KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75)

23 .09. 2000-24179  Resmi Gazete

Maliye Bakanlığından

Not: Bu Tebliğ 03.07.2005 tarih ve 25864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Tebliği Seri No:95 ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75)

Kapsam

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların İmalinde Kullanılan Maddelerin Tesliminde Tecil-Terkin Uygulaması Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı Kanunla (1) eklenen Geçici 17 nci maddenin verdiği yetki uyarınca yayımlanan 31/7/2000 tarihli ve 2000/1162 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2) ile dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi alan ve demir-çelik ile otomotiv ve otomotiv yan sanayii sektörlerinde faaliyette bulunan imalatçı-ihracatçılara, bu rejimler kapsamında ihraç edilecek malların imalinde kullanılacak maddelerin tesliminde tecil-terkin uygulanması öngörülmüştür.

Buna göre Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesine göre tecil terkin işlemi yapilabilmesi için:

• Alıcının demir-çelik, otomotiv veya otomotiv yan sanayii sektörlerinden birinde faaliyet gösteren ve dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması,

• Teslim edenin katma değer vergisi tebliğlerinde tanımlanan imalatçı vasfına haiz olmasi,

• Teslime konu malın,

_ İhraç edilecek demir-çelik, otomotiv veya otomotiv yan sanayi ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde veya yardımcı madde olması,

_ İmalatçılar tarafından bizzat üretilmiş veya 27 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki (3) açiklamalara göre fason olarak imal ettirilmiş olması,

_ Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle katma değer vergisi hariç bedelin 2,5 milyar lirayı aşması,

_ Bu kapsamda satın alınan maddelerden imal edilen malların imalatçı ihracatçılar tarafından doğrudan ihraç edilmesi şarttır.

Dahilde işleme veya geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek demir çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünlerinin imalinde kullanılacak maddelerin tesliminde tecil-terkin uygulaması, 71 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (4) (1) inci bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Tebliğ olunur.

-----------------------------------------------------------------------

(1) 29/7/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 15/9/2000 tarihli ve 24171 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 5/3/1988 tarihli ve 19745 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 13/11/1998 tarihli ve 23522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278520 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278520 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?