İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni (Madde 121-142)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete

YEDİNCİ KISIM

İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni

İthalatta yerinde gümrükleme izni

MADDE 121 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini 124 üncü madde uyarınca uygun bulunan tesislerinde veya eşyayı taşıyan izinli alıcının 99 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç imalatçı olmak,

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:

1) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak,

2) Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,

3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

c) 123 üncü madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak,

ç) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

d) 
(Ek:RG-13/10/2017-30209) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı, grup ithalatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ithalat ve ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme iznini haiz otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olup otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının tesislerinde, 124 üncü madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilirler.

(4) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşulların tevsikine ilişkin 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında sayılan belgelerden birinin 11 inci veya 18 inci madde uyarınca yapılacak başvuru sırasında ibrazı gerekir.

(5) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçısı tarafından ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, bu grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslının da ibraz edilmesi gerekir.

(6) İthalatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-17/A’da yer aldığı şekilde ithalatta yerinde gümrükleme izni için bir yetki numarası verilir.

(7) Birinci fıkranın (a) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkralar uyarınca işlem yapabilecek diğer sektörleri belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı

MADDE 122 – (1) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak eşyayı 96 ncı madde uyarınca izinli alıcı yetkisi sahibi olan kişiler taşıyabilir.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalat işlemleri ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 124 üncü madde uyarınca yetki kapsamında bulunan tesislerinde veya eşyayı taşıyan izinli alıcının 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında bulunan tesislerinde gerçekleştirilebilir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde 117 nci madde kapsamında taşınabilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni için kullanılacak teminat

MADDE 123 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için gümrük idaresine beş yüz bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir.

(2) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) teminatın ibraz edildiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır.

(3) Nakit teminat yerine teminat mektubu verilecek olması halinde, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olan süresiz teminat mektubu verilmesi gerekir.

(4) Başvuru sahibinin 32 nci madde uyarınca götürü teminat yetkisine sahip olması ve gümrük idaresine 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden iki milyon Avro tutarında teminat vermiş olması durumunda, bu teminatın geçerli ve gümrük idaresinin zilyedinde olduğu sürece ithalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca teminat verme koşulu karşılanmış sayılır.

(5) Sertifikanın veya ithalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması veya geri alınması durumunda ve izin sahibinin talebi halinde gümrük idaresine izin kapsamında işlem yapabilmek için vermiş olduğu teminat askıya alma veya geri alma işleminden önce başlamış olan işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisine iade edilir.

(6) Sertifikanın iptal edilmesi durumunda, teminat gümrük idaresince yapılacak gerekli incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde sahibine iade edilir.

(7) Beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesini teminen (Mülga ibare:RG-13/10/2017-30209) (...), teminat tutarının her yıl yeniden hesaplanması ve gümrük idaresine ibraz edilmiş olan teminatın tutarının buna göre güncellenmesi gerekir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler

MADDE 124 – (Değişik:RG-13/10/2017-30209)

(1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formunda belirtilir.

(2)  İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ithalatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut izin kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince izin kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

b) Tesisler 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için izin kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesislerde;

a) 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı,

b) Tesiste bulunan güvenli depolama alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

c) Tesiste bulunan güvenli park alanının 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

yetkili Bölge Müdürlüğünce ithalatta yerinde gümrükleme izni veya izin kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunun olumlu sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunun olumsuz olarak sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ithalat gümrük müdürlükleri

MADDE 125 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ithalat gümrük müdürlükleri, 124 üncü madde uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İthalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 60 ıncı madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri ithalatta yerinde gümrükleme yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 124 üncü maddenin ikinci ve (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) dördüncü fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da ithalatta yerinde gümrükleme izninde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine bildirilir.

(5) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalatı yapılamayacak eşya

MADDE 126 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın ithal işlemleri ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılamaz;

a) Kanun, genel düzenleyici işlem ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,

b) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,

c) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşya,

ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya,

d) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,

e) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

(3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın, izin kapsamı eşya ile birlikte getirilmesi ve bu izin kapsamı eşyanın ilk kullanımı veya taşınması için kullanılacak olması halinde, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya bu madde kapsamında kısıtlama uygulanmaz.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 127 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görmüş ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın kontrol türü bildirimine ilişkin süre

MADDE 128 – (1) Güvenli depolama alanında veya güvenli park alanında bulunan eşyanın ithal edilmek istenilmesinin gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 138 inci madde uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresi tarafından izinli alıcıya bildirileceği azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izin formunun kapsamı

MADDE 129 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-17/B’de yer alan formda belirtilir.

a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,

b) 128 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi,

c) İzin kapsamı tesisler,

ç) İzin kapsamı ithalat beyannamesinin tescil edileceği gümrük müdürlükleri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise ithalatta yerinde gümrükleme izni tanınan kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İthalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesislerdeki güvenli depolama alanı ve güvenli park alanı

MADDE 130 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ithalat eşyasının araçtan boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip, eşyayı her türlü dış etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış kapalı güvenli depolama alanı bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın bekletilebileceği ve birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan, güvenli park alanının bulunması gerekir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın 135 inci madde uyarınca kırk sekiz saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması. Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonrasında ve 135 inci veya 136 ncı maddedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu alana boşaltılana kadar bekletilir.

(3) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması ve işlem yapılacak tesis için her iki izin kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, bu maddede belirtilen güvenli depolama alanı ile güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla, ihracatta yerinde gümrükleme yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için de kullanılabilir.

(4) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(5) Güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında 131 inci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 132 nci madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanlarına ilişkin 131 inci maddeye göre tutulan giriş ve 132 nci maddeye göre tutulan çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanına alınan ve ithalata ilişkin beyannameye konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli depolama alanı ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli depolama alanının birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden fazla grup imalatçısı, her birinin ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması koşuluyla, o tesis içeresinde bulunan güvenli depolama alanı veya güvenli park alanlarını ortak bir şekilde kullanabilirler.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarına giriş işlemleri

MADDE 131 – (1) 134 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınacak eşya, bu alana alınırken ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanına alınır. Güvenli depolama alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Eşyanın alana giriş tarihi ve saati,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

f) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

g) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(2) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alana girişteki ağırlığı,

e) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

f) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, taşıma aracı konteynerse konteyner mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. Taşıma aracı konteyner değilse, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracı konteynerse konteyner mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten taşıma aracı konteynerse konteyner mührünün kırılmasını müteakip, değilse taşıma aracının alana girişi sırasında aşağıda belirtilen bilgiler de kaydedilir, (d) bendinde sayılan bilgi eşyayı taşıyan aracın eşyayı alana boşalttıktan sonra alandan çıkışını müteakip de tutulabilir;

a) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

b) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(5) 130 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda, güvenli depolama alanları ile ithalata ilişkin güvenli park alanlarına sadece ithalat beyannamesine konu edilecek eşya konulabilir.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarından çıkış işlemleri

MADDE 132 – (1) 134 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(2) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşyanın ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu ithalat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına çıkışında kontrol edilir. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

d) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından getirildiği taşıma aracıyla birlikte çıkartılan eşyanın güvenli alan dışında araçtan boşaltılmasına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur ve bu kayıtlar ikinci fıkradaki kayıtlarla ilişkilendirilir;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

c) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

ç) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(4) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşya alana boşaltıldıktan sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli park alanından taşıma aracının çıkışına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Alana boşaltılan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

ç) Varsa alana boşaltılan eşyanın sipariş numaraları,

d) 117 nci maddenin uygulandığı durumda, (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasındabelirtilen durum haricinde, araca takılan izinli gönderici yetkisi kapsamındaki özel tipteki mührün numarası.

(5) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında depolanan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(6) Yetki kapsamı eşyanın 136 ncı maddeye göre 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde depolandığı durumda, konteyner içerisinde depolanan eşyanın tamamının ithalat işlemlerinin sonlandırılmasını müteakip konteynerin alandan çıkışında konteyner numarası, o konteyner dâhilindeki eşya için beşinci fıkraya göre tutulmuş çıkış kayıtlarıyla ilişkilendirilerek kaydedilir.

(7) Vergileri ödenmeden ya da ilgili rejim uyarınca teminata bağlanmadan önce ithalinden vazgeçilen eşyanın güvenli depolama alanları veya güvenli park alanlarından çıkışı, ancak gümrük idaresi tarafından Kanunun 163 ilâ 165 inci maddelerinin uygulanmasına izin verildiği hallerde ve 134 üncü maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılabilir. Mahrece iade işlemlerinin tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde yapılmasını sağlamak üzere eşya bu gümrük müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve izin kapsamı tesislere taşınması

MADDE 133 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem görecek eşya, aşağıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasının ardından bir iç gümrüğe götürülmeden transit rejimi kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip firmanın tesislerine sevk edilir.

a) Özet beyana, özet beyan yerine geçen belgelere ya da Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılan bilgilere ilişkin olarak yapılacak risk analizi sonucuna göre emniyet ve güvenlik amaçlı kontroller,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması gereken kontroller,

c) İzin kapsamı eşyayı taşıyan aracın veya konteynerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişte mühürsüz halde gelmesi ya da varsa bu mührün sınır gümrük idaresince kırılması durumunda, yedinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük idaresi tarafından mühürlenmesi,

ç) Giriş gümrük idaresinde yapılması gereken diğer işlemler.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, birinci fıkra uyarınca eşyanın tesislere transit rejimi kapsamında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez.

a) Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesinde elektronik ortamda verilmesi ve bu bilgilerin Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılması,

b) Eşyanın TIR Karnesi kapsamında getirilmesi ve TIR Karnesi bilgilerinin giriş gümrük müdürlüğünce elektronik ortama aktarılması.

(3) Eşya ithalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesise ulaştığında, izinli alıcı tarafından, taşıma aracına ve mühre ilişkin kontroller gerçekleştirilerek varış tarih ve saati kayıt altına alınmak suretiyle elektronik ortamda tesise varış bildirimi yapılır. Bu bildirim elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne transit beyanının tarih ve sayısı bildirilmek suretiyle yapılır. Tesise varış bildiriminde eşyanın ithalat işlemlerinin 134, 135 ya da 136 ncı maddelerden hangisi uyarınca işlem yapılacağı da belirtilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontrollerde taşıma aracına veya mühre müdahale edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, üçüncü fıkra uyarınca yapılan tesise varış bildiriminde bu durum izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne iletilir.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun bildirilmesi halinde, bildirimi müteakip üç saat içerisinde gümrük idaresi tarafından taşıma aracı, mühür ve gerekirse taşınan eşya izin sahibinin tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu süreyi üç saate kadar uzatabilir. Taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontroller neticesinde araca veya mühre müdahale olmadığının tespit edilmesi veya beşinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanması sonucunda gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde, eşyanın taşıma aracından boşaltılarak güvenli depolama alanına alınacak olması durumunda 134 üncü madde, eşyanın ithalat işlemlerinin eşya taşıma aracından boşaltılmadan tamamlanacak olması durumunda 135 inci madde, taşıma aracı konteynerse eşyanın konteyner içerisinde bekletilecek olması veya ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilecek olması durumunda ise 136 ncı madde uyarınca işlem yapılır.

(7) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyayı taşıyan araç tesislere aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürsüz olarak getirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(8) Üçüncü fıkrada belirtilen tesise varış bildiriminin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(9) Bu maddenin uygulanmasında transit beyanı, izinli alıcı tarafından eşyanın asgari dörtlü tarife pozisyonunu içerecek şekilde verilir.

Taşıma aracının mührünün kırılması ve ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına alınması

MADDE 134 – (1) 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni verilmesi halinde taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına, mühre ve eşyaya müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde mührün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Taşıma aracının mührünün birinci ve duruma göre ikinci fıkra doğrultusunda kırılmasından sonra eşya, ithalatta yerinde gümrükleme tesislerinde bulunan ve 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınır.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına alınması sırasında, 131 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda izinli alıcı tarafından gerekli kontroller yapılır. Eşyanın güvenli depolama alanına alındığı elektronik ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yapılan kontrol sonucunda güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya tespit edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğü bu durum hakkında beşinci fıkra uyarınca yapılan bildirim dâhilinde bilgilendirilir. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya güvenli depolama alanında müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(7) Dördüncü fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşyanın rezerveli veya hasara uğramış olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 89 uncu maddesi uyarınca işlem yapılabilir.

(8) Beşinci veya duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi izinli alıcı tarafından sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Güvenli depolama alanında bulunan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi uyarınca elleçleme faaliyetine tabi tutulabilir. Bu durumda, elleçleme başvurusu eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne yapılır ve işlemlerin eşyanın aynı durumda muhafazasını sağlamaya yönelik olduğunun anlaşılması halinde gümrük müdürlüğünce elleçlemeye izin verilir.

(10) Güvenli depolama alanına alınan eşyaya, dokuzuncu fıkrada belirtilen durum haricinde, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar sadece mücbir hallerle sınırlı olmak üzere ve gümrük idaresine bilgi verilerek müdahale edilebilir. Gümrük idaresinin bilgisi dışında güvenli depolama alanından çıkarılan veya değiştirilen eşya hakkında ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin sorumluluğuna başvurularak Gümrük Yönetmeliğinin 514 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması gerektiği durumlarda, izin sahibi ithalatçı tarafından gümrük idaresi bilgilendirilmek kaydıyla güvenli depolama alanında bulunan eşya ilgili kurumca incelenir. İlgili kurumların yapacağı kontroller kapsamında eşyadan numune alınarak incelenmesinin gerekmesi halinde, numunenin miktar, cins ve nevine ilişkin olarak gümrük idaresi bilgilendirilir. Alınan numunelere ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(12) Güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin işlemler 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimi tarihinden itibaren azami yirmi gün içerisinde tamamlanır.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen sürenin uzatılması ya da durmasında Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükümleri esastır.

(14) On ikinci ve duruma göre on üçüncü fıkralarda belirtilen süreler sonunda eşyanın ithalatına ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olması halinde, ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bu durum bildirilir ve eşyaya müdahale edilemez.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadan tamamlanması

MADDE 135 – (1) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen durumda, 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tesise varış bildirimi yapılan eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin varış bildiriminden itibaren veya 133 üncü maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda gümrük idaresi tarafından izin verilmesinden itibaren, kırk sekiz saat içerisinde tescil edilecek olması halinde, eşyanın ithaline ilişkin işlemler eşya taşıma aracından boşaltılmadan 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınarak yapılabilir. Bu durumda taşıma aracı izinli alıcı tarafından 131 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak güvenli park alanına alınır ve taşınan eşya, altıncı fıkra ile 132 nci maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat işlemleri tamamlanarak gümrük idaresi tarafından bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar taşıt üzerinde bu alanda bekletilir.

(2) 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre 137 nci maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması izni verilmesi halinde, 133 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılır ve birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 137 nci maddede belirtilen işlemler başlatılır. Gümrük idaresince 137 nci maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilinceye kadar taşıma aracına, eşyaya ve taşıma aracı mühürlüyse mühre müdahale edilmez.

(3) Yapılan risk analizi sonucuna göre ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 137 nci maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen haller haricinde mühür kırılır, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir. Muayene sonucuna göre gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 137 nci maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(4) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması gerektiği durumlarda, eşya, üçüncü fıkrada belirtilen işlemler tamamlanmış olsa bile, 134 üncü maddenin on birinci fıkrasında belirtilen işlemler sonuçlandırılıncaya kadar taşıma aracının üzerinde yüklü olarak güvenli park alanında bekletilir. Eşya, fiziki kontrol için ilgili kurumca gerekli görülmesi halinde, taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılabilir. Bu işlemlerin birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tamamlanamaması halinde altıncı fıkra uyarınca işlem yapılır, bu süre içerisinde tamamlanması halinde ise 137 nci maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(5) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile eşyayı taşıyan taşıma aracı, altıncı fıkrada belirtilen haller haricinde, 138 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(6) Eşyanın birinci fıkrada belirtilen sürede rejime girişine ilişkin beyannamenin 137 nci madde uyarınca tescil edilmemesi halinde, durum eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilerek eşya 134 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümlerine uyularak güvenli depolama alanına alınır. Bu fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşya için 134 üncü maddenin altı ilâ on dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılarak tamamlanması

MADDE 136 – (1) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ile (b) bentlerinde belirtilen hallerde, 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni verilmesi halinde,

a) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşya izinli alıcı tarafından getirildiği taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına ve eşyaya müdahale edilmez.

b) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda konteyner izinli alıcı tarafından getirildiği taşıttan güvenli park alanına indirilerek konteynerin mührü kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıta, konteynere ve konteyner mührüne müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşyanın araçtan indirilmesine veya 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda konteynerin taşıttan indirilerek konteyner mührünün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşya veya taşıma aracı konteynerse konteyner ilgili memur gözetiminde taşıttan indirilir ve konteyner ilgili memur tarafından incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda eşyanın içinde bulunduğu konteyner 138 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(5) Eşyanın güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde bekletilecek olması halinde konteyner güvenli park alanında kilitli bir vaziyette muhafaza edilir, konteyner kilidi ancak eşyanın ithaline ilişkin işlem yapılacak olması halinde açılabilir.

(6) 134 üncü maddenin yedinci ilâ on dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler güvenli park alanında bekletilen eşya için de uygulanır, aynı fıkralarda belirtilen usul ve esaslara güvenli park alanında bekletilen eşya için de uyulur.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescili

MADDE 137 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında güvenli depolama alanına veya güvenli park alanına alınan eşyanın ithaline ilişkin beyanname, ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(3) Elektronik ortamda serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmesi sırasında eşyaya ilişkin gerekli tüm izin, lisans ve belgelerin temin edilmiş ve ithale ilişkin beyannamenin ilgili alanına kaydedilmiş olması gerekir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescilinde hazır bulunması gereken belgeler, 138 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşya muayenesi durumu hariç olmak üzere gümrük idaresine ibraz edilmez, gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından muhafaza edilir.

(5) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(6) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri

MADDE 138 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tesislerinde güvenli depolama alanına veya güvenli park alanına alınarak ithalatına ilişkin beyannamesi tescil edilen eşyanın ithal edilmeye hazır olduğu, ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(2) 134 veya 136 ncı maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden itibaren, eşya 128 inci madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli depolama alanı veya güvenli park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla ve sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır,

b) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli depolama alanı veya park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli alandan veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır.

(3) 135 inci maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden itibaren, eşya 128 inci madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, güvenli park alanından çıkışa ilişkin sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, 139 uncu madde uyarınca işlem yapılır.

b) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli park alanından çıkarılır.

(4) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olduğunun tespit edilmesi halinde, duruma göre izinli alıcı ya da ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin sorumluluğu kapsamında gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır ve muayene sonucuna göre eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla ve sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılarak ithal edilir.

(5) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak muayene işlemi, 128 inci madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde eşyanın bulunduğu ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(6) Üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile görevli memur tarafından eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya olup olmadığı da kontrol edilir. Yapılan kontrol neticesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespiti halinde transit rejimi sonlandırılır. Yapılan kontrol neticesinde transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgilere göre eşyada eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapıldıktan sonra transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İthalat işlemleri güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadan tamamlanan ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyaya ilişkin transit rejiminin sonlandırılması

MADDE 139 – (1) 135 inci madde uyarınca eşyanın güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadığı ve 138 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre eşyanın güvenli park alanından çıkışına izin verildiği durumlarda, eşya bulunduğu tesis içinde, güvenli park alanı dışında bir yerde boşaltılmak üzere güvenli park alanından çıkartılır. Eşya taşıma aracından boşaltıldıktan sonra transit beyanı ile 137 nci madde uyarınca tescil edilen ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından 132 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususları da kapsayacak şekilde kontrol edilir. Bu işlemler sırasında ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi de hazır bulunur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana herhangi bir aykırılığın ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespit edilmesi ve elektronik ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilmesi halinde transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ve/veya ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana aykırılık bulunması ya da beyan harici eşya bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bu durum hakkında elektronik ortamda bildirimde bulunulur. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresi tarafından kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya, bulunduğu yerde eşyaya müdahale edilmesine karşı gerekli önlemler alınarak ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır ve transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(4) İkinci veya duruma göre üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının izin kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri

MADDE 140 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerince, bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 133, 134, 135, 136, 138 ve 139 uncu maddeler kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İthalat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanı ve 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen alanlara ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) Güvenli depolama alanına alınan veya 135 inci ve 136 ncı madde kapsamında güvenli depolama alanına alınmaksızın işlemleri tamamlanan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde, gümrük idaresini bu durum hakkında bilgilendirmek.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması

MADDE 141 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 114 üncü maddenin üçüncü fıkrası, 122 nci madde, 126 ncı madde, (Mülga ibare:RG-13/10/2017-30209) (...) 131 inci maddenin beşinci fıkrası, 132 nci maddenin yedinci fıkrası, 134 üncü maddenin dördüncü, altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 135 inci maddenin altıncı fıkrası, 136 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası, (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 137 nci maddenin üçüncü fıkrası, 138 inci maddenin iki ilâ dördüncü fıkrası, 139 uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 140 ıncı maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) (Mülga ibare:RG-13/10/2017-30209) (...), 130 uncu maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 131 inci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 132 nci maddenin bir ilâ altıncı fıkrası, 134 üncü maddenin dokuzuncu ve on birinci fıkrası, 135 inci maddenin dördüncü fıkrası, (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 137 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

d) İzin kapsamında ithali gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun veya beyan harici eşyanın ithal edilmeye çalışıldığının tespit edilmesi,

e) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi,

f) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın, açık bir şekilde firmanın iştigal alanında olmayan eşya olduğunun sonradan kontrol kapsamında yapılan incelemelerde tespit edilmesi,

g) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a) veya (c) bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin,

a) 121 inci maddenin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, sertifika sahibinin içinde bulunulan takvim yılının sonunda 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci, ikinci veya üçüncü alt bentlerinde belirtilen tutarlarda artık işlem yapamadığının,

b) 121 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulu kaybettiğinin,

c) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,

ç) (Ek:RG-13/10/2017-30209)(3) İzin kapsamı eşyanın gerektiğinde tartımı için gerekli düzeneğe artık sahip olmadığının,

d) 123 üncü maddede belirtilen teminata artık sahip olmadığının ya da aynı maddenin yedinci fıkrasının uygulandığı hallerde bu teminatın güncelleştirilmesi işlemlerinin yapılmamış olduğunun,

anlaşılması halinde, ithalatta yerinde gümrükleme izni bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ila altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ithalatta yerinde gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 74 üncü madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan kişinin ithalatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(14) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(15) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması

MADDE 142 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda ithalatta yerinde gümrükleme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ithalatta yerinde gümrükleme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878280 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878280 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?