Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/31)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 16.07.2010-27643 Resmi Gazete
KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDAKONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAKŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/31)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (l) Bu Tebliğ, kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatı için Kontrol Belgesi düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (l) Bu Tebliğ, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Besilik sığır: Kasaplık sığırlar hariç, fiili ithalatı takiben et üretimi amaçlı yetiştirilen kültür ırkı ve bunların melezlerini,
c) Kasaplık sığır: Fiili ithalattan sonra kesilmek üzere kesimhaneye sevk edilecek kültür ırkı ve bunların melezlerini,
ifade eder.
Kontrol belgesi
MADDE 5 – (1) Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında Bakanlıktan Kontrol Belgesi alınmasında aşağıdaki şartlar aranacaktır.
a) Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.
b) Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanlar, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel ve resmi kombinalar ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilir.
c) Besi sığırları en az 250 baş kapasiteli, ahırlarının besiciliğe uygun olduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince belirlenen işletmelere verilir.
ç) Besilik sığır cinsi hayvanların ithalatı için kontrol belgesi alınması sırasında Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından tasdik edilmiş besici listeleri ibraz edilir.
d) İthal besi sığırı bulunduran işletmeler, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince en az 2 ayda bir teknik ve sağlık yönünden kontrolleri yapılarak kayıtları tutulur.
e) Besi amacıyla ithal edilen sığır cinsi hayvanlar en az 120 günlük besi süresi içinde ithalatçının sorumluluğu altında olduğuna dair bir taahhütname Bakanlığa ibraz edilecektir. Bu Tebliğ esaslarına uymadığı tespit edilen ithalatçı kuruluşlar için ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmez.
f) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar kültür ırkı veya bunların melezleri, erkek ve Bakanlık tarafından belirlenen sağlık şartlarına haiz olacaktır.
g) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırların seçimleri, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılır. Seçimi yapılan sığırların kulak küpesi listesinin ve seçim raporunun asılları fiili ithalat sırasında ibraz edilir.
“ğ)Değişik:2011/43 Tebliğ) Kesilmek üzere ithal edilecek kasaplık sığır cinsi hayvanlar, gümrük giriş kapılarında fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan mezbaha veya kombinalara sevk edilir. Hayvanların kesimleri Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi altında yapılır.”
h) Seçimi yapılan kasaplık ve besilik sığır miktarı kadar yükleme yapılır.
ı) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar için istenebilecek ilave sağlık şartları Bakanlıkça belirlenir.
i) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olacaktır.
Besilik sığır cinsi hayvanlara ait karantina şartları
MADDE 6 – (l) İthal edilen besilik sığırlar aşağıdaki karantina şartlarına tabi olacaktır.
a) Besi amacıyla ithal edilmiş sığırlar dağıtılmadan önce, ithalatçının belirleyeceği ve Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış karantina yerlerinde 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında şap hastalığına karşı aşılanacaktır.
b) Kontrol belgeleri için müracaat edilirken, hayvanların karantinaya alınacağı yerlerin ve kapasitelerinin belirtildiği bir belge ibraz edilecek ve bu belge, mahallindeki Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından tasdik edilmiş olacaktır.
c) Besi sığırı ithalatçıları, ithal ettikleri hayvanları 21 gün süre ile karantinaya tutmadan dağıtmayacaklarına dair taahhütnameyi Bakanlığa ibraz edeceklerdir.
ç) Karantina süresi içerisinde tazminata konu bir hastalığın çıkması halinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar tazminatsız olarak itlaf edilecektir.
d) Karantina süresi sonunda hayvanların başka işletmelere dağıtımı yapılacaksa, 5 inci maddenin (c) bendinde belirten koşullara haiz işletmelere ve Bakanlık il müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi altında yapılacaktır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 7 – (1) 24/5/1996 tarihli ve 22645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 96/4 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (l) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930895 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930895 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?