E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,64 TL
1 € = 3,93 TL
13124885 Ziyaretçi

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 25.05.2011-27944 Resmi Gazete

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/2)

             Kapsam

             MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 42.02 gümrük tarife pozisyonunda yer alan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2011/1650 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

             Başvuru usul ve esasları

             MADDE 2 (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için EK Ide yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak EK IIde istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığına  (Müsteşarlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

             (2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda sözkonusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

             Tarife kontenjanının dağıtılması

             MADDE 3 (1) Tarife kontenjanı, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4  üncü maddesi çerçevesinde başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Başvuru sırasının belirlenmesinde Müsteşarlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 5.000 Kgyi (brüt) ve 5.000 adedi (her iki koşulu birden sağlayarak) geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

             İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

             MADDE 4 (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir Form A veya EUR 1 belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

             (2) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (ithal lisansının aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ile gümrük beyannamesi ve Form A veya EUR 1 belgesinin fotokopisi) en geç ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Müsteşarlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

             (3) İthal lisansı devredilemez.

             (4) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.

             Yürürlük

             MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

Tarih: .../.../.....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 Dilekçe ve Taahhütname

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2011/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri (ithal lisansının aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ile gümrük beyannamesi ve Form A veya EUR 1 belgesinin fotokopisi) en geç ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğü’ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

                Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

İmza-Kaşe

   Adı-Soyadı

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği

başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: 

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı:

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı

Adet

Kg (Brüt)

 

 

Toplam Değeri (CIF)

FOB:

Navlun:

 

Sigorta:

Diğer yurt dışı giderler:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Ülkesi:

Adresi:

Internet sitesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

 

 

 

 

 

 

 

 

EK II

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname. (Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece ilk başvuruda verilir. Belgenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi Başvuru Formu’nda belirtilir.) 

2- İthal edilecek eşyaya ait proforma fatura/faturanın aslı ve 2 adet fotokopisi (Proforma fatura ya da fatura üzerinde, ithal edilecek eşyanın tanımı açıkça belirtilmeli, eşyanın miktarı her bir kalem eşya için adet olarak ayrı ayrı gösterilmeli, eşyanın toplam brüt ağırlığı fatura veya çeki listesi üzerinde gösterilmeli,  FOB birim fiyatı yer almalı ve CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

3- Müteakip başvurular için daha önce alınmış olan ithal lisansının aslı.