Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  03.12.2013-28840 Resmi Gazete

   
KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
   

Amaç ve kapsam

   

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belirlenen nitelikleri haiz kaçakçılık suçlarını işleyenlerden kamuoyuna ilan edileceklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri 18 yaşını doldurmamış olanlar için uygulanmaz.

   

Dayanak  

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik,     21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4     üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü,

c) Komisyon: Bu     Yönetmelik hükümlerine göre kamuoyuna yapılacak ilanların belirlendiği Komisyonu, 

ifade eder.

   

İlan edilecek kaçakçılık filleri   

MADDE 4 (1) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, tarihi eser, motorlu taşıt, elektronik eşya, canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, toplum sağlığını tehdit eden ürünler, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları, sahte para, altın, maden kaçakçılığı, hayali ihracat, göçmen kaçakçılığı fiillerinden mahkûmiyet hükmü kesinleşenler kamuoyunun     bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından ilan edilebilir.

   

Komisyon

MADDE 5 (1) Kaçakçılık suçu ve bu suçtan hükümlü kişilerden kamuoyuna ilan edilecekler, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon     tarafından belirlenir.  

(2) Komisyon;     Genel Müdürlüğün bağlı olduğu müsteşar yardımcısı başkanlığında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol     Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinden oluşur.   

(3) Komisyon;     ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört defa toplanır.   

(4) Komisyon, üye sayısının en az yarısının bir fazlası ile toplanır ve toplananların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Eşitlik halinde Başkanın oyu esas alınır.   

(5) Mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş kararlardan, 6 ncı madde hükümlerine göre ilan edileceklere dair Komisyon kararı, Bakan Onayı ile icra edilir.  

(6) Komisyonun     sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

   

İlana esas olacak miktar veya değerler  

MADDE 6 (1) Kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için;  

a) Akaryakıt ve türevleri için 5.000 litreden,  

b) Sigara için 5.000 paketten,  

c) Tütün için 500 kilogramdan, 

ç) Alkollü içki için 150 litreden,

d) Canlı hayvan için 50 baştan,  

e) Et için 500 kilogramdan,

f) Çay için 150 kilogramdan, 

g) Şeker için 500 kilogramdan,

ğ) Zeytin için 250     kilogramdan,

h) Zeytinyağı için 250 litreden,

ı) Diğer eşya türleri için gümrüklenmiş değerinin 250.000 Türk Lirasından, 

az olmama şartı aranır.

(2) Birinci fıkranın (ı) bendindeki gümrüklenmiş değer tutarı, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.

(3) Genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, çevre veya toplum sağlığını tehdit eden ürünler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türleri, tarihi eser, uyuşturucu ile silah     ve mühimmat, sahte para, altın, maden kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı fiilleri, miktar veya eşyanın gümrüklenmiş değerine bakılmaksızın kamuoyuna ilan edilebilir.

   

İlanın yayımlanması

MADDE 7 (1) 6 ncı madde uyarınca kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler üç ay süre ile Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır.

(2) Komisyon     kararında yer alması şartıyla kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler diğer iletişim vasıtalarıyla da kamuoyuna duyurulabilir.

(3) Suçun mahiyetine göre birinci fıkradaki süre, Komisyon tarafından bir katına kadar artırılabilir.

(4) Kamuoyuna     ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgilerin içeriğinde;

a) Kaçakçılık olayına ilişkin bilgiler,  

b) Kaçakçılık suçundan mahkûm olanlar,  

c) Yayımlanma süresi,

ç) Gerekli görülen diğer hususlar,

yer alır.

   

Yürürlük

MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

Yürütme

MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245628 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245628 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?