KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71)

13 .11. 1998-23522 Resmi Gazete

Not: Bu Tebliğin 1. bölümü 03.07.2005 tarih ve 25864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Tebliği Seri No:95 ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

1. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİL TERKİN UYGULAMASI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun(1) 4369 sayılı Kanunun(2) 62 nci maddesiyle eklenen Geçici 17 nci maddesi ile Bakanlar Kuruluna, dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin yurt içinden temininin, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle Katma Değer Vergisi Kanununun 11 nci maddesinin 1 numaralı bendinin c fıkrası kapsamına alınması konusunda yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, 10/09/1998 tarihli ve 98/11766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla(3), dahilde işleme veya geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalinde kullanılacak maddelerin, dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçılara tesliminde tecil-terkin kapsamında işlem yapılması uygun görülmüştür. Tecil-terkin uygulaması ihtiyari olup dileyen mükelleflerin katma değer vergisi tahsil ederek işlem yapması mümkün bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu teslimlerde aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1.1. Uygulamanın Kapsamı

Dahilde işleme veya geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalinde kullanılacak maddelerin tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil terkin işlemi yapılabilmesi için;

• Alıcının tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ve geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması,

• Teslim edenin katma değer vergisi genel tebliğlerinde tanımlanan "imalatçı" vasfını haiz olması,

• Teslime konu malın,

-ihraç edilecek tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde ve yardımcı madde olması,

-imalatçılar tarafından bizzat üretilmiş veya 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki(4) açıklamalar çerçevesinde fason olarak imal ettirilmiş olması,

-düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle katma değer vergisi hariç bedelin; pamuk, yün iplik ve kumaşta 2,5 milyar lirayı, diğer mallarda 500 milyon lirayı aşması,

-bu kapsamda satın alınan maddelerden imal edilen malların imalatçı ihracatçılar tarafından doğrudan ihraç edilmesi,

şarttır.

Belgede belirtilen miktardan fazla maddenin bu Tebliğle belirlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir.

Tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup, hizmet ifaları bu kapsama girmemektedir.

1.2. Tecil-Terkin Uygulaması

Tecil terkin kapsamında işlem yaptırmak isteyen imalatçı-ihracatçılar, geçici kabul veya dahilde işleme izin belgelerini satıcılara ibraz ederek, hesaplanan verginin kendilerinden tahsil edilmemesini talep edeceklerdir. Bu kapsamda işlem yapan satıcılar öncelikle talep edilen malın belgedeki miktara uygun olup olmadığını belirleyecektir. Bu belirleme sırasında daha önce satın alınan miktarların göz önüne alınacağı tabiidir. Bu belirlemeden sonra düzenlenecek faturada toplam bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacak, ancak tahsil edilmeyecektir.

Faturaya; "Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince KDV tahsil edilmemiştir." ibaresi yazılacaktır.

Alıcının dahilde işleme izin belgesi ibraz etmesi halinde bu belgenin "İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler" bölümü satıcılar tarafından doldurularak imzalanacak ve kaşe basılacaktır.

Geçici kabul izin belgesinin ibraz edilmesi halinde ise bu belgenin uygun bir yerine "Bu belgenin ..... sırasındaki ................ miktar/birim maldan ................. miktarı ......... tarih ve .............. sayılı faturayla satılmıştır." şerhini koyarak imzalayacak ve kaşe basacaklardır.

Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve satıcıya verilecektir.

Öte yandan imalatçı-ihracatçılara teslimde bulunanların, tecil-terkin uygulanabilecek ve uygulanamayacak olan mallar için ayrı ayrı fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

1.3. Satıcıların Katma Değer Vergisi Beyanı

Satıcılar tarafından bu kapsamda yapılan teslimler için Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi uygulamasına ilişkin genel tebliğlerde yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Ancak bu dönemde verilecek beyannameye alıcılar tarafından onaylanarak verilen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin bir fotokopisi veya bu belgenin tarih sayısı ile satılan malın cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgileri ihtiva eden ve satıcı tarafından onaylanan bir liste eklenecektir.

Bu Tebliğde öngörülen esaslara uygun olarak hareket eden satıcıların tecil edilen veya iade edilen vergisi, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcılardan değil, alıcılardan aranacaktır.

1.4. Terkin Ve İade İşlemleri

İmalatçı-ihracatçılar, tecil-terkin kapsamında satın aldıkları maddelerle imal ettikleri malların süresi içinde ihraç edildiğini Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit ettireceklerdir.

İmalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları da yapılmak suretiyle düzenlenecek bu raporlarda en az;

• Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı,

• Belgenin tarihi ve süresi,

• İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı,

• Fiili ihracat tarihi,

• İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,

• İhraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı,

• İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı,

konusunda bilgiler yer alacak ve teyidi alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği rapora eklenecektir.

Bu raporlar, söz konusu kapsamada ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenecek ve ikişer örneği ihracatın yapıldığı ayı takibeden ay başından itibaren 2 ay içinde ilgili satıcılara verilecektir.

Satıcılar sözü edilen raporu bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmek suretiyle tecil edilen verginin terkinini sağlayacaktır.

Satıcı bu teslimle ilgili olarak iade edilecek katma değer vergisi beyan etmişse iade, alıcının gönderdiği rapor ile satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı malların cinsi, miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve satıcı tarafından onaylanan bir listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili katma değer vergisi iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilecektir.

Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilecektir.

2. DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN MADDELERLE ÜRETİLEN MALLARIN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİ

Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham veya yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihracatçılara ihraç kaydıyla teslimlerinde tecil-terkin uygulanması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bu uygulama, yukarıda belirtilen belgeler veya ihracatı teşvik belgesi kapsamında ithal edilip işlenen malların bu Tebliğin yayımından önce gerçekleştirilen ihraç kaydıyla teslimleri için de geçerlidir.

3. İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMADAN YAPILACAK İADELERDE SINIR

Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihracat dışındaki iade hakkı doğuran işlemlerde teminat ve inceleme raporu aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren sınırlar:

- Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlemlerinde 250 milyon liraya,

- Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 100 milyon liraya,

yükseltilmiştir.

Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yapılacak iadeler konusunda bu Tebliğ ile belirlenen yeni sınırlar, incelemesine başlanılmamış iade ve mahsup talepleri bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla bu Tebliğle belirlenen yeni sınırların altındaki iade ve mahsup işlemleri için verilen teminatlar vergi dairelerince çözülecektir.

İncelemesine başlanılmış olan iade ve mahsup talepleri ise; inceleme elemanınca gerek duyulması halinde, bu düzenlemeye bağlı kalınmaksızın inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.(5)

4. TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİM-LERDE İSTİSNA UYGULAMASI

1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

-43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği(6) kapsamında yapılan teslimlerde halen 20 milyon lira olarak uygulanan alt sınır 50 milyon liraya,

-61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği(7) kapsamında yapılan teslimlerde halen 50 milyon lira olarak uygulanan alt sınır 150 milyon liraya;

yükseltilmiştir.

Öte yandan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenen yolcu beraberi eşya istisnası uygulamasından kişisel tüketime konu olabilecek miktardaki mallar yararlanabilecektir. Bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren kişisel tüketim miktarını aşan mallar için bu istisnanın uygulanması mümkün değildir.

5. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İNDİRİLEMEYEN VERGİ-LERİN GİDER YAZlLMASI

Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı Kanunla eklenen geçici 16 ncı madde ile, indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren ve 4369 sayılı Kanunun yatırımını izleyen ayın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması imkanı getirilmiştir.

İndirimli orana tabi işlemleri bulunmayan mükellefler ile Ağustos/1998 dönemine ait olup 25/09/1998 tarihine kadar verilen katma değer vergisi beyannamesinde, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yer almayan mükelleflerin, bu uygulama ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

İndirilemeyen katma değer vergisinin gider yazılması uygulaması ihtiyari olup, dileyen mükelleflerin bu vergileri indirilecek vergi hesabında tutmaya devam etmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu düzenleme kapsamında gider yazılacak tutarlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde hareket edilecektir.

i. Kapsama giren mükellefler Ağustos /l998 dönemi beyannamesinde sonraki dönemlere devreden vergiler içinde indirimli orana tabi işlemlere isabet eden kısmı, alış satış belgelerine ve defter kayıtlarına dayanarak hesaplayacaklardır. 31/08/1998 tarihi itibariyle stoklarda yer alan indirimli orana tabi malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen vergiler, bu hesaba dahil edilmeyecektir.

Bu şekilde hesaplanan tutar, Aralık 1998 döneminde indirim hesaplarından çıkarılarak gider hesaplarına aktarılacak ve bu dönemle ilgili olarak 25 Ocak 1999 tarihine kadar verilecek KDV beyannamesinde önceki dönemden devreden vergiler bölümüne yazılmayacaktır.

Öte yandan, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 1998 dönemlerinin herhangi birisinde ödenecek vergi bulunması halinde, hesaplanan bu tutarlar indirim konusu yapılmış olacağından, bu vergilerin gider yazılması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, sözü edilen dönem beyannamelerinin tamamında devreden vergi bulunması halinde, yukarıda hesaplanan tutardan fazla olmamak şartıyla beyan edilen en az devreden vergi tutarı gider yazılacaktır.

ii. 4369 sayılı Kanunda sözü edilen geçici 16 ncı maddenin yürürlük tarihi 1.1.1999 olarak belirlendiğinden yukarıdaki şekilde hesaplanan tutarlar, 1999 takvim yılı kazançlarının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

iii. 1/9/1998 - 31/12/1998 tarihleri arasındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisinin bu şekilde gider yazılması mümkün değildir.

6. AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

6.1. İndirim

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait katma değer vergisinin 3 yılda 3 eşit taksitte indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmış, Bakanlar Kuruluna teşvikli yatırımlarda kullanılacak olanlar için indirim süresinin azaltılması konusunda yetki verilmiştir.

4369 sayılı Kanunun 82/5-d maddesi ile 3065 sayılı Kanunun sözü edilen 31 inci maddesi 01/01/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmaktadır.

Bu düzenlemeye göre, 31/12/1998 tarihinden sonra iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergiler genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır. Bu tarihten önce iktisap edilenlere ait vergilerin ise 3 yıllık süreye bağlı olarak indirimine devam edilecektir.

6.2. İşletmede Kullanılmak Üzere İmal Veya İnşa Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

- 3/d ve 10/f maddelerinde işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, kullanılmaya başlanması veya aktife alınması "teslim sayılan hal" kapsamında verginin konusuna alınmış,

- 20/3 üncü maddesinde ise bu işlemlerde verginin matrahının, işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen değerleri olacağı hükme bağlanmıştır.

4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 5 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 3065 sayılı Kanunun sözü edilen 3/d, l0/f ve 20/3 üncü maddeleri 01/01/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmaktadır.

Bu düzenlemeye göre, işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 31/12/1998 tarihinden sonra aktife alınması veya kullanılmaya başlanması halinde, vergi hesaplanıp beyan edilmeyecektir. İmal ve inşa dolayısıyla yüklenilen vergilerin ise eskiden olduğu gibi harcamaların yapıldığı dönemlerde ve genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

Tebliğ olunur.

(1) 02/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 29/07/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 14/10/1998 tarihli ve 23493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 05/03/1988 tarihli ve 19745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) Güncelliği Kalmamıştır.

(6) 28/07/1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(7) 01/03/1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293725 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293725 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?