İzinli Alıcı Yetkisi (Madde 96-120)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete


ALTINCI KISIM

İzinli Alıcı Yetkisi

İzinli alıcı yetkisi

MADDE 96 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları halinde, eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:

1) En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak,

2) En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak,

3) Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.

c) 98 inci madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak,

d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin birinci ve üçüncü alt bentlerinin uygulanmasında yalnızca Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate alınır.

(3) İzinli alıcı yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-16/A’da yer aldığı şekilde bir izinli alıcı yetki numarası verilir.

İzinli alıcı yetkisinin kapsamı

MADDE 97 (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnızca (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) yetkilendirilmiş yükümlülerineşyası taşınabilir.

(2) İzinli alıcı yetkisi kapsamında transit edilecek olan eşyanın gümrükleme işlemleri;

a) Eşya sahibi ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahipse, tercihe bağlı olarak izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli alıcı yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse, eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli alıcı yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

Her iki durumda da, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracının mührü yalnızca izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından kırılabilir.

(3) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak teminat

MADDE 98 – (1) İzinli alıcı yetkisinin kullanılabilmesi için gümrük idaresine bir milyon Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir.

(2) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) teminatın ibraz edildiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır.

(3) Nakit teminat yerine teminat mektubu verilecek olması halinde, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen süresiz teminat mektubu verilmesi gerekir.

(4) Sertifikanın veya izinli alıcı yetkisinin askıya alınması veya geri alınması durumunda ve yetki sahibinin talebi halinde gümrük idaresine yetki kapsamında işlem yapabilmek için vermiş olduğu teminat askıya alma veya geri alma işleminden önce başlamış olan işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisine iade edilir.

(5) Sertifikanın iptal edilmesi durumunda, teminat gümrük idaresince yapılacak gerekli incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde sahibine iade edilir.

(6) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesini teminen (Mülga ibare:RG-13/10/2017-30209) (...), teminat tutarının her yıl yeniden hesaplanması ve gümrük idaresine ibraz edilmiş olan teminatın tutarının buna göre güncellenmesi gerekir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesisler

MADDE 99 – (Değişik:RG-13/10/2017-30209)

(1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından izinli alıcı yetkisinde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İzinli alıcı yetkisi başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut yetki kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

b) Tesisler 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için yetki kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8)  Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesislerde;

a) 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı,

b) Tesiste bulunan güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

c) Tesiste bulunan güvenli park alanının 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

yetkili Bölge Müdürlüğünce izinli alıcı yetkisi veya yetki kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunun olumlu sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli alıcı yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunun olumsuz olarak sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak varış gümrük müdürlükleri

MADDE 100 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak varış gümrük müdürlükleri, 99 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerin varış gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 79 uncu madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 99 uncu maddenin iki ve (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) dördüncü fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da izinli alıcı yetkisi dâhilinde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve diğer taşıyıcılar

MADDE 101 – (1) İzinli alıcı yetkisine sahip olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda belirtilen araçlarla taşıyabilir;

a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla,

b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla,

c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli alıcının transit beyanını kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlarla;

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması,

2) İzinli alıcı yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen koşulları sağlıyor olması.

(2) Transit beyanının hareket ülkesinde kendisi dışında bir gönderici tarafından verilmiş olması halinde, eşyanın hareket ülkesinden Türkiye’deki ilk varış limanı veya havalimanına kadarki taşımacılıkta veya eşya karayolu ile geliyor ve hareket ülkesinde açılan transit beyanı Türkiye’ye girişteki ilk kara sınır kapısında sonlandırılıyorsa kara sınır kapısına kadarki taşımacılıkta birinci fıkrada belirtilen tahditler uygulanmaz.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formunda belirtilir ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(4) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından izinli alıcı yetkisi izninde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından tespit edilir.

(5) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcılar, birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, üçüncü fıkrada belirtilen işlemler yapılarak izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya

MADDE 102 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın taşıması izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılamaz.

a) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,

b) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,

c) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşya,

ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya,

d) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,

e) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

(3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın, bu madde kapsamı dışında kalan eşya ile birlikte getirilmesi ve bu madde kapsamı dışında kalan eşyanın ilk kullanımı veya taşınması için kullanılacak olması halinde, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya bu madde kapsamı kısıtlama uygulanmaz.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 103 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görmüş ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İzinli alıcı tesislerinde bulunan yetki kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi

MADDE 104 – (1) Güvenli depolama alanında veya güvenli park alanında bulunan eşyanın ithal edilmek istenildiğinin gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 115 inci madde uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresi tarafından izinli alıcıya bildirileceği azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayene için, beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulacak olması halinde ise belge kontrolünün tamamlanması için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

İzinli alıcı yetkisi formunun kapsamı

MADDE 105 – (1) İzinli alıcı yetkisi için verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-16/B’de yer alan formda belirtilir.

a) Yetki kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği varış gümrük idareleri.

b) 104 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi.

c) Yetki çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.

ç) Yetki kapsamı tesisler.

d) 101 inci madde uyarınca yetki kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise izinli alıcı yetkisi verilen kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli depolama alanları ve güvenli park alanları

MADDE 106 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesislerde, 111 inci madde uyarınca boşaltma izninin verilmesini müteakip ithalat eşyasının araçtan boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve gerekli yeterli aydınlatma düzenine sahip, eşyayı her türlü dış etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış kapalı güvenli depolama alanı bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde izinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın bekletilebileceği ve birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan güvenli park alanının bulunması gerekir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın 112 nci madde uyarınca kırk sekiz saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması.

Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonrasında ve 112 nci veya 113 üncü maddedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu alana boşaltılana kadar bekletilir.

(3) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) İzinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması halinde, bu maddede belirtilen güvenli depolama alanı ile güvenli park alanı ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için de kullanılabilir.

(4) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(5) Güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında 107 nci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 108 inci madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanlarına ilişkin 107 nci maddeye göre tutulan giriş ve 108 inci maddeye göre tutulan çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanına alınan ve ithalata ilişkin beyannameye konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli depolama alanı ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli depolama alanının birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarına giriş işlemleri

MADDE 107 – (1) 111 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınacak eşya, bu alana alınırken ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanına alınır. Güvenli depolama alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Eşyanın alana giriş tarihi ve saati,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

f) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

g) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,

ğ) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(2) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alana girişteki ağırlığı,

e) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

f) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, taşıma aracı konteynerse konteyner mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. Taşıma aracı konteyner değilse, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracı konteynerse konteyner mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten taşıma aracı konteynerse konteyner mührünün kırılmasını müteakip, değilse taşıma aracının alana girişi sırasında aşağıda belirtilen bilgiler de kaydedilir, (d) bendinde sayılan bilgi eşyayı taşıyan aracın eşyayı alana boşalttıktan sonra alandan çıkışını müteakip de tutulabilir;

a) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

b) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(5) 106 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda, güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına sadece ithalat beyannamesine konu edilecek eşya konulabilir.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarından çıkış işlemleri

MADDE 108 – (1) 111 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(2) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşyanın ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu ithalat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına çıkışında kontrol edilir. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

d) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından getirildiği taşıma aracıyla birlikte çıkartılan eşyanın güvenli park alanı dışında araçtan boşaltılmasına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur ve bu kayıtlar ikinci fıkradaki kayıtlarla ilişkilendirilir;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

c) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

ç) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(4) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşya alana boşaltıldıktan sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli park alanından taşıma aracının çıkışına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Alana boşaltılan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

ç) Varsa alana boşaltılan eşyanın sipariş numaraları,

d) 117 nci maddenin uygulandığı durumda, (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen durum haricinde, araca takılan izinli gönderici yetkisi kapsamındaki özel tipteki mührün numarası.

(5) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında depolanan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(6) Yetki kapsamı eşyanın 113 üncü maddeye göre 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde depolandığı durumda, konteyner içerisinde depolanan eşyanın tamamının ithalat işlemlerinin sonlandırılmasını müteakip konteynerin alandan çıkışında konteyner numarası, o konteyner dâhilindeki eşya için beşinci fıkraya göre tutulmuş çıkış kayıtlarıyla ilişkilendirilerek kaydedilir.

(7) Vergileri ödenmeden ya da ilgili rejim uyarınca teminata bağlanmadan ithalinden vazgeçilen eşyanın güvenli depolama alanları veya güvenli park alanlarından çıkışı, ancak gümrük idaresi tarafından Kanunun 163 ilâ 165 inci maddelerinin uygulanmasına izin verildiği hallerde ve 111 inci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılabilir. Mahrece iade işlemlerinin tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde yapılmasını sağlamak üzere eşya bu gümrük müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı işlemlerde mühür kullanımı

MADDE 109 – (1) İzinli alıcı yetkisine konu eşyayı taşıyan aracın veya konteynerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişte mühürsüz halde gelmesi ya da varsa bu mührün sınır gümrük idaresince kırılması durumunda, dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eşya sınır gümrük idaresinden firmanın yetki kapsamındaki tesislerine transit edilirken araç gümrük idaresi tarafından mühürlenir.

(2) 117 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamındaki birden fazla tesiste işlem yapılması halinde, tesisler arasındaki taşımalarda taşıma aracı 92 nci madde uyarınca özel tipte mühür ile mühürlenir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibi transit beyanına, ikinci fıkrada kullanılan mührün numarasını ve adedini kaydeder.

(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınan eşya tesislere aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürsüz olarak getirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve yetki kapsamı tesislere varışı

MADDE 110 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girişte aşağıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasının ardından bir iç gümrüğe götürülmeden transit rejimi kapsamında izinli alıcının tesislerine sevk edilir.

a) Özet beyana, özet beyan yerine geçen belgelere ya da Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılan bilgilere ilişkin olarak yapılacak risk analizi sonucuna göre emniyet ve güvenlik amaçlı kontroller.

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması gereken kontroller.

c) Giriş gümrük idaresinde yapılması gereken diğer işlemler.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, birinci fıkra uyarınca eşyanın tesislere transit rejimi kapsamında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez.

a) Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesinde elektronik ortamda verilmesi ve bu bilgilerin Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılması,

b) Eşyanın TIR Karnesi kapsamında getirilmesi ve TIR Karnesi bilgilerinin giriş gümrük müdürlüğünce elektronik ortama aktarılması.

(3) Eşya izinli alıcı yetkisi kapsamı tesise ulaştığında, izinli alıcı tarafından taşıma aracına ve mühre ilişkin kontroller gerçekleştirilerek varış tarih ve saati kayıt altına alınmak suretiyle elektronik ortamda tesise varış bildirimi yapılır. Bu bildirim elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne transit beyanının tarih ve sayısı bildirilmek suretiyle yapılır. Tesise varış bildiriminde eşyanın ithalat işlemlerinin 111, 112 ya da 113 üncü maddelerden hangisi uyarınca işlem yapılacağı da belirtilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontrollerde taşıma aracına veya mühre müdahale edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, üçüncü fıkra uyarınca yapılan tesise varış bildiriminde bu durum izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne iletilir.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun bildirilmiş olması halinde, yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde gümrük idaresi tarafından taşıma aracı, mühür ve gerekirse taşınan eşya yetki sahibinin tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu süreyi üç saate kadar uzatabilir. Taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontroller neticesinde araca veya mühre müdahale olmadığının tespit edilmesi veya beşinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanması sonucunda gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde, eşyanın taşıma aracından boşaltılarak güvenli depolama alanına alınacak olması durumunda 111 inci madde, eşyanın ithalat işlemlerinin eşya taşıma aracından boşaltılmadan tamamlanacak olması durumunda 112 nci madde, taşıma aracı konteynerse eşyanın konteyner içerisinde bekletilecek olması veya ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilecek olması durumunda ise 113 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

(7) Üçüncü fıkrada belirtilen tesise varış bildiriminin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında transit beyanı, eşyanın asgari dörtlü tarife pozisyonunu içerecek şekilde verilir.

Taşıma aracının mührünün kırılması ve izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına alınması

MADDE 111 – (1) 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce boşaltma izni verilmesi halinde mühür izinli alıcı tarafından kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar araca, mühre ve eşyaya müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde mührün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Taşıma aracının mührünün birinci ve duruma göre ikinci fıkra doğrultusunda kırılmasından sonra eşya, izinli alıcının tesislerinde bulunan ve 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına boşaltılır.

(5) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına boşaltılması sırasında, 107 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda izinli alıcı tarafından gerekli kontroller yapılır. Eşyanın güvenli depolama alanına alındığı ve beyan harici eşya ya da eşyada eksiklik veya fazlalık bulunmadığı elektronik ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yapılan kontrol sonucunda güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya tespit edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğü bu durum hakkında beşinci fıkra uyarınca yapılan bildirim dâhilinde bilgilendirilir. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya güvenli depolama alanında müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(7) Dördüncü fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşyanın rezerveli veya hasara uğramış olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 89 uncu maddesi uyarınca işlem yapılabilir.

(8) Beşinci veya duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Güvenli depolama alanında bulunan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi uyarınca elleçleme faaliyetine tabi tutulabilir. Bu durumda, elleçleme başvurusu yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne yapılır ve işlemlerin eşyanın aynı durumda muhafazasını sağlamaya yönelik olduğunun anlaşılması halinde gümrük müdürlüğünce elleçlemeye izin verilir.

(10) Güvenli depolama alanına alınan eşyaya, dokuzuncu fıkrada belirtilen durum haricinde, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar sadece mücbir hallerle sınırlı olmak üzere ve gümrük idaresine bilgi verilerek müdahale edilebilir. Gümrük idaresinin bilgisi dışında güvenli depolama alanından çıkarılan veya değiştirilen eşya hakkında izinli alıcının sorumluluğuna başvurularak Gümrük Yönetmeliğinin 514 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması gerektiği durumlarda, izin sahibi ithalatçı tarafından gümrük idaresi bilgilendirilmek kaydıyla güvenli depolama alanında bulunan eşya ilgili kurumca incelenir. İlgili kurumların yapacağı kontroller kapsamında eşyadan numune alınarak incelenmesinin gerekmesi halinde, numunenin miktar, cins ve nev’ine ilişkin olarak gümrük idaresi bilgilendirilir. Alınan numunelere ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(12) Güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin işlemler 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimi tarihinden itibaren azami yirmi gün içerisinde tamamlanır.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen sürenin uzatılması ya da durmasında Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükümleri esastır.

(14) On ikinci ve duruma göre on üçüncü fıkralarda belirtilen süreler sonunda eşyanın ithalatına ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olması halinde, izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bu durum bildirilir ve eşyaya müdahale edilemez.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadan tamamlanması

MADDE 112 – (1) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen durumda, 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tesise varış bildirimi yapılan eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin, varış bildiriminden itibaren veya 110 uncu maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda gümrük idaresi tarafından izin verilmesinden itibaren, kırk sekiz saat içerisinde tescil edilecek olması halinde, eşyanın ithaline ilişkin işlemler eşya taşıma aracından boşaltılmadan 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınarak yapılabilir. Bu durumda taşıma aracı izinli alıcı tarafından 107 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak güvenli park alanına alınır ve taşınan eşya, altıncı fıkra ile 108 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat işlemleri tamamlanarak gümrük idaresi tarafından bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar taşıt üzerinde bu alanda bekletilir.

(2) 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre 114 üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması izni verilmesi halinde, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılarak ithale ilişkin beyannamenin tescil edilebileceği eşya sahibine bildirilir ve eşya sahibi tarafından birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 114 üncü maddede belirtilen işlemler başlatılır. Gümrük idaresince 114 üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilinceye kadar taşıma aracına, eşyaya ve taşıma aracı mühürlüyse mühre müdahale edilmez.

(3) Yapılan risk analizi sonucuna göre ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 114 üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir. Muayene sonucuna göre gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde, ithale ilişkin beyannamenin tescil edilebileceği izinli alıcı tarafından eşya sahibine bildirilir ve eşya sahibi tarafından birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 114 üncü maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(4) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması gerektiği durumlarda, eşya, üçüncü fıkrada belirtilen işlemler tamamlanmış olsa bile, 111 inci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen işlemler sonuçlandırılıncaya kadar taşıma aracının üzerinde yüklü olarak güvenli park alanında bekletilir. Eşya, ilgili kurumca gerekli görülmesi halinde, fiziki kontrol için taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılabilir. Bu işlemlerin birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tamamlanamaması halinde altıncı fıkra uyarınca işlem yapılır, bu süre içerisinde tamamlanması halinde ise 114 üncü maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(5) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile eşyayı taşıyan taşıma aracı, altıncı fıkrada belirtilen haller haricinde, 115 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(6) Eşyanın birinci fıkrada belirtilen sürede rejime girişine ilişkin beyannamenin 114 üncü madde uyarınca tescil edilmemesi halinde, durum eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilerek eşya 111 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümlerine uyularak güvenli depolama alanına alınır. Bu fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşya için 111 inci maddenin altı ilâ on dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılarak tamamlanması

MADDE 113 – (1) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) ile (b) bentlerinde belirtilen hallerde, 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni verilmesi halinde,

a) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşya izinli alıcı tarafından getirildiği taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına ve eşyaya müdahale edilmez.

b) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda konteyner izinli alıcı tarafından getirildiği taşıttan güvenli park alanına indirilerek konteynerin mührü kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıta, konteynere ve konteyner mührüne müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşyanın araçtan indirilmesine veya 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda konteynerin taşıttan indirilerek konteyner mührünün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşya veya taşıma aracı konteynerse konteyner ilgili memur gözetiminde taşıttan indirilir ve konteyner ilgili memur tarafından incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda eşyanın içinde bulunduğu konteyner 115 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(5) Eşyanın güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması halinde konteyner güvenli park alanında kilitli bir vaziyette muhafaza edilir, konteyner kilidi ancak eşyanın ithaline ilişkin işlem yapılacak olması halinde açılabilir.

(6) 111 inci maddenin yedinci ilâ on dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler, bu madde uyarınca güvenli park alanında bekletilen eşya için de uygulanır, aynı fıkralarda belirtilen usul ve esaslara güvenli park alanında bekletilen eşya için de uyulur.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin ithalat beyannamesinin tescili

MADDE 114 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınarak güvenli park alanına veya güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithaline ilişkin beyanname, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından, 100 üncü madde uyarınca belirlenen yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(3) Elektronik ortamda eşyanın ithaline ilişkin beyannamesinin tescil edilmesi sırasında eşyaya ilişkin gerekli tüm izin, lisans ve belgelerin ithalatçısı tarafından temin edilmiş ve ithale ilişkin beyannamenin ilgili alanına kaydedilmiş olması gerekir.

(4) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(5) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

İzinli alıcı yetkisi kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri

MADDE 115 – (1) İzinli alıcının tesislerinde güvenli park alanı veya güvenli depolama alanına alınarak beyannamesi tescil edilen eşyanın ithal edilmeye hazır olduğu, eşya sahibi tarafından elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(2) 111 veya 113 üncü maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden itibaren, eşya 104 üncü madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli depolama veya park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla ve sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır,

b) Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli depolama veya park alanında, yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli depolama alanından veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünü müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır. Yapılan belge kontrolünün sonucunda gümrük idaresince eşyanın muayene edilmesine karar verilmesi halinde (c) fıkrası uyarınca işlem yapılır.

c) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli depolama veya park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli depolama alanından veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır.

(3) 112 nci maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden itibaren, eşya 104 üncü madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, güvenli park alanından çıkışa ilişkin sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, 116 ncı madde uyarınca işlem yapılır.

b) Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli park alanında, yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünü müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde, güvenli park alanından çıkışa ilişkin sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, 116 ncı madde uyarınca işlem yapılır.

c) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli park alanından çıkarılır.

(4) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulandığı durumlarda, eşyanın muayene edilmesini müteakip ya da ikinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolü sonucunda beyana aykırı bir durum olduğunun tespit edilmesi halinde, duruma göre izinli alıcı ya da eşya sahibinin sorumluluğu kapsamında gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır ve kontrol sonucuna göre eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılarak ithal edilir.

(5) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak muayene işlemi, 104 üncü madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde izinli alıcıya ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. Eşya sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile görevli memur tarafından eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya olup olmadığı da kontrol edilir. Yapılan kontrol neticesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespiti halinde transit rejimi sonlandırılır. Yapılan kontrol neticesinde transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgilere göre eşyada eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapıldıktan sonra transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Eşyanın ithalata hazır olduğuna ilişkin birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ithalat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ithalat işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz, ancak beyanname eki belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza edilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılmaksızın ithalat işlemleri tamamlanarak transit rejiminin sonlandırılması

MADDE 116 – (1) 112 nci madde uyarınca eşyanın güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadığı ve 115 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) veya (b) bentlerine göre eşyanın güvenli park alanından çıkışına izin verildiği durumlarda, eşya bulunduğu tesis içinde, güvenli park alanı dışında bir yerde boşaltılmak üzere güvenli park alanından çıkartılır. Eşya taşıma aracından boşaltıldıktan sonra transit beyanı ile 114 üncü madde uyarınca tescil edilen ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak 108 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususları da kapsayacak şekilde kontrol edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana herhangi bir aykırılığın ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespit edilmesi ve elektronik ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilmesi halinde transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ve/veya ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana aykırılık bulunması ya da beyan harici eşya bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bu durum hakkında elektronik ortamda bildirimde bulunulur. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresi tarafından kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya, bulunduğu yerde eşyaya müdahale edilmesine karşı gerekli önlemler alınarak ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır ve transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(4) İkinci veya duruma göre üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İzinli alıcı tarafından birden fazla tesiste işlem yapılması

MADDE 117 – (1) 76 ncı madde uyarınca izinli gönderici yetkisine de sahip olan izinli alıcılar tarafından, eşya aynı taşıma aracından birden fazla tesiste ayrı ayrı boşaltılarak ithal edilmek üzere taşınabilir. Bu kapsamda yapılacak parsiyel taşımacılık sadece aşağıda belirtilen tesisler arasında yapılabilir:

a) Taşıyıcının 78 inci madde uyarınca izinli gönderici ve 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olan kendi tesisleri,

b) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin kendi tesisleri,

c) Farklı ithalatta yerinde gümrükleme izni sahiplerinin 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan farklı tesisleri,

ç) Eşya sahibinin eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmak üzere boşaltılmasını istediği gümrük antrepoları,

d) (a), (b), (c), (ç) fıkralarında belirtilen tesisler.

(2) Gümrük antreposuna boşaltılacak eşyaya ilişkin olarak taşıma aracı mührünün kırılması, eşyanın boşaltılması ve taşıma aracının yeniden mühürlenmesinde ilgili gümrük antrepo mevzuatı hükümleri uyarınca işlem yapılır. Diğer hallerde bu madde hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(3) İthal edilecek eşyaya ilişkin ithalat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.

(4) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Eşyanın ilk boşaltılacağı tesiste, tesisin izinli alıcıya ait olması halinde 110 uncu madde, tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde 133 üncü madde hükümleri, tesis gümrük antreposuysa ilgili antrepo mevzuatı uyarınca işlem yapılmasını müteakip araç, yeni bir transit beyanı verilmek suretiyle taşınan eşya için yetki kapsamında işlem yapılacak bir sonraki tesise sevk edilir.

(5) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(6) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(7) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(8) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(9) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(10) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(11) Bu madde uyarınca taşınacak eşyanın bir tesisten diğerine taşınmasında her bir sevkiyat için ayrı ayrı transit beyanı verilmesi gerekir.

(12) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(13) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulması şartıyla ve bu işlemin güvenli park alanında gerçekleştirilmesi koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 101 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka bir araca yüklenmesi mümkündür.

(14) Bu maddede belirtilen bildirimlerin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ilgili bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İzinli alıcı yetkisi sahibinin yükümlülükleri

MADDE 118 – (1) İzinli alıcı yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekir.

a) 111, 112, 113, 115, 116 ve 117 nci maddeler kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak,

b) İthalata ilişkin beyanname eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak,

c) 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak,

ç) Gümrük idaresine 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak,

d) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak,

e) Güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünü bu durum hakkında bilgilendirmek.

İzinli alıcı yetkisinin askıya alınması

MADDE 119 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) 97 nci madde, 101 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 102 nci madde, 107 nci maddenin beşinci fıkrası, 108 inci maddenin yedinci fıkrası, 109 uncu maddenin ikinci fıkrası, 110 uncu maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 111 inci maddenin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 112 nci madde, 113 üncü maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkrası, 115 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrası, 116 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası, 117 nci maddenin birinci, dördüncü, sekizinci, on birinci, on üçüncü fıkrası, 118 inci madde, 133 üncü maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 134 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkrası, 135 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 136 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 138 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkrası ve 139 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 106 ncı maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 107 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 108 inci maddenin bir ilâ altıncı fıkrası, 109 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 110 uncu maddenin sekizinci fıkrası, 111 inci maddenin dokuzuncu ve on birinci fıkrası ve 116 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

d) Yetki kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

e) Yetki kapsamında yapılan taşımacılıktan kaynaklı olarak Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ihlalin gerçekleştirilmiş olması,

f) İzinli alıcı yetkisi kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin izinli alıcı yetkilerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a) veya (c) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin izinli alıcı yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin izinli alıcı yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin;

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine artık sahip olmadığının,

b) 98 inci maddede belirtilen teminata artık sahip olmadığının veya aynı maddenin altıncı fıkrasının uygulandığı hallerde bu teminatın güncelleştirilmesi işlemlerinin yapılmamış olduğunun,

c) İçinde bulunulan takvim yılının sonunda, 96 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarlardaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştiremediğinin,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,

anlaşılması halinde, izinli alıcı yetkisi eksik olan bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli alıcı yetkisinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 94 üncü madde uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan kişinin izinli alıcı yetkisi de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(14) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada sayılan ihlallerden herhangi birinin 101 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulandığı durumlarda izinli gönderici yetkisi sahibinin taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında yapılan taşımacılık esnasında gerçekleştirilmesi halinde, bu ihlaller izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İzinli alıcı yetkisinin geri alınması

MADDE 120 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında izinli alıcı yetkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli alıcı yetkisi geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan izinli alıcı yetkisinin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887810 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887810 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?