KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 76)

23.09.2000-24179 Resmi Gazete

Maliye Baknlığından 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 76)

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında 4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve yılı içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin mükelleflere iadesine imkan getirilmiş, iade uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin düzenleme 74 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği(***) ile yapılmıştır.

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan bu düzenleme ile ilgili bazı tereddütlerin ortaya çıktığı anlaşıldığından aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.

 

1. Sözü edilen Genel Tebliğde, 1999 takvim yılı için hesaplanan iade tutarının 2000 yılının Ağustos dönemine ait olup 25/Eylül/2000 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler esas alınarak talep edileceği açıklanmıştır. Ancak, iade hesabını bu süreye kadar tamamlayamayan mükelleflerin 2000 yılının Eylül, Ekim veya Kasım dönemine ait beyannamelere dayanarak da iade talep edebilmeleri uygun görülmüştür.

2. Aynı Genel Tebliğde, 1999 yılı Aralık sonu itibariyle hesaplanan iade edilecek verginin, 2000 yılının Ağustos dönemine ait beyannamede yer alan sonraki döneme devreden vergi tutarları ile mukayese edileceği ve nihai iade tutarının bu mukayeseye göre belirleneceği açıklanmıştı. Bu mukayesenin, 2000 yılında iadenin talep edileceği döneme kadar verilen bütün beyannameler için yapılması gerektiği tabiidir. Buna göre, 2000 yılının Ocak döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar verilen bütün beyannamelerin herhangi birisinde sonraki döneme devreden vergi çıkmaması halinde iade yapılmayacaktır. Bütün dönemlerde devreden vergi yer alıyor ve tutarları 1999 Aralık sonu itibariyle hesaplanan iade tutarını geçiyorsa, hesaplanan iade tutarının tamamı iade edilecektir. Devreden vergi tutarları bazı dönemlerde iade tutarının altında kalıyorsa devreden vergi tutarının en düşük olduğu tutar iade edilecektir.

3. İndirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergilerin hesabına, genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergiler dahildir. Bu konuyla ilgili olarak önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara uyulmak kaydıyla, indirimli orana tabi işlemlerde genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerden bu işlemlere isabet eden tutarlar, iade hesabına dahil edilecektir. Tebliğ olunur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278507 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278507 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?