Katılım Ortaklığı Belgesi (2008)

T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
AB Genel Müdürlüğü
29 Şubat 2008

26 ŞUBAT 2008 TARİHLİ AB RESMİ GAZETESİ’NDE YAYIMLANAN 2006/35/EC SAYILI KARARI DEĞİŞTİREN VE TÜRKİYE İLE KATILIM ORTAKLIĞI’NDA YER ALAN İLKELER, ÖNCELİKLER VE KOŞULLARA DAİR KONSEY KARARININ GAYRIRESMİ TERCÜMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı dikkate alarak,

Katılım öncesi strateji çerçevesinde Türkiye’ye destek verilmesine ve özellikle Katılım Ortaklığı’nın kurulmasına ilişkin 26 Şubat 2001 tarih ve 390/2001 sayılı Konsey Yönetmeliği’ni ve Yönetmeliğin özellikle 2. Maddesini dikkate alarak,

Komisyon’un teklifini dikkate alarak,

Aşağıda bahsi geçen hususları göz önünde tutarak;

(1) 390/2001 sayılı Konsey Yönetmeiliği, Katılım Ortaklığı Belgesi’nin Türkiye’ye sunulmasında ve sonradan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde gerçekleştirilecek önemli düzeltmelerde, Konsey’in nitelikli çoğunlukla ve Komisyon’un Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan ilkeler, öncelikler, orta vadeli hedefler ve koşullara ilişkin teklifini takiben karar vermesini öngörmektedir.

(2) Bu temelde, Konsey 2001 ve 2003 yılında Türkiye ile bir Katılım Ortaklığı kabul etmiştir.

(3) Komisyon’un Türkiye’ye ilişkin 2004 tavsiyesi AB’nin Türkiye’nin siyasi reform sürecini takip etmeye devam etmesi gerektiğini ve 2005 yılında revize bir Katılım Ortaklığı teklifinin hazırlanması gerektiğini vurgulamıştır. Bunun akabinde, Konsey Ocak 2006’da revize bir ortaklık belgesi kabul etmiştir.

(4) Avrupa Konseyi, 2004 Aralık ayında, AB’nin, reform süreci için öncelikler belirleyen bir KOB temelinde siyasi reformlardaki ilerlemeyi yakından izlemeye devam edeceğine karar vermiştir.

(5) 3 Ekim 2005 tarihinde, üye ülkeler, Türkiye ile Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerine başlamıştır. Müzakerelerdeki ilerlemeye, düzenli olarak revize edilen KOB’un yerine getirilmesi ile ölçülecek olan, Türkiye’nin katılıma yönelik hazırlıklarındaki ilerleme yol gösterecektir.

(6) Genişleme Stratejisine ilişkin Komisyon Belgesinde 2007 yılı sonunda Ortaklık Belgesinin güncelleneceğini belirtmiştir.

(7) Konsey 11 Aralık 2006 tarihinde, Komisyon Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin yükümlülüklerini yerine getirildiğini teyit edene kadar, Hükümetlerarası Konferans kapsamında üye ülkelerin Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne yönelik kısıtlamalarıyla ilgili politika alanlarını kapsayan toplam 8 fasılda müzakerelerin açılması ve fasılların geçici olarak kapatılması kararını vermeyeceği hususunda mutabık kalmıştır.

(8) 17 Temmuz 2006 tarihinde, Konsey, katılım öncesi aday ülkelere sağlanacak mali yardım için yeni bir çerçeve belirleyen Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (IPA) oluşturan 1085/2006 sayılı Yönetmeliği kabul etmiştir.

(9) Bu nedenle, AB ile daha ileri entegrasyona yönelik Türkiye’nin hazırlıklarına ilişkin 2007 İlerleme Raporu’nun bulguları temelinde, yapılacak daha ileri çalışmalar için yenilenmiş öncelikler belirlemek amacıyla mevcut ortaklık belgesini güncelleyen revize bir KOB kabul edilmesi uygun görülmektedir.

(10)Üyelik için hazırlanmak amacıyla Türkiye’den Katılım Ortaklığı Belgesi’nin önceliklerini ele alan bir zaman çizelgesi ve belirli tedbirleri içeren bir plan hazırlaması beklenmektedir.

(11) 2006/35/AT sayılı Karar değiştirilmelidir.

AŞAĞIDA YER ALAN KARARLARI ALMIŞTIR:

Madde 1-390/2001 sayılı Tüzüğün 2. maddesi uyarınca Türkiye için Katılım Ortaklığı’ndaki ilkeler, öncelikler, orta vadeli hedefler ve koşullar bu Kararın ekinde belirlenmiştir.

Madde 2-Katılım Ortaklığı Belgesi’nin yerine getirilmesi Ortaklık Anlaşması çerçevesinde oluşturulan organlar içerisinde ve Komisyon’un yıllık raporları temelinde Konsey tarafından incelenecek ve takip edilecektir.

Madde 3-2006/35/AT sayılı Karar değiştirilmelidir.

Madde 4-Söz konusu karar AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecektir.
EK
TÜRKİYE 2007 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

1. GİRİŞ

Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi’nde Avrupa Konseyi, tek bir çatı altında aday ülkeler için tüm yardım çeşitlerini harekete geçiren Katılım Ortaklığı Belgeleri(KOB)’nin güçlendirilmiş katılım öncesi stratejinin temel unsuru olmasını kararlaştırmıştır. Bu kapsamda, katılım sürecinde aday ülkelerin yaşadıkları sorunların çözümü için Topluluk yardımları yönlendirilmektedir.

Türkiye için ilk KOB Mart 2001, ikinci KOB Mayıs 2003, üçüncü KOB ise Ocak 2006 tarihlerinde kabul edilmiştir. KOB’larda belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesini takiben söz konusu belgeler güncellenmektedir. Bu kapsamda, Komisyon, Türkiye için KOB’u yenilemeyi önermektedir.

Türkiye’den KOB’da yer alan önceliklerin ele alınması için bir zaman çizelgesi ve spesifik önlemleri içerecek şekilde bir plan hazırlaması beklenmektedir.

Gözden Geçirilmiş KOB, Türkiye’ye üyelik hazırlıkları sürecinde yardımcı olması beklenen bir dizi politik/mali aracın temelini ortaya koymaktadır.

2. PRENSİPLER

Türkiye için belirlenen temel öncelikler, 1993 tarihli Kopenhag Avrupa Konsey’inde belirlenen kriterlerin ve 3 Ekim 2005 tarihinde Konsey tarafından kabul edilen müzakere çerçevesinde ele alınan hususların karşılanmasına ilişkindir

3. ÖNCELİKLER

KOB’da sıralanan öncelikler, gerçekçi olarak Türkiye’nin önümüzdeki bir kaç senede tamamlaması veya önemli ölçüde ilerleme kaydetmesi beklenen konular temel alınarak oluşturulmuştur. Kısa vadeli önceliklerin 1-2 yıl, orta vadeli önceliklerin ise 3-4 yıl içinde karşılanması beklenmektedir. Öncelikler, hem mevzuat uyumunu hem de uygulamayı kapsamaktadır.

Gözden Geçirilmiş KOB, Türkiye için öncelikli alanları ortaya koymaktadır. Ancak, Türkiye’nin eninde sonunda İlerleme Raporlarında belirtilen tüm sorunlu alanları çözmesi gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin Ortaklık Anlaşması, Gümrük Birliği ve ilgili AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararları’ndan (örneğin tarım ürünleri ticaret rejimi ile ilgili) kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmesi de önemlidir.
Kısa Vadeli Öncelikler

Siyasi diyalog

Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü

Kamu İdaresi

- Daha fazla verimlilik, hesap verebilirlik ve şeffaflık için kamu idaresi ve personel politikası alanında reform yapılması,

- Merkezi idarenin reforma tabi tutulması yoluyla yerel idarelerin güçlendirilmesi ve yerel idarelere gerekli kaynak ve yetki sağlanması,

- Tam olarak işleyen bir Ombudsman sisteminin kurulması amacıyla mevzuatın uygulanması.

- Sayıştay Kanunu’nun kabul edilmesi ve uygulanması

Güvenlik Güçleri Üzerinde Sivil Denetim

- AB üyesi ülkelerdeki uygulamalar ışığında askeri güç üzerinde sivil kontrolünün uyumlaştırılmasının güçlendirilmesi, askerin siyasi konulara müdahale etmesinin önlenmesi,ulusal güvenlik stratejisinin oluşturulması ve uygulanması da dahil olmak üzere güvenlik konularında sivil otoritelerin danışma görevlerini tam olarak yürütmesi,

- Güvenlik işlerinin yürütülmesi esnasında daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanması,

- Askeriye ve savunma politikası üzerinde tam parlamento denetiminin sağlanması,

- Askeri mahkemelerin yetkilerinin sadece askeri personelin askeri görevleri ile sınırlandırılması.

Yargı Sistemi

- İnsan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin mevzuatın Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Konvansiyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hukuku ve Anayasanın 90. maddesi ile uyumlu olarak yorumlanmasının sağlanmasına yönelik çabaların güçlendirilmesi,

- Özellikle Hakim ve Savcılar Üst Kurulu ve denetim sistemi olmak üzere yargının bağımsızlığının sağlanması,

- Özellikle, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve yeni bir sivil usul kanunu kabul edilmesi yolu ile yargının etkinliğinin artırılması,

- Bölgesel ara temyiz mahkemeleri kurulması konusunda ilerleme kaydedilmesi.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

- Üst seviyedeki yolsuzlukla mücadele dahil olmak üzere, kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştirilmesi ve istatistiksel veri toplama görevine de haiz söz konusu stratejinin uygulanmasından sorumlu merkezi bir otorite kurulması, konuya dahil olan tüm kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması,

- Memurlar Etik Davranış Prensipleri Yönetmeliği’nin uygulanmasının sağlanması ve hükümlerinin seçilmiş politikacılar, yargı mensupları, akademisyenler ve askeri personeli kapsayacak şekilde geliştirilmesi,

- Siyasilere ve kamu görevlilerine tanınan dokunulmazlıkların Avrupa uygulamaları ile uyumlaştırılması, siyasi partiler ve seçim kampanyalarının finansmanında şeffaflığa ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi.

İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması

Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Uyum

- İşkenceye Karşı BM Konvansiyonu’na İlişkin Protokol’ün onaylanması.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

- İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Konvansiyonu’na uyumun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararları’nın tam uygulanmasının sağlanması,

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ile uyumlu olarak yeniden yargılanma hakkı sağlayacak şekilde Ceza Usulü Kanunu’nun değiştirilmesi.

İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi

- İlgili BM prensipleri ile uyumlu olarak bağımsız ve yeterli kaynaklara sahip bir ulusal insan hakları kurumunun oluşturulması, insan hakları ihlali vakalarının istatistiksel verilerle izlenmesi,

- İnsan hakları ve soruşturma teknikleri hakkındaki kanunun uygulanmasından sorumlu kurumların eğitimine devam edilmesi.

Sivil ve Siyasi Haklar

İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

- Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ve İşkencenin Önlenmesine Yönelik Avrupa Komitesi ile uyumlu olarak işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans kapsamında kabul edilen önlemlerin uygulanmasının sağlanması,

- İstanbul Protokolü’nün ülke çapında uygulanması,

- Dokunulmazlıklara karşı alınan önlemlerin yoğunlaştırılması, savcıların tüm adli vakaları zamanında ve etkin soruşturmasının sağlanması.

Adalete Erişim

- Yeterli yasal yardım ve nitelikli tercüme hizmetinin sağlanma çabalarının güçlendirilmesi.

İfade Özgürlüğü

- İfade özgürlüğünü tam anlamıyla tesis etmek amacıyla, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ile uyumlu olarak basın hürriyeti de dahil olmak üzere ifade özgürlüğü mevzuatının gözden geçirilmesi,

- Şiddet içermeyen fikirleri nedeni ile cezalandırılan veya soruşturmaya tabi tutulan kişilerin durumlarının düzeltilmesi.

Örgütlenme Özgürlüğü

- Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ve ilgili mevzuatı ile uyumlu olarak barışçıl gösteri ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin tüm reformların uygulanmasına devam edilmesi ile güvenlik güçleri tarafından aşırı güç kullanımının engellenmesi,

- Siyasi partilere ilişin mevzuat hakkında AB üye ülkeleri uygulamaları ile uyum sağlanması.

Sivil Toplum Örgütleri

- Sivil toplumun geliştirilmesi ve kamu politikalarının oluşturulması sürecine daha etkin müdahil olmasının sağlanması,

- Türk sivil toplumu ve Avrupalı muhatapları arasında iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi.

Din Hürriyeti

- Din hürriyetini tam anlamıyla tesis etmek amacıyla, hoşgörü ortamının oluşması için gerekli tedbirlerin alınması

İnsan Hakları Konvansiyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ile uyumlu olarak,

-     vakıflar mevzuatının gözden geçirilmesi ve uygulanması
- Yeni vakıflar kanununun kabul edilmesini ve uygulanmasını bekleten mevcut mevzuatın yorumlanması ve uygulanması

- Gayri-müslim dini toplulukların tüzel kişilik edinmesinin ve haklarının kullanımının güçlendirilmesi,

- Gayri-müslim azınlıklara, din adamlarını yetiştirmelerini sağlayacak şekilde ileri dini eğitim imkanları sağlanması,

- Organize dini topluluklara katılım yolu ile din hürriyetini kullanma konusunda yerli ve yabancı kişiler arasında ayrım yapılmaması,

- Dini veya kişisel nedenler ile askerlik vazifesi yapmak istemeyen kişilerin suçlanma ve soruşturma geçirmesinin önlenmesine ilişkin mevzuatın kabul edilmesi.

Ekonomik ve Sosyal Haklar

Kadın Hakları

- Kadın hakları ve töre cinayetleri de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddetin tümüne karşı düzenlemeler içeren mevcut mevzuatın uygulanmasına ilişkin önlemlerin alınması, şiddet riski ile karşılaşan kadınlar için sığınma evleri tesis edilmesi,

- Cinsiyet konuları ile ilgili olarak, halkın bilincinin yükseltilmesi, kadının toplumsal hayatta yer almasının teşvik edilmesi ve bu amaçla kadın örgütlerinin gelişiminin desteklenmesi.

Çocuk Hakları

- Çocuk Koruma Kanunu’nun tam olarak uygulanması sağlanması ve çocuk haklarının korunması AB standartları ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesi,

- Çocuk işçiliği ile mücadelenin devam ettirilmesi ve sokak çocuklarının durumunun iyileştirilmesi.

İşçi Hakları ve Sendikalar

- AB standartları ve ilgili ILO Sözleşmeleri ile uyumlu olarak tüm sendikal hakların garanti altına alınması,

- Sosyal diyalog daha da güçlendirilmeli ve AB ortakları ile işbirliği teşvik edilmesi.

Ayrımcılıkla Mücadele Politikaları

- Yasal olarak ve uygulamada insan hakları ve temel hakların tüm bireyler tarafından kullanılmasının sağlanması,

- Ayrımcı ifadelerin kaldırılması için müfredat ve ders kitaplarının gözden geçirilmesi çalışmalarının hızlandırılması.

Azınlık Hakları, Kültürel Haklar ve Azınlıkların Korunması

- Kültürel çeşitliliğin ve azınlıkların korunması sağlanması,

- Özellikle mülkiyet ile ilgili olmak üzere, azınlıkların yasal olarak korunmasının garanti altına alınması.

Kültürel Haklar

- Türkçe dışındaki dillerde Radyo ve TV yayımına erişimin iyileştirilmesi,

- Türkçe dışındaki dillerin öğretilmesinin desteklenmesi için uygun önlemlerin alınması.

Doğu ve Güneydoğu’daki Durum

- Özellikle Güneydoğu Anadolu’daki durumun iyileştirilmesi ve bölgesel farklılıkların azaltılması için kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesi,

- Güneydoğu’daki koruculuk sisteminin kaldırılması,

- Kara mayınlarının temizlenmesi.

Yerinden Edilmiş İnsanlar

- Yerinden edilmiş insanların orijinal ikamet yerlerine dönmelerinin sağlanması için çabaların devam etmesi,

- Teröre karşı mücadele ve terör kaynaklı kayıpların telafisine ilişkin kanunun uygulanmasının sürdürülmesi, kurbanların zararlarının adil ve hızlı biçimde telafisinin sağlanması.

Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler

Kıbrıs

- Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde ve AB kurucu ilkeleri temelinde kapsamlı bir çözüm getirecek olan 8 Temmuz sürecinin uygulanmasına ve bu çözümün oluşması için uygun bir ortam oluşmasına katkı sağlanmasına ilişkin çabaların desteklenmesi,
- Ankara Anlaşması’nı yeni AB üye ülkelerine teşmil eden Ek Protokol’ün GKRY bayraklı gemiler ile GKRY ticaretine hizmet eden gemilere uygulanan mevcut engellerin kaldırılması dahil olmak üzere tam olarak uygulanmasının sağlanması,

- Mümkün olan en kısa zamanda, Türkiye ve GKRY dahil olmak üzere tüm AB üye ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için somut adımlar atılması.

Sınır İhtilaflarının Barışçıl Çözümü

- BM Şartı ve gerekirse Uluslararası Adalet Divanı yargısı çerçevesinde sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümü ilkesine uygun olarak önemli sınır ihtilaflarının çözümü için gösterilen çabaların devam ettirilmesi,

- Açık biçimde iyi komşuluk ilişkilerine dikkat edilmesi, komşularla çatışma kaynaklarının tespit edilmesi ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümü sürecinin olumsuz etkilenmesine yol açacak eylemlerden ve tehditlerden kaçınılması.

Ortaklık Anlaşmasına İlişkin Yükümlükler

- Gümrük Birliği dahil olmak üzere, Ortaklık Anlaşmasına ilişkin yükümlükülerin yerine getirilmesi.

Ekonomik Kriterler

- Makroekonomik istikrar ve öngörülebilirliğin korunması için yeterli önlemlerin alınması anlayışıyla uygun bütçe ve para politikalarının uygulanmasına devam edilmesi, sürdürülebilir ve etkili bir sosyal güvelik sisteminin uygulanması,

- Tutarlı ve sürdürülebilir bir ekonomi politikası çerçevesinin sağlanması için, değişik kurumlar ve politika alanları arasında ekonomi politikası koordinasyonunun güçlendirilmesinin sürdürülmesi,

- Kamu teşekküllerinin özelleştirilmesine devam edilmesi,

- Piyasa liberalleştirilmesi ve özellikle enerji ile tarım alanlarında fiyat reformuna devam edilmesi,

- İş piyasasındaki dengesizliklerin ele alınması,

- İş ortamının iyileştirilmesi, bu amaçla ticari yargının işleyişinin iyileştirilmesi, piyasa düzenleme otoritelerinin bağımsızlığının korunması ve pazardan çıkış önündeki engellerin çözümlenmesi için iflas usullerinin iyileştirilmesi.

- Kayıtdışı ekonomi sorununu ele alan araçlar belirlenmesi ve uygulamaya konulması.
Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenme Yeteneği
Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı
- Kullanılmış motorlu taşıtlar haricindeki mallar için orantısız belgelendirme gereklerinin yanı sıra ithal izinleri ya da lisans zorunlulukları kaldırılmalıdır.

- Kullanılmış motorlu taşıtlardaki ithal lisanslarının kaldırılması için Avrupa Komisyonu’na bir plan sunulmalıdır.

- AT Antlaşması’nın 28 ila 30. maddelerine aykırı uygulamaların belirlenmesi tamamlanmalı, bunların kaldırılması için bir plan hazırlanmalı ve karşılıklı tanıma hükmü Türk hukuk sistemine yerleştirilmelidir.

- Eczacılık ürünleri için düzenleyici veri koruması üzerinde geride kalan hususlar ele alınmalıdır.

Fasıl 3: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

- Bu başlıktaki müktesebat ile uyum sağlamak için atılması gereken mevzuat uyumlaştırması ve idari kapasite adımlarının çizelgesini içeren detaylı bir strateji sunulmalıdır.

- Özellikle akademik tanınmadan ayrı olarak profesyonel niteliklerin karşılıklı tanınması için bir usul belirlenmesi ve mesleki niteliklerin tanınmasına ilişkin 7 Eylül 2007 tarihli ve 2005/36 sayılı Direktifte belirlenen asgari eğitim zorunluluklarının kabul edilmesi yoluyla, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin müktesebata uyum sağlanmasına devam edilmelidir.

- Posta hizmetleri ile ilgili müktesebata uyum sağlanılmasına başlanmalıdır.

Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı

- AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımı etkileyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmelidir.

- Ödeme sistemi mevzuatının müktesebat ile uyumu başlatılmalıdır.
Fasıl 5: Kamu İhaleleri

- İhalelerden sorumlu kuruma, tutarlı bir politika oluşturmanın temin edilmesi ve bunun uygulanmasının yönetilmesi görevi verilmelidir.

- Müktesebat ile uyum için gerekli olan tüm mevzuat uyumlaştırmalarını ve idari kapasite oluşturulmasını içeren kapsamlı bir strateji sunulmalıdır.

Fasıl 6: Şirketler Hukuku

- Yeni ticaret kanunu kabul edilmelidir.

Fasıl 7: Fikri Mülkiyet Hakları

- Fikri mülkiyet haklarının uygulanması için yargı, gümrük ve polisin kapasitesi birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi de dahil olmak üzere iyileştirilmelidir.

- Özellikle ticari markalarda sahtecilik ve korsanlık ele alınmalıdır.
Fasıl 8: Rekabet Politikası

- Müktesebat gereklilikleri ile uyumlu olarak bir devlet yardımları kanunu kabul edilmeli ve faaliyetlerinde bağımsız olan bir devlet yardımları izleme otoritesi oluşturulmalıdır.

- AB gereklilikleri ile uyumlu olarak, Ulusal Çelik Yeniden Yapılandırma Planı sonuçlandırılmalı ve kabul edilmelidir.

Fasıl 9: Mali Hizmetler

- Kredi kurumları ve yatırım firmaları ile ilgili yeni sermaye gerekliliklerine ve diğer ilgili mevzuata uyum sağlanması sürdürülmelidir.

- Bankacılık ve bankacılık dışı mali sektörde teftiş standartları güçlendirilmelidir.Sigortacılık ve emeklilik sektöründe bağımsız ve düzenleyici bir kurum oluşturulmalıdır.

Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya

- Cari AB düzenleyici çerçevesiyle uyumlu yeni bir Elektronik İletişim Kanunu kabul edilmelidir.

- 2002 AB düzenleyici çerçevesinde yer alan ana “başlama koşulları”nın uyumu tamamlanmalı ve uygulanmalıdır.

- Özellikle Sınır Tanımayan Televizyon Direktifiyle ilgili olanlar olmak üzere, görsel – işitsel politikalar alanında mevzuat uyumuna devam edilmelidir.

Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma

- AB gerekliliklerine göre akredite olmuş bir IPARD ajansı kurulmalıdır.

- Canlı hayvan ve et ithalatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı

- Gıda yem ve veterinerlik konularında AB gerekliliklerine uygun bir çerçeve kanun kabul edilmelidir.

- Büyükbaş hayvanların belirlenmesi ve kayıt altına alınması ile hareketlerinin kayıt altına alınması sisteminin işlerliği temin edilmeli ve koyun ile keçilerinin hareketlerinin izlenmesi için uygun bir sistemin uygulaması başlatılmalıdır.

- Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından Trakya bölgesinin aşılama ile ŞAP hastalığı olmayan bir bölge olarak tanınmasına imkan verecek gerekli tedbirler alınmalıdır.

- Tüm tarımsal gıda işletmelerinin AB müktesebatına dayalı şekilde sınıflandırılması ve bu işletmelerin iyileştirilmesine yönelik Ulusal bir Program hazırlanmalıdır.
Fasıl 13: Balıkçılık
- Özellikle, tüm balıkçılık konularından sorumlu merkezi bir birimin kurulması yoluyla, idari yapılar güçlendirilmelidir. Balıkçılığın denetimi ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem verilmelidir.

- Kaynak ve filo yönetimi, inceleme ve kontrol dahil olmak üzere, AB gerekleri ile uyumlu revize edilen Balıkçılık Kanunu kabul edilmelidir.
Fasıl 14: Taşımacılık Politikası

- Türk demiryolu taşımacılık piyasasını kademeli olarak açmak ve altyapı yönetimi ve hizmet sağlamaya ilişkin fonksiyonların ayrılmasını sağlamak için Demiryolu Çerçeve Kanunu kabul edilmelidir.

- Kirliliğin önlenmesinin etkin uygulamasına özel önem atfedilerek, denizcilik sektöründe uyum ve uygulama sürdürülmelidir. Türk filosunun güvenlik kaydının iyileştirilmesi ve deniz güvenlik müktesebatının uygulanması da dahil olmak üzere, denizcilik idaresi daha fazla güçlendirilmelidir.

- Havacılık alanında, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde uygun hava güvenliğinin temin edilmesi amacıyla gerekli haberleşmenin sağlanması için teknik bir çözüme yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

- “Topluluk tahsisi”nin tanınmasına yönelik bir süreç başlatılması ve Tek Avrupa Hava Sahası’na ilişkin müktesebatın kademeli uyumlaştırılması için açık bir strateji belirlenmelidir.

- Sivil hava güvenliği alanındaki Avrupa Sivil Havacılık Konferansı politika bildiriminin ilgili hükümleri uyumlaştırılmalıdır.

Fasıl 15: Enerji

- Olası bir Enerji Topluluğu Anlaşması üyeliği de dikkate alınarak, gaz ve elektrik iç piyasaları ve sınır ötesi elektrik değişimine ilişkin müktesebat uyumlaştırılmalı ve uygulanmalıdır. Gaz nakli için adil ve ayırımcı olmayan kurallar uygulanmalıdır.

- Farklı düzenleyici idarelerin kapasitelerinin geliştirilmesi sürdürülmeli ve bağımsızlıkları temin edilmelidir.

- Uygun ve iddialı hedef ve teşviklerin belirlenmesi de dahil olmak üzere, enerji etkinliği alanında idari kapasite güçlendirilmeli ve uyumun sürdürülmesi, yüksek verimli kojenerasyon desteklenmeli ve taşımacılık, elektrik ve ısıtma/soğutma sistemlerinde yenilenebilir enerji geliştirilmelidir.

- Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği Birleşik Sözleşmesi’ne taraf olunmalıdır.

Fasıl 16: Vergilendirme

- Alkollü içkiler ile ithal tütün ve sigaraların ayırımcı şekilde vergilendirilmesinin önemli ölçüde azaltılmasına yönelik adımlar atılmalı ve kalan ayırımcı vergilendirme uygulamalarının hızlı bir şekilde kaldırılması için Komisyon’la mutabakat sağlanan ve açık bir takvimi içeren bir plan sunulmalıdır.

- KDV ve tüketim vergilerinin, özellikle yapı ve uygulanan oranlar açısından, uyumlaştırılması sürdürülmelidir.

- Uyumun artırılması, vergi gelirlerinin toplanmasının iyileştirilmesi ve kayıtdışı ekonominin azaltılması için bilgi teknolojileri de dahil olmak üzere, vergi idaresi güçlendirilmeli ve modernizasyon devam ettirilmelidir.

Fasıl 18: İstatistik
- ESA 95 ile uyumlu şekilde önemli milli gelir göstergeleri zamanında elde edilmelidir.

- AB gerekleri ile uyumlu tarım istatistikleri sağlanması için bilgi toplamaya yönelik organizasyonel yapı ve yöntemler uyumlaştırılmalıdır.

- İşletme kaydı oluşturulması tamamlanmalıdır.

Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam

- Sendikal faaliyetlere ilişkin kısıtlayıcı hükümleri kaldırılan ve tam sendikal hakları temin eden yeni bir mevzuatın kabul edilmesinin yanı sıra, her düzeyde etkin sosyal diyalog için koşullar tesis edilmelidir

- Türkiye’deki kayıtdışı çalışmanın analizinin yapılması ve bu problem, tüm işgücünün yararı için müktesebatın uygulanmasına yönelik genel bir eylem planı çerçevesinde ele alınmalıdır.

- İstihdam Politikası Önceliklerine ilişkin Ortak Değerlendirme Belgesi (JAP) ve Ortak İçerme Belgesinin (JIM) çalışmalarının sonlandırılması ve her iki takip süreci aktif bir şekilde uygulanmalıdır.

Fasıl 20: Girişimcilik ve Sanayi Politikası

- Kapsamlı bir revize sanayi politikası stratejisi kabul edilmelidir.

Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
- Özellikle, Topluluğun uyum politikasının uygulanmasına hazırlık olarak AB katılım öncesi programının uygulanması için ilgili bakanlıklar düzeyinde, idari yapıların oluşturulmasının desteklenmesi ve programlama, proje hazırlama, izleme, değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol alanlarında idari kapasite güçlendirilmelidir.

Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar
- Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müktesebatın uyumlaştırılması ve bağımsız bir veri koruma denetleme birimi oluşturulmasına yönelik çabalar artırılmalıdır.

- Diğer öncelikler için siyasi kriterler bölümüne bakınız.

Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

- Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesini de içerecek şekilde, tüm yasa uygulayıcı teşekküllerin güçlendirilmesi ile statülerinin ve işleyişlerinin Avrupa standartları ile uyumlaştırılmasına devam edilmelidir. Etik Yasasının kabul edilmesi ve daha fazla hesap verilebilirliğin sağlanmasını teminen tüm yasa uygulayıcı birimleri içeren bağımsız ve etkin bir şikayet sistemi oluşturulmalıdır.

- Bir yol haritasının kabul edilmesi de dahil olmak üzere, İltica ve Göçe İlişkin Ulusal Eylem Planının uygulanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi, uluslararası standartlara uygun şekilde yasa dışı göçle mücadele kapasitesi artırılmalıdır.

- AB ile ivedilikle bir ‘geri kabul’ anlaşması akdedilmelidir.

- Bir iltica kurumunun oluşturulması da dahil olmak üzere, müktesebat ile uyumlu kapsamlı bir iltica kanunun hazırlıkları için ilerleme kaydedilmelidir.

- Kesin bir yol haritası belirlenmesi de dahil olmak üzere, entegre sınır yönetimine ilişkin Ulusal Eylem Planının uygulanmasına yönelik çabalar sürdürülmelidir. Yeni sınır kanunu uygulama kurumunun oluşturulması için adımlar atılmalıdır.

- Örgütlü Suçlara İlişkin Ulusal Strateji uygulamaya konulmalıdır. Örgütlü suçlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklamaya karşı mücadelenin güçlendirilmelidir.

Fasıl 26: Eğitim ve Kültür

- Artan iş yükü ile başedilebilmesini teminen Ulusal Ajansın idari kapasitesi artırılmalıdır.

Fasıl 27: Çevre

- Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gerekli idari kapasitenin ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik bir zaman çizelgesini içeren planlar da dahil olmak üzere, müktesebatın kademeli olarak uyumlaştırılması, yürürlüğe konması ve uygulanması için kapsamlı bir strateji kabul edilmelidir.

- Sınırötesi konuları da kapsayan çevresel etki analizi gibi yatay ve çerçeve mevzuat ve idari kapasitenin güçlendirilmesi başta olmak üzere, müktesebatın uyumlaştırılması, yürürlüğe konulması ve uygulanmasına devam edilmelidir.

- Ulusal Atık Yönetimi Planı kabul edilmelidir.

Fasıl 28: Tüketici ve Sağlığın Koruması
- Kan, doku ve hücre ile sigara ile mücadele alanları da dahil olmak üzere, tüketici ve sağlığının korunması müktesebatına daha fazla uyum sağlanması ve uygun idari yapılar ve uygulama kapasitesinin temin edilmesi.

- Tüketici mevzuatının yorumlanmasında tutarlılık sağlanması için, eğitim de dahil olmak üzere mahkemelerin kapasitenin artırılması.

Fasıl 29: Gümrük Birliği
- Gümrük kontrolleri ve vergi denetimine ilişkin olarak kurallar başta olmak üzere, serbest bölgeler ile ilgili mevzuatın ilgili müktesebat ile uyumlaştırılması.

- Özellikle yasa dışı ticaret ve taklitle mücadeleye ilişkin olarak gümrük idarelerinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. AB ile bilgi teknolojilerinin bağlantılandırılmasına ilişkin hazırlıklar devam etmelidir.

- Gümrük Birliği kapsamında olan ve Türkiye’ye giren yolculara duty-free satış mağazalarında satılan ürünler için gümrük vergisi iadesi kaldırılmalıdır.
Fasıl 30: Dış İlişkiler

- OECD ve Doha Kalkınma Gündemine ilişkin olarak, AB’nin Dünya Ticaret Örgütü’ndeki tutumlarına uyum sağlanmalıdır.

- Avrupa Topluluğu’nun genelleştirilmiş tercihler sistemi (GTS) rejimine tam olarak uyum sağlanmalıdır.

- Müktesebatla uyumlu şekilde üçüncü ülkelerle akdedilmesi gereken serbest ticaret anlaşmalarının tamamlanması yönündeki çabalara devam edilmelidir.

Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
- Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına ilişkin AB’nin ortak tutum, deklarasyon, bildirim ve diplomatik girişimlerinin uyumlaştırılması sürdürülmelidir.

- İlgili kuruluşlara tüm üye ülkelerin üyeliği ve Wassenaar gibi düzenlemeler de dahil olmak üzere, üçüncü ülkelere karşı izlenen politikalar ve uluslararası kuruluşlardaki tutumlar, AB ve üye ülkelerin politika ve tutumları ile uyumlaştırılmalıdır.

Fasıl 32: Mali Kontrol

- Güncellenmiş bir Kamu İç Mali Kontrolü Politika Belgesi (PIFC) ve ikincil PIFC mevzuatının kabul edilmesi.

- Türk Muhasebe Standartları Kurulu’nun Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu (INTOSAI) standartları ve kılavuz ilkeleri ile uyumlu şekilde işleyişinin temin edilmesi için askıda olan mevzuatın kabul edilmelidir.

- AB mali çıkarlarının korunması için operasyonel olarak bağımsız bir sahtecilikle mücadele koordinasyon yapısı oluşturulmalıdır.

3.2 Orta Vadeli Öncelikler

Ekonomik Kriterler
- Özelleştirme programının tamamlanması,

- Kamu finansmanının sürdürülebilirliğinin temini,

- Genç nesle ve kadına özel bir önem verilerek genel eğitim ve sağlık seviyesinin iyileştirilmesine devam edilmesi,

- Ekonominin rekabetçiliğini artırmak için, enerji ve taşımacılık başta olmak üzere, ülkenin altyapısının iyileştirilmesi.

Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Kapasitesi

Fasıl 2: İşçilerin Serbest Dolaşımı
- Kamu İstihdam Hizmetleri, Avrupa İstihdam Hizmetleri’ne (European Employment Services-EURES) katılmayı garantileyecek yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.

- Özellikle sosyal güvenlik düzeninin koordinasyonunu yapmak amacıyla idari yapıların kuvvetlendirilmesine devam edilmelidir.

Fasıl 3: Yerleşme ve Hizmet Edinimi Hakkı
- Yerleşme hakkı ile sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerekmektedir.

- Posta hizmetleri mevzuatının uyumlaştırılmasına devam edilmelidir.

- Başta vatandaşlık şartlarının ilga edilmesine yönelik çalışma ile mesleki niteliklerin karşılıklı tanınmasına yönelik mevzuatın uyumlaştırılmasına devam edilmelidir.
Fasıl 5: Kamu Alımları

- Kamu alımları stratejisi uygulanmalıdır.
- Kamu alımları prosedürlerinde elektronik araçların kullanılması teşvik edilmelidir.
Fasıl 6: Şirketler Hukuku

- Şirket muhasebesi ve AB standartlarına göre denetim yapılması alanında genel amaçlı bir finansal rapor çerçevesi oluşturulmalıdır.

- Bilgilendirme şartları kuvvetlendirilmelidir. Özellikle denetlenmiş tüzel kişilerin ve konsolide mali beyannamelerin kamuya açılması amacıyla kayda alınması için, şirketlere, genel bir şart getirilmesi gerekmektedir.

Fasıl 7: Fikri Mülkiyet Hukuku

- Fikri mülkiyet haklarının uyumlaştırılmasına ve etkili bir şekilde uygulanmasına devam edilmelidir.

Fasıl 8: Rekabet Politikası
- Devlet yardımları alanında ikincil mevzuat uyumlaştırılmalıdır.

- Mevcut ikili yükümlülüklerle paralel olarak, devlet yardımları alanında şeffaflık temin edilmelidir. Topluluk, yürürlülükteki tüm yardımlardan haberdar edilmeli, verilecek yeni yardımlar Topluluğa önceden bildirilmelidir.

Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya
- Elektronik iletişim alanındaki mevzuatın ulusal mevzuata aktarılmasına ve uygulanmasına devam edilmeli, pazarın tam olarak serbestleştirilmesi için hazırlık yapılmalıdır.

- Görsel-işitsel mevzuat uyumlaştırılmalı, düzenleme otoritesinin idari kapasitesi ve bağımsızlığı kuvvetlendirilmelidir.

Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma
- Tarımsal alanların kontrolüne geçiş için arsa tanımlanması ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi’nin geliştirilmesine devam edilmelidir.

- Tarımsal-çevresel önlemlerin gelecekte uygulanmasını teminen, çevre ve kırsal alana ilişkin pilot projelerin uygulanması için hazırlıklara başlanmalıdır.

Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası
- Hayvan hastalıkları için kontrol mekanizmaları geliştirilmeli, hayvanın sağlık durumunun gerektirdiği durumlar için imha planları oluşturulmalıdır.

- Özellikle referans laboratuarlar, kalıntı testleri (kontrol planları dahil) ve numune prosedürlerine ilişkin olmak üzere, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı alanlarında laboratuar ve kontrol kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

- Bulaşıcı Sponjiyöz Ansefalopati (Transmissible Spongiform Encephalopathies-TSE) ve hayvan yan ürünlerine ilişkin mevzuat uyumlaştırılmalı, gerekli toplama ve tedavi yöntemleri geliştirilmelidir.

Fasıl 13: Balıkçılık
- Deniz kaynaklarına doğru bilgi sunmak için, güvenilir bir stok değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır.

- Mevcut filo kayıtları, AB standartlarına uyarlanmalıdır.

Fasıl 14: Taşımacılık Politikası
- Özellikle kara yolu ulaşımı ve hava yolu güvenliğine ilişkin olarak ulaşım mevzuatına yasal ve idari uyum sağlanmaya devam edilmelidir.

- AB standartlarına uygun olarak, kontrol önlemleri dahil olmak üzere, AB mevzuatının uygulanma kapasite güçlendirilmelidir.
Fasıl 15: Enerji
- Elektrik ve doğalgaz direktiflerine uygun olarak rekabetçi bir ortak enerji pazarı oluşturulmalıdır. Fonksiyonel ve rekabetçi bir enerji pazarı için gerekli olan idari ve düzenleyici yapılar kuvvetlendirilmelidir.

- AB standartlarına göre, yüksek düzey nükleer güvenliği tesis edecek bir nükleer hukuk oluşturulmalıdır.

Fasıl 16: Vergilendirme
- Özellikle mahsupluk, muafiyet, özel uygulamalar, vergi iadeleri ve düşük vergi uygulamalarına ilişkin olarak özel tüketim ve katma değer vergilerinin uyumlaştırılmasına devam edilmelidir.

Fasıl 18: İstatistik

- Bilginin daha zamanlı toplanması, işlenmesi ve dağıtılması için, Turkstatın idari kapasitesi geliştirilmeli, koordinasyon rolü kuvvetlendirilmelidir.

Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam
- Mevzuatın ulusal mevzuata aktarılmasına devam edilmeli, sosyal partnerlerle işbirliği içinde, işçi teftiş kurulu dahil olmak üzere, ilgili idari ve uygulama yapıları kuvvetlendirilmelidir.

- İşçi pazarının ve sosyal gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile yapısal problemlerin çözüme kavuşturulması için kapasite kuvvetlendirilmelidir.
Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları
- Ulaşım Altyapı İhtiyaçları Değerlendirmesi (Transport Infrastructure Needs Assessment-TINA) altında tanımlanan projeler ile Avrupa Topluluğu TEN Enerji İlkeleri (European Community TEN-Energy Guidelines)’da sıralanan ortak çıkar projelerine öncelik verilmelidir.

Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Politika Araçlarının Koordinasyonu

- Gelecekteki muhtemel Topluluk uyum politikasının uygulanması için merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde idari kapasite geliştirilmelidir.

Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
- İlgili bakanlıklar arası koordinasyon ve personelin profesyonelleşmesine dayanan ve buna ek olarak sınırlarda uluslararası korumanın gerektiği durumlarda kimlik tespitine yönelik ön-tarama mekanizmasını kapsayan, AB mevzuatına uygun olarak bütünleştirilmiş bir sınır kontrol sistemi kurma çabalarına hız kazandırılmalıdır.

- Özellikle, Cenevre Konvansiyonu’na getirilen coğrafi kısıtlamaların kaldırılması ve mülteciler için korunma, sosyal destek ve entegrasyon tedbirlerinin kuvvetlendirilmesi yoluyla, sığınma alanındaki mevzuat uyumlaştırılmasına devam edilmelidir.

- Özel hukuk alanında Türk mevzuatının, AB mevzuatına uygunluğu temin edilmeli, AB mevzuatının uygulanması için yargı organının kapasitesi kuvvetlendirilmelidir.
Fasıl 27: Çevre
- Çerçeve mevzuat, uluslararası çevre konvansiyonları, doğanın korunması, su kalitesi, kimyasallar, endüstriyel kirlenme, risk yönetimi ve atık yönetimine ilişkin AB mevzuatının uygulanmasına ve Türk mevzuatına aktarılmasına devam edilmelidir.
- Çevresel gereksinimlerin, diğer sektörel politikalara entegre edilmesi amaçlanmalıdır.

Fasıl 28: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
- Tüketicinin korunması kurallarının etkili uygulanması ve ilgili tüketici organizasyonların katılımının sağlanması ile yüksek düzey bir korunma tesis edilmelidir.
- Akıl sağlığı alanında, kurumsallaşmaya alternatif olarak, topluluk tabanlı hizmetler geliştirilmeli, akıl sağlığının tedavisi için gerekli finansal kaynak ayrılmalıdır.

Fasıl 29: Gümrük Birliği
- Çift kullanımlı mallara, teknolojilere, öncüller, sahte ve korsan ürünlere ilişkin gümrük mevzuatının uyumlaştırılması tamamlanmalıdır.

Fasıl 32: Mali kontrol
- Türk Ceza Kanunu, AB’nin mali çıkarlarının korunması Konvansiyonu (PIF) ve protokolleri ile uyumlaştırılmalıdır.
4. PROGRAMLAMA
Katılım Ortaklığı Belgesi’nde sıralanan öncelikler için gerekli finansal destek iki mali araç ile sağlanacaktır: 2006 yılında ve öncesinde kabul edilen programlar, Türkiye için katılım öncesi finansal desteğe ilişkin 17 Aralık 2001 tarihli 2500/2001 sayılı Konsey Yönetmeliği’ne göre uygulanacaktır. 2007 yılında kabul edilen program ve projeler ise 1085/2006 sayılı Konsey Yönetmeliği’ne (IPA) göre uygulanacaktır. Her iki araç altında da, Komisyon sırayla, Komisyon ve Türkiye arasında imzalanan finansman anlaşmalarını takiben, finansman kararları alacaktır. Finansman anlaşmaları, somut programların uygulanması için yasal temeli oluşturacaktır.

Türkiye, çok ülkeli ve yatay programlardan da finansman temin edebilmektedir.

5. ŞARTLILIK

Katılım öncesi araç kapsamında, finansman projeleri için verilen Topluluk desteği, Türkiye’nin, 1/95 sayılı Gümrük Birliği kararı ve diğer kararlar da dahil olmak üzere, Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında imzalanan Anlaşmalara dayanan yükümlülüklerini yerine getirmesine ve başta gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan belirli önceliklerin karşılanmasında kaydedilen ilerleme olmak üzere, Kopenhag Kriterleri’nin etkili bir şekilde yerine getirilmesi yolunda somut adımlar atılmasına bağlıdır.

Bahse konu genel şartlara uyulmaması durumunda, Konsey 2500/2001 sayılı Yönetmelik ile 1085/2006 sayılı (IPA) Konsey Yönetmeliği’nin 21. maddesine dayanarak mali desteği askıya alabilecektir. Özel şartlar, ayrı yıllık programlara da eklenmiştir. Alınan finansman kararlarını, Türkiye ile imzalanan bir finansman anlaşması takip edecektir.

6. DENETİM
Katılım Ortaklığı Belgesi’nin uygulanması, uygun olduğu ölçüde Ortaklık Anlaşması altında kurulan mekanizmalar ve Komisyon’un ilerleme raporları ile denetlenecektir.

Ortaklık Anlaşması alt-komiteleri, Katılım Ortaklığı önceliklerinin yerine getirilmesi ve yasal uyumlaşma, uygulama ve yürürlüğe koymaya ilişkin ilerlemenin gözden geçirilmesine imkan sağlayacaktır. Ortaklık Komitesi’nde, Katılım Ortaklığı önceliklerinin yerine getirilmesindeki genel gelişmeler, ilerlemeler ve problemler yanında, anılan Komite’ye alt komiteler tarafından iletilen daha spesifik konular tartışılacaktır.

Katılım öncesi finansal destek programlarının denetimi, Ortak Denetim Komitesi/ Katılım Öncesi Mali Yardım Denetim Komitesi (joint monitoring committee- JMC/IPA Monitoring Committee) kanalıyla, Türkiye ve Avrupa Komisyonu tarafından ortak yürütülecektir Denetimin etkinliğini sağlamayı teminen, her finansman anlaşması altında fon sağlanan projelere, doğrulanabilir ve ölçülebilir başarı göstergeleri eklenecektir. Bu göstergelere dayanan bir denetim sistemi, Komisyon’a, JMC/IPA Denetim Komitesi’ne ve Türkiye’ye, akabinde programların gerekli yerlere yönlendirilmesinde ve yeni programların dizayn edilmesinde yardımcı olacaktır. JMC/IPA Denetim Komitesi, katılım öncesi programlar kapsamında finanse edilen projelerin Katılım Ortaklığı ile uyumlu olmasını sağlar.

Katılım Ortaklığı, 390/2001 sayılı Konsey Yönetmeliği’nin 2. maddesi uyarınca tadil edilmeye devam edecektir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285939 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285939 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?