E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15357301 Ziyaretçi

İTHALİNDE TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA

Dış Ticaret Müsteşarlığından:    31.12.2008-27097 R.G. (4.M.)
İTHALİNDE TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA
UYGULANAN TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN
BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN DAĞITIMI VE
YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(2009/2)
             MADDE 1 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca, belirli ülke menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2009 yılına ait EK I’de gösterilen kotaların (miktar kısıtlamaları) %50’sine tekabül eden birinci bölümünün dağıtımı, ithalatçılar tarafından talep edilen miktarlar dikkate alınmak suretiyle, tek taraflı kontrol sistemi kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
             MADDE 2 – (1) 1’inci maddede öngörülen kotaların dağıtımından yararlanmak ve ithal lisansı almak isteyen ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK II’de yer alan başvuru formunun eksiksiz doldurularak 26 Ocak 2009 günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak kayıt tarihi ve numarası esas alınır. Postadaki gecikmeler ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.
             (2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK III’te yer alan taahhütname eklenir.
             (3) Ayrıca, başvuruda bulunacak firmalar şayet EK I’de belirtilen ülke menşeli bir ürün kategorisinden 2008 yılında ithalat yapmış ise, başvurularına ilgili ülke ve kategoriden anılan yılda gerçekleştirdikleri ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından onaylı birer suretini ekleyeceklerdir.
             MADDE 3 – (1) Birden fazla kategori için başvuruda bulunulması halinde, her bir kategori için ayrı başvuru yapılması şarttır.
             (2) EK I’de belirtilen herhangi bir kategoriye ait kotaya, aynı ithalatçı tarafından birden fazla başvuru yapılamaz.
             MADDE 4 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisanslarının geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır.
             MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.
             (2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ithalatçılar tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
             (3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
EK I
 
 
 
 
 
 
2009 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları ve
birinci bölümde dağıtılacak toplam miktarlar
 
 
 
 
 
 
(Kategori tanımları İlgili Yönetmeliğin
   I No.lu ekinde gösterilmiştir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçü
2009 yılı
Dağıtılacak
Ülke adı
Grup
Kategori
Birimi
Kota seviyesi
toplam miktar
Özbekistan
 IA
2
kilogram
1.644.000
822.000
 
 
2a
kilogram
4.500
2.250
 
 
 
 
 
 
 
 
EK II
 
TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA UYGULANAN
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
 
..../.../2009
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
            
             2009/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya (miktar kısıtlaması) tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
             Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.
 
(imza-kaşe)
I- İthalatçının:
             1) Adı/Ünvanı:
             2) Açık adresi:
             3) Telefon No: Faks No:
             4) Vergi numarası:
II- Beyan sahibinin:
             a) Adı/Ünvanı:
             b) Açık adresi:
III- İlgili tedarikçi ülkedeki ihracatçının:
             a) Adı:
             b) Açık adresi:
IV- İthal edilecek ürünlerin:
             a) Menşe ülkesi:
             b) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:
V- İthal edilecek ürünlerin :
             1) Ticari tanımı:
             2) G.T.İ.P.’na göre ürün tanımı :
 3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :
             Not: 12’li bazda G.T.İ.P.’ları ve G.T.İ.P.’larına göre ürün tanımı “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli”nden tespit edilecektir.
VI- İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori :
VII- 2009/2 sayılı Tebliğ’in I No.lu EK’inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:
             1) Rakam ile:
             2) Yazı ile:
Ekler: 1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,
 2- Taahhütname,
 3- Başvuru formunda beyan edilen ilgili ülke ve kategoriden 2008 yılında gerçekleştirilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından tasdik edilmiş birer sureti eklenecek ve bu çerçevede aşağıdaki tablo doldurulacaktır.
 
Sıra No
Gümrük Beyannamesinin tescil tarihi
Gümrük Beyannamesinin numarası
Eşyanın G.T.İ.P.
Eşyanın miktarı (söz konusu kategori için belirlenen ve 2009/2 sayılı Tebliğ’in I No.lu EK’inde gösterilen ölçü birimi cinsinden)
Ölçü birimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
 
 
EK III
Taahhütname örneği
 
Dış Ticaret Müsteşarlığına
            
             İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
Firma Ünvanı
Yetkili İmzalar
 
>