Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/7)

Ekonomi Bakanlığından: 31.12.2011-28159 (mükerrer) Resmi Gazete

KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2012/7)

İthalat işlemleri

Madde 1 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen, Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen araçların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

8701.90

Diğerleri (8701.90.90.00.11; 8701.90.90.00.19 hariç)

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

87.11

Motosikletler (mopedlerdahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler

87.16

Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.20.00.00.00; 8716.80; 8716.90 hariç)

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

Madde 2 ‒ (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 3 (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303959 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303959 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?