İthali yapıldıktan sonra ihraç edilen mallara ait ödenen ÖTV'nin iadesi hakkında

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

64597866-135[5-2014]-53

                21/04/2014

 

Konu

:

İthali yapıldıktan sonra ihraç edilen mallara ait ödenen ÖTV'nin iadesi hakkında.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından telefonların yanı sıra bilimum telefon aksesuarları da ithal edildiği; ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında olanların ithalinde ÖTV ve KDV'nin ödendiği ve ithal edilen ürünlerin distribütör firma aracılığıyla pazarlandığı; ancak sektördeki değişiklikler sebebiyle bazı ürünlerin henüz tüketiciye ulaşmadan, perakende satışı söz konusu olmadan, ambalajları açılmadan distribütörlerden geri alınarak yurtdışına gönderildiği belirtilerek, bu mallar için gümrükte ödenen ÖTV'nin iade konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmiştir.

            4760 sayılı ÖTV Kanunun (1/1-c) maddesiyle Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulduğu, (1/2) maddesinde de Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Ancak, aynı Kanunun (5/1) maddesinde, bu Kanuna ekli listelerdeki malların yurt dışındaki bir müşteriye teslim edilmesi ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması kaydıyla ihracat teslimlerinin ÖTV'den istisna olduğu; (5/2) maddesinde ise, ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisinin ihracatçıya iade edileceği, Maliye Bakanlığı'nın ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca mezkur Kanunun (5/2) maddesinin uygulamasına ilişkin olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı" başlıklı (5.1.2.) bölümünde, ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesinin, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusu olduğu, ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş olan ÖTV'nin iade edilmeyeceği, ÖTV ödenerek ithal edilen malların ithalatçısı tarafından ihraç edilmesi halinde, gümrüğe ödenen ÖTV'nin ithalatçı-ihracatçıya iade edilebileceği, ÖTV'yi gümrüğe ödeyen ithalatçıdan satın alınan malların ihraç edilmesi halinde ise ÖTV'nin iadesinin söz konusu olmayacağı belirtilmiştir.

            Bu çerçevede, ÖTV ödenerek ithal edilen malların ithalatçısı tarafından aynen (ithal edildiği gibi) ihraç edilmesi halinde, ithalde gümrüğe ödenen ÖTV'nin ithalatçı-ihracatçıya iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak ÖTV ödenerek ithal edilen malların işlenerek, tadilat yapılarak veya imalat ya da sair sebeplerle kullanılarak ihraç edilmesi halinde, bu mallar için gümrüğe ödenen ÖTV'nin iadesi söz konusu olmayacaktır.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından ÖTV'si ödenmek suretiyle ithal edilerek distribütör firmaya teslim edilen ve distribütör firma tarafından perakende satışı yapılmadan (ambalajları açılmadan) iade alınan malların işlenmeksizin, tadilat yapılmaksızın veya imalat ya da sair sebeplerle kullanılmaksızın, herhangi bir hasar, bozulma vb. olmaksızın, aynen ithal edildiği gibi ihraç edilmesi ve ihracatın Kanunun (5/1) maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yapılması durumunda, bu malların ithalinde ödenen ÖTV'nin bahse konu Genel Tebliğin (5.1.2.) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, söz konusu malların ithalinde ödenen ÖTV'nin Şirketinizce gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmış olması halinde, defter ve kayıtlarınızda bu tutar ile ilgili olarak gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291857 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291857 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?