İzinli Gönderici Yetkisi (Madde 76-95)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete

BEŞİNCİ KISIM

İzinli Gönderici Yetkisi

İzinli gönderici yetkisi

MADDE 76 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları halinde eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmak;

1) En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak,

2) En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak,

3) Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında yalnızca Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate alınır.

(3) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-15/A’da yer aldığı şekilde bir izinli gönderici yetki numarası verilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın taşınması (Değişik başlık:RG-13/10/2017-30209)

MADDE 77 – (1) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) İzinli gönderici kapsamında işlem yapılması durumunda ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri;

a) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe bağlı olarak ya kendisinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse, eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

Her iki durumda da eşya, araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(2) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(3) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(4) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetki kapsamında olmayan tesislerinden yetki kapsamında taşıma yapamaz.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşya taşınmasında kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(6) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesisler

MADDE 78 – (Değişik:RG-13/10/2017-30209)

(1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından yetki belgesinde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut yetki kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

a) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

b) Tesisler 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için yetki kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen beşinci fıkra uyarınca incelenmiş olan tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı yetkili Bölge Müdürlüğünce izinli gönderici yetkisi veya yetki kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunda tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idareleri

MADDE 79 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük müdürlükleri, 78 inci madde uyarınca uygun bulunan tesislerin hareket gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 100 üncü madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 78 inci maddenin ikinci ve (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) dördüncü fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri (Mülga ibare:RG-13/10/2017-30209) (...) sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da izinli gönderici yetkisi dâhilinde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

a) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

b) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,

belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve diğer taşıyıcılar

MADDE 80 – (1) İzinli gönderici yetkisine sahip olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda belirtilen araçlarla taşıyabilir;

a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla,

b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla,

c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli göndericinin transit beyanını kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlarla;

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması,

2) İzinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen koşulları sağlıyor olması.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın birinci fıkrada sayılan kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formunda belirtilir ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından izinli gönderici yetkisi izninde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

(4) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcıların birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya

MADDE 81 – (1) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın taşıması izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın yetki kapsamında ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm

MADDE 82 – (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 83 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem görmüş (Ek ibare:RG-13/10/2017-30209) yetkilendirilmiş yükümlülere ait ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın gümrük işlemleri

MADDE 84 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/10/2017-30209)

(1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında izinli göndericinin tesisinden ihraç edilecek olan eşya, taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir yere konulur ya da taşıma aracında yüklü olarak bekletilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka herhangi bir eşya ile karışmaması ve yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır. Eşyanın veya taşıt aracının yüklü olarak konulduğu yer kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenmeli ve yeterli aydınlatma düzenine sahip olmalıdır.

(3) İhracat eşyasının ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altına alınmasını müteakip ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu izinli gönderici tesisi için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanır.

(4) İzinli gönderici tarafından eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilir.

(5) Eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine bildirilmeden önce eşya izinli gönderici tarafından ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir.

(6) Dördüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun izinli gönderici tarafından gümrük idaresine bildirilmesinden otuz dakika içerisinde beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağı, gümrük idaresince beyan sahibi ile izinli göndericiye elektronik ortamda bildirilir.

(7) Altıncı fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, gümrük idaresince izinli gönderici yetkisi sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın araca yüklenmesini müteakiben veya eşya taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyorsa doğrudan, on birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(8) Altıncı fıkrada belirtilen sürenin bitiminde,

a) Eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya muayene ile görevli memur gelinceye kadar konulduğu yerde müdahale edilmeksizin bekletilir.

b) Belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya yapılan belge kontrolü sonucunda konulduğu yerden çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.

c) Bu fıkrada belirtilen eşyanın müdahale edilmeksizin bekletileceği süre ihracat beyannamesi verilen eşyanın dördüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun izinli gönderici tarafından gümrük idaresine bildirilmesini müteakip işlemeye başlar.

ç) Eşyanın muayenesi veya belge kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur tarafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip on birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(9) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması halinde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından indirilerek ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir.

(10) Sekizinci ile dokuzuncu fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, altıncı fıkra uyarınca kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde firmanın tesislerine gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın yükümlüsüne bildirilmesini müteakip işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır.

(11) Yedinci ve duruma göre sekizinci fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip izinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir. Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabilir. Transit beyannamesi için hareket idaresince yapılan teminat kontrolü izinli gönderici tarafından yapılır.

(12) Eşyaya ilişkin transit beyanının işlemlerinin tamamlanmasından sonra eşyanın tesislerden çıkışı yapılır.

(13) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(14) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınacak eşyanın asgari olarak yer aldığı dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.

(15) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin dördüncü fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep dördüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ihracat işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz ancak, beyanname eki belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza edilir.

(17) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 67 nci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(18) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

İzinli gönderici yetkisi formunun kapsamı

MADDE 85 – (1) İzinli gönderici yetkisi için verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-15/B’de yer alan formda belirtilir.

a) İzin kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği hareket gümrük idareleri.

b) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

c) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.

ç) İzin kapsamı tesisler (Ek ibare:RG-13/10/2017-30209) ve kodları.

d) 80 inci madde uyarınca yetki kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen izinli gönderici olmayan taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise izinli gönderici yetkisi verilen kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli park alanları

MADDE 86 – (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin giriş işlemleri

MADDE 87 – (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Yetki kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin olarak bulunduğu tesislerden çıkışında tutulması gereken asgari kayıtlar

MADDE 88 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-13/10/2017-30209)

(1) Yetki kapsamında ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesisten çıkışında eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın tesisten çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşyanın gümrük işlemleri eşya araçta yüklü olarak gerçekleştirilecekse tesisten çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gelmiş olması halinde, izin kapsamı ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesiste kırılan araç mührünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamındaki eşyaya ilişkin beyannamenin tescili

MADDE 89 – (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

İzinli gönderici yetkisi kapsamında sevk edilecek eşyaya ilişkin işlemler

MADDE 90 – (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

İzinli gönderici tarafından birden fazla tesiste işlem yapılması

MADDE 91 – (1) 96 ncı madde uyarınca izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli göndericiler tarafından, eşya aynı taşıma aracına birden fazla tesisten ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek üzere taşınabilir. Bu kapsamda yapılacak parsiyel taşımacılık sadece aşağıda belirtilen tesisler arasında yapılabilir.

a) Taşıyıcının 78 inci madde uyarınca izinli gönderici ve 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olan kendi tesisleri,

b) 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin farklı tesisleri,

c) Birden fazla ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan farklı tesisleri,

ç) (a), (b), (c) fıkralarında belirtilen tesisler.

(2) İhraç edilecek eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.

(3) Eşyanın ilk yüklendiği tesiste, tesisin izinli göndericiye ait olması halinde (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 84 üncü madde, tesisin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde, (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 67 nci madde hükümleri uyarınca işlem yapılmasını müteakip, eşyayı taşıyan aracın birinci fıkrada belirtilen bir başka tesise sevkine izin verilir.

(4) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında, aracın ikinci tesise vardığı, o tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresine bildirilir. Bu bildirimi müteakip, o tesisten yüklenecek eşya için 84 üncü maddenin yedinci ve duruma göre sekizinci fıkrası uyarınca yükleme izni verilmesi halinde, varsa araç mührü 84 üncü maddenin yedinci fıkrasının uygulandığı durumlarda izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli gönderici, 84 üncü maddenin sekizinci fıkrasının uygulandığı durumda ise muayene ile görevli memur tarafından kırılarak o tesiste bulunan eşya araca yüklenir. Birinci tesisten ikinci tesise sevkiyat için başlatılmış olan transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılarak, aracın bulunduğu tesisten bir başka tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevki için, taşınan eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içerecek şekilde yeni bir transit beyanı elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen durumlar haricinde izinli gönderici tarafından 92 nci maddede belirtilen izinli gönderici mührü ile mühürlenir ve taşıma aracına takılan mührün numarası transit beyanına kaydedilir.

(5) Tek araçla taşınacak eşyanın ikiden fazla tesisten ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek istenilmesi halinde, üçüncü ve dördüncü fıkradaki işlemlerin her bir tesiste tekrarlanması gerekir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulması koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka bir araca bu işlemin güvenli park alanı içerisinde yapılması şartıyla yüklenmesi mümkündür.

(7) Bu madde uyarınca taşınacak eşyanın bir tesisten diğerine taşınmasında her bir sevkiyat için ayrı ayrı transit beyanı verilmesi gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulması şartıyla ve bu işlemin güvenli park alanında gerçekleştirilmesi koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 101 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka bir araca yüklenmesi mümkündür.

(10) Bu maddede belirtilen bildirimlerin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ilgili bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında özel tipte mühür kullanımı

MADDE 92 – (1) Transit eşyasını taşıyan aracın izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 84 üncü veya 91 inci madde uyarınca mühürlenecek olması durumunda gümrük idaresinden ücreti karşılığında temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde seri numarası ve izinli gönderici yetkisine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi transit beyanına, kullanılan mührün numarasını ve adedini kaydeder.

İzinli gönderici yetkisi sahibinin yükümlülükleri

MADDE 93 – (1) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 84 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 84 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir ay, 88 inci maddede belirtilen kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 84 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün ve kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.

İzinli gönderici yetkisinin askıya alınması

MADDE 94 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) 77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 81 inci madde, 84 üncü maddenin iki ila sekizinci fıkraları, 84 üncü maddenin on sekizinci fıkrası, 92 nci madde ve 93 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) 84 üncü maddenin  on bir ve on dördüncü fıkraları, 88 inci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 91 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 92 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

ç) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

d) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

e) İzinli gönderici yetkisi kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması,

f) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce veya 80 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ise yetki kapsamında taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

g) Yetki kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında beyan edilen eşya ile (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) taşınan ihracat eşyasının dörtlü tarife pozisyonu bazında farklı olduğunun anlaşılması.

ğ) (Ek:RG-13/10/2017-30209) 84 üncü maddenin on birinci fıkrasında belirtilen teminatın doğruluğuna ilişkin kontrolün yapılmadığının anlaşılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) birinci fıkranın (b), (e), (f), (g) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yetkilerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (Mülga ibare:RG-13/10/2017-30209) (...) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) birinci fıkranın (b), (e), (f), (g) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (Mülga ibare:RG-13/10/2017-30209) (...) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) birinci fıkranın (b), (e), (f), (g) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (Mülga ibare:RG-13/10/2017-30209) (...) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) birinci fıkranın (b), (e), (f), (g) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin;

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine artık sahip olmadığının,

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine artık sahip olmadığının,

c) İçinde bulunulan takvim yılının sonunda, 76 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarlardaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştiremediğinin,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,

anlaşılması halinde, izinli gönderici yetkisi eksik olan bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ila altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli gönderici yetkisinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 119 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan kişinin izinli gönderici yetkisi de izinli alıcı yetkisinin askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(14) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada sayılan ihlallerden herhangi birinin 80 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulandığı durumlarda izinli gönderici yetkisi sahibinin taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında yapılan taşımacılık esnasında gerçekleştirilmesi halinde, bu ihlaller izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İzinli gönderici yetkisinin geri alınması

MADDE 95 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında izinli gönderici yetkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli gönderici yetkisi geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan izinli gönderici yetkisinin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249632 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249632 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?