Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/7)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT: (2011/7)

 

Madde 1- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen, Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen araçların Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.P.      Eşyanın Tanımı

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

8701.90

Diğerleri (8701.90.90.00.11; 8701.90.90.00.19 hariç)

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer   motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar  hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler

87.16

Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.20.00.00.00; 8716.80; 8716.90 hariç)

 

   Madde 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/7) sayılı “Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Madde 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/ 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269661 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269661 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?