E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,15 TL
14479504 Ziyaretçi

İzinli Gönderici Yetkisi (Madde 76-95)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete
          GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ KISIM

İzinli Gönderici Yetkisi

İzinli gönderici yetkisi

MADDE 76 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları halinde eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmak;

1) En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak,

2) En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak,

3) Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında yalnızca Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate alınır.

(3) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-15/A’da yer aldığı şekilde bir izinli gönderici yetki numarası verilir.

İzinli gönderici yetkisinin kapsamı

MADDE 77 (1) İzinli gönderici yetkisi sahibi yalnızca “1000”, “3141”, “3151” rejim kodları ve eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit işlemlerini bu izin kapsamında yapabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi almış kişilerin “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumda ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri;

a) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe bağlı olarak ya izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

Her durumda ise araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde, 91 inci maddenin uygulandığı durumlarda veya ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip kişinin tek araçla taşınacak eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında birden fazla varış yerine gönderilecek olması nedeniyle birden fazla transit beyanı kapsamında taşınacak olması halinde eşyayı taşıyacak olan izinli göndericinin tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden, diğer hallerde ise yalnızca eşyayı taşıyacak olan izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinden taşınabilir.

(4) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, ikinci fıkrada sayılanlar dışındaki bir kişinin sadece aşağıda belirtilen eşyasını taşıyabilir;

a) “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

b) Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

c) “1000” rejim kodu ile ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyasını.

Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşya taşınmasında kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(6) Bu yetki kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşya sadece transit beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında taşınabilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesisler

MADDE 78 (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için tespit formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından birinci fıkra uyarınca belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste yetki kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(4) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İzinli gönderici yetkisine hak kazanmış kişinin taşımacılık işlemleri için bu yetki kapsamında kendi tesislerini kullanmak istememesi halinde, bu kişi izinli gönderici yetkisini yalnızca aralarında sözleşme bulunan ve 57 nci madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni tanınmış olan kişinin 59 uncu madde uyarınca belirlenmiş olan tesislerinde yalnızca bu izin sahibi kişinin eşyasının taşınmasında kullanabilir. İzinli gönderici yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli alıcı yetkisine de sahip olması koşuluyla 91 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak taşımacılıkta aralarında sözleşme bulunan ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesisleri arasında parsiyel taşıma yapılabilir.

(7) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisin daha önce 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde, bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak güvenli alanının 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli park alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli alanın 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli park alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli alanın 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli park alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(8) Yedinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce yedinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idareleri

MADDE 79 (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük müdürlükleri, 78 inci madde uyarınca uygun bulunan tesislerin hareket gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 100 üncü madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 78 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri 78 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum hariç sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da izinli gönderici yetkisi dâhilinde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün oluru alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve diğer taşıyıcılar

MADDE 80 (1) İzinli gönderici yetkisine sahip olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda belirtilen araçlarla taşıyabilir;

a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla,

b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla,

c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli göndericinin transit beyanını kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlarla;

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması,

2) İzinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen koşulları sağlıyor olması.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın birinci fıkrada sayılan kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formunda belirtilir ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından izinli gönderici yetkisi izninde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

(4) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcıların birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya

MADDE 81 (1) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın taşıması izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın yetki kapsamında ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm

MADDE 82 (1) 81 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yüksek kaçakçılık riski içeren eşya, yalnızca yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına sahip izinli göndericiler tarafından taşınabilir.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 83 (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi

MADDE 84 (1) 89 uncu madde uyarınca ihracat beyannamesi verilen eşyanın güvenli alana alındığının bildirilmesini müteakip 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayenesi için, beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulacak olması halinde ise belge kontrolünün tamamlanması için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

İzinli gönderici yetkisi formunun kapsamı

MADDE 85 (1) İzinli gönderici yetkisi için verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-15/B’de yer alan formda belirtilir.

a) İzin kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği hareket gümrük idareleri.

b) 84 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi.

c) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.

ç) İzin kapsamı tesisler.

d) 80 inci madde uyarınca yetki kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen izinli gönderici olmayan taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise izinli gönderici yetkisi verilen kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli park alanları

MADDE 86 (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerde, ihracat eşyasının beyanın tescilinden sonra, 90 ıncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimden hemen önce ve eşyanın bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak, izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip açık veya kapalı güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, izinli gönderici yetkisi kapsamı ihracat eşyasının bekletileceği birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip bir güvenli park alanının bulunması gerekir. Eşya bu alana beyannamenin tescilinden sonra ve 90 ıncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimden önce herhangi bir zamanda konulabilir ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye kadar bekletilir.

a) 90 ıncı maddenin beşinci fıkrası uyarınca ihraç edilecek eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletilecek olması,

b) İhraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması,

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli alıcı yetkisine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, ikinci fıkrada belirtilen güvenli park alanı ile 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda, izinli gönderici yetkisi kapsamı işlemlerde 87 nci ve 88 inci madde hükümlerine, izinli alıcı yetkisi kapsamı işlemlerde ise 107 nci ve 108 inci madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ihracat eşyasına ilişkin güvenli alanın tesisteki kapalı bir alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, bu alan aynı zamanda ithalat eşyası için kullanılamaz, ancak 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanı ile birinci fıkrada belirtilen güvenli alanın birbirinden fiziki olarak ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemler alınmış olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli alanlar ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında 87 nci madde, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 88 inci madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli alan ve güvenli park alanlarına ilişkin 87 nci maddedeki giriş ile 88 inci maddedeki çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan ve ihracat beyannamesine konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli alan ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli alan ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli alanın birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin giriş işlemleri

MADDE 87 (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, eşya bu alana alınmadan önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alana giriş tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından ihraç edilecekse, eşya alanda bekletilecek araca yüklenmeden önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Araca yüklenecek eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Varsa eşyanın seri numaraları,

c) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,

e) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(3) Eşya ikinci fıkradaki işlemleri müteakip taşıma aracına yüklendikten sonra güvenli park alanına sevk edilen taşıma aracı kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar taşınan eşyaya ilişkin ikinci fıkrada belirtilen kayıtlarla ilişkilendirilerek asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanına giriş tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı.

(4) 86 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda, güvenli alan ve güvenli park alanlarına sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin çıkış işlemleri

MADDE 88 (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, güvenli alana alınan eşya bu alandan çıkarılmadan önce 87 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından ihraç edilecekse, güvenli park alanına alınan taşıma aracı bu alandan çıkarılmadan önce 87 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci madde uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gelmiş olması halinde, güvenli alanın bulunduğu tesislerde veya güvenli park alanında kırılan araç mührünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.

(4) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu güvenli alan veya güvenli park alanından çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

İzinli gönderici yetkisi kapsamındaki eşyaya ilişkin beyannamenin tescili

MADDE 89 (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görecek ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesisten çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

(3) İhracatçı, yetki kapsamında taşınacak eşyayı, birinci fıkrada belirtilen beyannamenin tescil numarasını da bildirerek izinli göndericiye teslim eder.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 70 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında sevk edilecek eşyaya ilişkin işlemler

MADDE 90 (1) Eşya izinli göndericiye teslim edildikten sonra izinli gönderici eşyayı ikinci fıkradaki bildirimden önce 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana veya beşinci fıkra ya da 91 inci madde uyarınca işlem yapılmak istenilmesi halinde, 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alır ve 87 nci maddede belirtilen hususlara uyar.

(2) Birinci fıkra uyarınca eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alınmasını müteakip izinli gönderici, eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alındığını ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belgeler ya da örnekleri hazır bulundurulur.

(3) Birinci fıkra uyarınca güvenli alana alındığı bildirilen eşya, gümrük idaresi tarafından belirlenen ve 84 üncü madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince yetki sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın araca yüklenmesini müteakiben sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi ikinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(4) 84 üncü madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitiminde eşyanın muayenesi ya da belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya duruma göre güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar ya da yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli alandan veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi 89 uncu madde uyarınca ihracat beyannamesi verilen eşyanın güvenli alana alındığının bildirilmesini müteakip işlemeye başlar. Eşyanın muayenesi veya belge kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur tarafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(5) Eşyanın taşıma aracında yüklü halde gelip izinli göndericinin eşyayı yüklü olduğu taşıma aracıyla sevk yapmayı öngörmesi veya izinli alıcı yetkisi kapsamındaki tesiste yüklenen eşyanın tesis içerisindeki güvenli park alanında yüklendiği araçta bekletilecek olması halinde, izinli gönderici, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası, eğer taşıma aracı konteyner ise konteyner numarasını kayda alarak ve eşyayı ve taşıma aracını gerekli kontrollere tabi tutarak eşyayı boşaltmaksızın 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alır ve gümrük idaresi tarafından eşyanın güvenli park alanından çıkışına izin verilmesine kadar müdahale edilmeksizin bekletir.

(6) Beşinci fıkranın uygulandığı durumda eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesini, eşyanın muayene edileceği veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulacağı bildirildiyse de eşyanın muayenesi veya belge kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur tarafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir.

(7) Dördüncü ile altıncı fıkralar uyarınca yapılacak muayene 84 üncü madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli göndericinin tesislerine gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz.

(8) Üçüncü, dördüncü ve duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip izinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenerek eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Dokuzuncu fıkranın uygulandığı durumlar haricinde taşıma aracına takılan mührün numarası, transit beyanında belirtilir. Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın yetki kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(10) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınacak eşyanın asgari olarak yer aldığı dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.

(11) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin ikinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ikinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(12) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ihracat işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz ancak, beyanname eki belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza edilir.

(13) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 71 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici tarafından birden fazla tesiste işlem yapılması

MADDE 91 (1) 96 ncı madde uyarınca izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli göndericiler tarafından, eşya aynı taşıma aracına birden fazla tesisten ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek üzere taşınabilir. Bu kapsamda yapılacak parsiyel taşımacılık sadece aşağıda belirtilen tesisler arasında yapılabilir.

a) Taşıyıcının 78 inci madde uyarınca izinli gönderici ve 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olan kendi tesisleri,

b) 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin farklı tesisleri,

c) Birden fazla ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan farklı tesisleri,

ç) (a), (b), (c) fıkralarında belirtilen tesisler.

(2) İhraç edilecek eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.

(3) Eşyanın ilk yüklendiği tesiste, tesisin izinli göndericiye ait olması halinde 89 uncu ve 90 ıncı madde, tesisin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde, 70 inci ile 71 inci madde hükümleri uyarınca işlem yapılmasını müteakip, eşyayı taşıyan aracın birinci fıkrada belirtilen bir başka tesise sevkine izin verilir.

(4) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında, aracın ikinci tesise vardığı, o tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresine bildirilir. Bu bildirimi müteakip, o tesisten yüklenecek eşya için 90 ıncı maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrası uyarınca yükleme izni verilmesi halinde, varsa araç mührü 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli gönderici, 90 ıncı maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumda ise muayene ile görevli memur tarafından kırılarak o tesiste bulunan eşya araca yüklenir. Birinci tesisten ikinci tesise sevkiyat için başlatılmış olan transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılarak, aracın bulunduğu tesisten bir başka tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevki için yeni bir transit beyanı açılır. Aracın bulunduğu tesisteki eşyanın araca yüklenmesine izin verilinceye kadar taşıma aracına, taşıma aracı mühürlüyse mühre ve taşıma aracında yüklü olan eşyaya müdahale edilmez ve bunlara müdahale edilmesine karşı gerekli tüm önlemler alınır. 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen durumlar haricinde taşıma aracının bir tesisten diğer bir tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevkinde taşıma aracı 92 nci maddede belirtilen izinli gönderici mührü ile mühürlenir ve taşıma aracına takılan mührün numarası transit beyanına kaydedilir.

(5) Tek araçla taşınacak eşyanın ikiden fazla tesisten ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek istenilmesi halinde, üçüncü ve dördüncü fıkradaki işlemlerin her bir tesiste tekrarlanması gerekir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulması koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka bir araca bu işlemin güvenli park alanı içerisinde yapılması şartıyla yüklenmesi mümkündür.

(7) Bu madde uyarınca taşınacak eşyanın bir tesisten diğerine taşınmasında her bir sevkiyat için ayrı ayrı transit beyanı verilmesi gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulması şartıyla ve bu işlemin güvenli park alanında gerçekleştirilmesi koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 101 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka bir araca yüklenmesi mümkündür.

(10) Bu maddede belirtilen bildirimlerin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ilgili bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında özel tipte mühür kullanımı

MADDE 92 (1) Transit eşyasını taşıyan aracın izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından 90 ıncı veya 91 inci madde uyarınca mühürlenecek olması durumunda gümrük idaresinden ücreti karşılığında temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde seri numarası ve izinli gönderici yetkisine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi transit beyanına, kullanılan mührün numarasını ve adedini kaydeder.

İzinli gönderici yetkisi sahibinin yükümlülükleri

MADDE 93 (1) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 90 ıncı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün ve kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.

İzinli gönderici yetkisinin askıya alınması

MADDE 94 (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 81 inci madde, 82 nci madde, 86 ncı maddenin dördüncü fıkrası, 87 nci maddenin dördüncü fıkrası, 88 inci maddenin dördüncü fıkrası, 90 ıncı maddenin iki ilâ beşinci fıkrası, 92 nci madde ve 93 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 77 nci maddenin altıncı fıkrası, 86 ncı maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 87 nci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 88 inci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 90 ıncı maddenin sekizinci ve onuncu fıkrası, 91 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 92 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 86 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli alan veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 86 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli alanın veya güvenli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

d) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

e) İzinli gönderici yetkisi kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması,

f) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce veya 80 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ise yetki kapsamında taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

g) Yetki kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında beyan edilen eşya ile taşınan eşyanın dörtlü tarife pozisyonu bazında farklı olduğunun anlaşılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yetkilerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (c) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (c) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (c) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin;

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine artık sahip olmadığının,

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine artık sahip olmadığının,

c) İçinde bulunulan takvim yılının sonunda, 76 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarlardaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştiremediğinin,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,

anlaşılması halinde, izinli gönderici yetkisi eksik olan bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ila altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli gönderici yetkisinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 119 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan kişinin izinli gönderici yetkisi de izinli alıcı yetkisinin askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak her bir aykırılık için diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada sayılan ihlallerden herhangi birinin 80 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulandığı durumlarda izinli gönderici yetkisi sahibinin taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında yapılan taşımacılık esnasında gerçekleştirilmesi halinde, bu ihlaller izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İzinli gönderici yetkisinin geri alınması

MADDE 95 (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında izinli gönderici yetkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli gönderici yetkisi geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan izinli gönderici yetkisinin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.