırdığı görülmektedir. İran menşeli ithalatın pazardan aldığı pay inceleme döneminde sürekli düşmüş, korunma önleminin uygulanmaya başlamasından sonra ise sıfıra inmiştir.
Endeks
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
İran menşeli ithalat
100
93
57
-
-
-
-
Genel ithalat
100
139
183
237
278
215
251
 
Soruşturma konusu ürün ithalatının yerli üretime oranı piyasa payına paralel şekilde inceleme dönemi boyunca artış göstermiş, 2004 yılı için 100 kabul edilen endeks 2008 yılında 278 seviyesine çıkmıştır. İran menşeli ithalatın yerli üretime oranı da piyasa payına benzer şekilde dönem boyunca düşmüş, uygulanan korunma önlemi dolayısıyla da sıfıra inmiştir.
Soruşturma konusu ürünün yerli üretimine ilişkin bilgiler, başvuru sahibi Sentetik İplik Fabrikaları Anonim Şirketi ile başvuruyu destekleyen yerli üretici Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş tarafından sağlanan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
Endeks
100
74
54
46
41
100
100
 
Soruşturma konusu ürünün yerli üretimi inceleme döneminde 2006 yılı itibariyle yürürlüğe konmuş olan korunma önlemine rağmen önemli ölçüde düşmüştür.
               
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
Endeks
100
81
76
66
66
100
107
 
Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi 2004-2008 döneminde yerli üretimde görülen düşüşe paralel olarak azalmıştır. 2009 yılının ilk üç aylık döneminde tüketimin bir önceki yılın aynı dönemine göre küçük bir miktar arttığı görülmektedir.
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
Kapasite endeksi
100
100
100
100
100
100
100
KKO endeksi
100
73
54
47
41
47
47
 
Soruşturma konusu ürüne ilişkin yerli üretim kapasitesi inceleme dönemi boyunca sabit kalmıştır. Bununla birlikte kapasite kullanım oranının inceleme döneminde önemli ölçüde düştüğü görülmektedir.
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
Endeks
100
70
65
44
41
100
95
 
Yerli üreticilerin yurt içi satışları da inceleme konusu dönemde önemli ölçüde düşmüştür. 2004 yılı için 100 kabul edilen yurt içi satış endeksi 2008 yılında 41’e gerilemiştir.  
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
100
196
107
146
191
100
155
 
Yerli üreticilerin stokları 2006 yılından itibaren oldukça artmıştır. 2009 yılının ilk üç aylık döneminde ise stokların bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli oranda arttığı görülmektedir. Bunun yanı sıra stokların üretime oranın oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
Endeks
100
89
84
78
60
100
67
 
Naylon iplik üretiminde istihdam edilen işçi sayısı inceleme dönemi boyunca sürekli azalmış; 2004 yılında 399 kişi olan istihdam 2009 yılı ilk üç aylık dönemde 188 kişiye düşmüştür.
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
Endeks
100
50
50
- 50
- 143
- 129
- 36
 
Yerli üreticilerin karlılık oranı inceleme döneminde önemli ölçüde düşmüştür. 2004 yılı için 100 kabul edilen karlılık endeksi 2005 yılında 50’ye düşmüştür. 2007 yılında negatife dönen karlılık endeksi -50 olurken 2008 yılında -143’e kadar gerilemiştir. 2009 yılının ilk üç aylık döneminde ise karlılık endeksinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toparlanma olmakla birlikte endeks hala negatiftir.
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
Endeks
100
87
85
66
63
70
63
 
Yerli üreticilerin piyasa payında inceleme dönemi boyunca düşüş gözlenmektedir. 2004 yılı için 100 kabul edilen yerli üreticilerin piyasa payı endeksi 2009 yılının Mart ayında 63’e düşmüştür.
 
 
2004
2005
2006
2007
2008
2008(1-3)
2009(1-3)
Endeks
100
52
43
54
27
100
10
 
 
 
Yerli üreticilerin yurt dışı satışlarında inceleme konusu dönemde bir miktar düşüş olmakla birlikte ihracatın üretim içindeki payı düşüktür.
 
14.          Fiyat kırılması
 
2004
2005
2006
2007
2008
İran menşeli ithalatta fiyat kırılması (%)
57
45
30
- 11
-
 
 
 
İran menşeli ithalatın, yerli üreticilerin fiyatını 2004-2006 döneminde önemli ölçüde kırdığı gözlenmektedir. 2007 yılında İran menşeli ürünün birim fiyatının artması sonucunda iki fiyat birbirine yakınsamış ve fiyat kırılması meydana gelmemiştir. 2008 yılında ise İran’dan ithalat gerçekleşmediğinden fiyat kırılması incelenememiştir.
Sonuç olarak, 5402.31 gümrük tarife pozisyonunda yer alan naylon ipliklerin menşeli olanlarının ithalatında İran menşeli olanlarının ithalatının yerli üretici üzerinde zarar tehdidi oluşturmaya devam ettiği, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu ve uygulanmakta olan korunma önleminin ciddi zararı tehdidini önlemek için gerekli olmaya devam ettiği anlaşılmıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285885 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285885 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?