Katılım Ortaklığı Belgesi (2006) (Bilgi Notu)

(Katılım Ortaklığı Belgesi (2006) (Bilgi Notu)
Türkiye ile Katılım Ortaklığı’nda yer alan
Prensipler, Öncelikler ve Şartlara dair Konsey Kararı
2002 Aralık ayında Kopenhag’da bir araya gelen Avrupa Konseyi, 1999 yılında Helsinki’de almış olduğu Türkiye’nin Birliğe katılma yolunda bir aday ülke olduğuna dair kararını vurgulamıştır. Konsey Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini karşılamaya yönelik attığı önemli adımları çok olumlu bir şekilde karşılamış ve daha ileri çalışmalar için bir dizi öncelikli alan belirlemiştir. Avrupa Konseyi, Türkiye’ye AB üyeliğine yönelik hazırlıklarında destek olmak amacıyla Türkiye’nin katılım stratejisinin güçlendirilmesi gerektiğine karar vermiş ve Komisyonu ilki 2001 yılında kabul edilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’ni revize ederek bir Katılım Ortaklığı Teklifi hazırlamaya davet etmiştir.
Komisyon tarafından sunulan revize edilmiş Katılım Ortaklığı 2003 Mayıs ayında Konsey tarafından kabul edilmiştir. Ekim 2004 tavsiyesinde, Komisyon politik reform sürecinin sürdürülebilirliğini ve geri dönülemez hale getirilmesini garanti altına almak için, AB’nin politik reformları yakından takip etmeye devam etmesi gerektiğini önermiştir. Özellikle, Komisyon 2005 yılında revize bir Katılım Ortaklığının kabul edilmesini teklif etmiştir. Konsey, 2004 Aralık ayında, Avrupa Birliği’nin reform sürecine yönelik öncelikleri belirleyen revize Katılım Ortaklığı temelinde politik reformlardaki ilerlemeyi yakından takip etmeye devam edeceğine karar vermiştir.
3 Ekim 2005 tarihinde, Üye Ülkeler Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik müzakerelere başlamışlardır. Müzakerelerdeki ilerlemeye yol gösterecek olan Türkiye’nin katılıma yönelik hazırlıklarındaki ilerleme, diğerlerinin yanı sıra düzenli olarak revize edildiği şekliyle Katılım Ortaklığının yerine getirilmesi ile ölçülecektir.
Söz konusu belge, Avrupa Birliği’ne daha ileri bir entegrasyon için ülkelerin hazırlıklarında kısa ve orta vadeli önceliklerini sıralamaktadır. Ülkenin Katılım Ortaklığı’na, Katılım Ortaklığı’nın önceliklerine yönelik bir zaman çizelgesi ve belirli tedbirleri içeren bir plan hazırlayarak cevap vermesi beklenmektedir. Öncelikleri yerine getirme hususunda katedilen ilerleme Komisyon’un İlerleme Raporlarıyla ve gerekli olduğu takdirde Ortaklık Anlaşması kapsamında kurulan mekanizmalar çerçevesinde takip edilecektir.
Türkiye için belirlenen temel öncelikler 1993 Kopenhag Avrupa Konseyi tarafından tanımlanan kriterleri karşılama kapasitesine ve Konsey tarafından 3 Ekim 2005 tarihinde kabul edilen müzakere çerçevesine bağlıdır.
Belge’de bir yıl ila iki yıl içerisinde tamamlanması beklenen kısa vadeli öncelikler ile, üç yıl ila dört yıl içerisinde tamamlanması beklenen orta vadeli öncelikler arasında bir ayırım gerçekleştirilmiştir. Öncelikler hem mevzuatı hem de uygulanmasını kapsamaktadır.
Revize Katılım Ortaklığı Türkiye’nin üyelik hazırlıklarında öncelikli alanlara işaret etmektedir. Türkiye, sonuç olarak İlerleme Raporunda ifade edilen bütün konuları ele almak zorunda kalacaktır. Türkiye’nin, Ortaklık Anlaşması, Gümrük Birliği ve tarım ürünlerine ilişkin ticaret rejimi gibi AB-Türkiye Ortaklık Konseyinin ilgili kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olarak mevzuatı uygulaması ve mevzuat uyumlaştırması yükümlülüklerini yerine getirmesi önem arz etmektedir.
Türkiye için katılım öncesi mali yardımlar hakkında (2006 programı) 2500/2001 sayılı Konsey Düzenlemesinin 8. maddesinde ortaya konulan prosedür ve Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları Hakkında Yönetmelikte (söz konusu yönetmelik 2007-2013 programı için kabul edildiğinde) belirlendiği şekliyle Katılım Ortaklığında belirlenen öncelikler için mali yardım Komisyon tarafından alınan yıllık mali kararlar ile hazır hale gelecektir. Mali kararlar, Türkiye ile imzalanacak Finansman Anlaşması çerçevesinde alınacaktır.
Katılım öncesi araçlar kapsamında projelerin finansmanına yönelik Topluluk yardımları, Türkiye’nin, 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı ve diğer kararlar dahil olmak üzere, AT-Türkiye Anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerine uyumuna, Kopenhag kriterlerini etkin karşılama yönünde somut adımlar atılmasına ve özellikle revize Katılım Ortaklığı’nda belirlenen önceliklere uyuma bağlıdır. Bu genel hükümlere uyum sağlanmaması, 2500/2001 sayılı AT Düzenlemesinin 5. maddesi temelinde mali yardımların Konsey tarafından kaldırılmasına yol açacak bir karar alınmasına sebep olabilir.
Türkiye için aşağıdaki öncelikler tespit edilmiştir:
1. Kısa Vadeli Öncelikler
a) Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler (Kamu Yönetimi, Sivil Asker İlişkiler, Yargı Sistemi, Yolsuzlukla Mücadele Politikalar; İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun takibi, İşkence ve Kötü Muamele, Adalete erişim, İfade, Dernek Kurma ve Barışçıl Toplanma Özgürlüğü, Din Özgürlüğü, Kadın Hakları, Sendikal Haklar, Azınlık Hakları, Kültürel Haklar ve Azınlıkların Korunması, Doğu ve Güneydoğudaki Durum, Kıbrıs, Sınır Anlaşmazlıklarının Barışçı Çözümü, Ortaklık Anlaşmasından Kaynaklanan Yükümlülükler)
b) Ekonomik Kriterler(IMF ve Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılan mevcut yapısal reform programının uygulanmasına devam edilmesi ve özellikle kamu harcamalarının kontrolünün sağlanması, mali sektör reformunun tamamlanması ve tarım reformuna devam edilmesi, özelleştirilmesinin hızlandırılması,  piyasa serbestleştirilmesine ve fiyat reformlarına, enerji, tütün ve şeker alanları başta olmak üzere devam edilmesi, kayıt dışı ekonomi sorununun çözümüne yönelik araçlar oluşturulması, doğrudan yabancı sermaye girişinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi)
c) Üyelik Yükümlülüklerini Yerine Getirme Yeteneği (Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma ve Hizmet Sunma Hakkı, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet, Mali Hizmetler, Bilgi toplumu ve medya, Tarım ve kırsal kalkınma, Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası, Balıkçılık, Ulaştırma Politikası, Enerji, Vergilendirme, İstatistik, Sosyal politika ve istihdam, Girişimcilik ve sanayi politikası, Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bilim ve araştırma, Eğitim ve Kültür, Çevre, Tüketici ve Sağlık Koruması, Gümrük Birliği, Dış İlişkiler, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Mali Kontrol)
2 Orta Vadeli Öncelikler
a) Ekonomik Kriterler (Özelleştirme programı uygulamasının tamamlanması, Tarım sektörü reformunun tamamlanması, Emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, genç nesle ve dezavantajlı bölgelere özel bir dikkat verilerek genel eğitim ve sağlık seviyesinin iyileştirilmesine devam edilmesi)
b) Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Kapasitesi (İş kurma hakkı ve hizmet sunma serbestisi, Kamu alımları, Fikri mülkiyet hukuku, Mali hizmetler, Şirketler hukuku, Rekabet, Bilgi toplumu ve medya, Tarım ve kırsal kalkınma, Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası, Balıkçılık, Ulaştırma Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomi ve para politikası, İstatistik, Sosyal politika ve istihdam, İşletme ve sanayi politikası, Trans-Avrupa şebekeleri, Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu, Adalet, özgürlük ve güvenlik, Eğitim ve kültür, Çevre, Gümrük birliği, Mali kontrol)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260491 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260491 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?