E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,49 TL
1 € = 4,19 TL
15062593 Ziyaretçi

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)

Ekonomi Bakanlığından: 30.11.2011-28128 Resmi Gazete

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan polietilen teraftalat (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatında 22/10/2011 tarihli ve 28092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/2259 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak Ek-2’de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda sözkonusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından başvuru süresi içerisinde giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı sözkonusu ürünün yerli üreticileri ile 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait ithalat performansları dikkate alınarak ithalatçılarına dağıtılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ilgililerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde, ekte yer alan müracaat formu ve ekinde talep edilen belgelerle birlikte Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. Düzenlenecek ithal lisansları 21/10/2012 (21/10/2012 dahil) tarihine kadar geçerlidir.

(3) İthal lisansı devredilemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

Tarih: .../.../.....

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

Dilekçe ve Taahhütname

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2011/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri (ithal lisansının aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ile gümrük beyannamesinin birer örneği) en geç ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğü’ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza-Kaşe

Adı-Soyadı

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği

başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı:

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı

Kg (Net)

Kg (Brüt)

Toplam Değeri (CIF)

FOB:

Navlun:

Sigorta:

Diğer yurt dışı giderler:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

GEÇMİŞ DÖNEM İTHALAT BİLGİLERİ

2008

2009

2010

Miktar

Değer

Miktar

Değer

Miktar

Değer

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Ülkesi:

Adresi:

Internet sitesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Ek-2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

 

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname.

2-İthal edilecek eşyaya ait proforma fatura/faturanın aslı ve 2 adet fotokopisi. (Proforma fatura ya da fatura üzerinde ithal edilecek eşyanın tanımı, net ve brüt ağırlığı, FOB birim fiyatı yer almalı ve CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

3- Yerli üreticiler için Yeminli Mali Müşavir onaylı 2010 yılı üretim rakamlarını gösterir tablo ve Kapasite Raporu.