İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler (2011-1) ve (2011-2)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler (2011-1) ve (2011-2)

 

   - Yerli üreticiler tarafından, 51.11, 51.12, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlu dokuma kumaşların (Başvuru konusu eşya “dokuma kumaş” olarak tanımlanmaktadır. Bu kumaşlar; ham veya işlemden geçmiş olmalarına, ipliği boyalı, sonradan boyanmış veya baskılı olmalarına veya içerdikleri elyafa göre “pamuk, yün, polyester, viskon vb.” türlere ayrılmaktadır. Başvuru konusu eşyanın yerli üretilenleri ile ithal edilenlerinin tanımı aynıdır.) ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı,

         - Yerli üretici tarafından, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.12, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08 ve 62.11 gümrük tarife pozisyonlu hazır giyim eşyasının (Başvuru konusu eşya, “dokuma ve örme hazır giyim” olarak tanımlanmaktadır. Bu ürün çok çeşitli ürünlerden oluşmakta olup, başvuru konusu ürünler temelde dış giyim ağırlıklıdır. Başvuru konusu eşyanın yerli üretilenleri ile ithal edilenlerinin tanımı aynıdır. Bu tür eşyalar nihai bir ürün vasfı taşımakta olup, tüketiciler tarafından doğrudan satın alınmakta ve kullanılmaktadır. Bu ürünlerin takım elbise, etek, pantolon, gömlek, bluz, iç çamaşırı, gece giyim eşyası, spor ve yüzme kıyafetleri gibi çeşitli türleri bulunmaktadır.) ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı,

                  belirtilerek, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyaların ithalatında korunma önlemi alınması için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne;

 

   Adana Sanayi Odası

Gaziantep Sanayi Odası

İstanbul Sanayi Odası

Denizli Sanayi Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

Kayseri Sanayi Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

Ege Bölgesi Sanayi Odası*

Eskişehir Sanayi Odası*

*Yalnızca dokuma hazır giyim için başvuruda bulunmuşlardır.

 

          dokuma kumaş yerli üreticilerini temsilen, yukarıda ki meslek kuruluşları tarafından başvuruda bulunulmuştur.

 

Yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarara neden olan ithalata karşı, yerli üretimin piyasa payını daha da kaybetmemesi, en azından kapanmayan firmaların yaşamasını sağlamak üzere bir miktar kısıtlaması uygulanması” talebinde bulunulmaktadır.

 

Yerli üreticilerin korunma önleminin sağlayacağı uygun çalışma şartları ile daha etkin ve verimli bir faaliyet imkânına kavuşarak, daha rekabetçi bir yapıya ulaşmayı hedeflemektedir.

 

Yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarara neden olan ithalata karşı, sektörün makul oranda kar etmesine imkan tanıyacak miktarda (sektörün toplam ticari maliyeti ile makul bir kar marjının toplamı) bir önlem alınması, alınacak önlemin etkisiz kılınmasını önleyecek ve özellikle çok düşük fiyatlı ithalatı daha fazla etkileyecek şekilde özgül yani kilogram veya adet başına sabit bir verginin konulması talep edilmektedir.

 

Başvuruda yer alan sektörün rekabete uyum planında, hazır giyim sektöründe yer alan firmaların kriz ertesinde verimliliği arttırıcı ve maliyetleri etkin bir şekilde kontrol etmeyi amaçlayan daha modern ve esnek yöntem ve üretim teknolojilerini adapte etmeye çalışmanın yanı sıra büyük ölçekte üretime daha fazla önem vermeye başladıkları belirtilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili meslek örgütlerinin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla toplu mal ve hizmet alım yöntemleri geliştirmekte oldukları ifade edilmektedir. Sektörün korunma önleminin sağlayacağı uygun çalışma şartları altında bu tür çalışmalar ile daha etkin ve verimli bir faaliyet imkanına kavuşmayı ve daha rekabetçi bir yapıya ulaşmayı hedeflediği vurgulanmaktadır.

 

            - 51.11, 51.12, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlu dokuma kumaşların ithalatında geçici önlem uygulanmasına, geçici korunma önleminin;

            Gümrük vergisinde artış şeklinde uygulanmasına, gümrük vergisi artışının İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı Listede;

-          Diğer Ülkeler (DÜ) sütununda gösterilen gümrük vergisi oranlarına ilave %30 oranında,

-          Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) sütununda gösterilen oranlara ilave %28 oranında,

-          En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) ve Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ) sütunlarında gösterilen oranlara ilave %21 oranında belirlenmesine,

              İlave gümrük vergisinin;

-          DÜ için maksimum 4,25 ABD Doları/kg, minimum 1,25 ABD Doları/kg,

-          GYÜ için maksimum 4 ABD Doları/kg, minimum 1 ABD Doları/kg,

-          EAGÜ ve ÖTDÜ için maksimum 3,75 ABD Doları/kg, minimum 0,75 ABD Doları/kg,

şeklinde ve her halükarda 474 nolu Gümrük Giriş Cetveli Hakkında Kanunda başvuru konusu eşya için gösterilen vergi hadlerinin %50 fazlasını aşmayacak şekilde sınırlandırılmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

 

            - 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.12, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08 ve 62.11 gümrük tarife pozisyonlu hazır giyim eşyasının ithalatında geçici önlem uygulanmasına, geçici korunma önleminin;

 

            Gümrük vergisinde artış şeklinde uygulanmasına, gümrük vergisi artışının İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı Listede;

-          Diğer Ülkeler (DÜ) sütununda gösterilen gümrük vergisi oranlarına ilave %40 oranında,

-          Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) sütununda gösterilen oranlara ilave %37 oranında,

-          En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) ve Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ)  sütunlarında gösterilen oranlara ilave %27 oranında belirlenmesine,

            İlave gümrük vergisinin;

-          Diğer Ülkeler için maksimum 20 ABD Doları/kg, minimum 5,5 ABD Doları/kg

-          Gelişme Yolundaki Ülkeler için maksimum 18 ABD Doları/kg, minimum 4,5 ABD Doları/kg,

-          EAGÜ ve ÖTDÜ için maksimum 16 ABD Doları/kg, minimum 3,5 ABD Doları/kg

 

şeklinde ve her halükarda 474 nolu Gümrük Giriş Cetveli Hakkında Kanunda başvuru konusu eşya için gösterilen vergi hadlerinin %50 fazlasını aşmayacak şekilde sınırlandırılmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

Tebliğ ekinde yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edileceklerdir.

 

“İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak, belirtilen süre içerisinde gönderenlere, http://www.dtm.gov.tr/dtmithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

 

 İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler gizli olarak değerlendirilir. Soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz. Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay kadar uzatılabilir.

 

         Sonuç: Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ocak ayı içerisinde veya Şubat ayı başlarında yayımlanması muhtemel olup, yukarıda bahsedilen korunma önlemi, geçici önlem olarak uygulanmaya başlanacak, yapılacak soruşturma neticesinde alınacak karar ile kesin önleme dönüştürülecektir. Geçici önlem esnasında alınan ek mali yükümlülük, kesin önlem tutarından fazla ise iade edilecek, eksik ise tahsil edilecektir.

 

                        - Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır. 

 

                         - 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

 

                        - Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.

 

 

 

                                                                                              Gümrük Müşaviri

Salih Gürkan Dinç

 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı,

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869431 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869431 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?